A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • Zarządzenie Nr 28/ 2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 października 2008r.

  Zarządzenie Nr 28/ 2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 14 października 2008r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 11 Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2008 r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

  1.W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 133 210,00 zł na dotację celową.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 10 998 283,00 zł
  W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r zwiększa się dochody o kwotę
  133 210,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 133 210,00 zł.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 13 761 283,00 zł.
  W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008r zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
  257 050,00 zł, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 123 840,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
  niniejszego zarządzenia.
  § 2
  Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej 'Zadania inwestycyjne roczne w 2008r'- otrzymuje
  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 28/2008
  z dnia 14 października 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  I. Dochody budżetowe:

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 426,00
  80195 Pozostała działalność 31 426,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 31 426,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 101 784,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 101 784,00
  Ogółem dochody 133 210,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 28/2008
  z dnia 14 października 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  I. Wydatki budżetowe:
  II. Wydatki budżetowe:
  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 500,00 1 500,00
  01095 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 500,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 65 000,00 65 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 65 000,00 65 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 65 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 000,00 6 000,00
  75023 Urzędy gmin 6 000,00 6 000,00
  4260 Zakup energii 6 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 3 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 000,00
  4810 Rezerwy 7 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 74 026,00 42 600,00
  80101 Szkoły podstawowe 26 900,00 15 850,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 850,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 160,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 640,00
  4270 Zakup usług remontowych 1 600,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 000,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 700,00 8 750,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 550,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
  80110 Gimnazja 13 000,00 13 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
  80195 Pozostała działalność 31 426,00
  4300 Zakup usług pozostałych 31 426,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 1 240,00 1 240,00
  85153 Zwalczanie narkomanii 240,00 240,00
  4300 Zakup usług pozostałych 240,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 240,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00 1 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 101 784,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 101 784,00
  3240 Stypendia dla uczniów 80 784,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 017,73
  4120 Składki na Fundusz Pracy 163,83
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 686,80
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 763,64
  4300 Zakup usług pozostałych 4 368,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 500,00 500,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 500,00 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
  92695 Pozostała działalność 7 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00
  Ogółem wydatki 257 050,00 123 840,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 133 210,00 zł  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1304
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 949 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna