A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wójt Gminy Łączna
  ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łączna,
  Kamionki 60, 26-140 Łączna

  1. Stanowisko pracy:
  zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  (wymiar czasu pracy: 1 etat)
  2. Wymagania niezbędne od kandydatów:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) wykształcenie wyższe magisterskie (prawo lub administracja),
  6) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:
  a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w biurach jednostek samorządu terytorialnego lub
  b) w służbie cywilnej, lub
  c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
  d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
  3. Wymagania dodatkowe:
  1) znajomość przepisów prawa: ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Kodeks rodzinny
  i opiekuńczy; ustawy o zmianie imion i nazwisk, ustawy o powszechnym obowiązku obrony
  Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzeń wykonawczych do ustaw;
  2) znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego, w tym korzystania z programów MS OFFICE,
  3) dyspozycyjność, komunikatywność, miłe podejście do interesanta, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.
  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i archiwum z
  zakresu USC,
  b) wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,
  c) wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
  d) przyjmowanie oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, o uznaniu dziecka, o
  nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska
  noszonego przed zawarciem małżeństwa, o wstąpieniu w związek małżeński,
  e) wydawanie zaświadczeń i postanowień w zakresie należącym do USC,
  f) dokonywanie wpisów do ksiąg stanu cywilnego w oparciu o zgłoszenie innych USC, decyzje
  administracyjne, orzeczenia sądowe,
  g) przygotowywanie projektów decyzji z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk,
  h) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS dotyczącej urodzeń, małżeństw i
  zgonów.
  i) przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych
  j) przygotowanie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej,
  k) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych (AK) oraz utrzymanie jej w aktualności,
  l) prowadzenie spraw dotyczących uznania żołnierza, poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
  ł) opracowywanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej.

  5. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny;
  2) życiorys (CV);
  3) kwestionariusz osobowy;
  4) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, np. dyplomu;
  5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń
  o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
  6) oświadczenie kandydata, że: nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  List motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie
  danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”
  Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego
  o niekaralności.
  6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
  1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łączna lub
  2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: uglaczna@bip.doc.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
  3) pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika USC”
  w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 roku, godz. 16.00.
  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna
  (http://www.uglaczna.bip.doc.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łączna.
  7. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
  8. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:
  1) w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
  w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6
  miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym
  wypowiedzeniem. Osoby te podlegały będą służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
  2) z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, tj. w:
  a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
  b) starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach
  budżetowych,
  d) biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych
  przez te związki,
  e) biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
  wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.
  9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom. 692 359 680


  Wójt Gminy

  Łączna


  Data wprowadzenia: 2009-07-28 1334
  Data upublicznienia: 2009-07-28
  Art. czytany: 2704 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-07-28
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna