A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -

  w Urzędzie Gminy Łączna - Kamionki 60, 26-140 Łączna

  1. Stanowisko pracy:
  INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA
  (wymiar czasu pracy: 1 etat)
  2. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  d) nieposzlakowana opinia,
  e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
  f) preferowane wykształcenie wyższe – kierunkowe,
  g) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,
  h) umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z programów MS OFFICE,
  3. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość zagadnień związanych z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o samorządzie gminnym,
  b) umiejętności organizacyjne, kreatywność, obowiązkowość,
  4. Zakres wykonywanych zadań:
  A. W zakresie ochrony środowiska – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
  1. Ochrona środowiska
  ▪ opracowywanie programów ochrony środowiska na terenie Gminy Łączna
  ▪ nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
  2. Gospodarka odpadami
  ▪ kontrola nielegalnych składowisk odpadów i nieczystości,
  ▪ organizacja oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie oczyszczania Gminy
  ▪ realizowanie przepisów porządkowych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
  porządku na terenie Gminy
  ▪ realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej
  3. Ochrona zwierząt
  ▪ organizowanie ochrony dla bezdomnych zwierząt
  ▪ koordynowanie zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy
  ▪ współpracowanie z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony środowiska

  B. W zakresie rolnictwa:
  ▪ współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się chorób,
  szkodników w uprawach oraz nadzór nad ich zwalczaniem
  ▪ współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych i organizacji
  profilaktyki weterynaryjnej
  ▪ wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew dla osób fizycznych i prawnych
  ▪ realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie i ustawy o ochronie gruntów rolnych
  i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
  5. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys (CV),
  c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
  f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc),
  g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora do spraw ochrony środowiska) h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.
  6. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
  1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łączna lub
  2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: uglaczna@bip.doc.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
  3) pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska”
  w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 roku, godz. 16.00.
  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna
  (http://www.uglaczna.bip.doc.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łączna.
  7. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
  8. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:
  1) w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
  w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6
  miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym
  wypowiedzeniem. Osoby te podlegały będą służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
  2) z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, tj. w:
  a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
  b) starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach
  budżetowych,
  d) biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych
  przez te związki,
  e) biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
  wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.
  9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom. 692 359 680  Wójt Gminy

  Łączna


  Data wprowadzenia: 2009-07-28 1332
  Data upublicznienia: 2009-07-28
  Art. czytany: 2604 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna