A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Konkurs na wolne stanowiska
 • Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej

  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej.
  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Główny Księgowy – pełny etat

  2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
   posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
   ma pełną zdolność czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
   posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku oraz posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
   spełnia jeden z warunków:
  ▪ ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o kierunkach ekonomicznych, uzupełniające studia magisterskie o kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3– letnią praktykę w księgowości,
  ▪ ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6– letnią praktykę w księgowości.
  ▪ jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  ▪ posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
  rachunkowych
  3. Wymagania dodatkowe:
  - znajomość rozliczania projektów unijnych,
  - znajomość rachunkowości budżetowej, przepisów ZUS i podatkowych,
  - umiejętność obsługi programu PŁATNIK, WORD, EXCEL
  - umiejętność pracy w zespole,
  - dyspozycyjność, rzetelność , odpowiedzialność.
  - Uwaga: Wyniki postępowania - to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej
  analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.  4. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m.in.:
  • obsługa finansowo - księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • prowadzenie rachunkowości jednostki
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej,
  • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
  • księgowanie środków pozyskanych z funduszy pozabudżetowych
  5. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny;
  2) życiorys (CV);
  3) kwestionariusz osobowy;
  4) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, np. dyplomu;
  5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
  6) oświadczenie kandydata, że: nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z póżn. zm.),
  List motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”
  Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
  6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
  1) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej , Łączna 115. lub
  2) pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego GOPS”
  w terminie do dnia 27 lipca 2009 roku, godz. 16.00.
  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna (http://www.uglaczna.bip.doc.pl) w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Ośrodka.
  7. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
  8. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:
  1) w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te podlegały będą służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
  2) z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, tj. w:
  a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
  b) starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach
  budżetowych,
  d) biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  e) biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
  wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.
  9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku.
  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w GOPS w Łącznej.

  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Bernardyna Wasińska – Kierownik Ośrodka
  tel. 041 2548 479
  kom. 504 120 492


  Data wprowadzenia: 2009-07-14 2248
  Data upublicznienia: 2009-07-14
  Art. czytany: 1531 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna