A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty samochodu ciężarowego
» Protokół z wyboru ofert - ekogroszek
» Protokół Otwarcia ofert ,, na dostawę paliwa opałowego – ekogroszku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
» Protokół z wyboru ofert - ekogroszek
» Protokół Otwarcia ofert ,, na dostawę paliwa opałowego – ekogroszku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  • Prawo miejscowe
  • Uchwały Rady Gminy
  • Rok 2009
  • UCHWAŁA NR XXXII/43/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 listopada 2009 r.

    UCHWAŁA NR XXXII/43/2009
    RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
    z dnia 26 listopada 2009 r.
    w sprawie :zmian budżetu gminy na 2009 rok.
    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
    gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2, art.166 ust.1 i ust.4,art.
    173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr
    249, poz.2104 z póżn.zm). Rada Gminy uchwala, co następuje
    § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 28 730 zł, zgodnie z załącznikiem nr
    1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 13 830 492,86 zł
    § 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 28 730 zł , zgodnie
    z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały . Plan wydatków po zmianie wynosi 17 378 392,86 zł
    § 3. Do § 11 uchwały budżetowej dodaje się punkt 8 o brzmieniu ' Upoważnia się wójta do udzielania w roku
    budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 977 000 zł ' .
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
    Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
    TYTUŁ
    Załącznik nr 1
    do Uchwały Nr XXXII/43/2009
    Rady Gminy w Łącznej
    z dnia 26 listopada 2009 r.
    Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
    756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
    jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
    związane z ich poborem
    13 000,00
    75616 Wpływy z podatku rolnego, lesnego,podatku od spadków
    i darowizn,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
    lokalnych od osób fizycznych
    13 000,00
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 13 000,00
    801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 730,00
    80195 Pozostała działalnolnoś ć 15 730,00
    2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,
    samorządów województwa pozyskane z innych źródeł
    15 730,00
    Ogółem zwiększenia dochodów 28 730,00
    Załącznik nr 2
    Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
    TYTUŁ
    Załącznik nr 1
    do Uchwały Nr XXXII/43/2009
    Rady Gminy w Łącznej
    z dnia 26 listopada 2009 r.
    Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
    756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
    jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
    związane z ich poborem
    13 000,00
    75616 Wpływy z podatku rolnego, lesnego,podatku od spadków
    i darowizn,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
    lokalnych od osób fizycznych
    13 000,00
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 13 000,00
    801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 730,00
    80195 Pozostała działalnolnoś ć 15 730,00
    2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,
    samorządów województwa pozyskane z innych źródeł
    15 730,00
    Ogółem zwiększenia dochodów 28 730,00
    TYTUŁ
    Załącznik nr 2
    do Uchwały Nr XXXII/43/2009
    Rady Gminy w Łącznej
    z dnia 26 listopada 2009 r.
    Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
    600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 000,00
    60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00
    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
    Niepełnosprawnych
    2 800,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00
    801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 350,43 39 620,43
    80101 Szkoły podstawowe 16 310,43 22 434,43
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 188,04
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 122,39
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 438,50
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00
    TYTUŁ
    Załącznik nr 2
    do Uchwały Nr XXXII/43/2009
    Rady Gminy w Łącznej
    z dnia 26 listopada 2009 r.
    Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
    600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 000,00
    60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00
    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
    Niepełnosprawnych
    2 800,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00
    801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 350,43 39 620,43
    80101 Szkoły podstawowe 16 310,43 22 434,43
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 188,04
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 122,39
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 438,50
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
    4260 Zakup energii 14 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 88,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 044,36
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
    kserograficznych
    113,57
    80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 150,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 860,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00
    80104 Przedszkola 2 110,00 960,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 110,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00
    80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
    80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 730,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 730,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00
    80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
    80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 730,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 730,00
    80195 Pozostała działalnoś ć 15 730,00 146,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 598,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 404,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 228,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00
    4300 Zakup usług pozostałych 900,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146,00
    80110 Gimnazja 11 200,00 11 200,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00
    851 OCHRONA ZDROWIA 1 100,00 1 100,00
    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 100,00 1 100,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00
    Ogółem 69 450,43 40 720,43
    Ogółem zwiększenia wydatków 28 730,00 zł.    Data wprowadzenia: 2009-12-18 1410
    Data upublicznienia: 2009-12-18
    Art. czytany: 1256 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl
    Urząd Gminy Łączna