A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 10/XVI/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 kwietnia 2008 r  Uchwała Nr 10/XVI/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 kwietnia 2008 r

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
  art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

  Rada Gminy Uchwala, co następuje

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

  § 2


  1. W § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 181 965 zł, w tym na dotacje z budżetu państwa
  na zadania własne gmin 173 565 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 581 965zł
  2. W załączniku Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2008r wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się dochody o kwotę 181 965 zł w dziale:
  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 400,00
  80101 Szkoły podstawowe 8 400,00
  2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł 8 400,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 86 324,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 500,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 500,00
  85295 Pozostała działalność 81 824,00
  2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 81 824,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 87 241,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 87 241,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 87 241,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 181 965,00

  § 3

  1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 306 965,00zł , z tego na wydatki
  majątkowe 125 000 zł,
  Plan wydatków po zmianach wynosi 13 276 965 zł.
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 306 965,00 zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 125 000,00
  60095 Pozostała działalność 125 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 400,00
  80101 Szkoły podstawowe 8 400,00
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 133,00
  4129 Składki na Fundusz Pracy 22,00
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 877,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 509,00
  4249 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 174,00
  4309 Zakup usług pozostałych 2 685,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 86 324,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 500,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 392,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 108,00
  85295 Pozostała działalność 81 824,00
  4303 Zakup usług pozostałych 81 824,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 87 241,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 87 241,00
  3240 Stypendia dla uczniów 87 241,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 306 965,00

  § 4
  W załaczniku Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Nr 8/XV/2008 z dnia 19 marca 2008r 'Zadania
  inwestycyjne roczne' wprowadza się zmiany:
  W poz.4 wprowadza się nowe zadanie o treści budowa chodnika w miejscowości Kamionki
  dział 600, rozdział 60095, planowane wydatki rok budżetowy 2008 kwota 125.000zł
  źródła finansowania dochody własne zgodnie ze zaktualizowanym załącznikiem Nr 3a.
  § 5

  W załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 8/XV/2008 z dnia 19 marca 2008r w sprawie uchwalenia
  budżetu Gminy Łączna wprowadza się następujące zmiany:
  Przychody ogółem - kwotę 3 499 245 zł zastępuje się kwotą 3 624 245zł
  poz.9 Inne źródła (wolne środki) kwotę 99 245 zł zastępuje się kwotą 224 245zł
  zgodnie ze zaktualizowanym załącznikiem Nr 4.

  §6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 7

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1341
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 889 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna