A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Przetargi
 • 2008r.
 • » Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

  » Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


  Zamieszczenie nieobowiązkowe

  OGŁOSZENIE DOTYCZY:

  Zamówienia publicznego

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) NAZWA I ADRES
  Nazwa:
  Urząd Gminy w Łącznej

  Adres pocztowy:
  ul. Kamionki 60

  Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
  Łączna 26-140 świętokrzyskie
  Telefon: Fax:
  041 2548960 041 2548977

  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uglaczna.bip.doc.pl
  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy

  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

  Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

  Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna

  II.1.2) Rodzaj zamówienia

  Roboty budowlane

  przysługuje odwołanie

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Budowa kompleksu oświatowego wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami oraz instalacją odgromową na działce Nr 1003 w miejscowości Kamionki, gm. Łączna w skład którego wchodzi: - roboty budowlane i wykończeniowe szkoły podstawowej, gimnazjum i łącznika, - instalacje sanitarne wewnętrzne, - instalacje elektryczne wewnętrzne, - instalacje teletechniczne, - przyłącze wody, - kablowe przyłącze energetyczne, - oświetlenie terenu, - elementy zagospodarowania terenu, - roboty drogowe.

  II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
  Słownik główny
  Glówny przedmiot 45.21.42.10-5
  Dodatkowe przedmioty


  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

  Nie

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Nie

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

  Okres w miesiącach: 35

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium

  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 130.000,00 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 5 - Prawo zamówień publicznych.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  8.1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą tylko wykonawcy spełniający następujące warunki :
  8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie : a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 9 ustawy: b/ zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego: c/ zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1 i 2 .
  8.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1- 4. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  8.1.3 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  8.1.4.Spełnią pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie : a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 9 ustawy: b/ zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego: c/ zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1 i 2 .
  Warunki określone w pkt. 8.1.1. zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi: ad. Ppkt.8.1.1). lit. a/: - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ad. Ppkt. 8.1.1). lit. b/ : - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie że, uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ad. Ppkt. 8.1.1) lit. c/ : - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ad. Ppkt. 8.1.1) lit. d/ : - warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ);
  8.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1- 4. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  Warunki określone w pkt. 8.1.2. zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi: Ad. Punktu 1, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Ad. Punktu 2, - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat( zał. nr 3 do SIWZ ) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; - -Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonywanych, każda w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość 5 000 000, 00 zł. netto każda; - wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie - potwierdzające członkostwo - z właściwej izby samorządu zawodowego, Ad. Punktu 3, - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 500.000 zł. Ad. Punktu 4, - warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ);
  8.1.3 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania nie zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy spełniają wymagania stawiane przez art. 24 ust. 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Warunki określone w pkt. 8.1.3). zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi: 1 - oświadczenie że, Wykonawca nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania, oraz że złożył prawdziwe informacje w ofercie. 2 - złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ), 3 - wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą w sposób i na warunkach określonych w SIWZ,
  8.1.4.Spełnią pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, w tym oferent; -udzieli na całość robót budowlanych rękojmi oraz gwarancji na okres 3 lat, -udzieli gwarancji na urządzenia na okres określony przez producenta, nie krótszy niż jeden rok, -oświadczy, że zrealizuje zamówienie w terminie 35 miesięcy od przekazania placu budowy, przedłoży wykaz podwykonawców, z którymi ma zamiar realizować budowę pn. /Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna/ na działce o numerze ewidencyjnym 1003 w miejscowości Kamionki , z podaniem zakresu i wartości robót, które będą przez nich wykonywane, - robót których wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom to wykonanie stanu surowego zamkniętego szkoły i łącznika -zmiana podwykonawcy (ów) może nastąpić tylko z ważnego powodu i wymaga zgody Zamawiającego. Każdorazowa zmiana podwykonawcy(ów) spowoduje konieczność przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia . Brak w/w dokumentów spowoduje brak akceptacji Zamawiającego na zmianę podwykonawcy (ów).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert

  Najniższa cena

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

  Nie

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

  www.uglaczna.bip.doc.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

  Urząd Gminy w Łącznej Kamionki 60. 26-140 Łączna

  IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  nie dotyczy

  IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  nie dotyczy

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

  Data: 24/09/2008 Godzina: 10:30

  Miejsce:

  Urząd Gminy w Łącznej (sekretariat) Kamionki 60. 26-140 Łączna

  IV.3.5) Termin związania ofertą:

  okres w dniach: 30

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

  Zamawiający przewiduje częściowe finansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.  Data wprowadzenia: 2008-09-03 1614
  Data upublicznienia: 2008-09-03
  Art. czytany: 2804 razy

  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.1 - rozmiar: 1219858 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.10 - rozmiar: 668301 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.11 - rozmiar: 278305 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.12 - rozmiar: 647652 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.13 - rozmiar: 940226 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.14 - rozmiar: 554946 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.15 - rozmiar: 283068 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.16 - rozmiar: 250914 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.17 - rozmiar: 912134 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.18 - rozmiar: 510815 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.19 - rozmiar: 1076983 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.2 - rozmiar: 879014 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.20 - rozmiar: 996319 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.22 - rozmiar: 733825 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.23 - rozmiar: 826607 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.24 - rozmiar: 401205 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.25 - rozmiar: 438283 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.26 - rozmiar: 680810 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.27 - rozmiar: 910772 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.28 - rozmiar: 113424 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.29 - rozmiar: 1110396 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.3 - rozmiar: 560139 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.30 - rozmiar: 1002468 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.31 - rozmiar: 922198 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.32 - rozmiar: 769600 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.33 - rozmiar: 731978 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.34 - rozmiar: 130783 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.35 - rozmiar: 1035537 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.36 - rozmiar: 1128835 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.37 - rozmiar: 791726 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.38 - rozmiar: 909010 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.39 - rozmiar: 1080818 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.4 - rozmiar: 1356293 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.40 - rozmiar: 922109 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.41 - rozmiar: 561171 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.42 - rozmiar: 786430 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.43 - rozmiar: 749586 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.44 - rozmiar: 1162430 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.45 - rozmiar: 1002777 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.46 - rozmiar: 912053 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.47 - rozmiar: 825972 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.48 - rozmiar: 1014945 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.49 - rozmiar: 955059 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.5 - rozmiar: 793555 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.50 - rozmiar: 748354 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.51 - rozmiar: 912876 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.52 - rozmiar: 822833 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.53 - rozmiar: 1052923 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.54 - rozmiar: 1076590 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.55 - rozmiar: 423507 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.56 - rozmiar: 2200515 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.57 - rozmiar: 2219763 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.58 - rozmiar: 610556 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.59 - rozmiar: 2096755 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.6 - rozmiar: 694925 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.60 - rozmiar: 153372 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.61 - rozmiar: 967706 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.62 - rozmiar: 1249959 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.63 - rozmiar: 898109 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.64 - rozmiar: 102206 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.65 - rozmiar: 512625 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.66 - rozmiar: 193510 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.7 - rozmiar: 100750 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.8 - rozmiar: 759473 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Opis cz.9 - rozmiar: 383772 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.1 - rozmiar: 301627 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.10 - rozmiar: 209257 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.11 - rozmiar: 94309 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.12 - rozmiar: 1076190 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.13 - rozmiar: 213699 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.14 - rozmiar: 178143 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.15 - rozmiar: 200113 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.16 - rozmiar: 136208 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.17 - rozmiar: 186485 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.18 - rozmiar: 209237 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.19 - rozmiar: 278440 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.2 - rozmiar: 408051 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.20 - rozmiar: 611893 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.21 - rozmiar: 887435 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.22 - rozmiar: 757106 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.23 - rozmiar: 1378439 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.24 - rozmiar: 452111 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.25 - rozmiar: 290952 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.26 - rozmiar: 152723 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.27 - rozmiar: 611348 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.3 - rozmiar: 583743 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.4 - rozmiar: 507417 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.5 - rozmiar: 215671 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.6 - rozmiar: 175636 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.7 - rozmiar: 355147 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.8 - rozmiar: 186602 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Architektura Rysunek cz.9 - rozmiar: 309638 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.1 - rozmiar: 599460 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.10 - rozmiar: 632345 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.2 - rozmiar: 380929 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.3 - rozmiar: 549249 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.4 - rozmiar: 623521 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.5 - rozmiar: 650424 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.6 - rozmiar: 554373 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.7 - rozmiar: 629064 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.8 - rozmiar: 411238 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Opis cz.9 - rozmiar: 1525021 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.1 - rozmiar: 313563 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.10 - rozmiar: 52640 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.11 - rozmiar: 341969 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.2 - rozmiar: 36691 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.3 - rozmiar: 33456 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.4 - rozmiar: 90530 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.5 - rozmiar: 153609 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.6 - rozmiar: 48794 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.7 - rozmiar: 49039 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.8 - rozmiar: 40775 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Część Drogowa Rysunek cz.9 - rozmiar: 38887 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.1 - rozmiar: 617494 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.10 - rozmiar: 802451 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.11 - rozmiar: 538302 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.12 - rozmiar: 835487 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.2 - rozmiar: 620107 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.3 - rozmiar: 1061887 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.4 - rozmiar: 1084745 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.5 - rozmiar: 1087366 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.6 - rozmiar: 883307 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.7 - rozmiar: 940517 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.8 - rozmiar: 631027 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne wewnętrzne Opis cz.9 - rozmiar: 594140 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.1 - rozmiar: 134784 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.10 - rozmiar: 48403 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.11 - rozmiar: 77160 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.12 - rozmiar: 95071 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.13 - rozmiar: 57928 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.14 - rozmiar: 53192 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.15 - rozmiar: 69097 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.16 - rozmiar: 68822 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.17 - rozmiar: 56511 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.18 - rozmiar: 52460 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.19 - rozmiar: 61250 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.2 - rozmiar: 99841 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.20 - rozmiar: 57016 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.21 - rozmiar: 37086 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.22 - rozmiar: 248752 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.23 - rozmiar: 44298 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.3 - rozmiar: 137488 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.4 - rozmiar: 216989 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.5 - rozmiar: 131792 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.6 - rozmiar: 161097 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.7 - rozmiar: 119484 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.8 - rozmiar: 137192 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Rysunek cz.9 - rozmiar: 98246 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Opis - rozmiar: 114092 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 1 - rozmiar: 1053374 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 10 - rozmiar: 342661 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 11 - rozmiar: 826259 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 12 - rozmiar: 648141 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 13 - rozmiar: 590609 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 14 - rozmiar: 597856 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 15 - rozmiar: 696254 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 16 - rozmiar: 741215 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 17 - rozmiar: 568917 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 2 - rozmiar: 1359351 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 3 - rozmiar: 1130961 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 4 - rozmiar: 2723665 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 5 - rozmiar: 808573 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 6 - rozmiar: 252470 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 7 - rozmiar: 366092 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 8 - rozmiar: 179177 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Sanitarne Wewnętrzne Rysunek cz. 9 - rozmiar: 333162 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 1 - rozmiar: 615761 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 10 - rozmiar: 701808 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 11 - rozmiar: 655506 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 12 - rozmiar: 691522 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 13 - rozmiar: 380183 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 14 - rozmiar: 506953 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 15 - rozmiar: 601767 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 16 - rozmiar: 595475 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 17 - rozmiar: 599170 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 18 - rozmiar: 597785 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 2 - rozmiar: 416404 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 3 - rozmiar: 682950 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 4 - rozmiar: 570321 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 5 - rozmiar: 414729 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 6 - rozmiar: 820758 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 7 - rozmiar: 760530 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 8 - rozmiar: 718182 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Opis cz. 9 - rozmiar: 673295 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Rysunek cz. 1 - rozmiar: 167094 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Rysunek cz. 2 - rozmiar: 220159 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Instalacje Teletechniczna Rysunek cz. 3 - rozmiar: 197400 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 1 - rozmiar: 555683 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 10 - rozmiar: 949566 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 11 - rozmiar: 630657 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 12 - rozmiar: 592490 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 13 - rozmiar: 789166 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 14 - rozmiar: 553163 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 15 - rozmiar: 828810 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 2 - rozmiar: 327379 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 3 - rozmiar: 1045133 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 4 - rozmiar: 850928 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 5 - rozmiar: 802101 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 6 - rozmiar: 789018 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 7 - rozmiar: 643448 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 8 - rozmiar: 269100 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Opis cz. 9 - rozmiar: 243419 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Rysunek cz. 1 - rozmiar: 128139 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Rysunek cz. 2 - rozmiar: 202267 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Kablowe Przyłącze Energetyczne Rysunek cz. 3 - rozmiar: 43684 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 1 - rozmiar: 596539 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 10 - rozmiar: 712646 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 11 - rozmiar: 629206 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 12 - rozmiar: 764340 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 13 - rozmiar: 597054 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 14 - rozmiar: 637169 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 15 - rozmiar: 698591 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 16 - rozmiar: 710439 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 17 - rozmiar: 687679 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 18 - rozmiar: 597934 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 19 - rozmiar: 249041 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 2 - rozmiar: 784496 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 20 - rozmiar: 323776 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 21 - rozmiar: 546050 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 22 - rozmiar: 579769 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 23 - rozmiar: 1122594 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 24 - rozmiar: 1174801 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 3 - rozmiar: 691554 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 4 - rozmiar: 977427 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 5 - rozmiar: 818648 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 6 - rozmiar: 914610 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 7 - rozmiar: 707187 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 8 - rozmiar: 772739 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Opis cz. 9 - rozmiar: 513155 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 1 - rozmiar: 325302 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 10 - rozmiar: 159183 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 11 - rozmiar: 148275 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 12 - rozmiar: 86059 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 13 - rozmiar: 62262 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 14 - rozmiar: 100782 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 15 - rozmiar: 169815 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 16 - rozmiar: 72970 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 17 - rozmiar: 101093 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 18 - rozmiar: 158283 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 19 - rozmiar: 145839 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 2 - rozmiar: 220308 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 20 - rozmiar: 376125 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 21 - rozmiar: 175303 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 22 - rozmiar: 198695 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 23 - rozmiar: 234487 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 3 - rozmiar: 245793 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 4 - rozmiar: 225975 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 5 - rozmiar: 128169 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 6 - rozmiar: 179747 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 7 - rozmiar: 118564 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 8 - rozmiar: 116541 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Konstrukcja Rysunek cz. 9 - rozmiar: 131158 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Opis cz. 1 - rozmiar: 574056 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Opis cz. 2 - rozmiar: 161407 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Opis cz. 3 - rozmiar: 749234 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Opis cz. 4 - rozmiar: 305760 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Rysunek cz. 1 - rozmiar: 181438 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Rysunek cz. 2 - rozmiar: 45017 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Rysunek cz. 3 - rozmiar: 41506 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Rysunek cz. 4 - rozmiar: 81795 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Rysunek cz. 5 - rozmiar: 80724 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Projekt Ogrodzenia Rysunek cz. 6 - rozmiar: 79325 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 1 - rozmiar: 643564 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 10 - rozmiar: 454857 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 11 - rozmiar: 658360 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 12 - rozmiar: 368294 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 13 - rozmiar: 1075782 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 14 - rozmiar: 1033720 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 15 - rozmiar: 304230 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 16 - rozmiar: 1329111 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 2 - rozmiar: 329991 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 3 - rozmiar: 508379 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 4 - rozmiar: 818860 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 5 - rozmiar: 707745 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 6 - rozmiar: 577647 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 7 - rozmiar: 757598 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 8 - rozmiar: 966942 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Opis cz. 9 - rozmiar: 776703 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 1 - rozmiar: 255220 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 10 - rozmiar: 23681 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 11 - rozmiar: 27745 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 2 - rozmiar: 42476 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 3 - rozmiar: 29030 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 4 - rozmiar: 58136 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 5 - rozmiar: 63166 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 6 - rozmiar: 43842 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 7 - rozmiar: 46903 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 8 - rozmiar: 37202 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej i Wody Rysunek cz. 9 - rozmiar: 43211 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 1 - rozmiar: 557285 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 10 - rozmiar: 570573 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 11 - rozmiar: 715841 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 12 - rozmiar: 699547 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 13 - rozmiar: 744222 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 14 - rozmiar: 916450 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 15 - rozmiar: 437961 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 16 - rozmiar: 580520 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 17 - rozmiar: 892516 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 18 - rozmiar: 819431 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 19 - rozmiar: 868341 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 2 - rozmiar: 468191 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 20 - rozmiar: 804215 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 21 - rozmiar: 314232 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 3 - rozmiar: 216466 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 4 - rozmiar: 550501 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 5 - rozmiar: 421836 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 6 - rozmiar: 571297 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 7 - rozmiar: 539477 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 8 - rozmiar: 627302 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Opis cz. 9 - rozmiar: 585920 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Rysunek cz. 1 - rozmiar: 399457 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Rysunek cz. 2 - rozmiar: 414647 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Technologia Rysunek cz. 3 - rozmiar: 320360 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Węzeł Cieplny Opis - rozmiar: 63074 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Węzeł Cieplny Rysunek cz. 1 - rozmiar: 510333 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Węzeł Cieplny Rysunek cz. 2 - rozmiar: 145933 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja Techniczna Węzeł Cieplny Rysunek cz. 3 - rozmiar: 210999 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.1 - rozmiar: 160479 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.10 - rozmiar: 26917 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.11 - rozmiar: 27907 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.12 - rozmiar: 35784 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.13 - rozmiar: 196762 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.2 - rozmiar: 302408 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.3 - rozmiar: 131590 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.4 - rozmiar: 37702 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.5 - rozmiar: 112553 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.6 - rozmiar: 95066 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.7 - rozmiar: 141336 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.8 - rozmiar: 46672 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót cz.9 - rozmiar: 49793 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 166912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja techniczna cz.1 - rozmiar: 27846 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja techniczna cz.2 - rozmiar: 906926 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna