A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 czerwca 2009 roku

  ZARZĄDZENIE NR 18/2009
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 16 czerwca 2009 roku

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników
  Urzędu Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


  § 1
  Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Łączna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  Zarządzenie wraz z załącznikiem, stanowiącym Regulamin wynagradzania podaje się do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie do wglądu w sekretariacie Urzędu .

  § 3
  Pracownik składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem wynagradzania, które włącza się do jego akt osobowych.

  § 4
  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 18/2009
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 16 czerwca 2009r.

  REGULAMIN WYNAGRADZANIA
  pracowników samorządowych
  zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łączna

  Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy:

  1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

  2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458),

  3. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
  w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 267 z późn. zm.)

  4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398),

  PRZEPISY WSTĘPNE
  § 1

  Regulamin wynagradzania zwany dalej regulaminem określa:

  a) wymagania kwalifikacyjne pracowników,

  b) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym poziom wynagrodzenia zasadniczego

  c) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,

  d) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnia pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,

  e) szczegółowe warunki ustalania i wypłacania nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej i rentowej,

  § 2

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

  2) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Łączna,

  3) pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy Łączna reprezentowany przez Wójta Gminy Łączna,


  4) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Łączna na podstawie umowy o pracę,

  5) kierowniku Urzędu – rozumie się przez to Wójta Gminy Łączna,

  6) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia, z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,

  7) rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania – rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,

  8) minimalnym wynagrodzeniu za pracę – rozumie się przez to minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustalone na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” w drodze obwieszenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.

  § 3

  Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łączna na podstawie umowy o pracę.
  § 4

  Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania i mianowania.
  § 5

  Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym Regulaminem. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do akt osobowych.

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
  § 6

  1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

  2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy.

  WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
  § 7

  1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

  2. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę
  o jednakowej wartości.

  3. Pracownicy mają prawo do równego traktowania w zakresie warunków wynagradzania
  i przyznawania innych świadczeń ze stosunku pracy.

  4. Nie jest dopuszczalne niekorzystne ukształtowanie warunków wynagrodzenia osobie
  zatrudnionej oraz ograniczanie jej dostępu do awansu czy do dofinansowania kosztów
  nauki, chyba że wynika to z obiektywnych przyczyn.
  5. Wynagrodzenie miesięczne pracowników ustala się w oparciu o rozporządzenie sprawie
  zasad wynagradzania i niniejszy regulamin oraz limit środków finansowych przeznaczonych
  na wynagrodzenia pracowników ujętych w budżecie Urzędu na dany rok uchwalony przez
  Radę Gminy Łączna.

  6. Podstawą ustalania wynagrodzenia pracownika są:

  1) tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w Załączniku Nr 1 do Regulaminu,
  2) tabela stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w Załączniku Nr 2 do Regulaminu,
  3) wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, które są określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu.

  7. Miesięczne wynagrodzenie pracowników obejmuje:
  1) wynagrodzenie zasadnicze,
  2) dodatek za wieloletnią pracę,
  3) nagrodę jubileuszową,
  4) jednorazową odprawę, w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  5) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  6) dodatek funkcyjny,
  7) dodatek specjalny,
  8) nagrodę,
  9) dodatek za aktualizację rejestru wyborców.
  8. Warunki przyznawania i wypłacania składników, o których mowa w pkt 7 ppkt 1- 5
  określa ustawa.

  § 8

  Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

  § 9

  1. Gdy minimalne wynagrodzenie , o którym mowa w § 8, ulegnie podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi bezzwłoczna aktualizacja wysokości wynagrodzenia przysługującemu takiemu pracownikowi w formie pisemnej do poziomu nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

  2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.

  3. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.
  Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić czasu wolnego w zamian za
  nadgodziny bezpośrednio przed urlopem wypoczynkowym lub po jego zakończeniu.

  4. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

  Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego
  § 10

  1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem.

  2. Dodatek ten może być przyznany czasowo w sytuacji zastępstwa osoby, o której mowa w pkt 1 pracownikowi zastępującemu, pod warunkiem realizowania zadań związanym z kierowanym zespołem przez okres co najmniej 1 miesiąca.

  3. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od wielkości zespołu i różnorodności zadań realizowanych przez pracownika.

  4. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 3 przewiduje się możliwość przyznania tego dodatku, z tym że maksymalna stawka tego dodatku jest niższa o jedną stawkę,

  5. Wartość kwotową stawek dodatku funkcyjnego określa załącznik Nr 2 do regulaminu.

  6. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających
  z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.


  Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego
  § 11

  1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny na czas określony.

  2. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach może być przyznany na czas nieokreślony.

  3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

  4. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi, w szczególności z tytułu pozyskania środków w ramach funduszy zewnętrznych, realizacji projektu oraz jego rozliczenia.
  W/w dodatek może być przyznany od chwili podpisania umowy o dofinansowanie projektu do
  jego zamknięcia, rozumianego jako całkowite rozliczenie, łącznie z ewentualną kontrolą
  końcową projektu.

  5. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.

  Fundusz nagród
  § 12

  1. W urzędzie tworzy się fundusz nagród przeznaczony na nagrody pieniężne dla pracowników urzędu.

  2. Fundusz nagród obejmuje do 3% planowanej wielkości środków na wynagrodzenia dla
  pracowników Urzędu, pozostających w dyspozycji Wójta.

  3. Wysokość nagrody ustala się w oparciu o:

  a. stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,

  b. dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania zadań objętych jego zakresem obowiązków,

  c. wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika,

  d. działania usprawniające na stanowisku pracy.

  4. Pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatniego roku poprzedzającego dzień ustalania prawa do nagrody, traci prawo do tej nagrody.

  5. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje pracodawca.

  6. Wniosek przełożonego o przyznanie nagrody oraz pracodawcy o przyznaniu nagrody są
  zamieszczone w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

  7. Nagroda nie przysługuje za czas choroby pracownika oraz za czas innej nieobecności
  zasiłkowej pracownika (lub członka jego rodziny).

  8. Nagroda może być przyznana pracownikowi, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 2, także z okazji ważnych rocznic i uroczystości jak również świąt państwowych oraz samorządowych.

  DODATEK ZA AKTUALIZACJĘ REJESTRU WYBORCÓW
  § 13

  1. Pracownikowi sporządzającemu rejestr wyborców jak również aktualizującemu powyższy rejestr przysługuje odrębny dodatek.
  2. Dodatek za aktualizację rejestru wyborców wypłacany jest raz na kwartał.
  PIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ
  § 14

  Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

  1) świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisów regulujących uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

  2) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisów regulujących zakres i wysokość tych świadczeń.

  3) odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa.  Fundusz socjalny
  § 15

  1. Pracownik może się ubiegać o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  zgodnie z:
  a) ustawą z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
  b) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
  socjalnych w Urzędzie określa Regulamin funduszu socjalnego Urzędu, pozostający do
  wglądu w Wydziale Organizacyjno - Obywatelskim.

  SPOSÓB I TERMINY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ
  I POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH
  § 16

  1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu w ciągu 5 ostatnich dni każdego miesiąca
  (w miesiącu grudniu pracodawca dopuszcza możliwość wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia).

  2. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

  3. Wypłata wynagrodzenia następuje do rąk pracownika w kasie Urzędu, chyba że wyraził on
  na piśmie zgodę na ich przekazywanie na konto lub do rąk innej, upoważnionej osoby.
  Wzór takiej zgody zawiera załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

  4. Na podstawie indywidualnych ustaleń pracownika z pracodawcą wynagrodzenie może
  zostać określone w umowie o pracę w walucie obcej oraz/lub być wypłacane w walucie
  obcej.

  5. Każdorazowa zmiana formy wypłaty wynagrodzenia wymaga formy pisemnej.

  6. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.

  § 17

  Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 18

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa pracy.

  § 19

  Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki od Nr 1 do Nr 5.

  § 20

  Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom.

  § 21

  Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika Regulamin i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.
  § 22

  Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.  ………………………  Załącznik Nr 1

  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
  Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników Urzędu Gminy Łączna.
  Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
  1 2
  I 1.100 - 1.500
  II 1.120 - 1.600
  III 1.140 - 1.700
  IV 1.160 - 1.800
  V 1.180 - 1.900
  VI 1.200 – 2.000
  VII 1.250 - 2.300
  VIII 1.300 - 2.500
  IX 1.350 - 2.800
  X 1.400 – 3.000
  XI 1.450 – 3.100
  XII 1.500 – 3.300
  XIII 1.600 - 3.600
  XIV 1.700 - 3.900
  XV 1.800 – 4.200
  XVI 1.900 - 4.500
  XVII 2.000 - 4.800
  XVIII 2.200 – 5.200
  XIX 2.400 – 5.400
  XX 2.600 - 5.600
  XXI 2.800 - 5.800
  XXII 3.000 - 6.000

  Załącznik Nr 2

  Tabela stawek dodatku funkcyjnego.
  Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
  1 2
  1 do 40
  2 do 60
  3 do 80
  4 do 100
  5 do 120
  6 do 140
  7 do 160
  8 do 200
  9 do 250
  Załącznik Nr 3
  Wykaz stanowisk pracowniczych, w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego.

  Tabela stanowisk pracowniczych w Urzędzie Gminy Łączna.
  Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje1)
  Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe Staż pracy (w latach)
  1 2 3 4 5 6
  I. Kierownicze stanowiska urzędnicze
  1. Sekretarz gminy XVII-XX 7 wyższe 4
  2. Zastępca Skarbnika XV-XVII 5 Wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne 3
  3. Kierownik wydziału
  XIII-XVI 4 wyższe2) 4
  4. Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego,
  XIII-XVI 4 wyższe2)
  (prawo lub administracja) 5
  II. Stanowiska urzędnicze
  1. Główny Księgowy
  XV-XVIII 7 według odrębnych przepisów
  2. Radca prawny
  XIII-XVI Według odrębnych przepisów
  3.
  Inspektor
  XII-XV - wyższe2) 3
  4. Podinspektor, informatyk X-XIII - wyższe2)
  średnie3 -
  3
  5. Samodzielny referent IX-XII - średnie3 2
  6. Referent, kasjer, księgowy IX-XII - średnie3 2
  7. Młodszy referent, młodszy księgowy
  VIII-X - średnie3 -
  III. Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje
  w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
  1. Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych XII-XV - wyższe 3
  XI-XIV - wyższe -
  2. Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych X-XIII - średnie 3
  IX-XII - średnie 2
  VIII-XI - średnie -
  IV. Stanowiska pomocnicze
  1. Sekretarka IX-XII - średnie3) -
  2. Pomoc administracyjna III-VI - średnie3) -
  3. Operator urządzeń powielających VI-VIII - podstawowe4)
  V. Stanowiska pracowników obsługi
  1. Robotnik gospodarczy V-VII - podstawowe -
  2. Sprzątaczka III-V - podstawowe4) -
  3. Goniec II-IV - podstawowe4) -
  4. Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie dowozu do i ze szkoły)
  I-IV - podstawowe4) -

  1)Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych uwzględniają wymagania określone w art.3 i 4 ustawy.
  2)Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska, o którym mowa w art. 3a ust.5 pkt 3 ustawy.
  3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych i urzędniczych stosownie do opisu stanowiska, o którym mowa w art.3a ust.5 pkt 3 ustawy.
  4)Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.


  Załącznik nr 4

  Wniosek o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe


  ………………………………………… …………………….
  (imię i nazwisko przełożonego) (miejscowość i data)
  …………………………………………
  ( stanowisko )


  Do Wójta Gminy Łączna


  Składam wniosek o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe Panu/Pani*………………………………………………………... zatrudnionemu/ej* w moim
  (imię i nazwisko podwładnego)
  wydziale na stanowisku………………………………………………………………
  za rok 20…. r. w wysokości …………………. zł.

  Wniosek motywuję tym, że ……………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
  (uzasadnienie wniosku, głównie opis osiągnięcia zawodowego pracownika)
  ………………………………………..
  (data i podpis przełożonego)

  * Niepotrzebne skreślić.

  Podstawa prawna:
  • art. 36 ust. 6 ustawy,
  • § 12 ust.1 i 3 Regulaminu wynagradzania Urzędu.


  Pismo w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe

  Łączna, dn…………………….


  Wójt
  Gminy Łączna

  Do …………………………………
  (imię i nazwisko pracownika)
  ……………………………………..
  (zajmowane stanowisko)  Na wniosek ………………………..……… przyznaję Panu/Pani* nagrodę za szczególne osiągnięcia zawodowe w 20 … r. w wysokości ……………….….. zł.
  Nagroda zostanie wypłacona do dnia …………………. .  ……………………………………….
  (data i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)
  * Niepotrzebne skreślić.

  Podstawa prawna:
  • art. 36 ust. 6 ustawy,
  • § 12 ust. 2 i 5 Regulaminu wynagradzania Urzędu.


  Załącznik nr 5


  Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia pracownika
  na rachunek bankowy
  Łączna, dn…………………….

  Pan/i ………………………
  (imię i nazwisko pracownika)
  …………………………….
  (zajmowane stanowisko pracy)

  Do Wójta
  Gminy Łączna  Wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia za pracę i innych pieniężnych świadczeń ze stosunku pracy należnych od Urzędu Gminy Łączna na moje konto nr .………….…………………………………………………………………………………… w banku ...………………………………………………………………………………………, począwszy od kwot wypłacanych dnia ………………… .

  Zgody udzielam na czas nieokreślony i przestanie ona obowiązywać z datą podaną przeze mnie w piśmie odwołującym zgodę oraz w razie rozwiązania ze mną stosunku pracy.

  Zobowiązuję się informować pracodawcę o zmianie wszelkich danych wynikających z niniejszego oświadczenia, zwłaszcza o zmianie banku lub konta.
  ………………………………………..  (data i podpis pracownika)

  Podstawa prawna:
  • art. 86 § 3 k.p.,
  • § 16 ust. 3 Regulaminu wynagradzania Urzędu.

  Zgoda pracownika na przekazywanie jego wynagrodzenia innej osobie

  Łączna, dn…………………….


  Pan/i ………………………
  (imię i nazwisko pracownika)
  …………………………….
  (zajmowane stanowisko pracy)

  Do Wójta
  Gminy Łączna

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia za pracę i innych pieniężnych świadczeń ze stosunku pracy należnych od Urzędu Gminy Łączna do rąk …………………………………., legitymującego/ej się dowodem osobistym nr ……………
  (imię i nazwisko upoważnionej osoby)

  począwszy od kwot wypłacanych dnia ………………… .

  Zgody udzielam na czas nieokreślony i przestanie ona obowiązywać z datą podaną przeze mnie w piśmie odwołującym zgodę oraz w razie rozwiązania ze mną stosunku pracy.

  Zobowiązuję się informować pracodawcę o zmianie wszelkich danych wynikających z niniejszego oświadczenia, zwłaszcza o zmianie upoważnionej osoby do odbioru wynagrodzenia lub o zmianie sposobu wypłaty wynagrodzenia.

  ………………………………………..
  (data i podpis pracownika)

  Podstawa prawna:
  • art. 86 § 3 k.p.,
  • § 16 ust. 3 Regulaminu wynagradzania Urzędu.


  Data wprowadzenia: 2009-12-21 1129
  Data upublicznienia: 2009-12-21
  Art. czytany: 969 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna