A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
» Petycja - Szulc-Efekt sp. z o. o.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • Zarządzenie Nr 22/ 2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2008r.

  Zarządzenie Nr 22/ 2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 21 sierpnia 2008r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 11 Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2008 r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

  1.W § 1zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę….., na dotację celową
  plan dochodów po zmianach wynosi……….
  W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r zwiększa się dochody o kwotę
  …. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę …. Na wydatki bieżące.
  Plan wydatków po zmianach wynosi ……….
  W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008r zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
  ……...zł, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę ………..00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
  niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 22/2008
  z dnia 21 sierpnia 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  I. Dochody budżetowe:

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 16 601,00
  85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 705,00
  2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 11 705,00
  85295 Pozostała działalność 4 896,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 896,00
  Ogółem dochody 16 601,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 22/2008
  z dnia 21 sierpnia 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.

  I. Wydatki budżetowe:

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 000,00 3 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 3 000,00 3 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 3 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100,00 100,00
  75023 Urzędy Gmin 100,00 100,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 100,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 1 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 1 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 1 000,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. 2 000,00 2 000,00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 000,00 2 000,00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 2 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 600,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 600,00
  4810 Rezerwy ogólne i celowe 2 600,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 600,00
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 600,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 17 301,00 700,00
  85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 705,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 075,00
  4300 Zakup usług pozostałych 100,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 30,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 700,00 700,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 700,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00
  85295 Pozostała działalność 4 896,00
  3110 Świadczenia społeczne 4 896,00
  Ogółem wydatki 26 001,00 9 400,00  Data wprowadzenia: 2009-03-19 1349
  Data upublicznienia: 2009-03-19
  Art. czytany: 1052 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna