A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 marca 2009 roku

  ZARZĄDZENIE NR 6/2009

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 marca 2009 roku

  w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

  Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:


  § 1.
  1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej “Komisją”, jako organ doradczy
  Wójta w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

  2. Komisja składa się z członków powołanych przez Wójta Gminy Łączna, zwanego dalej “Wójtem”.

  3. W skład Komisji wchodzą specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury.
  Do pracy w Komisji powołuje się:
   mgr inż. arch. Teodora Halickiego,
   mgr inż. arch. Katarzynę Bieniek-Kaszyńską,
   mgr inż. arch. Marzenę Pakułę,
   mgr Rafała Kozieła.

  § 2.
  1. Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wyniki prac Komisji zawarte będą w protokółach posiedzeń, przechowywanych w Wydziale Technicznym
  Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 3.
  Obsługę techniczną Komisji zapewnia Wydział Techniczny Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 4.
  Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane będą z budżetu Gminy Łączna w ramach środków
  zaplanowanych na działalność z zakresu planowania przestrzennego.

  § 5.
  1. Wysokość wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Komisji ustala się następująco:
  - przewodniczący Komisji: 350,00 zł.
  - sekretarz: 350,00 zł.
  - zastępca przewodniczącego : 350,00 zł
  - pozostali członkowie Komisji: 300,00 zł.

  2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie lista obecności, potwierdzona przez
  pracownika Urzędu Gminy, że sporządzony został protokół zawierający wypracowane wnioski z posiedzenia.

  § 6.
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Technicznego.

  §7.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 6/2009
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 marca 2009r.

  Regulamin pracy
  Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

  § 1
  1.Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej “Komisją”, jest organem doradczym Wójta Gminy Łączna, zwanego dalej “Wójtem”, w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
  2.Komisja zostaje powołana do:
  -opiniowania zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego,
  -opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  -opiniowania opracowań i koncepcji urbanistyczno-architektonicznych,
  -opiniowania aktualności obowiązujących opracowań urbanistycznych,
  -rozpatrywanie problemów z zakresu planowania przestrzennego zgłaszane przez Wójta za pośrednictwem referatu merytorycznego.
  3.Posiedzenia Komisji zwoływane są stosownie do potrzeb.


  § 2
  Powołanie i odwołanie Komisji następuje w drodze zarządzenia Wójta.
  W skład Komisji wchodzą:
  - przewodniczący Komisji
  - zastępca przewodniczącego Komisji
  - sekretarz Komisji
  - pozostali członkowie Komisji.
  Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
  Kadencja Komisji trwa trzy lata licząc od pierwszego posiedzenia Komisji.
  W przypadku rezygnacji któregoś z członków z pracy w Komisji lub odwołania przez Wójta członka Komisji przed upływem kadencji, Wójt wydaje nowe zarządzenie uzupełniające jej skład.
  Za udział w posiedzeniach członkowie Komisji otrzymują diety, wysokość których określono w § 5 niniejszego zarządzenia Wójta.

  § 3
  1.Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji reprezentują ją na zewnątrz oraz przygotowują ustalenia jej posiedzeń.
  2.Sekretarz Komisji prowadzi merytoryczny nadzór nad całokształtem prac Komisji oraz sporządza protokół posiedzeń i opinię o której mowa w art.17 pkt 6 lit.a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  § 4
  W posiedzeniach Komisji, w zależności od potrzeb, biorą udział autorzy przedstawianych opracowań urbanistycznych.

  § 5
  1.Tematykę i terminy posiedzeń, z uwzględnieniem zgłoszonych problemów, w szczególności tematy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz listę osób zaproszonych na posiedzenie Komisji ustala referat merytoryczny w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji.
  2.O terminie posiedzenia Komisji należy zawiadomić członków oraz zaproszone osoby, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.


  § 6
  1.Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i uzgodnieniami, powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
  2.Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.
  § 7
  1.Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności.
  2.Kworum Komisji stanowi połowa jej składu osobowego plus jedna osoba.
  3.W przypadku rozpatrywania tego samego tematu na dwóch lub więcej posiedzeniach, kworum, z zastrzeżeniem ust. 2, stanowią członkowie Komisji, którzy brali udział we wszystkich posiedzeniach dotyczących danego tematu.
  4.W przypadku nie rozstrzygniętego głosowania, stanowisko Przewodniczącego Komisji jest decydujące.

  § 8
  1.Komisja w toku dyskusji winna ustalić istotne elementy opinii. W przypadku rozbieżności opinii wśród członków Komisji, ostateczna opinia jest ustalana w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.
  2.Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji upoważnieni są do przyjęcia protokołu posiedzenia Komisji oraz zredagowania opinii w oparciu o ustalenia wynikające z przeprowadzonej dyskusji. Opinia prezentowana jest członkom Komisji na kolejnym posiedzeniu. Członkowie Komisji mogą zgłaszać uwagi do przedstawionej opinii, które zostaną odzwierciedlone w protokole.
  3.W przypadku, gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega on wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.
  4.Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz.
  5.W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się dla każdego oddzielnie.
  6.Przewodniczący Komisji informuje pozostałych członków Komisji o sposobie wykorzystania jej opinii.


  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1521
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 973 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna