A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 52/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» ZARZĄDZENIE NR 51 /2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • ZARZĄDZENIE NR 23 / 2008 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 września 2008 r.

  ZARZĄDZENIE NR 23 / 2008

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 11 września 2008 r.
  w sprawie powołania Komisji ds. Porządku i Czystości na terenie Gminy Łączna.
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 41/IX/2007 Rady Gminy w Łącznej dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna zarządzam, co następuje:  § 1.
  Powołuję Komisję ds. Porządku i Czystości na terenie Gminy Łączna w składzie:

  1. Teodor Niciński – Inspektor ds. Budownictwa i Ochrony Środowiska w Wydziale
  Technicznym Urzędu Gminy w Łącznej
  Przewodniczący Komisji

  2. Grzegorz Giza – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  Członek Komisji

  § 2.
  Do składu Komisji, która dokonywać będzie rekontroli powołuje się dodatkowo funkcjonariusza Komisariatu Policji w Suchedniowie Krzysztofa Berusa.

  § 3.
  W posiedzeniach i przeglądach Komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć sołtysi i radni przedmiotowych miejscowości.

  § 4.
  Do zadań Komisji należy:
  1. Ocena zagrożeń ładu i porządku na terenie gminy,
  2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń podejmowanych w zakresie porządku i czystości w gminie,
  3. Przegląd i kontrola nieruchomości celem realizacji nadzoru wynikającego z uchwalonego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna,
  4. Wykonywanie, zleconych przez Wójta Gminy Łączna innych niż wymienionych w pkt 1-3 zadań dotyczących porządku i czystości na terenie gminy.

  § 5.
  Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 6.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 23/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 11 września 2008r.  Regulamin pracy
  Komisji ds. Porządku i Czystości na terenie Gminy Łączna

  § 1.

  1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
  2. Komisja pracuje w minimalnym dwuosobowym składzie.
  3. Podstawowym obowiązkiem członka Komisji jest sumienne wykonywanie powierzonych
  przez Wójta Gminy Łączna zadań.

  § 2.

  Komisja prowadzi nadzór wynikający z uchwalonego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna poprzez wyrywkowe przeglądy i lustracje nieruchomości na terenie gminy Łączna.

  § 3.

  W uzasadnionych przypadkach ,,Komisja” może posiłkować się operatem
  sporządzonym przez pracowników innych instytucji.

  § 4.

  W przypadkach spornych, przy ewentualnym zakwestionowaniu przez
  właściciela nieruchomości dokonanego przeglądu lub kontroli, Przewodniczący zwołuje posiedzenie ,,Komisji” z udziałem członka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub członka innych organów.

  § 5.

  Z przeglądów i kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji.

  § 6.

  Właściciel nieruchomości jest uprawniony do złożenia zarzutów do dokonanego przeglądu lub kontroli, wprost do protokołu z przeglądu bądź w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu pisemnie do Urzędu Gminy w Łącznej.


  § 7.

  Raz na pół roku Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Łączna pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

  § 8.

  Obsługę kancelaryjną prac Komisji zapewnia Urząd Gminy w Łącznej.  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1211
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 931 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna