A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z publicznego losowania
» Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • ZARZĄDZENIE Nr 7 / 2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 23 marca 2009r.

  ZARZĄDZENIE Nr 7 / 2009

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 23 marca 2009r.


  w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego w celu przeprowadzenia
  eliminacji gminnych „ Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
  w Ruchu Drogowym”


  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z pismem z dnia 23 marca 2009r. Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział w Starachowicach w sprawie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zarządzam, co następuje :
  § 1 .
  Powołuję Komitet Organizacyjny do spraw przeprowadzenia eliminacji gminnych „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” zwanego w dalszej części Komitetem Organizacyjnym w składzie :

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
  Mirosław KOPYTEK – Sekretarz Gminy Łączna
  Członkowie:
  Agnieszka ŁUTCZYK – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącznej
  Urszula WILKOSZ – Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe
  Krzysztof BERUS – Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Suchedniowie  § 2.
  Przyjąć Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok szkolny 2008/2009 opublikowany na stronie internetowej: www.pzm.pl - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


  § 3.
  Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy między innymi :

  a) promocja idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy
  współpracy z mediami,
  b) zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania
  i przeprowadzenia eliminacji,
  c) określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac
  organizacyjnych,
  d) podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości
  zainteresowanych,
  e) opracowanie pisemnych pytań testowych, oraz zadań do konkurencji
  praktycznych,
  f) powołanie Sędziego Głównego Turnieju,
  g) zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju,
  h) prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości
  przebiegu danego etapu Turnieju i przesłanie go do organizatora
  eliminacji powiatowych,
  i) zgłoszenie najlepszych drużyn do udziału w eliminacjach powiatowych,
  j) ogłoszenie wyników i wręczenia nagród.


  § 4.
  Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego.

  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  ZAŁĄCZNIK
  do Zarządzenia Nr 7/2009
  z dnia 23 marca 2009r.
  Wójta Gminy Łączna

  Regulamin
  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
  na rok szkolny 2008/2009

  Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej 'Turniejem', organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach.
  Mogą w nim uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy.

  I. CELE TURNIEJU

  Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
  1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

  II. ORGANIZATORZY TURNIEJU

  1. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego - wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.
  2. Współorganizatorem Turnieju jest Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które udziela wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu Turnieju oraz reprezentuje WORD-y w Krajowym Komitecie Organizacyjnym.
  3. Organizatorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie eliminacji w poszczególnych etapach Turnieju, powołują lokalne Komitety Organizacyjne.
  4. Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju, a także finału ogólnopolskiego, organizatorzy zapraszają władze samorządowe (Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów) i administracyjne oraz inne instytucje i organizacje, których przedstawiciele wchodzą automatycznie w skład Komitetu Organizacyjnego danego etapu Turnieju.
  5. Komitety Organizacyjne odpowiadają za organizację poszczególnych etapów Turnieju począwszy od eliminacji międzyszkolnych. Etap szkolny organizują dyrekcje szkół i organy prowadzące szkoły.
  6. Gospodarzem Turnieju może być szkoła, instytucja albo organizacja dysponująca warunkami umożliwiającymi przeprowadzenie konkurencji wskazanych w regulaminie.
  7. Przy realizacji poszczególnych etapów Turnieju, organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucje i organizacje.
  III. KRAJOWY KOMITET ORGANIZACYJNY
  • Robert Werle – Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
  Drogowego i Ochrony Środowiska PZM - Przewodniczący Komitetu
  • Danuta Dzido – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Z-ca Przewodniczącego
  • Armand Konieczny - Komenda Główna Policji – Z-ca Przewodniczącego
  • Andrzej Grzegorczyk - Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
  Drogowego – Z-ca Przewodniczącego
  • Stanisław Grudzień - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  • Andrzej Szklarski - Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków
  • Ruchu Drogowego
  • Wojciech Morawski - Polski Związek Motorowy
  • Mirosława Świdzińska - Komenda Główna Policji
  • Zbigniew Kogut – członek Głównej Komisji BRDiOŚ PZM
  • Prezes Zarządu Okręgowego organizującego Finał Ogólnopolski Turnieju
  (rotacyjnie)
  Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju, mieści się w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, 02-518 Warszawa ul. Kazimierzowska 66 tel. (022) 849-93-61, 849-80-71, fax 848-77-77, e-mail: w.morawski@pzm.pl , ewa.sportmarketing@pzm.pl

  Biura organizacyjne turnieju wydają decyzje we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących zagadnień merytorycznych, związanych z organizacją i przebiegiem poszczególnych etapów Turnieju oraz w sprawach spornych. Do występowania do Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju w ww. sprawach upoważnione są Wojewódzkie Komitety Organizacyjne.

  Wojewódzkie Biura Organizacyjne w formie pisemnej, informują Krajowe Biuro Organizacyjne Turnieju o terminie finałów wojewódzkich oraz przesyłają sprawozdanie z finału wojewódzkiego.


  IV. ZADANIA KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH TURNIEJU

  1. Do zadań Komitetu Organizacyjnego poszczególnych etapów turnieju należy:

  a) promocja idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy
  współpracy z mediami,
  b) zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania
  i przeprowadzenia eliminacji,
  c) określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych,
  d) podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,
  e) opracowanie pisemnych pytań testowych, oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju,
  f) powołanie Sędziego Głównego danego etapu Turnieju,
  g) zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju,
  h) prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości przebiegu danego etapu Turnieju i przesłanie go do organizatora wyższego etapu,
  i) zgłoszenie najlepszych drużyn do udziału w wyższym etapie Turnieju,
  j) zorganizowanie uroczystego zakończenia danego etapu Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenia nagród.
  k) ubezpieczenie danego etapu Turnieju.

  V. ZADANIA SĘDZIÓW

  Do zadań Sędziego Głównego na każdym etapie Turnieju należy:

  1. Przeprowadzenie odprawy wszystkich uczestników i opiekunów na której przedstawia dokładny przebieg Turnieju, wyjaśnia zasady punktacji i klasyfikacji, podaje miejsce oraz czas ogłoszenia prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe oraz wyników z poszczególnych konkurencji.
  2. Nadzorowanie prawidłowości przebiegu konkurencji i pracy kierowników konkurencji oraz sędziów pomocniczych.
  3. Rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w czasie trwania Turnieju, po zakończeniu konkurencji oraz po konsultacji z kierownikiem i sędziami tej konkurencji.
  4. Po zakończeniu każdej konkurencji ogłoszenie wyników.
  5. Sporządzenie i ogłoszenie komunikatu z wynikami końcowymi danego etapu Turnieju.

  VI. ZASADY ORGANIZACYJNE

  1. W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.
  2. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju. Uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów stanowią oddzielne drużyny z odrębną klasyfikacją.
  3. Każdy uczestnik poszczególnych eliminacji rozwiązuje test i wykonuje zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po miasteczku i torze przeszkód. Ponadto jeden wylosowany uczestnik z każdej drużyny wykonuje zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  4. Test, w każdym etapie Turnieju składa się z 25 pytań, w tym:
  5 pytań - dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów,
  5 pytań - dotyczących znaków drogowych,
  10 pytań - dotyczących sytuacji w ruchu drogowym, w tym max. 5 tzw. skrzyżowań,
  5 pytań - dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Testy opracowują Komitety Organizacyjne danego etapu Turnieju.
  5. W teście dla uczniów szkół podstawowych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowa jest tylko jedna (test jednokrotnego wyboru). Dla uczniów szkół gimnazjalnych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowe mogą być: jedna, dwie lub trzy (test wielokrotnego wyboru).
  6. Podczas rozwiązywania testów należy stosować tzw. arkusz odpowiedzi, tzn. ostemplowane karty, na których przy kolejnym numerze pytania zaznacza się wybraną odpowiedź znakiem 'X' odpowiedź uznaną przez uczestnika za prawidłową.
  7. Nie dopuszcza się poprawiania, skreślania, wymazywania napisanych oznaczeń na karcie odpowiedzi.
  8. Czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 40 minut.
  Uczestnicy, którzy rozwiązali test przed upływem 40 minut przekazują arkusz odpowiedzi sędziemu konkurencji i za jego zgodą opuszczają salę, a test zatrzymują do swojej dyspozycji (na każdym etapie). Po zakończeniu konkurencji Sędzia Główny wywiesza arkusz z prawidłowymi odpowiedziami na tablicy wyników
  9. Zadania praktyczne (jazda rowerem) w miasteczku ruchu drogowego oraz na torze przeszkód, w poszczególnych eliminacjach określa właściwy Komitet Organizacyjny, według własnego pomysłu i możliwości. Powinny one uwzględniać elementy pozwalające na sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem.
  10. Dla uczniów szkół gimnazjalnych dopuszcza się wykorzystanie dróg o ograniczonym ruchu pojazdów, odpowiednio zabezpieczonych.
  11. Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polega na przejechaniu wylosowanej trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

  Czas przejazdu nie jest limitowany. Podczas przejazdu należy zatrzymać się przy wylosowanych 3-ch, z minimum 6 wcześniej wyznaczonych, punktach kontrolnych (wg kolejności wpisanej na indywidualną kartę kontrolną uczestnika) i uzyskać potwierdzenie na tej karcie. Ruszanie z punktu kontrolnego znajdującego się przy krawędzi jezdni nie jest traktowane jako włączanie się do ruchu.

  12. Tor sprawnościowy składa się z ustawionych przeszkód, wybranych z poniższego wykazu:


  a) równoważnia

  b) tarka

  c) ósemka

  d) przedmiot do przewożenia

  e) korytarz z desek

  f ) slalom kółkowy ( tzw. żmijka)

  g) slalom z ograniczeniem

  h) pochylnia

  i ) piaskownica

  j ) bramka wisząca

  k) rynna

  l ) łezka

  m) przewożenie przedmiotów na uwięzi

  n) zatrzymanie w miejscu


  UWAGA: Długość najazdu między przeszkodami wynosi minimum 3 metry.

  13. W zależności od posiadanych możliwości, powierzchni, ukształtowania terenu, Komitet Organizacyjny ustala liczbę przeszkód, z których składa się tor, przy czym nie może ich być mniej niż sześć. Przeszkody na torze sprawnościowym zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów muszą być zgodne z załączonymi wzorami.

  14. Konkurencje praktyczne jazdy rowerem przeprowadzane są:
  - dla szkół gimnazjalnych na rowerach typu „rower górski” (koła 26 cali)
  - dla szkół podstawowych do wyboru rower typu „składak” (koła 20 cali) lub rower typu
  „rower górski” (koła 26 cali).

  Na każdym etapie Turnieju wyboru typu roweru dokonuje opiekun drużyny.
  Uczestnik startujący w konkurencjach praktycznych jazdy rowerem zobowiązany jest wykonać zadanie w kasku ochronnym.

  15. Udzielanie pomocy przedmedycznej polega na wykonaniu opatrunku pozorowanej rany wylosowanej przez uczestnika.

  16. W Ogólnopolskim Finale Turnieju biorą udział drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych, które zajęły I-sze miejsca w eliminacjach wojewódzkich. Obowiązek pisemnego zgłoszenia drużyn do Krajowego Biura Organizacyjnego Turnieju spoczywa na Wojewódzkich Komitetach Organizacyjnych Turnieju.

  17. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
  - kartę rowerową,
  - legitymację szkolną
  - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
  - zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

  VII. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA

  1. Test składający się z 25 pytań
  a) odpowiedź prawidłowa - 1 punkt
  b) odpowiedź nieprawidłowa, brak odpowiedzi lub poprawka -
  0 punktów
  2. Jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego:
  a) za każde naruszenie przepisów ruchu drogowego 1 punkt karny
  b) ominiecie punktu kontrolnego 5 punktów karnych
  c) upadek uczestnika w czasie trwania przejazdu 1 punkt karny
  d) za nie ukończenie przejazdu po miasteczku ruchu drogowego 30
  punktów karnych
  3. Jazda rowerem po torze sprawnościowym
  a) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie 1 punkt karny
  Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami (punkty karne zalicza się do przeszkody, przed którą podparcie nastąpiło)
  b) zjechanie z przeszkody jednoelementowej 3 punkty karne
  c) każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez
  przeszkody wieloelementowe 3 punkty karne za każdy ominięty
  odcinek pomiędzy pachołkami, tyczkami, krążkami i listwami.
  d) przekroczenie linii ograniczającej slalom 3 punkty karne
  e) upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie przejazdu lub jego upadek z podstawki lub zaczepu 3 punkty karne
  f) ominięcie całej przeszkody 15 punktów karnych
  Za ominięcie przeszkody uważa się nie podjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po przeszkodzie.
  g) zabrania się pokonywanie przeszkód podskakując na rowerze, przenosząc rower lub przesuwając go po nawierzchni 15 punktów karnych
  h) element naruszony przednim kołem a następnie tylnym jest liczony
  jako: 1 punkt karny
  i) jedno lub kilkakrotne naruszenie tej samej tyczki, pachołka, krążka 1 punkt karny
  j) upadek uczestnika podczas przejazdu przez tor przeszkód 3 punkty karne
  k) maksymalnie na każdej przeszkodzie można otrzymać 15 pkt. karnych
  l) czas przejazdu po torze sprawnościowym nie jest limitowany
  ł) - każdą przeszkodę uczestnik pokonuje jeden raz, nie dopuszcza się zawracania między przeszkodami 3 punkty karne
  m) punktacja przeszkody „zatrzymanie w miejscu” (STOP):
  Aby zaliczyć przeszkodę należy przejechać przednim kołem odpowiednią linię początku zatrzymania dla danego rodzaju roweru i zatrzymać się przed listwą „c” a następnie można położyć nogę na podłożu
  przesunięcie listwy kołem
  przewrócenie lub przesunięcie pachołka
  podparcie się
  strącenie listwy z pachołków
  nie przejechanie przednim kołem linii początku zatrzymania

  1 punkt karny
  1 punkt karny
  1 punkt karny
  3 punkty karne
  15 punktów karnych

  4. Za wykonanie opatrunku uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 punktów
  Przy ocenie bierze się pod uwagę prawidłowe wykonanie opatrunku, sprawność uczestnika, właściwe zastosowanie środków i materiałów opatrunkowych. Liczbę uzyskanych punktów podaje sędzia konkurencji wraz z krótkim uzasadnieniem.

  5. Za zwycięską drużynę w całym Turnieju uznaje się ten zespół, którego suma zajętych miejsc przez jego uczestników we wszystkich konkurencjach jest najmniejsza.
  Za indywidualnego zwycięzcę Turnieju uznaje się uczestnika, którego suma zajętych miejsc we wszystkich konkurencjach za wyjątkiem pierwszej pomocy jest najmniejsza.
  W przypadku kilku uczestników mających ten sam wynik w danej konkurencji uważa się że zajęli oni miejsca ex aequo.

  6. W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej drużynowej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za:
  a) odpowiedzi na pytania testowe
  b) jazdę w miasteczku ruchu drogowego
  c) jazdę sprawnościową po torze przeszkód

  7. W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej indywidualnej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za:
  a) odpowiedzi na pytania testowe
  b) jazdę w miasteczku ruchu drogowego
  c) jazdę sprawnościową po torze przeszkód

  VIII. TERMINY

  1. Poszczególne eliminacje powinny zakończyć się w następujących terminach:

  - eliminacje klasowe, szkolne i międzyszkolne (gminne) - do końca marca,
  - eliminacje powiatowe - do 25 kwietnia,
  - eliminacje wojewódzkie - do 15 maja,
  - finał ogólnopolski do 15 czerwca każdego roku.

  2. Termin zgłaszania drużyn do finału ogólnopolskiego upływa z dniem 20 maja.

  3. Wojewódzki Komitet Organizacyjny ma prawo wprowadzić dodatkowy szczebel eliminacji tj. „okręgowy” i odbywa się on między eliminacjami powiatowymi a wojewódzkimi.

  4. Dopuszcza się rezygnację z przeprowadzenia eliminacji gminnych jeżeli zgłosiła się tylko jedna drużyna. W takim przypadku rezygnację z przeprowadzenia eliminacji należy uzgodnić z odpowiednim wojewódzkim komitetem organizacyjnym.

  IX. NAGRODY

  1. Fundatorami nagród są organizatorzy Turnieju oraz zainteresowane problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego i wychowania komunikacyjnego organizacje lub instytucje.

  2. Zapewnieniem nagród dla zwycięzców swoich eliminacji zajmuje się właściwy Komitet Organizacyjny wg uznania i możliwości finansowych.

  3. Dla zwycięzców Finału Ogólnopolskiego, tak w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnej przewidywane są puchary:

  I - miejsce, Ministra Edukacji Narodowej
  II - miejsce, Prezesa Polskiego Związku Motorowego
  III - miejsce, Komendanta Głównego Policji
  IV - miejsce, Ministra Transportu - Przewodniczącego Krajowej Rady BRD
  V - miejsce, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
  Kolejne miejsca - inni współorganizatorzy.


  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników eliminacji wszystkich etapów Turnieju.
  2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzać jedynie Krajowy Komitet Organizacyjny.
  3. Wyniki poszczególnych konkurencji są ogłaszane na tablicy wyników. Czas ogłoszenia wyników powinien być zapisany na tablicy wyników.
  4. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia Główny Turnieju.
  5. Protesty pisemne mogą być składane w czasie trwania eliminacji danego etapu Turnieju przez opiekuna drużyny do Sędziego Głównego (najpóźniej w czasie do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji i podaniu wyników), który ogłasza werdykt ostateczny.
  6. Ogłoszony przez Sędziego (po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów) wynik końcowy danego etapu eliminacji jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom.
  7. W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważniony jest wyłącznie Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego lub jego Zastępcy.
  8. Właściwy Komitet Organizacyjny Turnieju, powinien zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wszystkich osób biorących udział w Turnieju, oraz pomoc medyczną.
  9. Rowery i inny sprzęt, potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju zapewnia właściwy Komitet Organizacyjny.
  10. Rowery muszą być sprawne technicznie, co nie wyklucza konieczności zapewnienia serwisu. Organizator danego etapu Turnieju jest zobowiązany do zapewnienia takiej liczby rowerów, która zagwarantuje sprawny przebieg konkurencji.
  11. W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady, śliska nawierzchnia) decyzję o przerwaniu, przełożeniu lub kontynuowaniu jazdy podejmuje Sędzia Główny Turnieju.
  12. Udział ucznia w Finale Turnieju etapu Wojewódzkiego i Ogólnopolskiego powinien być odnotowany jako osiągnięcie na jego świadectwie szkolnym.
  13. Od etapu powiatowego właściwy Komitet Organizacyjny wydaje opiekunom drużyn pisemne podziękowanie za przygotowanie uczniów do Turnieju.
  14. Organizatorzy Finału Ogólnopolskiego Turnieju zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyny i jej opiekuna, oraz dla jednego policjanta ruchu drogowego z każdego województwa, który może zostać powołany w skład zespołu sędziowskiego. Uczestnicy Finału przyjeżdżają na własny koszt.
  15. Inne osoby towarzyszące drużynom będą mogły skorzystać odpłatnie z zakwaterowania i wyżywienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym komitetem organizacyjnym.
  16. Sprawy organizacyjne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Komitety Organizacyjne odpowiedniego etapu Turnieju i podają je do wiadomości zainteresowanych z wyprzedzeniem pozwalającym na dostosowanie się do podjętych ustaleń.


  Dopuszcza się możliwość startu w Turnieju dla ucznia który posiada kartę motorowerową.

  XI. Adresy korespondencyjne:
  Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego: Robert Werle - Polski Związek Motorowy, 02-518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66, tel. (022)- 8498071, fax. (0-22) 848 77 77.

  Zastępca Przewodniczącego: Armand Konieczny - Komenda Główna Policji, 02-514 Warszawa 12, ul. Puławska 148/150 tel.(0-22) 601 22 30 fax. 601 26 89

  Zastępca Przewodniczącego: Danuta Dzido - Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25, tel. (0-22) 522 47 17

  Regulamin przyjęty na posiedzeniu Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów. Obowiązuje od 07.07.2008 roku.  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1521
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 768 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna