A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • ZARZĄDZENIE Nr 36/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 listopada 2008 roku

  ZARZĄDZENIE Nr 36/2008

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25 listopada 2008 roku


  w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Łącznej Regulaminu Organizacyjnego.


  Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:  § 1.
  W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Łącznej ustalonym zarządzeniem Nr 53/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 18 ppkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:

  „16. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych przez urząd i
  jednostki podległe,
  17. pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy (zgodnie z Rozporządzeniem
  Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego
  zakresu działania Szefa OC kraju, Szefów OC województw, powiatów i gmin
  ( Dz. U. z 2002 r Nr. 96 poz. 850 )).”

  2) w § 19 ppkt 10 otrzymuje brzmienie:

  „10. koordynowanie realizacji zadań obronnych wynikających ze szczególnych
  regulacji prawnych przez wydziały i samodzielne stanowiska pracy.”

  3) w § 21 ppkt 14 otrzymuje brzmienie:

  „14. - wykonywanie zadań obronnych wynikających ze szczególnych regulacji
  prawnych.”

  4) w § 28 wyrażenie „samodzielnego stanowiska” zastępuję się wyrazami
  „ samodzielnego referenta”.

  5) do zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego stanowiącego
  załącznik Nr 5 do Regulaminu dodaje się pkt 7, w następującym brzmieniu:

  „7. z zakresu zadań obronnych:
  a) - przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych
  b) - przygotowanie dokumentacji dotyczącej poboru do służby wojskowej oraz udział w przeprowadzeniu poboru
  c) - prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
  d) - prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
  e) - prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych (AK) oraz utrzymanie jej w aktualności.”


  6) do zakresu działania Wydziału Technicznego stanowiącego załącznik Nr 7 do
  Regulaminu dodaje się pkt 11, w następującym brzmieniu:

  „11. Prowadzenie spraw z zakresu zadań obronnych tj.:
  a) - prowadzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej dotyczącej podwyższania gotowości obronnej
  b) - organizowanie stałego dyżuru organu i utrzymanie w aktualności dokumentacji z tym związanej
  c) - prowadzenie spraw i dokumentacji świadczeń na rzecz obrony
  d) - planowanie, organizowanie, prowadzenie szkolenia obronnego i dokumentacji szkoleniowej
  e) - planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności obronnej oraz składanie informacji i sprawozdań z tego wynikających
  f) - prowadzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej zapewnienia warunków funkcjonowania urzędu w dotychczasowym miejscu pracy (DMP), zapasowym miejscu pracy (ZMP) i na stanowisku kierowania
  g) - planowanie ochrony urzędu, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji, w tym zakresie
  h) - prowadzenie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.”

  § 2.

  Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącznej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.


  § 3.
  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.


  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2008r.


  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1319
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 1211 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna