A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • ZARZĄDZENIE NR 15 / 2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 czerwca 2008 r.

  ZARZĄDZENIE NR 15 / 2008

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 18 czerwca 2008 r.

  w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej

  W związku z przystąpieniem do wykonywania Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w oparciu o Porozumienie zawarte między Gmina Łączna a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2008, działając na podstawie art. 7 ust.1, art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591
  z późniejszymi zmianami) oraz zatwierdzonego „Podręcznika Operacyjnego Realizacji Programu Integracji Społecznej” zarządzam co następuje.

  § 1.
  Powołuję Komisję Oceniającą do oceny składanych ofert w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej
  w następującym składzie:
  1. Mirosław Kopytek – Przewodniczący Komisji
  2. Anna Łubek – Sekretarz Komisji
  3. Anna Chudzik – Członek Komisji
  4. Dariusz Dąbek – Członek Komisji
  5. Rafał Graczkowski – Członek Komisji
  § 2.
  Upoważniam Komisję Oceniającą do przeprowadzenia oceny zgłoszonych ofert, w tym
  w szczególności do:
  - sprawdzenia kompletności oferty,
  - oceny ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w zaproszeniu do składania ofert,
  - ustalenia rankingu kwalifikujących się ofert i dokonania wyboru oferty (ofert) najkorzystniejszej,
  - przygotowania raportu z oceny ofert zawierającego wskazania najkorzystniejszej oferty (ofert), oraz do uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert),
  - przeprowadzeniu negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

  § 3.
  W celu zapewnienia niezbędnej obiektywności oceny złożonych ofert ustalam następujące formularze i dokumenty regulujące prace Komisji Oceniającej, a mianowicie:
  1. Kryteria oceny technicznej zawarte w Zaproszeniu do składania ofert – pkt 6 (załącznik nr 1),
  2. Kryteria oceny ofert (merytoryczne) zawarte w Zaproszeniu do składania ofert - pkt 7 (załącznik nr 2),
  3. Raport z Oceny Ofert (załącznik nr 3),
  4. Oświadczenie o bezstronności członka Komisji Oceniającej (załącznik nr 4)
  5. Informacja o członkach Komisji oceniających poszczególne oferty (załącznik nr 5).

  §4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


  Załącznik 1.


  Kryteria oceny technicznej
  (na podstawie pkt 6 Zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej)


  w odniesieniu do części I ( pkt. 4.1)
  1. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
  2. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową
  3. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach
  4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć


  w odniesieniu do Części II ( pkt. 4.2)
  1. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
  2. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową
  3. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach
  4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

  w odniesieniu do Części III (pkt. 4.3)
  1. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
  2. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową
  3. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach
  4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć  Załącznik 2.

  Kryteria oceny merytorycznej
  (na podstawie pkt 7 Zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej)

  W celu określenia mocnych i słabych stron usługi określa się następujące kryteria oceny:
  - zapisy przedstawionej oferty zawarte w ofercie technicznej i finansowej,
  - współpraca z partnerami lokalnymi,
  - oferowana jakość usług,
  - innowacyjność (rozwój istniejących inicjatyw, nowe metody pracy itp),
  - trwałość (np. kontynuacja usługi po zakończeniu realizacji projektu),
  - dostępność do świadczenia usług dla potencjalnych beneficjentów,
  - ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  Załącznik 3.
  Raport z Oceny Ofert

  Komisja Oceniająca, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Łączna

  Komisja pracowała w składzie:
  Lp. Imię i Nazwisko Instytucja, funkcja
  1 Mirosław Kopytek Urząd Gminy Łączna, Sekretarz Gminy
  2 Anna Łubek Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”, Biuro Zarządu i Projektu w Bielinach, Koordynator Gminny
  3 Anna Chudzik Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”, Prezes
  4 Dariusz Dąbek Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”, Prezes Zarządu
  5 Rafał Graczkowski Stowarzyszenie „Klub Debata Decyzja Działanie”, Prezes Zarządu


  1. Nazwa Konkursu:
  (nazwa nadana przez Zamawiającego)
  2. Całkowity koszt szacunkowy:
  3. Określenie części zamówienia:
  Część I –
  Część II –
  Część III

  4. Czas realizacji usług: Część I –
  Część II –
  Część III -
  5. Termin i miejsce publikacji Zaproszenia
  6. Termin upływu składania wniosków
  7. Czas pracy komisji konkursowej Od (data) – do (data)
  8. Liczba ofert nadesłanych w terminie (w podziale na Łącznie złożone [x] ofert, w tym
  • na część I – [x] ofert
  • na część II – [x] ofert
  • na część III – [x] ofert


  Ocena ofert złożonych w ramach części I.

  1. Usługodawcy,
  którzy złożyli oferty: 1. ….


  2. Usługodawcy spełniający kryteria techniczne:
  (zgodnie z rezultatem oceny w Załączniku nr 1)
  3. Ostateczny ranking ofert
  (nazwa usługodawcy) Mocne strony Słabe strony Nr w rankingu  4. Rekomendacja Komisji Oceniającej:

  Mając na względzie wynik oceny ofert Komisja, niniejszym rekomenduje zawarcie umów z w ramach części I z poniższymi usługodawcami:
  Nazwa Usługodawcy Adres Cena brutto oferty:
  1.  2.  3.


  Ocena ofert złożonych w ramach części II.

  1. Usługodawcy,
  którzy złożyli oferty:  2. Usługodawcy spełniający kryteria techniczne:
  (zgodnie z rezultatem oceny w Załączniku nr 1)  3. Ostateczny ranking ofert
  Nazwa usługodawcy Mocne strony Słabe strony Nr w rankingu  4. Rekomendacja Komisji Oceniającej:

  Mając na względzie wynik oceny ofert Komisja, niniejszym rekomenduje zawarcie umów z w ramach części II z poniższymi usługodawcami:
  Nazwa Usługodawcy Adres Cena brutto oferty:
  1.

  2.

  3.

  Ocena ofert złożonych w ramach części III.

  5. Usługodawcy,
  którzy złożyli oferty:  6. Usługodawcy spełniający kryteria techniczne:
  (zgodnie z rezultatem oceny w Załączniku nr 1)  7. Ostateczny ranking ofert
  Nazwa usługodawcy Mocne strony Słabe strony Nr w rankingu  8. Rekomendacja Komisji Oceniającej:

  Mając na względzie wynik oceny ofert Komisja, niniejszym rekomenduje zawarcie umów z w ramach części III z poniższymi usługodawcami:
  Nazwa Usługodawcy Adres Cena brutto oferty:
  4.

  5.

  6.
  Załączniki do Protokołu:
  Załącznik nr 1 - Arkusz zbiorczy oceny ofert dla części I
  Załącznik nr 2 - Arkusz zbiorczy oceny ofert dla części II
  Załącznik nr 3 - Arkusz zbiorczy oceny ofert dla części III

  Podpisy Członków Komisji
  1. ……………………………………………….
  2. ……………………………………………….
  3. ……………………………………………….
  4. ………………………………………………
  5. ………………………………………………

  …………………………..
  (miejscowość, data)
  Załącznik nr 1 - Arkusz zbiorczy oceny ofert dla części I
  Oferta nr 1
  Tak/Nie Oferta nr 2
  Tak/Nie Oferta nr 3
  Tak/Nie Oferta nr 4
  Tak/Nie
  Wymogi Formalne
  Usługodawca spełnia wymogi dotyczące kwalifikowalności
  [Inne wymogi formalne, np. kwestionariusz dot. kwalifikowalności ]
  Kryteria Oceny Technicznej
  Zgodność z warunkami realizacji i żądanym zakresem usług
  a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
  Odpowiednia liczba kompetentnego personelu
  b. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach
  Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia
  c. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową
  Przyjęta metodologia pozwala na realizację przedsięwzięcia
  d. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć
  Inne kryteria…
  Oferta kwalifikuje się do dalszego etapu procedury


  Podpis Przewodniczącego Komisji Oceniającej: …………………………………………………..
  Załącznik nr 2 - Arkusz zbiorczy oceny ofert dla części II
  Oferta nr 1
  Tak/Nie Oferta nr 2
  Tak/Nie Oferta nr 3
  Tak/Nie Oferta nr 4
  Tak/Nie
  Wymogi Formalne
  Usługodawca spełnia wymogi dotyczące kwalifikowalności
  [Inne wymogi formalne, np. kwestionariusz dot. Kwalifikowalności ]
  Kryteria Oceny Technicznej
  Zgodność z warunkami realizacji i żądanym zakresem usług
  e. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
  Odpowiednia liczba kompetentnego personelu
  f. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach
  Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia
  g. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową
  Przyjęta metodologia pozwala na realizację przedsięwzięcia
  h. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć
  Inne kryteria…
  Oferta kwalifikuje się do dalszego etapu procedury


  Podpis Przewodniczącego Komisji Oceniającej: …………………………………………………..
  Załącznik nr 3 - Arkusz zbiorczy oceny ofert dla części III
  Oferta nr 1
  Tak/Nie Oferta nr 2
  Tak/Nie Oferta nr 3
  Tak/Nie Oferta nr 4
  Tak/Nie
  Wymogi Formalne
  Usługodawca spełnia wymogi dotyczące kwalifikowalności
  [Inne wymogi formalne, np. kwestionariusz dot. Kwalifikowalności ]
  Kryteria Oceny Technicznej
  Zgodność z warunkami realizacji i żądanym zakresem usług
  i. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
  Odpowiednia liczba kompetentnego personelu
  j. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach
  Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia
  k. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową
  Przyjęta metodologia pozwala na realizację przedsięwzięcia
  l. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć
  Inne kryteria…
  Oferta kwalifikuje się do dalszego etapu procedury


  Podpis Przewodniczącego Komisji Oceniającej: …………………………………………………..  Załącznik nr 4.
  Oświadczenie o bezstronności


  Po zapoznaniu się z zasadami pracy Komisji Oceniającej oraz z ofertami zgłoszonymi na Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej z dnia 27.05.2008 oświadczam,

  iż ja .............................................................................................................
  (imię i nazwisko)

  .................................................................................................................................
  ( adres zamieszkania)
  zatrudniony w ...........................................................................................................................................................................................................

  1. nie jestem / jestem zatrudniony w Urzędzie Gminy Łączna lub jednostce podległej (jeśli tak proszę podać nazwę jednostki ...............................................................................................)
  2. nie jestem osobiście jak i członkowie mojej najbliższej rodziny w sposób bezpośredni związany/a z oferentem (jeśli tak wymienić nazwę oferenta: ......................................................................................................................................................)
  3. nie brałem/am udziału w przygotowaniu oferty w żadnej formie (jeśli tak wymienić nazwę oferenta: .......................................................................................................................................)
  4. nikt z przedstawicieli oferentów nie kontaktował się ze mną w sprawie zgłoszonej oferty (jeśli tak wymienić nazwę oferenta: .....................................................................................................)

  Oświadczam również, że nie będę ani członkowie mojej rodziny w sposób bezpośredni uczestniczył w realizacji usług, które uzyskają wsparcie finansowe w ramach niniejszego Konkursu.

  Ponadto, zobowiązuję się do nieujawniania przebiegu prac Komisji Oceniającej osobom trzecim.  Data i miejsce Podpis  Załącznik 5.
  Informacja o członkach Komisji oceniających poszczególne oferty
  Nazwa oferenta i numer oferty
  ..............................................

  Imię i nazwisko członka komisji
  ..............................................

  Imię i nazwisko członka komisji
  ..............................................

  Imię i nazwisko członka komisji
  ..............................................

  Imię i nazwisko członka komisji
  ..............................................

  Imię i nazwisko członka komisji
  1. podpis podpis podpis podpis podpis
  2. podpis podpis podpis podpis podpis
  3. podpis podpis podpis podpis podpis
  4. podpis podpis podpis podpis podpis
  5. podpis podpis podpis podpis podpis
  6. podpis podpis podpis podpis podpis
  7. podpis podpis podpis podpis podpis
  8. podpis podpis podpis podpis podpis
  9. podpis podpis podpis podpis podpis
  10. podpis podpis podpis podpis podpis
  11. podpis podpis podpis podpis podpis
  12. podpis podpis podpis podpis podpis

  .....................................................
  Data i podpis Przewodniczącego Komisji Oceny  Data wprowadzenia: 2009-03-19 1334
  Data upublicznienia: 2009-03-19
  Art. czytany: 847 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna