A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XXXV/12/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 25 lutego 2010 r.

  UCHWAŁA NR XXXV/12/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 25 lutego 2010 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz
  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za
  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także
  wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
  mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
  Łączna.
  Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 , art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.
  91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
  z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra
  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
  minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
  warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
  wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22,
  p o z . 1 8 1 z p óźn. zm. ), zwanego rozporządzeniem, uchwala się,
  co następuje:
  § 1. W Regulaminie określającym wysokoś ć stawek oraz szczegółowe
  warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego
  i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych
  zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach
  i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna, stanowiącym załącznik do
  uchwały Nr XXXII/41/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009
  roku wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Wysokoś ć środków finansowych dla poszczególnych szkół,
  przeznaczonych na dodatki motywacyjne ustala się, mnożąc liczbę
  nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu
  na pełne etaty, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym
  szkoły, przez kwotę stanowiącą 6 % wynagrodzeń zasadniczych tych
  nauczycieli”.
  2) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „Wysokoś ć dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego
  przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa
  w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy Łączna”.
  3) w § 4 skreśla się postanowienia ust.6 – 9.
  4) w § 7 skreśla się postanowienia ust.1 – 4 i ust. 6.
  ID: NNXUD-TEHAV-PQYLT-PJYXJ-AQJWD. Podpisany. Strona 1 / 3
  § 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
  w Dzienniku Urzęd o w y m W o j e w ó d z t w a Świętokrzyskiego, z mocą
  obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę
  będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną
  strukturę zatrudnienia jest zobowiązany uchwalić w/w Regulamin.
  W uchwalonym Regulaminie treści § 4 pkt 6, § 7 pkt 6, § 8 pkt 5, § 9 pkt 10,
  § 11 pkt 8 i § 12 nie należ ą do kompetencji Rady Gminy. Uregulowania
  dotyczące terminu wypła t y n i e k t ó r y c h d o d a t k ó w – składników
  wynagrodzenia oraz warunków ich przysługiwania Rada nie może określić
  w formie uchwały, ponieważ tę kwestię regulują już przepisy rangi
  ustawowej. Z uwagi na powyższe zasadnym jest dokonanie stosownej
  reasumpcji przedmiotowej uchwały.
  2) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „Wysokoś ć dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego
  przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa
  w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy Łączna”.
  3) w § 4 skreśla się postanowienia ust.6 – 9.
  4) w § 7 skreśla się postanowienia ust.1 – 4 i ust. 6.
  5) w § 8 skreśla się postanowienia ust.5.
  6) w § 9 skreśla się postanowienia ust.5 – 12.
  7) w § 11 skreśla się postanowienia ust.8.
  8) § 12 otrzymuje brzmienie:
  „Dodatek za wysługę lat wlicza się do ustalenia podstawy wymiaru
  zasiłku macierzyńskiego”.
  ID: NNXUD-TEHAV-PQYLT-PJYXJ-AQJWD. Podpisany. Strona 2 / 3
  w Dzienniku Urzęd o w y m W o j e w ó d z t w a Świętokrzyskiego, z mocą
  obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę
  będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną
  strukturę zatrudnienia jest zobowiązany uchwalić w/w Regulamin.
  W uchwalonym Regulaminie treści § 4 pkt 6, § 7 pkt 6, § 8 pkt 5, § 9 pkt 10,
  § 11 pkt 8 i § 12 nie należ ą do kompetencji Rady Gminy. Uregulowania
  dotyczące terminu wypła t y n i e k t ó r y c h d o d a t k ó w – składników
  wynagrodzenia oraz warunków ich przysługiwania Rada nie może określić
  w formie uchwały, ponieważ tę kwestię regulują już przepisy rangi
  ustawowej. Z uwagi na powyższe zasadnym jest dokonanie stosownej
  reasumpcji przedmiotowej uchwały.
  ID: NNXUD-TEHAV-PQYLT-PJYXJ-AQJWD. Podpisany. Strona 3 / 3


  Data wprowadzenia: 2010-05-04 1041
  Data upublicznienia: 2010-05-04
  Art. czytany: 925 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna