A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 czerwca 2009 roku

  ZARZĄDZENIE NR 20/2009

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 17 czerwca 2009 roku


  w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej
  i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy
  Łączna.

  Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  § 1
  Ustalam Regulamin służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Łączna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Łączna.
  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 20/2009
  z dnia 17 czerwca 2009r.


  REGULAMIN

  przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu
  kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę
  w Urzędzie Gminy Łączna

  § 1
  Regulamin określa zasady przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

  § 2
  Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łączna na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

  § 3
  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
  1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
  2) Urzędzie - oznacza to Urząd Gminy Łączna,
  3) Kierowniku Urzędu - oznacza to Wójta Gminy Łączna lub działającego z jego upoważnienia Sekretarza Gminy,
  4) pracowniku - oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej,
  5) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to wydziały Urzędu, jak również samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie,
  6) Kierowniku komórki organizacyjnej - rozumie się przez to odpowiednio Kierownika
  wydziału oraz odpowiednio pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy.

  § 4
  1. Celem służby przygotowawczej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do
  należytego wykonywania obowiązków służbowych w Urzędzie.
  2. Celem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest zweryfikowanie i potwierdzenie
  teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika Urzędu do należytego
  wykonywania obowiązków służbowych, warunkujące między innymi zatrudnienie
  pracownika w Urzędzie.
  3. Odbywanie przez pracownika służby przygotowawczej pozostaje w ścisłym związku z jego
  adaptacją zawodową w Urzędzie i jest równoznaczne z wykonywaniem przez pracownika
  obowiązków służbowych oraz obowiązku stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji
  zawodowych. Jest to również jeden z czynników wpływających na realizację efektywnej
  obsady kadrowej poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu,
  zapewniającej prawidłowe wypełnianie jego celów i zadań.
  4. Służbę przygotowawczą organizuje się dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na
  stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu
  przepisów ustawy. Wykazy stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk
  urzędniczych, określa w Urzędzie Regulamin wynagradzania pracowników.
  5. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku
  urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć
  służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem( wzór skierowania pracownika do służby
  przygotowawczej stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu), z wyjątkiem pracowników,
  którzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia służby przygotowawczej na podstawie art.
  19 ust. 5 ustawy. Wzór wniosku i zwolnienia ze służby przygotowawczej stanowi załącznik
  nr 6 do Regulaminu.
  6. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem
  egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.
  7. Wszyscy pracownicy Urzędu, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych są
  zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.

  § 5.
  1. Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej niż po
  upływie l miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 2 miesiąca od
  zatrudnienia.
  2. Służba przygotowawcza trwa od l do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.
  3. Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i
  kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na
  zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w
  Urzędzie.
  4. O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz okresie
  trwania tej służby decyduje Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem właściwej komórki
  organizacyjnej.
  5. Okres służby przygotowawczej może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3
  miesięcy łącznie.
  6. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w
  pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

  § 6.
  W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:
  1) zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw
  załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy,
  sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,
  2) zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji
  niejawnych, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na wypadek zagrożenia,
  3) zaznajomienie się z zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania środków
  finansowych i opisywania dokumentów finansowych,
  4) poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
  5) zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasady
  gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Urzędu, w tym w szczególności:
  a) ustawą o samorządzie gminnym,
  b) ustawą o pracownikach samorządowych,
  c) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych,
  d) podstawowymi zagadnieniami z prawa zamówień publicznych,
  e) ustawą o ochronie danych osobowych,
  f) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  g) instrukcją kancelaryjną dla organów gminy,
  h) statutem gminy i regulaminem organizacyjnym urzędu,
  6) szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw
  załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, dla których
  pracownik będzie pełnił zastępstwo,
  7) szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy
  pracownika i w komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich
  niezbędnej dokumentacji,
  8) nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w
  szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów
  prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,
  9) pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym ze współpracą z innym
  jednostkami organizacyjnymi gminy ma także obowiązek poznania struktury
  organizacyjnej i zakresu spraw załatwianych w takich jednostkach.

  § 7.
  1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik przez 3/4 tygodniowego czasu
  pracy wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej,
  w której jest zatrudniony, a w pozostałym czasie odbywa praktyki w innych komórkach
  organizacyjnych Urzędu.
  2. Praca na stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której pracownik jest
  zatrudniony w okresie służby przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym
  zaznajamianiu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych w
  danej komórce organizacyjnej i prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.
  3. Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych pracownik zaznajamia się z
  podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności pod kątem współpracy z
  komórką organizacyjną pracownika. Sekretarz wydaje kierownikom komórek
  organizacyjnych wytyczne odnośnie praktyk pracownika odbywającego praktyki w
  ramach służby przygotowawczej.
  4. W przypadku pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na
  stanowiskach pracy związanych ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi
  gminy, pracownik może zostać skierowany do odbycia części praktyk w ramach służby
  przygotowawczej do właściwych jednostek organizacyjnych. Zasady odbywania takich
  praktyk ustala Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
  5. Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej pracownika
  ustala dla pracownika plan służby przygotowawczej.
  6. W planie służby przygotowawczej wskazuje się komórki organizacyjne, w których
  pracownik ma odbywać praktyki. Każdy pracownik obowiązkowo odbywa praktyki w:
  biurze Rady Gminy, Wydziale Finansowym, Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
  i Wydziale Technicznym.
  7. Plan służby przygotowawczej określa:
  a) okres odbywania służby,
  b) szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania praktyk w innych komórkach
  organizacyjnych Urzędu,
  c) wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,
  d) zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć
  podczas służby przygotowawczej,
  e) wykaz pytań egzaminacyjnych,
  f) termin egzaminu, który powinien przypadać 7-10 dni od zakończenia służby
  przygotowawczej. Wzór planu służby przygotowawczej stanowi załącznik nr 1 do
  niniejszego regulaminu.
  8. Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywał praktykę w trakcie
  służby przygotowawczej, sporządza pisemną informację o przebiegu tej praktyki,
  powierzonych pracownikowi czynnościach, sposobie wywiązania się pracownika
  z przydzielonych zadań i predyspozycjach pracownika do wykonywania tych zadań.
  9. Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, sporządza
  informację o przebiegu pracy w trakcie służby przygotowawczej i przed jej rozpoczęciem.
  10. Informacje, o których mowa w ust. 8 i 9 przekazuje się Sekretarzowi. Informacje te są
  jawne dla pracownika. Wzór informacji stanowią załączniki nr 2 i 3.
  11. Po zakończeniu okresu służby przygotowawczej Sekretarz podejmuje decyzję o
  dopuszczeniu pracownika do egzaminu, o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej
  albo o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu i złożeniu wniosku o rozwiązanie
  stosunku pracy. Ponowne przedłużenie okresu służby przygotowawczej jest dopuszczalne
  wyłącznie, gdy z przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby
  przygotowawczej.
  12. W przypadku, gdy służbę przygotowawczą odbywa osoba, która ma być zatrudniona na
  kierowniczym stanowisku urzędniczym zadania określone w ust. 8-11 wykonuje
  odpowiednio za kierownika komórki organizacyjnej – Sekretarz, za Sekretarza –
  Kierownik Urzędu.
  13. W razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej przepisy ust. 1-11 stosuje się
  odpowiednio.
  14. Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku
  przedłużenia okresu służby przygotowawczej.

  § 8.
  1. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w
  razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej - w terminie wyznaczonym przez
  Sekretarza.
  2. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, której przewodniczy Sekretarz.
  Ponadto do składu Komisji powołuje się kierownika właściwej komórki organizacyjnej
  oraz 1-2 osoby spośród pracowników Urzędu, dysponujących odpowiednią wiedzą (w tym
  sekretarza komisji odpowiedzialnego za sporządzenie protokołu).
  3. W przypadku, gdy służbę przygotowawczą odbywa osoba, która ma być zatrudniona na
  kierowniczym stanowisku urzędniczym w miejsce kierownika właściwej komórki
  organizacyjnej powołuje się osobę z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
  4. Kierownik Urzędu może wyznaczyć inny skład Komisji Egzaminacyjnej.
  5. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia kolegialnie, w przypadku
  równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
  6. W uzasadnionych przypadkach Sekretarz lub Kierownik Urzędu może zmienić skład
  Komisji Egzaminacyjnej. Czynności dokonane przez Komisję w poprzednim składzie
  pozostają w mocy.
  7. Egzamin składa się z części pisemnej, części ustnej oraz części praktycznej.
  8. Komisja opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne, ustala maksymalną liczbę punktów
  za każde pytanie i zadanie oraz ocenia odpowiedzi i sposób wykonania zadań przez
  pracownika oraz ustala wynik egzaminu.
  9. Część pisemna egzaminu składa się z testu 20 pytań dotyczących ustroju samorządu
  gminnego oraz znajomości aktów prawnych wskazanych w planie służby
  przygotowawczej, a także spraw załatwianych w komórce organizacyjnej pracownika.
  Część pisemna trwa 30 minut. Każda prawidłowa odpowiedź jest punktowana l lub 2
  punktami.
  10. Część ustna obejmuje 6 pytań zadanych przez członków Komisji Egzaminacyjnej,
  dotyczących struktury organizacyjnej Urzędu i kwestii dotyczących pracy w innych
  komórkach organizacyjnych, w których pracownik odbywał praktyki. Pracownik otrzymuje
  pytania na kartce i ma 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Każda odpowiedź
  jest punktowana 0-5 punktów.
  11. Część praktyczna polega na opracowaniu l lub 2 zadań z zakresu obowiązków
  służbowych pracownika, w szczególności przygotowania projektu decyzji administracyjnej,
  uchwały, odpowiedzi na pismo lub innej czynności praktycznej. Pracownik po otrzymaniu
  pisemnie sformułowanego zadania (zadań) ma 45 minut na wykonanie.
  Członkowie Komisji mogą zadawać pytania uzupełniające związane z zadaniami
  praktycznymi. Część praktyczna jest punktowana 0-15 punktów. W części praktycznej
  pracownik korzysta z komputera z oprogramowaniem takim jak na jego stanowisku pracy
  oraz z tekstów niezbędnych aktów prawnych.
  12. Wszystkie części egzaminu odbywają się w ciągu tego samego dnia roboczego. Pomiędzy
  poszczególnymi częściami egzaminu zarządza się 10-15 minutowe przerwy. Poza
  przerwami pracownik nie może opuszczać pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest
  egzamin.

  § 9.
  1. Egzamin przeprowadza się w zamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą przebywać
  wyłącznie członkowie Komisji i egzaminowany pracownik oraz kierownik urzędu.
  2. Dopuszczalne jest jednoczesne przeprowadzenie części pisemnej egzaminu dla więcej
  niż jednego pracownika.
  3. Podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w pomieszczeniu wraz z
  egzaminowanym (egzaminowanymi) musi stale przebywać co najmniej 2 członków
  Komisji.
  4. Podczas przeprowadzania części ustnej i praktycznej egzaminu muszą być obecni
  wszyscy członkowie Komisji.

  § 10.
  1. Komisja niezwłocznie po przeprowadzeniu wszystkich części egzaminu, tego samego
  dnia przystępuje do sprawdzenia i oceny.
  2. Obrady Komisji są niejawne.
  3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Protokół zawiera: imię i
  nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład Komisji
  Egzaminacyjnej, wyniki poszczególnych części egzaminu. Do protokołu załącza się plan
  służby przygotowawczej, pisemne informacje, o których mowa w § 6 ust. 8 i 9, listę pytań i
  zadań wyznaczonych pracownikowi wraz z odpowiedziami i zadaniami opracowanymi
  przez pracownika. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej i
  pracownik. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4.
  4. Komisja oblicza punkty za każdą część egzaminu i ustala procentową wartość
  punktów uzyskanych przez kandydata w stosunku do maksymalnej liczby punktów
  możliwej do uzyskania za każdą część egzaminu.
  5. Pracownik, który uzyskał co najmniej 60% punktów za każdą część egzaminu,
  zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym.
  6. Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku.
  7. Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie, Kierownik Urzędu wystawia w 2
  egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu
  z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi a
  drugi włącza do dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej. Kopię zaświadczenia
  załącza się teczki osobowej pracownika. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5.
  8. Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma możliwości
  powtórnego przystąpienia do egzaminu.
  9. Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się w
  Wydziale Organizacyjno - Obywatelskim.

  § 11.
  1. Wszystkie czynności zastrzeżone w niniejszym regulaminie dla Sekretarza może
  przejąć do wykonywania Kierownik Urzędu.
  2. Kierownik Urzędu może uchylać i zmieniać decyzje Sekretarza.
  3. Wobec pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy lub na
  stanowisku kierownika komórki organizacyjnej kompetencje kierownika komórki
  organizacyjnej określone w regulaminie wykonuje bezpośredni przełożony.  ZAŁĄCZNIK NR 1
  do Regulaminu

  PLAN SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Nr ……

  A. Dane osobowe pracownika odbywającego służbę przygotowawczą
  1. Nazwisko i imię pracownika ……………………………………………………………
  2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………
  3. Nazwa uczelni lub szkoły, którą pracownik ukończył oraz posiadanej specjalizacji
  lub zawodu …………………………………………………………….………………
  4. Data zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy Łączna ……………...….………..
  5. Ogólny staż pracy …………… ………………………………………………………
  6. Planowany okres służby przygotowawczej (w miesiącach) ….. … ………………….
  7. Data rozpoczęcia służby przygotowawczej …………………… …………………….
  8. Planowany termin zakończenia służby przygotowawczej …………………………….
  9. Faktyczny dzień zakończenia służby przygotowawczej ………………..…………….
  10. Planowany termin egzaminu ………………………………………………..................

  B. Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa
  1. Statut Gminy Łączna.
  2. Ustawa o samorządzie gminnym.
  3. Ustawa o pracownikach samorządowych.
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla
  organów gminnych.
  5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łączna.
  6. Ustawa o systemie oświaty.
  7. Ustawa o finansach publicznych (wyciąg).
  8. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wyciąg).
  9. Ustawa prawo zamówień publicznych (wyciąg).
  10. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
  11. Ustawa o ochronie danych osobowych.
  12. Polityka bezpieczeństwa informacji Urzędu Gminy Łączna.
  19. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (wyciąg).
  21. np. Kodeks postępowania administracyjnego.
  22. ……………………………………………………………………………………………
  23. ……………………………………………………………………………………………
  24. ……………………………………………………………………………………………

  C. Szczegółowy plan odbywania służby przygotowawczej w jednostce organizacyjnej
  urzędu, w której pracownik jest zatrudniony
  (plan powinien zawierać zestawienie umiejętności, które pracownik zobowiązany jest nabyć
  podczas służby przygotowawczej)

  1) ……………………………………………………………………………………………
  2) ……………………………………………………………………………………………
  3) ……………………………………………………………………………………………
  4) ……………………………………………………………………………………………
  5) ……………………………………………………………………………………………
  6) ……………………………………………………………………………………………
  7) ……………………………………………………………………………………………
  8) ……………………………………………………………………………………………
  9) ……………………………………………………………………………………………
  10) ……………………………………………………………………………………………
  11) ……………………………………………………………………………………………
  12) ……………………………………………………………………………………………
  13) ……………………………………………………………………………………………
  14) ……………………………………………………………………………………………
  15) ……………………………………………………………………………………………

  D. Wykaz pytań egzaminacyjnych

  1. Obejmuje znajomość aktów prawnych i przepisów wewnętrznych urzędu, których
  znajomość jest dla pracownika obowiązkowa.
  2. Pytania z części pisemnej opracowuje się na zasadzie testu - pytanie i trzy odpowiedzi z
  których jedna jest prawidłowa, każda komórka opracowuje minimum 3 pytania; każda
  komórka opracowuje jedno pytanie do części ustnej z wyczerpującą odpowiedzią.
  3. Kierownik komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, opracowuje
  pytania z części pisemnej na zasadzie testu - pytanie i trzy odpowiedzi z których jedna
  jest prawidłowa, należy opracować minimum 10 pytań; zadania do części praktycznej
  należy opracować w formie wzorcowego dokumentu)

  E. Szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania praktyki


  Nazwa komórki organizacyjnej urzędu Termin odbywania praktyki – rozkład godzinowy Rodzaj powierzonych czynności Potwierdzenie odbycia praktyki
  Wydział Organizacyjno - Obywatelski 6 dni Np. 1. Zapoznanie z przepisami powszechnie obowiązującymi i aktami wewnętrznymi określonymi w punkcie B załącznika nr 1.
  2.Obsługa programu LEX, praktycznymi aspektami instrukcji kancelaryjnej, dostępem do informacji publicznej.
  3. Poznanie zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów.
  4. Praktyczne zapoznanie się z obiegiem dokumentów w Urzędzie
  Biuro Rady Gminy 8 godz./2 razy Np. 1. Zapoznanie z przepisami powszechnie obowiązującymi i aktami wewnętrznymi określonymi w punkcie B załącznika nr 1.
  2. Praktyczne zapoznanie się z przygotowaniem i przebiegiem sesji, posiedzeń komisji, sporządzeniem protokołu.
  Wydział Finansowy 2 dni Np. 1. Zapoznanie z przepisami powszechnie obowiązującymi i aktami wewnętrznymi określonymi w punkcie B załącznika nr 1.
  2. Praktyczne zapoznanie z tworzeniem budżetu, wydatkowanie środków publicznych, sporządzanie, obieg i kontrola dowodów księgowych.
  Wydział techniczny 2 dni Np. 1. Zapoznanie z przepisami powszechnie obowiązującymi i aktami wewnętrznymi określonymi w punkcie B załącznika nr 1.
  2. Praktyczne zapoznanie z procedurą postępowania przy realizacji wydatków o wart. Szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. Euro.
  Administrator Bezpieczeństwa Informacji 2 dni Np. 1. Zapoznanie z przepisami powszechnie obowiązującymi i aktami wewnętrznymi określonymi w punkcie B załącznika nr 1.
  2. Praktyczne zapoznanie się z zabezpieczeniem antywirusowym komputerów i ochroną danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej.
  ZAŁĄCZNIK NR 2
  do Regulaminu
  Informacja o przebiegu praktyki w trakcie odbywania służby przygotowawczej
  (sporządzana przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu)
  Informacja winna zawierać m.in. sposób wywiązania się z przydzielonych zadań,
  predyspozycje pracownika do wykonywania tych zadań, przepisach z jakimi się zapoznał.


  ZAŁĄCZNIK NR 3
  do Regulaminu

  Opinia o przebiegu pracy w trakcie odbywania służby przygotowawczej
  (sporządzana przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu)
  Opinia winna zawierać m.in. sposób wywiązania się z przydzielonych zadań, predyspozycje
  pracownika do wykonywania tych zadań, wykonywanie obowiązków określonych w Regulaminie pracy Urzędu, przepisach z jakimi się zapoznał.


  ZAŁĄCZNIK NR 4
  do Regulaminu

  PROTOKÓŁ
  z przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego
  W dniu ……………………………….. Komisja Egzaminacyjna w składzie:
  1. przewodniczący Komisji - …………………………………………………………
  2. członek Komisji - ………………………………………..…………………………
  3. członek Komisji - ……………………………………..……………………………
  4. członek/sekretarz Komisji - ……………………….……..…………………………
  przeprowadziła egzamin sprawdzający dla
  imię i nazwisko pracownika …………….……………………..…………………………………
  zatrudnionego(j) w ………………..……………………………………………………………….
  (nazwa komórki organizacyjnej urzędu, w której pracownik jest zatrudniony)
  na stanowisku ………………………………………………….…………………………………
  (nazwa organizacyjna zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy)

  Wyniki poszczególnych części egzaminu przedstawiają się następująco:
  Część pisemna: liczba punktów wymaganych ……….
  liczba punktów uzyskanych ……….
  Część ustna: liczba punktów wymaganych ……….
  liczba punktów uzyskanych ……….
  Część praktyczna: liczba punktów wymaganych ……….
  liczba punktów uzyskanych ……….
  Komisja Egzaminacyjna ocenia, iż w/w pracownik zaliczył(a) egzamin sprawdzający
  z wynikiem pozytywnym1 / nie zaliczył egzaminu sprawdzającego1.

  Podpis egzaminowanego pracownika
  …………………………………………….

  Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej
  1. ………………………………………
  2. ………………………………………
  3. ………………………………………
  4. ………………………………………

  Integralną część niniejszego protokołu stanowią:
  - plan służby przygotowawczej,
  - informacje, o których mowa w par. 6 ust. 8 i 9,
  - test pytań i zadań.
  1 niewłaściwe skreślić


  ZAŁĄCZNIK NR 5
  do Regulaminu

  Łączna, dnia ……………


  ZAŚWIADCZENIE
  ODBYCIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

  Zaświadcza się, że Pan/i ……………………………………………………
  (imię i nazwisko pracownika)
  zatrudniony(a) w Urzędzie Gminy Łączna w
  ………………………………………….
  (nazwa komórki organizacyjnej urzędu)
  na stanowisku …………………………………………………………………………
  odbył(a) w okresie od ……………………….. do ……………………………………….
  służbę przygotowawczą i na podstawie dokonanej oceny kwalifikacyjnej uwzględniającej
  wyniki egzaminów sprawdzających oraz wystawionej opinii o przebiegu pracy w trakcie
  odbywania służby przygotowawczej ukończył(a) ją z wynikiem p o z y t y w n y m
  spełniając tym samym wymogi określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1453).

  ……………………………….
  (podpis Wójta Gminy)  ZAŁĄCZNIK nr 6
  do Regulaminu  Wniosek
  Kierownika komórki organizacyjnej w sprawie zwolnienia od służby
  przygotowawczej  Wójt
  Gminy Łączna  Wykonując obowiązek nałożony Zarządzeniem Nr 20/2009 z dnia17 czerwca 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Łączna, wnioskuję o zwolnienie Pani/Pana ........................................................... z obowiązku odbycia służby przygotowawczej.
  Oceniam, że wiedza i umiejętności Pani/Pana ........................................................ umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

  Dodatkowo informuję, że Pani/Pan .......................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  .................................................
  (podpis, pieczęć
  Kierownika komórki organizacyjnej)

  Zwalniam Pana/Panią …………………………………………………. z obowiązku odbywania służby przygotowawczej.  ………………….………….
  (podpis i pieczęć Wójta Gminy Łączna)

  Do wiadomości:
  - Pan/Pani ………………………………

  ZAŁĄCZNIK nr 7
  do Regulaminu
  Łączna, dnia ................................................
  ......................................................
  /znak sprawy/
  Pan/Pani
  ........................................................

  ........................................................
  /imię, nazwisko i stanowisko pracownika/


  SKIEROWANIE PRACOWNIKA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


  Informuję, że decyzją Wójta Gminy Łączna został/a Pan/Pani skierowany/a do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
  Okres trwania służby przygotowawczej wynosi od 1 do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania niniejszego skierowania. W tym czasie jest Pan/Pani zobowiązany/a do przygotowania się pod względem teoretycznym (poprzez: samokształcenie w zakresie objętym program służby przygotowawczej określonym poniżej oraz udział w szkoleniu przygotowawczym), a także do przygotowania się pod względem praktycznym do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
  I. Program służby przygotowawczej obejmował będzie:
  1. część teoretyczną, obejmującą zagadnienia i akty prawne wskazane w Ramowym programie części teoretycznej służby przygotowawczej oraz aktów prawnych, związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków na Pana/Pani stanowisku pracy: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. część praktyczną, realizowaną na stanowisku pracy - obejmującą umiejętności niezbędne do wykonywania przez Pana/Panią powierzonych obowiązków służbowych lub czynności realizowanych na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku.
  II. W trakcie odbywania służby przygotowawczej, zobowiązany/a jest Pan/Pani:
  - przystąpić do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  - przestrzegać warunków i terminów w szczególności określonych Regulaminem przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Łączna.

  Osobą do kontaktu w sprawie służby przygotowawczej jest ........................................., tel. ……………………………, e-mail: ………………………….........................................  ...............................................................
  /podpis i pieczęć Wójta Gminy/
  W załączeniu:
  - Ramowy program części teoretycznej służby przygotowawczej.


  Data wprowadzenia: 2009-12-21 1130
  Data upublicznienia: 2009-12-21
  Art. czytany: 856 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna