A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 maja 2008r.

  Zarządzenie Nr 13/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 maja 2008r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 11 Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2008r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

  1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45 471zł, na dotację
  celową.Plan dochodów po zmianach wynosi 10 627 436 zł.
  W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2008r zwiększa się dochody o kwotę
  45 471 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 471 zł na wydatki bieżące.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 13 322 436 zł.
  W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008r zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
  46 600 zł, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1 129 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
  niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 13/2008
  z dnia 12 maja 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.

  I. Dochody budżetowe.

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 379,00
  01095 Pozostała działalność 4 379,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych gminom ustawami 4 379,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 190,00
  80101 Szkoły podstawowe 36 190,00
  2030 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 36 190,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 4 902,00
  85295 Pozostała działalność 4 902,00
  2030 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 902,00
  Ogółem dochody 45 471,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 13/2008
  z dnia 12 maja 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.

  II. Wydatki budżetowe:

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 379,00
  01095 Pozostała działalność 4 379,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86,50
  4430 Różne opłaty i składki 4 292,50
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 000,00 1 000,00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1 000,00 1 000,00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 190,00
  80101 Szkoły podstawowe 36 190,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 423,04
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 162,45
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 113,35
  4120 Składki na Fundusz Pracy 489,60
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 761,56
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 031,00 129,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 129,00 129,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 30,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30,00
  4300 Zakup usług pozostałych 40,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 40,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80,00
  85295 Pozostała działalność 4 902,00
  3110 Świadczenia społeczne 4 902,00
  Ogółem wydatki 46 600,00 1 129,00


  Data wprowadzenia: 2009-03-19 1301
  Data upublicznienia: 2009-03-19
  Art. czytany: 849 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna