A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLVIII/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 września 2018r.
» Zaginął/zaginęła
» Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 2 października 2018r.
» Przetarg nieograniczony: Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna - Przebudowa oraz remont budynku byłej szkoły w Klonowie
 • Komunikaty
 • OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna - Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz Organizację wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Łączna

  OGŁOSZENIE


  Wójta Gminy Łączna


  Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku dzieci poprzez :  I. Realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu tj:

  organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

  Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2010r. -40.000 zł.

  Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2009 wyniosła 20.000 zł.  II. Organizację wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Łączna w miejscu zamieszkania tj :
  1. Zorganizowanie półkolonii w Łącznej.

  2. Zorganizowanie półkolonii w Klonowie (z możliwością zwiększenia zakresu o Gózd ).

  Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2010r. -10.000 zł.

  Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2009 wyniosła 10.000 zł.

  Zlecenie organizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie, w ciągu całego roku.  Wymogi formalne ofert:  1. Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które łącznie spełniają następujące warunki:  a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Łączna,

  b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

  c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

  d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

  e) rozliczyły dotacje na realizację powyższych zadań za rok 2009,

  f) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 , poz. 2207)

  2. Termin realizacji zadania - od podpisania umowy do 31 grudnia 2010r.

  3. Warunki realizacji zadania: zapewnienie wysokiego poziomu sportowego oraz

  bezpieczeństwa uczestników.

  4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem 'Oferta na realizację zadania publicznego' w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna , pokój nr 1 w godzinach 7.30 -15.00 w terminie do dnia 26 lutego 2010r. do godziny 15.00.

  Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.

  5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Łączna.

  6. Do ofert należy dołączyć:

  - aktualny wypis z KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

  - aktualny statut podmiotu

  - sprawozdanie finansowe za 2009r.

  - sprawozdanie merytoryczne za 2009r.

  W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej kwocie.

  Kryteria oceny złożonych ofert:

  a) merytoryczna wartość oferty- ska1a ocen 0 - 10 pkt.

  b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę - skala ocen 0 -8 pkt

  c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen 0 - 8 pkt

  d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy - skala ocen 0 -8 pkt

  e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób doboru dzieci -skala ocen 0 -10 pkt  Uwagi.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 2548 961 /Sekretarz Gminy/.


  Data wprowadzenia: 2010-01-27 1526
  Data upublicznienia: 2010-01-27
  Art. czytany: 1757 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2010-01-27
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna