A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Radni Rady Gminy Łączna kadencja 2018 - 2023
» Komisja Społeczna
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • Uchwała Nr XXVI / 19 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 17 marca 2009 r

  Uchwała Nr XXVI / 19 / 2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 17 marca 2009 r

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
  art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

  Rada Gminy Uchwala, co następuje

  § 1
  Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 89 918,00zł zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 10 889 918 zł.
  § 2
  Dokonuje się oraz zwiększenia wydatków o kwotę 89 918,00 zł zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 14 374 918 zł.

  § 3

  Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
  w latach 2009-2011'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej 'Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku'- otrzymuje
  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.

  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr XXVI/19/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 17 marca 2009r.
  Dochody:

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 453,00
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 3 453,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 453,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 86 465,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 86 465,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 86 465,00
  Ogółem dochody 89 918,00

  Ogółem zwiększenia dochodów 89 918,00 zł

  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr XXIV/19/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 17 marca 2009r.
  Wydatki:

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 85 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 453,00
  80101 Szkoły podstawowe 3 453,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 453,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 86 465,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 86 465,00
  3240 86 465,00
  Ogółem wydatki 174 918,00

  Ogółem zwiększenia wydatków 174 918,00zł  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1500
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 872 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna