A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • ZARZADZENIE Nr 37/2008 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 listopada 2008 roku

  ZARZADZENIE Nr 37/2008
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 listopada 2008 roku

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego


  Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz. 558 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. z 2002 roku Nr 215 poz.1818 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  § 1
  1. Powołuję Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego w składzie:

  Szef Zespołu – Sekretarz Gminy Łączna
  Zastępca Szefa Zespołu – Sekretarka

  1/ GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE STAŁYM

  A. Grupa planowania cywilnego

   Radca Prawny
   Z-ca Kierownika USC w Łącznej
   Inspektor ds. ochrony środowiska

  B. Grupa monitorowania, prognoz i analiz
   Referent Wydziału Technicznego
   Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej

  2/ GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE CZASOWYM

  A. Grupa operacji i organizacji działań

   Przedstawiciel Komisariatu Policji w Suchedniowie
   Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnych w Skarżysku-Kamiennej

  B. Grupa zabezpieczenia logistycznego

   Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
   Prezes Kopalni i Zakładu Wzbogacenia Kwarcytu „Bukowa Góra”

  C. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno- bytowej

   Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  2. Imienny skład Gminnego Zespołu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1
  do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  Zadania Gminnego Zespołu obejmują:

  1. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.
  2. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej.
  3. Opracowywanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego.
  4. Przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.
  5. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

  § 3
  1. Gminny Zespół zadania realizuje w czterech fazach:

   zapobiegania
   przygotowania
   reagowania
   odbudowy

  2. W fazie zapobiegania i przygotowania Gminny Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym.

  3. Rolę służby dyżurnej Gminnego Zespołu sprawuje:
   w godzinach pracy Urzędu w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej
   po godzinach pracy Urzędu, Gminne Centrum Dyspozycyjno-Alarmowe przy Ochotniczej Straży Pożarnej lub Komisariacie Policji w Suchedniowie, którego zadaniem jest zbieranie i rejestrowanie informacji o zdarzeniach z terenu gminy oraz przekazywanie ich Szefowi Gminnego Zespołu.

  4. W wypadkach uzasadnionych zaistniałą sytuacją na terenie gminy, na polecenie Szefa Zespołu służba dyżurna powiadamia określonych członków Gminnego Zespołu lub grup roboczych celem stawiennictwa w miejscu pracy Gminnego Zespołu.

  5. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej Gminny Zespół pracuje w pełnym składzie grup o charakterze stałym i czasowym.

  6. Nienależnie od funkcjonowania i realizacji dotychczasowych zadań przez służbę dyżurną Gminnego Centrum Dyspozycyjno-Alarmowego. Szef Gminnego Zespołu w zależności od sytuacji, może ustanowić służbę dyżurną spośród członków Gminnego Zespołu, zapewniając zmianowość pracy.

  § 4
  Szef Zespołu może zaprosić na posiedzenie Gminnego Zespołu specjalistów, ekspertów, przedstawicieli organów administracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych nie będących członkami Gminnego Zespołu.


  § 5
  1. Posiedzenie Gminnego Zespołu zwołuje jego Szef, a w razie jego nieobecności zastępca Szefa, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a także w zależności od potrzeb.
  2. Posiedzeniami Gminnego Zespołu kieruje Szef, a w razie jego nieobecności zastępca Szefa.


  § 6
  1. Sposób organizacji pracy Gminnego Zespołu ustala Regulamin Gminnego Zespołu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Szczegółowe zasady reagowania ustala „Plan Reagowania Kryzysowego dla Gminy w Łącznej”.

  §7
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  Załącznik Nr 2
  do Zarządzenia Nr 37/2008r.
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 28 listopada 2008r.

  REGULAMIN
  Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

  Regulamin określa zasady organizacji bieżącej pracy Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego (zwanego dalej Zespołem) oraz organizacje działań Zespołu mającego na celu zapobieżenie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia.

  1. Posiedzenie zespołu zwołuje jego Szef, lub z polecenia szefa jego zastępca – w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał. Członków zespołu oraz osoby zaproszone na posiedzenie Zespołu nie będących członkami powiadamia się o terminie, tematyce i miejscu posiedzenia na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.
  W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych, Szef może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.
  2. Posiedzeniami Zespołu kieruje Szef, a w razie jego nieobecności zastępca szefa. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Szefowi Zespołu sprawowanie jego funkcji powierza on kierowanie pracami Zespołu swojemu zastępcy. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków przez zastępcę, Szef może wyznaczyć spośród członków Zespołu osobę pełniącą obowiązki zastępcy.
  3. Zespół w trakcie posiedzeń wypracowuje decyzje, podejmuje uchwały, wydaje wytyczne i zalecenia, określa terminy wykonania postawionych zadań oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację. Szef Zespołu oraz jego zastępca lub wyznaczona osoba nadzoruje i ocenia wykonanie postawionych zadań.
  Z posiedzeń gminnego zespołu sporządza się protokoły, które powinny zawierać porządek i treść posiedzenia lub wyciągi z protokołów posiedzeń doręcza się wszystkim członkom Zespołu oraz osobom spoza Zespołu, których dotyczą podjęte decyzje i ustalenia.
  4. Grupy robocze zespołu o charakterze stałym pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w Urzędzie Gminy w Łącznej, z zapewnieniem w razie potrzeby dobowych dyżurów.
  5. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym, w miejscu w którym jest usytuowany, w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład.
  6. Dokumentami działań prac Gminnego Zespołu są :
  * roczny plan pracy
  * Plan Reagowania Kryzysowego dla gminy Łączna
  * plan ćwiczeń,
  * protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym,
  * raporty bieżące i okresowe,
  * karty zdarzeń w przypadku uruchomienia grup roboczych o
  charakterze czasowym,
  * raport odbudowy,
  * inne niezbędne dokumenty.
  7. Plan reagowania kryzysowego określa zespół przedsięwzięć na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a w szczególności :
  a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,
  b) bilans sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń,
  c) procedury uruchamiania przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutków zagrożeń.
  8. Plan reagowania kryzysowego jest uzgodniony z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do użycia w realizacji przedsięwzięć określonych w planie, w zakresie dotyczącym tych jednostek zatwierdzony przez Wójta.
  9. Karta zdarzeń zawiera chronologiczny opis zdarzeń i wdrożonych działań oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat, a w szczególności informacja powinna zawierać :
  a) szczegółowy wykaz strat w infrastrukturze oraz potencjale ratowniczym,
  b) projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy ,
  c) wstępny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy przedstawić właściwemu organowi, kierującemu działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej.
  10. W celu zabezpieczenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia Zespół pracuje w fazach :
  - zapobiegania
  - przygotowania
  - reagowania
  - odbudowy
  1) W fazie zapobiegania Gminny Zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki,
  2) W fazie przygotowania Gminny Zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobu reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,
  3) W fazie reagowania Gminny Zespół podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń,
  4) W fazie odbudowy Gminny Zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania gminy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.
  11. Działania określone w ppkt. 1 i 2 realizowane są przez grupy robocze o charakterze stałym . Rolę służby dyżurnej Gminny Zespół sprawuje w czasie godzin pracy urzędu, sekretariat Wójta Gminy Łączna oraz służba dyżurna Gminnego Centrum Dyspozycyjno – Alarmowego, którego zadaniem jest zbieranie i rejestrowanie informacji o zdarzeniach z terenu gminy i przekazywanie ich Szefowi Gminnego Zespołu. W przypadkach uzasadnionych zaistniałą sytuacją ( zdarzeniem noszącym znamiona kryzysu) na polecenia Szefa Zespołu, służba dyżurna powiadamia określonych ( wyznaczonych przez Szefa Zespołu), członków zespołu lub grupy robocze w pełnych składach celem stawiennictwa w miejscu pracy Gminnego Zespołu.
  Działania określone w ppkt. 3, 4 i 5 w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej są realizowane przez Gminny Zespół w pełnym składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym. Niezależnie od funkcjonowania i relacji dotychczasowych zadań przez służbę dyżurno – operacyjną Gminnego Centrum Dyspozycyjno – Alarmowego, Szef Zespołu może w zależności od sytuacji ustanowić służbę dyżurną spośród członków Gminnego Zespołu, opracowuje raport z ćwiczeń i przedstawia Szefowi.

  12. Szef zarządza co najmniej raz w roku ćwiczenia realizowane przez Gminny Zespół w pełnym składzie, określając ich cel, główne zadania i przebieg. Po przeprowadzeniu ćwiczeń Szef Gminnego Zespołu opracowuje raport z ćwiczeń i przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Łączna.

  5) 13. Warunki techniczne i standard wyposażenia Gminnego Centrum Reagowania, a w szczególności infrastruktura techniczna i wyposażenie, powinny umożliwić efektywne wypełnianie zadań Gminnego Zespołu, z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji podczas pracy oraz możliwości pracy w przypadku braku zasilania zewnętrznego, wystąpienia awarii lub uszkodzenia systemu łączności. Warunki techniczne do pracy Gminnego Zespołu, o którym mowa w pkt.12 zapewniają pomieszczenia :
  1. służby dyżurnej
  2. operacyjne do pracy i ćwiczeń zespołu,
  3. zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego.

  14. Standardowe wyposażenie Zespołu zlokalizowane w pomieszczeniach, o których mowa w pkt. 13 stanowią :
  1. stanowisko dyspozytorskie oraz stanowiska pomocnicze dla służb dyżurnych w liczbie niezbędnej do realizacji zadań
  2. stanowiska pracy dla Wójta Gminy Łączna.

  15. Na wypadek niemożności użytkowania pomieszczeń Gminnego Centrum Reagowania, do pracy Zespołu, zapewnia się pomieszczenia zastępcze. Standard wyposażenia miejsc zastępczych dla pracy Zespołu, o których mowa w pkt 13 powinien odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 12.

  16. Finansowanie Gminnego Zespołu planuje się w ramach budżetu gminy. Bieżące prace Gminnego Zespołu, mogą być finansowane także z dotacji celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.


  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1320
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 1550 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna