A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Przetargi
 • 2008r.
 • Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

  Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


  Zamieszczenie nieobowiązkowe

  OGŁOSZENIE DOTYCZY:

  Zamówienia publicznego

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) NAZWA I ADRES
  Nazwa:
  Urząd Gminy w Łącznej

  Adres pocztowy:
  ul. Kamionki 60

  Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
  Łączna 26-140 świętokrzyskie
  Telefon: Fax:
  041 2548960 041 2548977

  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uglaczna.bip.doc.pl
  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy

  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

  Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

  Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna

  II.1.2) Rodzaj zamówienia

  Roboty budowlane

  przysługuje odwołanie

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Budowa kompleksu oświatowego wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami oraz instalacją odgromową na działce Nr 1003 w miejscowości Kamionki, gm. Łączna w skład którego wchodzi: - roboty budowlane i wykończeniowe szkoły podstawowej, gimnazjum i łącznika, - instalacje sanitarne wewnętrzne, - instalacje elektryczne wewnętrzne, - instalacje teletechniczne, - przyłącze wody, - kablowe przyłącze energetyczne, - oświetlenie terenu, - elementy zagospodarowania terenu, - roboty drogowe.

  II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
  Słownik główny
  Glówny przedmiot 45.21.42.10-5
  Dodatkowe przedmioty


  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

  Nie

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Nie

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

  Okres w miesiącach: 35

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium

  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 130.000,00 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 5 - Prawo zamówień publicznych.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  8.1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą tylko wykonawcy spełniający następujące warunki : 8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie : a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 9 ustawy: b/ zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego: c/ zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1 i 2 . 8.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1- 4. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.1.3 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.1.4.Spełnią pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie : a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 9 ustawy: b/ zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego: c/ zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1 i 2 . Warunki określone w pkt. 8.1.1). zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi: ad. Ppkt.8.1.1). lit. a/: - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ad. Ppkt. 8.1.1). lit. b/ : - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie że, uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ad. Ppkt. 8.1.1) lit. c/ : - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ad. Ppkt. 8.1.1) lit. d/ : - warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ); 8.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1- 4. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki określone w pkt. 8.1.2. zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi: Ad. Punktu 1, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. s.c., konsorcjum) Ad. Punktu 2, - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat( zał. nr 3 do SIWZ ) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; - wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; - informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzonych zaświadczeniem z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia ; - wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie - potwierdzające członkostwo - z właściwej izby samorządu zawodowego, Ad. Punktu 3, - sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 70 % wartości zamówienia podanego w ofercie, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę równą lub większą od wartości złożonej oferty. Ad. Punktu 4, - warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ); 8.1.3 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania nie zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy spełniają wymagania stawiane przez art. 24 ust. 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki określone w pkt. 8.1.3). zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi: 1 - oświadczenie że, Wykonawca nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania, oraz że złożył prawdziwe informacje w ofercie. 2 - złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ), 3 - wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą w sposób i na warunkach określonych w SIWZ, 8.1.4.Spełnią pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, w tym oferent; -udzieli na całość robót budowlanych rękojmi oraz gwarancji na okres 3 lat, -udzieli gwarancji na urządzenia na okres określony przez producenta, nie krótszy niż jeden rok, -oświadczy, że zrealizuje zamówienie w terminie 35 miesięcy od przekazania placu budowy, przedłoży wykaz podwykonawców, z którymi ma zamiar realizować budowę pn. /Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna/ na działce o numerze ewidencyjnym 1003 w miejscowości Kamionki , z podaniem zakresu i wartości robót, które będą przez nich wykonywane, -wartość robót wykonywanych przez podwykonawcę (ów) nie może przekroczyć 40% ceny brutto oferty, -zmiana podwykonawcy (ów) może nastąpić tylko z ważnego powodu i wymaga zgody Zamawiającego. Każdorazowa zmiana podwykonawcy(ów) spowoduje konieczność przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia . Brak w/w dokumentów spowoduje brak akceptacji Zamawiającego na zmianę podwykonawcy (ów).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert

  Najniższa cena

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

  Nie

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

  www.uglaczna.bip.doc.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

  Urząd Gminy w Łącznej Kamionki 60. 26-140 Łączna

  IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  nie dotyczy

  IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  nie dotyczy

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

  Data: 18/09/2008 Godzina: 10:30

  Miejsce:

  Urząd Gminy w Łącznej (sekretariat) Kamionki 60. 26-140 Łączna

  IV.3.5) Termin związania ofertą:

  okres w dniach: 30

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

  Zamawiający przewiduje częściowe finansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.


  Data wprowadzenia: 2008-08-14 1251
  Data upublicznienia: 2008-08-14
  Art. czytany: 1484 razy

  » Przedmiar robót cz.1 - rozmiar: 160479 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.10 - rozmiar: 26917 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.11 - rozmiar: 27907 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.12 - rozmiar: 35784 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.13 - rozmiar: 196762 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.2 - rozmiar: 302408 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.3 - rozmiar: 131590 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.4 - rozmiar: 37702 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.5 - rozmiar: 112553 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.6 - rozmiar: 95066 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.7 - rozmiar: 141336 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.8 - rozmiar: 46672 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.9 - rozmiar: 49793 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 189440 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja techniczna cz.1 - rozmiar: 27846 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja techniczna cz.2 - rozmiar: 906926 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna