A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Konkurs na wolne stanowiska
 • Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej

  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej.
  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Główny Księgowy

  2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
   posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
   ma pełną zdolność czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
   posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku oraz posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
   spełnia jeden z warunków:
  ▪ ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o kierunkach ekonomicznych, uzupełniające studia magisterskie o kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3– letnią praktykę w księgowości,
  ▪ ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6– letnią praktykę w księgowości.
  ▪ jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  ▪ posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
  rachunkowych
  3. Wymagania dodatkowe:
  - znajomość rozliczania projektów unijnych,
  - znajomość rachunkowości budżetowej, przepisów ZUS i podatkowych,
  - umiejętność obsługi programu PŁATNIK, WORD, EXCEL
  - umiejętność pracy w zespole,
  - dyspozycyjność, rzetelność , odpowiedzialność.
  - Uwaga: Wyniki postępowania - to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej
  analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  4. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m.in.:
  • obsługa finansowo - księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • prowadzenie rachunkowości jednostki
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej,
  • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
  • księgowanie środków pozyskanych z funduszy pozabudżetowych
  5. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym na stanowisku kierowniczym,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z póżn. zm.),
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza uprawnionego do stwierdzenia możliwości podjęcia pracy na w/w stanowisku.
  6. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
  b) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej,

  Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 )”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Łączna 115, 26-140 Łączna do dnia 2 marca 2009r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w GOPS w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Bernardyna Wasińska – Kierownik Ośrodka
  tel. 041 2548 479
  kom. 504 120 492


  Data wprowadzenia: 2009-02-19 0815
  Data upublicznienia: 2009-02-19
  Art. czytany: 2059 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna