A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 kwietnia 2008roku  ZARZĄDZENIE NR 10/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 1 kwietnia 2008roku

  w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (służbowego, dyżurnego) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łącznej


  Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 2376, 2377, 2378, 2379, 23710, 3044, 233 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 z 2003r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1
  W celu zabezpieczenia pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy dostarcza się pracownikowi środki ochrony indywidualnej oraz informuje się go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
  § 2
  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zapewnia się okulary korygujące wzrok. Zasady przydziału określa załącznik nr 1.
  § 3
  Pracownikowi dostarcza się odzież i obuwie robocze (służbowe, dyżurne) spełniające wymogi określone w Polskich Normach:
  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
  § 4

  Jeżeli pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego (służbowego) nie dostarczono odzieży i obuwia roboczego zgodnie z § 3 wypłaca się ekwiwalent pieniężny w wysokości 250zł rocznie - płatny z góry w pierwszym kwartale roku.


  § 5
  Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (służbowe) przysługują pracownikowi bezpłatnie i stanowią własność zakładu pracy.

  § 6
  Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (służbowe) są używane do czasu utraty ich cech ochronnych i użytkowych.
  1. W razie niezawinionego przez pracownika zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej (służbowej) przed upływem okresu ich używalności, pracownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymania nowych środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej (służbowej).
  2. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej (służbowej) bez związku z pracą, pracownik otrzymuje nowe odpłatne po cenach aktualnych w dniu nabycia.
  3. W razie rozwiązania stosunku pracy przed upływem okresu używalności otrzymanych przedmiotów, pracownik obowiązany jest zwrócić równowartość otrzymanych środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej (służbowej) proporcjonalnie do stopnia zużycia.

  § 7
  Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (służbowego) przewidzianego dla danego stanowiska.

  § 8
  Konserwacja przydzielonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (służbowego) oraz ich odkażanie, odpylanie, naprawa i pranie należy do obowiązków zakładu pracy.

  § 9
  Dopuszcza się możliwość zlecenia pracownikowi za jego zgodą, prania odzieży roboczej (służbowej) we własnym zakresie, o ile nie jest skażona substancjami chemicznymi.

  § 10
  Za czynności określone w § 9 pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Koszty te ustala się w wysokości 6 zł miesięcznie, płatne w okresach kwartalnych, w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału.

  § 11
  Rodzaj środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (służbowego), których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z § 1 i 3 oraz przewidziane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego ustali Sekretarz Gminy Łączna w porozumieniu ze służbą bhp. (załącznik nr 2)

  § 12
  Sekretarz Gminy Łączna zapewnia dla pracowników niezbędne środki higieny osobistej:
  1. dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych poprzez odpowiednie wyposażenie w nie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  2. dla pracowników obsługi określa załącznik nr 3.

  § 13
  1. Odpowiedzialnymi za odzież i obuwie robocze, za sprzęt ochrony indywidualnej, a w szczególności za :
  a. wydawanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (służbowego),
  b. rozliczanie pracowników z wydanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (służbowego) w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
  c. sporządzanie raz na kwartał imiennych wykazów pracowników uprawnionych do ekwiwalentu za używanie własne odzieży i obuwia roboczego, a także za pranie i naprawę odzieży i obuwia roboczego (służbowego),
  d. prowadzenie odrębnych kartotek ewidencji i przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ewidencji środków ochrony indywidualnej czynię Sekretarkę Urzędu Gminy w Łącznej.
  2. Odpowiedzialnym za wypłacanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego czynię Inspektora ds. księgowości budżetowej sporządzającego listy płac lub osobę wyznaczoną przez tego Inspektora.

  § 14
  Osoby kierujące pracownikami obowiązane są do egzekwowania przestrzegania stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (służbowego), oraz informowania ich o sposobach posługiwania się tymi środkami.


  § 15
  Nadzór i kontrolę nad wykonaniem i przestrzeganiem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 16
  Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Załącznik nr 1
  do Zarządzenia Nr 10/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 1 kwietnia 2008r.  Zasady przydziału oraz refundacji kosztów okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.


  Na podstawie art.2376 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) - ustalam co następuje:

  1. Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza jeżeli:
  - badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
  - pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  - zaświadczenie o potrzebie używania okularów wydał lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną.

  2. Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów na podstawie:
  - aktualnego orzeczenia lekarskiego, wydanego przez okulistę, zatrudnionego
  w przychodni lekarskiej, posiadającej umowę z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Urzędu Gminy w Łącznej.
  - pisemnej prośby pracownika,
  - przedstawienia imiennego dowodu zakupu okularów.

  3. Pracodawca ustala górną granicę refundacji zakupu okularów dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, którzy nabyli prawo do ich zakupu na kwotę 150 zł. (sto pięćdziesiąt złoty).

  4. W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany okularów, zrefundowanych wcześniej przez pracodawcę, wymiana ta powinna być przedmiotem indywidualnych ustaleń na podstawie aktualnych badań okulistycznych. Jednakże refundacja taka dokonywana jest do kwoty wymienionej w § 3, jeden raz w roku.

  5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.  Załącznik nr 2
  do Zarządzenia Nr 10/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 1 kwietnia 2008r.  TABELA


  norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy w Łącznej.  L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia
  R- odzież i obuwie robocze
  O- środki ochrony indywidualnej
  Przewidywalny okres używalności
  1. Sprzątaczka R- chustka na głowę
  R- fartuch drelichowy lub z tkanin syntetycznych
  R- trzewiki profilaktyczne tekstylne
  O- rękawice gumowe
  O- kalosze gumowe 36 m-cy
  18 m-cy
  12 m-cy
  Do zużycia
  Do zużycia
  2. Goniec O- kurtka ciepłochronna
  O- kurtka przeciwdeszczowa
  O- buty zimowe
  O- buty letnie (półbuty, sandały)
  O- rękawice wełniane
  4 okresy zimowe
  48 m-cy
  24 m-ce
  Do zużycia
  4 okresy zimowe
  Załącznik nr 3
  do Zarządzenia Nr 10/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 1 kwietnia 2008r.  T A B E L A

  Norm przydziału środków higieny osobistej na n.w. stanowiskach pracy.
  Lp. Stanowisko pracy Rodzaj środka higieny osobistej Okres używalności w miesiącach
  1. Sprzątaczka 1. mydło toaletowe /100g/ kostka
  2. ręcznik /1 szt./ 1
  12
  2. Goniec 1. mydło toaletowe/100g/
  2. ręcznik /1szt./ 1
  12


  Data wprowadzenia: 2009-03-19 1244
  Data upublicznienia: 2009-03-19
  Art. czytany: 1512 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna