A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim Urzędu Gminy w Łącznej.

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim Urzędu Gminy w Łącznej.

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim Urzędu Gminy w Łącznej.

  2. Wymagania niezbędne (formalne):
  a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
  - obywatelstwo polskie
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw
  publicznych
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  - nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią
  b ) posiada wykształcenie wyższe

  3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  1) Znajomość przepisów prawa : o aktach stanu cywilnego, kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy niejawnej, kpa, o zmianie nazwisk, o ewidencji ludności.
  2) Znajomość języka angielskiego,
  3) Kreatywność, umiejętność nawiązywania współpracy, dobrej organizacji pracy,
  4) Umiejętność obsługi komputera tj.: MS Word i Excel i poczta elektroniczna,
  5) Dyspozycyjność.
  Uwaga: Wyniki postępowania - to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej
  analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   prowadzenia ewidencji ludności systemem kartotecznym i elektronicznym,
   wykonywania czynności meldunkowych,
   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowań i wymeldowań oraz uchylenia czynności technicznej zameldowania.
   Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
   sporządzania spisów wyborców,
   udostępniania danych osobowo- adresowych,
   wydawania i ustawowej wymiany dowodów osobistych,
   prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji w sprawach dotyczących dowodów
  osobistych,
  Ponadto:
  1) przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych
  2) przygotowanie dokumentacji dotyczącej poboru do służby wojskowej oraz udział
  w przeprowadzeniu poboru,
  3) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z natychmiastowym uzupełnieniem
  Sił Zbrojnych (AK) oraz utrzymanie jej w aktualności,
  4) prowadzenie postępowań dotyczących uznania żołnierza, poborowego za sprawującego
  bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
  5) prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za posiadającego
  na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
  6) obsługa programu MIKROPESEL

  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Wydział Organizacyjno - Obywatelski,
  c) po 3-miesięcznym okresie próbnym możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy,
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego,
  f) oświadczenie o niekaralności,

  Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 13 sierpnia 2008r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom. 692 359 680


  Data wprowadzenia: 2008-07-29 1538
  Data upublicznienia: 2008-07-29
  Art. czytany: 2875 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna