A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 czerwca 2009r.


  ZARZĄDZENIE NR 19/2009
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 17 czerwca 2009r.

  w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  w Urzędzie Gminy Łączna”.


  Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001r., nr 142 poz. 1591 z poźn. zm./, w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2008r., nr 223, poz. 1458/
  Wójt Gminy Łączna, zarządza co następuje  § 1
  Wprowadza „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łączna” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  Traci moc zarządzenie nr 56/2005r. Wójta Gminy Łączna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminie Łączna.

  § 3
  Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 19/2009
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 17 czerwca 2009r.


  REGULAMIN

  naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  w Urzędzie Gminy Łączna


  § 1

  1. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy Łączna, zwanym dalej „Urzędem”, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.
  2. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.


  § 2

  1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze
  w odniesieniu do pracowników Urzędu oraz do kierowników gminnych jednostek
  organizacyjnych podejmuje Wójt Gminy Łączna.
  2. Kierownik wydziału obowiązany jest do przedłożenia osobie wymienionej w ust.1 projektu opisu stanowiska na wolne miejsca pracy.
  3. Opis stanowiska, o którym mowa w ust.2, zawiera:
  a) dokładne określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je pracownika,
  b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
  c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,
  d) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
  4. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda osoby wymienionej w ust.1 powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.


  § 3

  1. Komisję rekrutacyjną powołuje Wójt.
  2. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić:
  a) osoba wymieniona w ust.1 lub osoba przez nią upoważniona,
  b) kierownik wydziału,
  c) sekretarz Gminy
  d) ewentualnie inna osoba, której udział w komisji będzie celowy.


  3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
  4. Procedurę naboru przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata.  §4

  1. Ustala się następujące etapy naboru na wolne stanowiska urzędnicze:
  a) ogłoszenia o naborze,
  b) składanie dokumentów aplikacyjnych,
  c) wstępna selekcja kandydatów-analiza dokumentów aplikacyjnych,
  d) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
  e) selekcja końcowa kandydatów-rozmowa kwalifikacyjna,
  f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,
  g) ogłoszenie wyników naboru,
  h) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
  2. W ramach selekcji końcowej kandydatów (ust.1 pkt.5) może być - przed rozmową kwalifikacyjną - przeprowadzony test kwalifikacyjny.


  § 5

  1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łączna.
  2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in. w prasie, urzędach pracy, w siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy.
  3. Ogłoszenie o naborze zawiera:
  a) nazwę i adres jednostki,
  b) określenie stanowiska urzędniczego,
  c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
  d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
  e) wskazanie wymaganych dokumentów,
  f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
  4. Osoba, o której mowa w § 2 ust.1 upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazują stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służby cywilnej.  § 6

  1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.
  2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys (CV),
  c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
  f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc),
  g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora do spraw ochrony środowiska) h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.
  3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
  1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łączna lub
  2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: uglaczna@bip.doc.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
  3) pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko …….”
  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


  § 7

  1. W ramach wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów.
  2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
  3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
  4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.  § 8
  1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
  2. Lista, o której mowa w ust.1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
  4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

  §9

  1. W ramach selekcji końcowej przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.
  2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
  a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
  b) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
  c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych uprzednio przez kandydata,
  d) cele zawodowe kandydata.
  4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.

  §10

  1. Po przeprowadzeniu czynności określonych w § 9 , komisja rekrutacyjna wybiera najlepszego.
  2. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
  3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
  4. Przez osobę podejmującą pracę po raz pierwszy, o której mowa w ust. 3 rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w :
  a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
  b) starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
  d) biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  e) biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego


  § 11
  1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół.
  2. Protokół zawiera:
  a) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
  b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
  c) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  d) uzasadnienie dokonanego wyboru,
  e) skład komisji przeprowadzającej nabór.


  § 12
  1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łączna oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, przez okres co najmniej 3 miesięcy.
  2. Informacja, o której mowa w ust.1 zawiera:
  a) nazwę i adres jednostki,
  b) określenie stanowiska,
  c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
  d) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
  3. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisu ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio.


  § 13
  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zastanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
  2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

  Data wprowadzenia: 2009-12-21 1129
  Data upublicznienia: 2009-12-21
  Art. czytany: 890 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna