A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • U C H W A Ł A Nr XXIV/3/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009r.

  U C H W A Ł A Nr XXIV/3/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 stycznia 2009r.


  w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  (Dz. U. z 1997 r. Nr. 9 , poz. 43 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z póź. zm. ) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:

  § 1.

  Ustala się górne stawki opłat za świadczone usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i wywozu nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Łączna na wykonanie w/w usług
  wg zestawienia w następującej wysokości :

  I. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych :

  1. Za wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych
  - za pojemnik o pojemności 0,11m³ lub 0,12m³ - 11,- zł brutto
  - za pojemnik o pojemności 1 m³ - 100,- zł brutto

  2. Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
  - za pojemnik o pojemności 0,11m³ lub 0,12m³ lub worek o pojemności 120 l
  - 10,- zł brutto
  - za pojemnik o pojemności 1m³ - 75,00 zł brutto


  II. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości :

  - za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  ciekłych w wysokości - 10,00 zł / m³ brutto


  § 2.
  Traci moc Uchwała Rady Gminy w Łącznej Nr 7/XIV/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XXIV/3/2009 Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 stycznia 2009r.


  Zgodnie z art. 6. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr. 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Zmiany ujęte w niniejszej uchwale wynikają z wzrostu opłat za składowanie odpadów na wysypisku.
  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1506
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 1156 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna