A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 3/XVI/2008 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 25 kwietnia 2008r.

  Protokół Nr 3/XVI/2008
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 25 kwietnia 2008r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP
  Czas trwania obrad – godz. 9.00- 12.30
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad.1
  Kolejne XVI-te w kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz.
  Na wstępie Przewodniczący powitał zaproszonych gości, radnych, sołtysów pracowników Urzędu. Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna – Pan Romuald Kowaliński,
  - Skarbnik Gminy Łączna – Pani Alicja Miernik,
  - Sekretarz Gminy Łączna – Pan Mirosław Kopytek,
  - Radca Prawny Gminy – Pan Paweł Kuźdub.

  Na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych, co stanowi 87 % ustawowego składu Rady. Nieobecny radny Tadeusz Żmijewski – usprawiedliwiony. Radny Wojciech Fąfara zgłosił Przewodniczącemu Rady Gminy swoje spóźnienie, dlatego później w dalszej części obrad uczestniczyło już 14 radnych.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad.2
  Na sekretarza obrad powołany został radny Andrzej Chrzęszczyk , który zgodził się na pełnienie tej funkcji.

  Ad.3
  Przyjęcie porządku obrad.
  Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad po czym zapytał czy ktoś zgłasza uwagi.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
  i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna
  za 2007 rok.
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2007 rok.
  d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  e) Dyskusja
  f) Podjęcie uchwały.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu
  b) ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Łączna.
  10 . Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  11. Zakończenie obrad.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wnosił o zdjęcie z porządku obrad p. 9 a) i w to miejsce wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie skreślenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu (za - 13 obecnych radnych)
  Przewodniczący Rady następnie poprosił o przegłosowanie wprowadzenia w to miejsce projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok. (za- 13 obecnych radnych)
  Przegłosowano również przyjęcie całego porządku obrad wraz z naniesionymi poprawkami Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych. (za- 13 radnych).

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy tj. od dnia 19 marca 2008r. do 25 kwietnia 2008r. oraz realizacji uchwał złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do nin. protokołu.
  Kończąc Pan Wójt odniósł się do spotkań z Zarządem Dróg powiatowych związanych z realizacją inwestycji drogowych, ponieważ w ostatnim czasie wystąpiły pewne perturbacje w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Problematyczne jest głównie istnienie kabla telekomunikacyjnego w drodze Czerwona Górka i konieczność jego przełożenia.
  Na ostatnim spotkaniu Dyrektor ZDP p. Kieres przedstawił projekt realizacji dróg powiatowych. Najbardziej newralgiczny odcinek drogi w Czerwonej Górce od przejazdu w dół, nasyp będzie poszerzany i w związku z tym trzeba przeprowadzić podziały geodezyjne działek.
  W tym roku budowana będzie droga Kamionki, jest już po przetargu, termin wykonania do października br. Zostaną podpisane preumowy, będzie możliwość sięgania po środki unijne dlatego inwestycje drogowe będą kontynuowane w kierunku Czerwonej Górki . Powiat posiada projekt i pozwolenie na budowę na odcinek drogi Czerwona Górka od szkoły do miejsca gdzie zaczyna się kabel telekomunikacyjny.
  Na tym Pan Wójt zakończył sprawozdanie i poprosił o pozostanie przy głosie.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - ponieważ jest to sesja absolutoryjna, jest okazja do dokonania podsumowania i oceny realizacji budżetu gminy za 2007 rok jak również oceny pracy Wójta w szerszym zakresie . Aby podsumowanie było pełne wójt Gminy podzielił je na kilka dziedzin. I tak:
  1/ sfera zarządzania i funkcjonowania Urzędu Gminy
  2/ społeczny obszar funkcjonowania Urzędu Gminy
  3/ gospodarczy obszar funkcjonowania gminy związany z inwestycjami.
  Obszerne podsumowanie pracy Wójta za rok ubiegły , stanowi załącznik do protokołu.
  Kończąc Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za dobrą współpracę, za zrozumienie i obiektywizm w podejmowanych decyzjach, i życzył tak dobrej, sprawnej i owocnej współpracy na kolejne lata. Taka praca zakończy się sukcesem w postaci zrealizowanych inwestycji.
  Pan Wójt zakończył i podziękował.

  Ad. 6 i 7

  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań.
  Radna Chudzik - zapytała o drogę w Klonowie, jaka była rozmowa z ZDP w sprawie tej drogi czy odbiór jest dokonany.
  Wójt Gminy - na temat tej drogi Zarząd Dróg Powiatowych twierdzi, że droga została wykonana dobrze ale wjechał ktoś bardzo ciężkim sprzętem na brzeg asfaltu i to spowodowało załamanie asfaltu. W związku z tym będą wnioskować o poprawienie tej drogi do wykonawcy. Jeśli pojawią się spękania obiecali, że wykonawca będzie poprawiał. Okres gwarancji jest 36 miesięcy. Droga jest odebrana.
  Radna Chudzik - skomentowała, że to są tylko pobożne życzenia. Gdyby droga była dobrze wykonana to nie byłoby dziś problemu.
  Radny Wykrota - zapytał co z łącznikiem miedzy Zaskalem a Wzdołem.
  Wójt Gminy - umieszczono zapis, że położona będzie druga nawierzchnia teraz w niedługim czasie.
  Radny Litwiński - zwrócił uwagę, że gro dróg jest budowanych bardzo źle , brak jest odpowiedniego nadzoru nad wykonaniem i odbiorem. Na niektórych odcinkach grubość masy jest 1 cm dlatego od razu pęka nawierzchnia.
  Rada Gminy zabezpieczyła środki 50.000 zł na współfinansowanie z Powiatem zakończenia budowy drogi Podłazie. Radny prosił Pana Wójta o konsultację z Powiatem i zajęcie stanowiska w tym zakresie.
  Radny Ślusarczyk - odniósł się do budowy dróg. Są problemy z drogami, bo nauczyliśmy się kłaść dywanik bez odpowiedniej podbudowy, dlatego każda nawierzchnia popęka. Najważniejsza jest podbudowa.
  Radna Kołomańska - zgłosiła dwa wnioski do Zarządu Dróg Powiatowych.
  1/ prosiła o oczyszczenie pasa drogowego z drzew i oczyszczenie rowu przy drodze Dolna Zalezianka na wysokości posesji Krzysztofa Dąbrowskiego.
  2/ wnioskowała o porządne wykonanie przepustu na zakręcie Zalezianka-Jaśle .
  Radny Papros - prosił o interwencję do Powiatu. Pękła nakładka asfaltowa wzdłuż na drodze Występa od krzyżówki w dół.
  Wójt Gminy - zleciliśmy załatanie dziur na drogach gminnych i gdybyśmy wiedzieli wcześniej to przy okazji może byłoby to wykonane.
  Jeśli chodzi o budowę dróg powiatowych, nasza partycypacja w kosztach budowy jest 50 % . W porozumieniu jest zapis, że na ZDP spoczywa obowiązek zapewnienia nadzoru budowlanego. Gmina nie może zapewnić nadzoru budowlanego ponieważ nie jest inwestorem. Gmina może być tylko obserwatorem, natomiast stroną jest powiat. Nie mamy zamocowania prawnego, aby kontrolować jakość wykonywanych prac.
  Spróbuję popracować nad tym, aby przy podpisywaniu kolejnych porozumień dokonać takiego stanu prawnego, abyśmy mieli możliwość wpływać na jakość prac wykonywanych na drogach na naszym terenie.
  Radny Wykrota - pytał o grupę interwencyjną.
  Zjazd z E-7 na Występę jest źle zrobiony, zbyt wąski tak, że nie mieszczą się dwa samochody musi się jeden wycofywać.
  Radny Nowak - popierał wniosek poprzednika stwierdzając, że podobnie zbyt wąski jest zjazd w drogę do Psar oraz w drogę galerówka.
  Zapytał czy prawdą jest co mówią ludzie, że kabel telekomunikacyjny ma iść w chodniku przez Łączną i Gózd.
  Wójt Gminy - o zjazdach z E-7 rozmawiałem w Generalnej Dyrekcji Dróg w Kielcach.
  Od Pana Dyrektora Strzelczyka usłyszałem odpowiedź w sprawie zjazdu na Występę. Ten odcinek drogi został włączony w węzeł północ i zostanie w całości przebudowany.
  Zjazd na Psary uznano, że jest właściwy, bo kiedyś droga E-7 będzie drogą lokalną.
  Zjazd w drogę Galerówka miał być poszerzony przy budowaniu drogi od przystanku do galerówki. Ponieważ jednak jeden mieszkaniec nie zgodził się na oddanie gruntu pod tę drogę, to drogi nie będzie i w związku z tym zjazd nie będzie poszerzony.
  Radny Chrzęszczyk - jeśli będą robić to nowe drogi, a istniejące drogi to już zostaną.
  Wójt Gminy - zleciliśmy projekt drogi Występa cały odcinek 312 m + 350 m biegnącej przez wieś. Po naszej stronie jest wykonanie projektu.
  W sprawie kabla telekomunikacyjnego , sprawa jest w gestii GDDK i A. Całość dokumentacji mam na biurku, przebieg kabla znam i wstrzymam się od komentarza.
  Grupa robót ruszy od 5 maja br.
  Radny Nowak - czy droga na Czerwonej Górce będzie dzielona na odcinki.
  Wójt Gminy - ostatnio przekazano mi projekt drogi Czerwona Górka. Zarząd Dróg Powiatowych ma problem z kablem kolejowym, którego przekładka będzie kosztować ok. 500 tys zł. oraz z odcinkiem od przejazdu w dół bo wchodzą w grę podziały działek.
  I - etap, to droga Kamionki , cała podbudowa + asfalt 4 cm na całym odcinku (po przetargu kwota 490 tys zł).
  II – etap, za resztę pieniędzy będzie ogłoszony przetarg na część Czerwonej Górki od szkoły do pierwszego dołka.
  W maju będzie złożony wniosek o dofinansowanie. Jeżeli podpisana zostanie preumowa i dostaną środki , mogą dalej budować. Na chwilę obecną nie zrobią odcinka do przejazdu kolejowego, bo nie jest przełożony kabel. Na odcinku koło szkoły przewidziany jest chodnik.
  Radny Nyga - zgłosił kilka wniosków.
  1/ Wnioskował o przepust pod drogą powiatową Jęgrzna nad posesją nr 48 Wiśniewski Stanisław , ponieważ woda zalewa jego posesję.
  2/ prosił o uzupełnienie ubytków w drodze powiatowej Jęgrzna
  3/ pytał co dalej z drogą Jęgrzna-Gózd.
  4/ Oświetlenie drogi koło Pani Pisarczyk w Goździe.
  W sprawie drogi Jęgrzna-Gózd Pan Wójt odpowiedział, że droga ta jest ujęta w planie do remontu na rok bieżący.
  Przewodniczący Rady natomiast odpowiedział w sprawie oświetlenia koło Pani Pisarczyk. Wykonany zostanie projekt oświetlenia nie tylko dla Pani Pisarczyk , ale dla wszystkich mieszkańców przy tej drodze.
  Radny Wykrota - zapytał czy coś drgnęło w sprawie kompleksowego oświetlenia gminy.
  Wójt Gminy - temat na razie jest zawieszony , bo nie znalazłem gminy gdzie już wykonano oświetlenie. Rodzi się pytanie , czy to nie jest zaciągnięcie zobowiązań finansowych, bo wtedy musiałoby być ujęte w budżecie, a to są duże pieniądze 600-700 tys. zł.
  Radny Ślusarczyk - odniósł się do różnych wniosków dotyczących dróg.
  W sprawie pękniecie asfaltu wzdłuż drogi Występa radny uważał, że na pewno jest to pęknięcie na łączeniu, czyli jest źle położona nakładka.
  Poparł wnioski innych radnych , że zjazdy z E-7 są źle zrobione , są zawężone.
  Powinien być również wykonany zjazd na drogę w kierunku byłej huty.
  Droga Kamionki , i tak nie będzie zakończona ponieważ będzie jeden dywanik asfaltowy a powinno być dwa dywaniki po 4 cm.
  Radny Litwiński - zgłosił, że zrobiły się dwie dziury w asfalcie na przejeździe kolejowym. Zwróciłem się z taką prośbą do ZDP i powiedzieli, że to nie jest ich droga tylko kolei.
  Druga sprawa to zapada się most na rzece na drodze Kamionki-Osełków.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
  Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził 15 min. przerwę.

  Ad. 8 a)
  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna za 2007 rok.
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
  Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie było omówione na komisjach, ale jeżeli są jakieś pytania to prosił o zgłaszanie.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.


  Ad. 8 b)
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
  Opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok odczytała Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik (zał. do protokołu).
  Opinia była pozytywna.

  Ad. 8 c)
  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2007 rok.
  Wniosek wraz z opinią odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Wojciech Fąfara.
  Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łączna za 2007 rok.

  Ad. 8 d)
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium, odczytał Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz. (zał. do protokołu).
  Opinia była pozytywna.

  Ad. 8 e)
  Dyskusja
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami z wykonania budżetu gminy za2007 rok.
  Radny Wykrota - dla mnie niejasne jest, że planowano dochody ponad 10 mln zł a wykonanie jest ponad 11 mln zł. z czego to wynikało.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - planowanie a wykonanie to jest różnica. Wykonanie było ponad 11 mln zł ponieważ „Bukowa Góra” wpłaciła zaległości z 2006 roku ok.540 tys. zł stąd różnica między planowanym wykonaniem dochodów a rzeczywistym wykonaniem i nadwyżka na rachunku bankowym.
  Radny Wykrota - w sprawozdaniu o wykonanych inwestycjach w 2007 r. Pan Wójt pominął drogę gminną Podzagnańszcze a na to pieniądze też poszły z budżetu gminy i mieszkańcy cieszą się. W imieniu mieszkańców radny podziękował.
  Wójt Gminy - nie o wszystkich sprawach powiedziałem ale dziękuję Radzie Gminy za zrozumienie pewnych spraw i umożliwienie wykonania jakiegoś zadania.
  Radny Wykrota - myślę, że w ślad za tym p. Wójt będzie budował dalej drogi gminne między innymi za środki rad sołeckich.
  Wójt Gminy - środki rad sołeckich , które są w rezerwie budżetowej na koniec roku mogą być przeznaczone na jakąś inwestycje drogową, a potrzeb jest wiele.
  Przewodniczący Rady poprosił o dalsze głosy w dyskusji.
  Więcej głosów nie zgłoszono.  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr 9/XVI/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.04.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-14 radnych, 1 radny nieobecny na sesji)

  Po głosowaniu Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi Gminy.
  Wójt Gminy natomiast podziękował Radzie Gminy za oddane głosy , za dobrą współpracę w 2007 roku i liczył na podobną współpracę w 2008 r.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisjach i zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i prosił o przegłosowanie .

  Uchwała Nr 10/XVI/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.04.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za-13 radnych, 1 radny nieobecny na sesji, 1 radna zwolniona)

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
  Radny Wykrota zapytał kogo dotyczy ta uchwała.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek wyjaśnił. Zmiana najniższego wynagrodzenia podyktowana jest zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Dotyczy to pracowników obsługi, sprzątaczki, księgowe, palacze, intendentki itd.
  Rozporządzenie narzuca punkty i widełki punktowe, które po przeliczeniu na złotówki dadzą przedziały kwotowe. W projekcie uchwały proponuje się wartość punktu 5 zł i 700 ,- zł minimalne wynagrodzenie. Podjęcie uchwały pozwoli na podwyżkę wynagrodzenia tych pracowników o ok. 10 % wynagrodzeń brutto z wyrównaniem od stycznia br.
  Innych uwag do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.

  Uchwała Nr 11/XVI/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.04.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za-13 radnych, 1 radny nieobecny na sesji, 1 radna zwolniona)


  Ad. 10
  Przewodniczący Rady zapytał czy wszyscy radni zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniej sesji i czy są jakieś uwagi.
  Uwag do protokołu nie zgłoszono.
  Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy obecni radni (za- 13 radnych).

  Ad. 11

  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział i zamknął XVI posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Andrzej Chrzęszczyk
  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1507
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 755 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna