A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • ZARZĄDZENIE Nr 8 / 2008 Wójta Gminy Łączna z dnia11 marca 2008r.
  ZARZĄDZENIE Nr 8 / 2008

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia11 marca 2008r.


  w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego w celu przeprowadzenia
  eliminacji gminnych „ Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
  w Ruchu Drogowym”


  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z pismem z dnia 28 lutego 2008r. Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddziału Zamiejscowego w Starachowicach w sprawie XXXI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zarządzam, co następuje :
  § 1 .
  Powołuję Komitet Organizacyjny do spraw przeprowadzenia eliminacji gminnych „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” zwanego w dalszej części Komitetem Organizacyjnym w składzie :

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
  Krzysztof PASTUSZKA – Referent w Wydziale Technicznym Urzędu
  Członkowie:
  Aneta KABAŁA – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Łącznej
  Rafał SMULCZYŃSKI – Nauczyciel techniki w Zespole Szkół w Goździe
  Krzysztof BERUS – Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Suchedniowie  § 2.
  Przyjąć Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok szkolny 2007/2008 opublikowany na stronie internetowej: www.pzm.pl - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


  § 3.
  Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy między innymi :

  a) promocja idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy
  współpracy z mediami,
  b) zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania
  i przeprowadzenia eliminacji,
  c) określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac
  organizacyjnych,
  d) podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości
  zainteresowanych,
  e) opracowanie pisemnych pytań testowych, oraz zadań do konkurencji
  praktycznych,
  f) powołanie Sędziego Głównego Turnieju,
  g) zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju,
  h) prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości
  przebiegu danego etapu Turnieju i przesłanie go do organizatora
  eliminacji powiatowych,
  i) zgłoszenie najlepszych drużyn do udziału w eliminacjach powiatowych,
  j) ogłoszenie wyników i wręczenia nagród.


  § 4.
  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna oraz Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego.

  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  ZAŁĄCZNIK
  do Zarządzenia Nr 8/2008
  z dnia 11 marca 2008r.
  Wójta Gminy Łączna

  Regulamin
  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
  na rok szkolny 2007/2008

  Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej 'Turniejem', organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach .
  Mogą w nim uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy.

  I. CELE TURNIEJU

  Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
  1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

  2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

  3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

  4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

  II. ORGANIZATORZY TURNIEJU

  1. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury , Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego - wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

  2. Współorganizatorem Turnieju jest Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które udziela wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu Turnieju oraz reprezentuje WORD-y w Krajowym Komitecie Organizacyjnym.

  3. Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawuje nadzór pedagogiczny nad przebiegiem Turnieju.

  4. Organizatorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie eliminacji w poszczególnych etapach Turnieju, powołują lokalne Komitety Organizacyjne.

  5. Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju,
  a także finału ogólnopolskiego, organizatorzy zapraszają władze samorządowe
  (Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów) i administracyjne oraz inne instytucje i organizacje, których przedstawiciele wchodzą automatycznie w skład Komitetu Organizacyjnego danego etapu Turnieju.
  6. Komitety Organizacyjne odpowiadają za organizację poszczególnych etapów
  Turnieju począwszy od eliminacji międzyszkolnych. Etap szkolny organizują dyrekcje szkół i organy prowadzące szkoły.

  7. Gospodarzem Turnieju może być szkoła, instytucja albo organizacja dysponująca warunkami umożliwiającymi przeprowadzenie konkurencji wskazanych w regulaminie.

  8. Przy realizacji poszczególnych etapów Turnieju, organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucje i organizacje.


  III. KRAJOWY KOMITET ORGANIZACYJNY

  - Robert Werle – Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
  Drogowego i Ochrony Środowiska PZM - Przewodniczący Komitetu
  - Beata Kosiec -Ministerstwo Edukacji Narodowej – Z-ca Przewodniczącego
  - Mirosław Maksimiuk - Komenda Główna Policji – Z-ca Przewodniczącego
  - Andrzej Grzegorczyk - Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
  Drogowego – Z-ca Przewodniczącego
  - Stanisław Grudzień - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  - Piotr Wcisło - Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków
  Ruchu Drogowego - Wojciech Morawski - Polski Związek Motorowy
  - Mirosława Świdzińska - Komenda Główna Policji
  - Jacek Zalewski - Komenda Stołeczna Policji
  - Zbigniew Kogut – członek Głównej Komisji BRDiOŚ PZM
  - Prezes Zarządu Okręgowego organizującego Finał Ogólnopolski Turnieju
  (rotacyjnie)
  Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju, mieści się w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, 02-518 Warszawa ul. Kazimierzowska 66
  tel. (022) 849-93-61, 849-80-71, fax 848-77-77,
  e-mail w.morawski@pzm.pl , ewa.sportmarketing@pzm.pl
  Wojewódzkie Biura Organizacyjne mają siedziby w Zarządach Okręgowych PZM - zał. nr 3
  Biura organizacyjne turnieju wydają decyzje we wszystkich sprawach,
  w szczególności dotyczących zagadnień merytorycznych, związanych
  z organizacją i przebiegiem poszczególnych etapów Turnieju oraz w sprawach spornych. Do występowania do Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju w ww. sprawach upoważnione są Wojewódzkie Komitety Organizacyjne.
  Wojewódzkie Biura Organizacyjne w formie pisemnej, informują Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju o terminie finałów wojewódzkich oraz przesyłają sprawozdanie z finału wojewódzkiego - zał. nr 1.

  IV. ZADANIA KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH TURNIEJU

  1. Do zadań Komitetu Organizacyjnego poszczególnych etapów turnieju należy:

  a) promocja idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy
  współpracy z mediami,

  b) zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania
  i przeprowadzenia eliminacji,

  c) określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac
  organizacyjnych,

  d) podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości
  zainteresowanych,

  e) opracowanie pisemnych pytań testowych, oraz zadań do konkurencji
  praktycznych dla danego etapu Turnieju,

  f) powołanie Sędziego Głównego danego etapu Turnieju,

  g) zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju,

  h) prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości
  przebiegu danego etapu Turnieju i przesłanie go do organizatora
  wyższego etapu,

  i) zgłoszenie najlepszych drużyn do udziału w wyższym etapie Turnieju,

  j) zorganizowanie uroczystego zakończenia danego etapu Turnieju,
  ogłoszenie wyników i wręczenia nagród.

  k) ubezpieczenie danego etapu Turnieju.

  V. ZADANIA SĘDZIÓW

  Do zadań Sędziego Głównego na każdym etapie Turnieju należy:

  1. Przeprowadzenie odprawy (wspólnie z kierownikami konkurencji) dla opiekunów i uczestników, której celem jest szczegółowe omówienie przebiegu i zasad poszczególnych konkurencji oraz zasad punktacji.

  2. Nadzorowanie prawidłowości przebiegu konkurencji i pracy kierowników konkurencji oraz sędziów pomocniczych.

  3. Rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w czasie trwania Turnieju, po zakończeniu konkurencji oraz po konsultacji z kierownikiem i sędziami tej konkurencji.

  4. Po zakończeniu każdej konkurencji ogłoszenie wyników.

  5. Sporządzenie i ogłoszenie komunikatu z wynikami końcowymi danego etapu Turnieju.

  VI. ZASADY ORGANIZACYJNE

  1. W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.

  2. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju. Uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów stanowią oddzielne drużyny z odrębną klasyfikacją.

  3. Każdy uczestnik poszczególnych eliminacji rozwiązuje test i wykonuje zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po miasteczku i torze przeszkód. Ponadtojeden wylosowany uczestnik z każdej drużynywykonuje zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  4. Test, w każdym etapie Turnieju składa się z 25 pytań, w tym:
  5 pytań - dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych
  i rowerzystów,
  5 pytań - dotyczących znaków drogowych,
  10 pytań - dotyczących sytuacji w ruchu drogowym, w tym
  max. 5 tzw. skrzyżowań,
  5 pytań - dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy
  przedmedycznej.
  Testy opracowują Komitety Organizacyjne danego etapu Turnieju.

  5. W teście dla uczniów szkół podstawowych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowa jest tylko jedna (test jednokrotnego wyboru). Dla uczniów szkół gimnazjalnych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowe mogą być: jedna, dwie lub trzy (test wielokrotnego wyboru).

  6. Podczas rozwiązywania testów należy stosować tzw. arkusz odpowiedzi, tzn. ostemplowane karty, na których przy kolejnym numerze pytania zaznacza się wybraną odpowiedź znakiem 'X' odpowiedź uznaną przez uczestnika za prawidłową.

  7. Nie dopuszcza się poprawiania, skreślania, wymazywania napisanych oznaczeń na karcie odpowiedzi.

  8. Czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 40 minut.
  Uczestnicy, którzy rozwiązali test przed upływem 40 minut przekazują arkusz odpowiedzi sędziemu konkurencji i za jego zgodą opuszczają salę, a test zatrzymują do swojej dyspozycji (na każdym etapie). Po zakończeniu konkurencji Sędzia Główny wywiesza arkusz z prawidłowymi odpowiedziami na tablicy wyników

  9. Zadania praktyczne (jazda rowerem) w miasteczku ruchu drogowego oraz na torze przeszkód, w poszczególnych eliminacjach określa właściwy Komitet Organizacyjny, według własnego pomysłu i możliwości. Powinny one uwzględniać elementy pozwalające na sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem.

  10. Dla uczniów szkół gimnazjalnych dopuszcza się wykorzystanie dróg o ograniczonym ruchu pojazdów, odpowiednio zabezpieczonych.

  11. Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polega na przejechaniu wylosowanej trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
  Czas przejazdu nie jest limitowany.
  Podczas przejazdu należy zatrzymać się przy wylosowanych 3-ch,
  z minimum 6 wcześniej wyznaczonych, punktach kontrolnych ( wg kolejności wpisanej na indywidualną kartę kontrolną uczestnika ) i uzyskać potwierdzenie na tej karcie.
  Ruszanie z punktu kontrolnego znajdującego się przy krawędzi jezdni nie jest traktowane jako włączanie się do ruchu.
  12. Tor sprawnościowy składa się z ustawionych przeszkód, wybranych z załączonego w regulaminie wykazu:
  a) równoważnia
  b) tarka
  c) ósemka
  d) przedmiot do przewożenia
  e) korytarz z desek
  f ) slalom kółkowy ( tzw. żmijka)
  g) slalom z ograniczeniem
  h) pochylnia
  i ) piaskownica
  j ) bramka wisząca
  k) rynna
  l ) łezka
  m) przewożenie przedmiotów na uwięzi
  n) zatrzymanie w miejscu

  UWAGA: Długość najazdu między przeszkodami wynosi minimum 3 metry.

  13. W zależności od posiadanych możliwości, powierzchni, ukształtowania terenu, Komitet Organizacyjny ustala liczbę przeszkód, z których składa się tor, przy czym nie może ich być mniej niż sześć. Przeszkody na torze sprawnościowym zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów muszą być zgodne z załączonymi wzorami.

  14. Konkurencje praktyczne jazdy rowerem przeprowadzane są:
  - dla szkół gimnazjalnych na rowerach typu „rower górski” (koła 26 cali)
  - dla szkół podstawowych do wyboru rower typu „składak” (koła 20 cali) lub rower typu „rower górski” (koła 26 cali). Na każdym etapie Turnieju wyboru typu roweru dokonuje opiekun drużyny.

  15. Udzielanie pomocy przedmedycznej polega na wykonaniu opatrunku pozorowanej rany wylosowanej przez uczestnika.

  16. W Ogólnopolskim Finale Turnieju biorą udział drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych, które zajęły I-sze miejsca w eliminacjach wojewódzkich. Obowiązek pisemnego zgłoszenia drużyn do Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju spoczywa na Wojewódzkich Komitetach Organizacyjnych Turnieju.

  17. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
  - kartę rowerową,
  - legitymację szkolną
  - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział
  w Turnieju
  - zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów)
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

  VII. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA

  1. Test składający się z 25 pytań
  a) odpowiedź prawidłowa - 1 punkt,
  b) odpowiedź nieprawidłowa, brak odpowiedzi lub poprawka - 0 punktów.

  2. Jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego:
  a) za każde naruszenie przepisów ruchu drogowego - 1 punkt karny,
  b) ominiecie punktu kontrolnego - 5 punktów karnych,
  c) upadek uczestnika w czasie trwania przejazdu - 1 punkt karny,
  d) za nie ukończenie przejazdu po miasteczku ruchu drogowego - 30
  punktów karnych

  3. Jazda rowerem po torze sprawnościowym :
  a) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie - 1 punkt karny.
  Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także podparcie - w tym między przeszkodami.
  b) - zjechanie z przeszkody jednoelementowej - 3 punkty karne
  - każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez
  przeszkody wieloelementowe - 3 punkty karne za każdy ominięty
  odcinek pomiędzy pachołkami, tyczkami, krążkami i listwami.
  - przekroczenie linii ograniczającej slalom - 3 punkty karne
  - upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie przejazdu lub jego upadek z podstawki - 3 punkty karne
  c) ominięcie całej przeszkody - 15 punktów karnych.
  Za ominięcie przeszkody uważa się nie podjęcie próby przejazdu
  obydwoma kołami po przeszkodzie.
  d) zabrania się pokonywanie przeszkód podskakując na rowerze,
  przenosząc rower lub przesuwając go po nawierzchni - 15 punktów karnych.
  e) element naruszony przednim kołem a następnie tylnym jest liczony
  jako - 1 punkt karny
  f) jedno lub kilkakrotne naruszenie tej samej tyczki, pachołka, krążka
  - 1 punkt karny
  g) upadek uczestnika podczas przejazdu przez tor przeszkód – 3 punkty karne
  h) maksymalnie na każdej przeszkodzie można otrzymać 15 pkt. karnych
  i) czas przejazdu po torze sprawnościowym nie jest limitowany.
  j) każdą przeszkodę uczestnik pokonuje jeden raz, nie dopuszcza się zawracania między przeszkodami – 3 punkty karne,
  k) punktacja przeszkody „zatrzymanie w miejscu” (STOP)
  - aby zaliczyć przeszkodę należy przejechać przednim kołem odpowiednią linię początku zatrzymania dla danego rodzaju roweru i zatrzymać się przed listwą „c” a następnie można położyć nogę na podłożu
  • dotknięcie lub przesunięcie listew kołem – 1 punkt karny
  • przewrócenie każdego pachołka – 1 punkt karny
  • dotknięcie listy nogą – 1 punkt karny
  • strącenie listwy z pachołków – 3 punkty karne
  • nie przejechanie przednim kołem linii początku zatrzymania – 15 punktów karnych
  4. Za wykonanie opatrunku uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 punkty
  Przy ocenie bierze się pod uwagę prawidłowe wykonanie opatrunku, sprawność uczestnika, właściwe zastosowanie środków i materiałów opatrunkowych. Liczbę uzyskanych punktów podaje sędzia konkurencji wraz z krótkim uzasadnieniem.
  5. Za zwycięską drużynę w całym Turnieju uznaje się ten zespół, którego
  suma zajętych miejsc przez jego uczestników we wszystkich konkurencjach
  jest najmniejsza.
  Za indywidualnego zwycięzcę Turnieju uznaje się uczestnika, którego
  suma zajętych miejsc we wszystkich konkurencjach za wyjątkiem pierwszej pomocy jest najmniejsza.
  W przypadku kilku uczestników mających ten sam wynik w danej
  konkurencji uważa się że zajęli oni miejsca ex aequo.

  Przykład przeliczania punktacji:
  załącznik nr 6
  6. W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej drużynowej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za:
  a) odpowiedzi na pytania testowe
  b) jazdę w miasteczku ruchu drogowego
  c) jazdę sprawnościową po torze przeszkód
  7. W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej indywidualnej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za:
  a) odpowiedzi na pytania testowe
  b) jazdę w miasteczku ruchu drogowego
  c) jazdę sprawnościową po torze przeszkód

  VIII. TERMINY

  1. Poszczególne eliminacje powinny zakończyć się w następujących terminach:
  - eliminacje klasowe, szkolne i międzyszkolne (gminne) - do końca marca,
  - eliminacje powiatowe - do 25 kwietnia
  - eliminacje wojewódzkie - do 15 maja
  - finał ogólnopolski do 15 czerwca każdego roku.

  2. Termin zgłaszania drużyn do finału ogólnopolskiego upływa z dniem 20 maja - wzór zgłoszenia załącznik nr 2.

  3. Wojewódzki Komitet Organizacyjny ma prawo wprowadzić dodatkowy szczebel eliminacji tj. „okręgowy” i odbywa się on między eliminacjami powiatowymi a wojewódzkimi.

  4. Dopuszcza się rezygnację z przeprowadzenia eliminacji gminnych jeżeli zgłosiła się tylko jedna drużyna. W takim przypadku rezygnację z przeprowadzenia eliminacji należy uzgodnić z odpowiednim wojewódzkim komitetem organizacyjnym

  IX. NAGRODY

  1. Fundatorami nagród są organizatorzy Turnieju oraz zainteresowane problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego i wychowania komunikacyjnego organizacje lub instytucje.

  2. Zapewnieniem nagród dla zwycięzców swoich eliminacji zajmuje się właściwy Komitet Organizacyjny wg uznania i możliwości finansowych.

  3. Dla zwycięzców Finału Ogólnopolskiego, tak w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnej przewidywane są puchary:

  I - miejsce, Ministra Edukacji Narodowej
  II - miejsce, Prezesa Polskiego Związku Motorowego
  III - miejsce, Komendanta Głównego Policji
  IV - miejsce, Ministra Transportu - Przewodniczącego Krajowej Rady BRD
  V - miejsce, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów
  Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
  Kolejne miejsca - inni współorganizatorzy.

  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników eliminacji wszystkich etapów Turnieju.

  2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzać jedynie Krajowy Komitet Organizacyjny.

  3. Wyniki poszczególnych konkurencji są ogłaszane na tablicy wyników. Czas ogłoszenia wyników powinien być zapisany na tablicy wyników.

  4. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia Główny Turnieju.

  5. Protesty pisemne mogą być składane w czasie trwania eliminacji danego etapu Turnieju przez opiekuna drużyny do Sędziego Głównego (najpóźniej w czasie do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji i podaniu wyników), który ogłasza werdykt ostateczny.

  6. Ogłoszony przez Sędziego (po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów) wynik końcowy danego etapu eliminacji jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom.

  7. W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważniony jest wyłącznie Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego lub jego Zastępcy.

  8. Właściwy Komitet Organizacyjny Turnieju, powinien zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NW wszystkich osób biorących udział w Turnieju, oraz pomoc medyczną.

  9. Rowery i inny sprzęt, potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju zapewnia właściwy Komitet Organizacyjny.

  10. Rowery muszą być sprawne technicznie, co nie wyklucza konieczności zapewnienia serwisu. Organizator danego etapu Turnieju jest zobowiązany do zapewnienia takiej liczby rowerów, która zagwarantuje sprawny przebieg konkurencji.

  11. Organizatorzy zapewniają odpowiednią liczbę kasków ochronnych dla uczestników. Uczniowie pokonują tor przeszkód i miasteczko w zapiętych kaskach ochronnych.

  12. W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady, śliska nawierzchnia) decyzję o przerwaniu, przełożeniu lub kontynuowaniu jazdy podejmuje Sędzia Główny Turnieju.

  13. Udział ucznia w Finale Turnieju etapu Wojewódzkiego i Ogólnopolskiego powinien być odnotowany jako osiągnięcie na jego świadectwie szkolnym.

  14. Od etapu powiatowego właściwy Komitet Organizacyjny wydaje opiekunom drużyn pisemne podziękowanie za przygotowanie uczniów do Turnieju.

  15. Organizatorzy Finału Ogólnopolskiego Turnieju zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyny i jej opiekuna, oraz dla jednego policjanta ruchu drogowego z każdego województwa, który może zostać powołany w skład zespołu sędziowskiego. Uczestnicy Finału przyjeżdżają na własny koszt.

  16. Inne osoby towarzyszące drużynom będą mogły skorzystać odpłatnie z zakwaterowania i wyżywienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym komitetem organizacyjnym.

  17. Sprawy organizacyjne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Komitety Organizacyjne odpowiedniego etapu Turnieju i podają je do wiadomości zainteresowanych z wyprzedzeniem pozwalającym na dostosowanie się do podjętych ustaleń.

  UWAGA:
  DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚC UCZESTNICTWA W TURNIEJU BRD DLA UCZNIA, KTÓRY POSIADA KARTĘ MOTOROWEROWĄ.

  XI. Adresy korespondencyjne:
  Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego:
  - Robert Werle, Polski Związek Motorowy, 02-518 Warszawa,
  ul. Kazimierzowska 66, tel. (022)- 8498071, fax. (0-22) 848 77 77

  Zastępca Przewodniczącego:
  - Mirosław Maksimiuk, Komenda Główna Policji, 02-514 Warszawa 12,
  ul. Puławska 148/150 tel.(0-22) 601 22 30 fax. 601 26 89

  Zastępca Przewodniczącego:
  - Beata Kosiec, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa
  Al. Szucha 25, tel. (0-22) 522 47 39

  za zgodność

  Przewodniczący Krajowego Komitetu
  Organizacyjnego Turniejów
  Robert Werle
  Warszawa, dnia 13.12.2007 r.


  XII. Załączniki:

  Nr 1 - Wzór sprawozdania z Finału Wojewódzkiego
  Nr 2 - Wzór zgłoszenia drużyn do Finału Ogólnopolskiego
  Nr 3 - Wykaz adresowy Zarządów Okręgowych PZM (Wojewódzkie Biura Organizacyjne)
  Nr 4 - Wykaz adresowy Kuratoriów Oświaty
  Nr 5 - Wykaz adresowy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
  Nr 6 – Przykład punktacji
  Rysunki przeszkód (14 wzorów).
  UWAGA: Autopoprawka: W rozdziale VII, punkt 7 skreśla się podpunkt D.  Załącznik Nr 3

  ZARZĄDY OKRĘGOWE
  POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO
  (Wojewódzkie Biura Organizacyjne)


  Lp Zarząd Okręgowy Adres Zarządu Adres e-mail Telefon/fax
  1. BIAŁYSTOK Al. Jana Pawła II 52
  15-703 Białystok bialystok@pzm.com.pl
  0-85 651 35 08 w. 115
  2. BYDGOSZCZ ul. Fordońska 116
  85-739 Bydgoszcz bydgoszcz@pzm.com.pl
  0-52 345 20 44

  3. GDAŃSK ul. Abrahama 7
  80-307 Gdańsk gdansk@pzm.com.pl
  0-58 552 02 64
  4. KATOWICE ul. Łabędzia 6
  40-521 Katowice katowice@pzm.com.pl
  0-32 253 98 36

  5. KIELCE ul. Wojska Polskiego 15
  25-364 KIELCE kielce@pzm.com.pl
  0-41 361 36 72

  6. KRAKÓW ul. Bp. Tomickiego 4
  31-982 Kraków krakow@pzm.com.pl
  0-12 421 05 98, 683 22 15, 683 22 14, fax. 0-12 425 85 14
  7. LUBLIN ul. B. Prusa 8
  20-064 Lublin lublin@pzm.com.pl
  0-81 533 42 06, 533 43 38
  fax 0-81 747 84 93
  8. ŁÓDŹ ul. Aleksandrowska 2/8
  91-120 Lódź lodz@pzm.com.pl
  0-42 613 89 00 wew 966,
  613 89 66
  fax 0-42 613 89 02
  9. OLSZTYN ul. Sielska 5
  10-801 Olsztyn olsztyn@pzm.com.pl
  0-89 522 72 05
  fax 522 72 00
  10. OPOLE ul. Oleska 125a
  45-233 Opole opole@pzm.com.pl
  0-77 455 64 11
  fax: 455 64 15
  11. POZNAŃ ul. Cześnikowska 30
  60-330 Poznań poznan@pzm.com.pl
  0-61 867 63 21,

  12. RZESZÓW ul. Krakowska 4
  35-111 RZESZÓW rzeszow@pzm.com.pl
  0-17 853 66 87;
  fax 853 67 47
  13. SZCZECIN ul. Monte Cassino 6
  70-464 Szczecin szczecin@pzm.com.pl
  0-91 433 55 92
  fax 433 55 74
  14. WARSZAWA ul. Filtrowa 75
  02-032 Warszawa warszawa@pzm.com.pl
  0-22 822 15 95

  15. WROCŁAW ul. Na Niskich Łąkach 6,
  50-422 Wrocław wroclaw@pzm.com.pl
  0-71 342 49 57

  16. ZIELONA GÓRA ul. Wiejska 10
  65-609 Zielona Góra zielonagora@pzm.com.pl
  0-68 326 17 61
  Załącznik Nr 4 Kuratoria Oświaty


  Lp. Adres Kier. Telefony
  1. DOLNOŚLĄSKIE
  50-951 Wrocław
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  kuratorium@uwoj.wroc.pl
  0-71 340-63-48
  fax 340-61-08
  2. KUJAWSKO-POMORSKIE
  85-066 Bydgoszcz
  ul. Konarskiego 1/3
  kurator@uwoj.bydgoszcz.pl
  0-52 349-76-05
  fax 349-76-45
  3. LUBELSKIE
  20-950 Lublin
  ul. 3-go Maja 6
  kurator@kuratorium.lublin.pl
  0-81 538-52-00
  fax 538-52-65
  4. LUBUSKIE
  66-400 Gorzów Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 10
  kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
  0-95 720-84-12 do 15
  fax 722-37-26
  5. ŁÓDZKIE
  90-446 Łódź
  ul. Kościuszki 120a
  kolodz@kuratorium.lodz.pl
  0-42 637-70-55
  fax 636-03-85
  6. MAŁOPOLSKIE
  31-156 Kraków
  ul. Basztowa 22
  kurator@kuratorium.krakow.pl
  0-12 422-99-18
  fax 422-00-80
  7. MAZOWIECKIE
  00-024 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 32
  kuratorium@kuratorium.waw.pl
  0-22 551-24-00
  fax 826-64-97
  8. OPOLSKIE
  45-082 Opole
  ul. Piastowska 14
  kontakt@kuratorium.opole.pl
  0-77 452-45-68
  fax 452-49-21
  9. PODKARPACKIE
  35-959 Rzeszów
  ul. Grunwaldzka 15
  kuratorium@ko.rzeszow.pl
  0-17 867-11-00
  fax 867-19-54
  867-11-43
  10. PODLASKIE
  15-950 Białystok
  Rynek Kościuszki 9
  kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
  0-85 748-48-48
  fax 748-48-49
  11. POMORSKIE
  80-810 Gdańsk
  ul. Okopowa 21/27
  kuratorium@kuratorium.gda.pl
  0-58 307-73-89
  fax 301-80-23
  12. ŚLĄSKIE
  40-032 Katowice
  ul. Jagiellońska 25
  kancelaria@kuratorium.katowice.pl
  0-32 257-13-70
  fax 255-58-25
  13. ŚWIĘTOKRZYSKIE
  25-516 Kielce
  Al. IX Wieków Kielc 3
  kurator@kuratorium.kielce.pl
  0-41 344-33-58
  fax 344-88-83
  14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  10-959 Olsztyn
  Al. Piłsudskiego 7/9
  ko@ko.olsztyn.pl
  0-89 523-26-00
  fax 527-27-21
  15. WIELKOPOLSKIE
  60-967 Poznań
  ul. Kościuszki 93
  wko@ko.poznan.pl
  0-61 854-16-61
  fax 852-31-69
  16. ZACHODNIOPOMORSKIE
  71-615 Szczecin
  ul. Jana Matejki 6 B
  kurator@kuratorium.szczecin.pl
  0-91 434-71-52
  fax 433-93-04
  Data wprowadzenia: 2009-03-19 1227
  Data upublicznienia: 2009-03-19
  Art. czytany: 1034 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna