A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2008 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 4 listopada 2008 r.

  ZARZĄDZENIE NR 31/2008
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

  z dnia 4 listopada 2008 r.

  w sprawie : ewidencji i sporządzania sprawozdań w zakresie wydatków strukturalnych
  Rb-WS ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Łącznej
  oraz jednostki organizacyjne Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), Rozporządzenia Ministra Finansó w dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
  § 1.
  1.Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Łącznej dokonują pracownicy merytoryczni.
  2. Pozostałe jednostki budżetowe wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek.
  § 2
  1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.
  2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
  3. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie kodu.
  4. Nie określa się klasyfikacji, o której mowa w ust. 3 wydatków finansowanych ze środków UE (tj. z funduszy przedakcesyjnych: PHARE, ISPA i SAPARD, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych oraz innych środków poakcesyjnych, np. Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Transition Facility). W przypadku, gdy jednostka realizuje zadanie finansowane z udziałem środków UE, to w ww. sprawozdaniu uwzględnia również wydatki krajowe poniesione na współfinansowanie tego zadania (w części stanowiącej wkład krajowy publiczny, z pominięciem wydatków poniesionych w danym roku, które podlegają refundacji ze środków UE, nawet w sytuacji, gdyby refundacja miała nastąpić w latach następnych).
  5. W przypadku gdy wydatki nie są wydatkami strukturalnymi należy wpisać symbol
  „ zero” (0).
  6. Ewidencji księgowej podlegają wydatki strukturalne oznaczone na dokumentach symbolem innym niż „zero” (0).
  7. Ewidencję wydatków strukturalnych poniesionych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2008r. należy uzupełnić według załącznika do zarządzenia.

  § 3
  1.W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych należy stosować pieczątkę o treści:
  Wydatek strukturalny
  KOD: ...........................................
  Kwota: .........................................
  Słownie: ........... ...........................
  Data: ................ Podpis: …........
  2. Pieczątkę o następującej treści umieszczają na odwrocie faktury (rachunku, noty itp.) pracownicy dokonujący oceny merytorycznej dokonywanego wydatku.

  § 4
  Wydział Finansowy dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym.
  § 5
  1.Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy składają Skarbnikowi sprawozdania Rb-WS do dnia 31 marca następnego roku po roku budżetowym.
  2. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne.
  3. Dane w zestawieniu wykazuje się w złotych i w groszach.
  4. Skarbnik sporządza sprawozdanie Rb-WS z wydatków strukturalnych jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Łącznej oraz sprawozdanie zbiorcze do dnia 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.
  5. Sprawozdania należy przesłać w formie:
  a) podpisanego dokumentu na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa - ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
  b) elektronicznej na adres: mariusz.borek@mofnet.gov.pl

  § 6
  Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem niniejszego zarządzenia w życie powierza się Skarbnikowi Gminy Łączna.
  § 7
  Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Kierownikom/Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Łączna.
  § 8
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.


  Załącznik Nr1
  do Zarządzenia Nr 31/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 4 listopada 2008r.


  EWIDENCJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH
  ZA ROK ..............

  KOD:……….

  Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Opis Kwota
  1 2 3 4 5
  Razem


  Data .............................

  Podpis ...............................


  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1307
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 796 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna