A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Przetargi
 • 2010r.
 • Przetarg nieograniczony pn. Odnowa miejscowości Kamionki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa miejscowości Kamionki.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Remont chodnika przy ul. Osiedlowej, 2 Budowa chodnika od Urzędu Gminy do kościoła przy drodze powiatowej Nr 0588T i Nr 0590T Zakres robót - roboty budowlane ujęte w przedmiarach robót, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projektach budowlano - wykonawczych..
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.22-1, 45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 17.000,00 zł. słownie: siedemnaście tysięcy złotych
  III.2) ZALICZKI
  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia drogowe wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie takich uprawnień
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonywanych każda w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość 500.000, 00 zł. netto każda oraz przedłoży zaświadczenia wydane przez Inwestorów tych robót, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży: - wykaz kadry kierowniczej wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zatrudnionej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, lub w przypadku zatrudnienia osób innych podmiotów, wykazu tych osób, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( zaświadczenie podmiotu o przekazaniu tych osób do dyspozycji Wykonawcy na czas wykonywania zadania).
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży: - za okres 3 lat sprawozdanie finansowe lub inny dokument, za każdy rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, poświadczający że średnioroczne przychody zostały osiągnięte w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN za każdy rok, - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, o dysponowaniu środkami finansowymi na kwotę nie mniejszą niż kwota brutto wynikająca z oferty ( zdolność kredytowa, środki własne ), - dokument opłaty wraz z polisą że jest ubezpieczony na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności również na kwotę 500 000,00 PLN. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Inwestor wymaga przedłożenia takiej informacji od tych podmiotów
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
  IV.4.4.1) Termin otwarcia ofert: 30.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Data wprowadzenia: 2010-03-15 1322
  Data upublicznienia: 2010-03-15
  Art. czytany: 1577 razy

  » Dokumentacja techniczna cz.1 - rozmiar: 1445974 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.10 - rozmiar: 568353 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.11 - rozmiar: 472990 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.12 - rozmiar: 459704 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.13 - rozmiar: 486107 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.14 - rozmiar: 518902 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.15 - rozmiar: 533946 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.16 - rozmiar: 532072 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.17 - rozmiar: 493055 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.18 - rozmiar: 506579 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.19 - rozmiar: 430358 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.2 - rozmiar: 6585115 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.20 - rozmiar: 385375 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.21 - rozmiar: 21016427 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.22 - rozmiar: 1451161 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.3 - rozmiar: 665701 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.4 - rozmiar: 1523164 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.5 - rozmiar: 1353288 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.6 - rozmiar: 5656521 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.7 - rozmiar: 9028526 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.8 - rozmiar: 896746 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dokumentacja techniczna cz.9 - rozmiar: 794949 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 110080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja techniczna Chodnik - rozmiar: 1745408 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja techniczna ul. Osiedlowa - rozmiar: 1731584 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Umowa - rozmiar: 72192 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna