A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • Zarządzenie Nr 35/ 2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2008r.

  Zarządzenie Nr 35/ 2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 24 listopada 2008r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 11 Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2008 r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

  1.W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 11 151,00 zł na dotację celową.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 11 164 868,00 zł
  W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r zwiększa się dochody o kwotę
  27 070,00 zł zgodnie, oraz zmniejsza się o kwotę 15 919,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
  niniejszego zarządzenia.
  2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 151,00 zł.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 13 721 768,00 zł.
  W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008r. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
  48 377,28 zł, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 37 226,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
  niniejszego zarządzenia.
  § 2
  Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej 'Zadania inwestycyjne roczne w 2008r'- otrzymuje
  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 35/2008
  z dnia 24 listopada 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  I. Dochody budżetowe:

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 27 070,00 12 859,00
  85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 995,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 995,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 864,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 864,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 000,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 070,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 070,00
  85295 Pozostała działalność 15 000,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 000,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 060,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 060,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 060,00
  Ogółem dochody 27 070,00 15 919,00

  Ogółem zwiększenie dochodów 11 151,00 zł


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 35/2008
  z dnia24 listopada 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  II. Wydatki budżetowe:
  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 000,00 5 000,00
  75023 Urzędy gmin 4 000,00 4 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
  4260 Zakup energii 1 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 4 000,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00
  4260 Zakup energii 2 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000,00
  4810 Rezerwy 2 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 773,68 10 773,68
  80101 Szkoły podstawowe 10 773,68 5 603,82
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 165,96
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 559,42
  4260 Zakup energii 200,00
  4270 Zakup usług remontowych 3 390,00
  4300 Zakup usług pozostałych 50,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 74,24
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
  4430 Różne opłaty i składki 81,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 374,26
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 81,40
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 90,81
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30,41
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 522,08
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 409,32
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 838,91
  4120 Składki na Fundusz Pracy 273,85
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
  80195 Pozostała działalność 647,78
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 647,78
  852 POMOC SPOŁECZNA 30 603,60 16 392,60
  85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 345,60 11 340,60
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 66,01
  3110 Świadczenia społeczne 10 285,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 646,68
  4300 Zakup usług pozostałych 274,91
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 130,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 68,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 40,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 175,60
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 864,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 864,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 000,00
  3110 Świadczenia społeczna 10 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 090,00 2 020,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 545,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 070,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 755,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 265,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 60,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 265,00
  85295 Pozostała działalność 10 168,00 1 168,00
  3110 Świadczenia społeczna 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 168,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej 1 168,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 060,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 060,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 060,00
  Ogółem wydatki 48 377,28 37 226,28

  Ogółem zwiększenia wydatków 11 151,00 zł  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1316
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 1383 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna