A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYBORY WÓJTA GMINY ŁĄCZNA PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
» WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • Zarządzenie Nr 30/ 2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 października 2008r.

  Zarządzenie Nr 30/ 2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 października 2008r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 11 Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2008 r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

  1.W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20 221,00 zł na dotację celową.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 11 018 504,00 zł
  W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r zwiększa się dochody o kwotę
  20 221,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 221,00 zł.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 13 781 504,00 zł.
  W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008r. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
  62 110,30 zł, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 41 889,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
  niniejszego zarządzenia.
  § 2
  Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej 'Zadania inwestycyjne roczne w 2008r'- otrzymuje
  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 30/2008
  z dnia 31 października 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  I. Dochody budżetowe:

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 461,00
  01095 Pozostała działalność 3 461,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 461,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 9 320,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 414,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 414,00
  85295 Pozostała działalność 8 906,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 906,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 440,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 440,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 440,00
  Ogółem dochody 20 221,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 30/2008
  z dnia 31 października 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  II. Wydatki budżetowe:
  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 461,00 0,00
  01095 Pozostała działalność 3 461,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68,54
  4430 Różne opłaty i składki 3 392,46
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00 2 000,00
  75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 2 000,00 2 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 1 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 000,00 1 000,00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1 000,00 1 000,00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 148,00 22 148,00
  80101 Szkoły podstawowe 7 186,00 5 902,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 384,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00
  4270 Zakup usług remontowych 1 002,95
  4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00
  4430 Różne opłaty i składki 802,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 299,05
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 962,00 6 894,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 264,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 380,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 962,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
  80104 Przedszkola 0,00 434,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 364,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00
  80110 Gimnazja 8 000,00 8 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 918,00
  4300 Zakup usług pozostałych 918,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 23 061,30 13 741,30
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 447,94 6 447,94
  3110 Świadczenia społeczne 4 447,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 292,51
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 956,94
  4260 Zakup energii 15,12
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2,00
  4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 24,92
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113,39
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 44,00 0,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 013,36 1 599,36
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 662,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 17,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,36
  4260 Zakup energii 44,84
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200,00
  4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 357,76
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 410,76
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 130,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 18,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 165,00
  85295 Pozostała działalność 14 600,00 5 694,00
  3110 Świadczenia społeczne 0,00 5 694,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 600,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 2 000,00 2 000,00
  85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 440,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 440,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 832,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6 608,00
  Ogółem wydatki 62 110,30 41 889,30
  Ogółem zwiększenia wydatków 20 221,00 zł  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1306
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 1229 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna