A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 4/XVII/2008 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 27 maja 2008r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 4/XVII/2008
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 27 maja 2008r.


  Ad. 1

  W dniu 27 maja 2008r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej IV-tej kadencji.
  Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz witając przybyłych radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
  Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny p. Paweł Kuźdub.
  Na liście obecności podpisy złożyli wszyscy radni, wobec czego uchwały zapadały w obecności 100 % ustawowego składu Rady .
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radną Annę Chudzik, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3

  Przewodniczący Rady przeczytał zaproponowany porządek obrad po czym zapytał czy ktoś zgłasza uwagi lub zastrzeżenia do porządku obrad.
  Porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
  b) Zmian budżetu gminy na 2008 rok.
  c) Zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Łącznej Nr 41/IX/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.

  Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy w okresie od 25 kwietnia do 27 maja 2008r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6 i 7

  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań, wniosków.
  Radny Nyga - zapytał o przepust na Jęgrznej nad posesją prywatną, gdzie woda zalewa podwórko mieszkańca, zgłoszony na poprzedniej sesji.
  Radny Papros - zapytał co dalej z drogą Stara Występa , czy nadleśnictwo dało odpowiedź.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - na pytanie radnego Nygi odpowiedział, że sprawą również zajęliśmy się ale dotyczy ona terenów prywatnych. Takich przypadków mamy obecnie dwa. Możemy jedynie na wniosek zainteresowanej osoby udostępnić sprzęt z ZGK odpłatnie bo to jest posesja prywatna. Jako gmina nie mamy narzędzi do uregulowania cieków wodnych na prywatnych posesjach, a mieszkamy w terenie trudnym.
  Jeżeli chodzi o pytanie radnego Paprosa o Starą Występę to na spotkaniu z mieszkańcami poznałem ich stanowisko w tej sprawie i przedstawiłem je GDDK i A. Na drogę dojazdową musi być zgoda wszystkich podmiotów czyli mieszkańców Starej Występy, zgoda Lasów Państwowych oraz mieszkańców Zagnańska co do lokalizacji tej drogi.
  Mieszkańcy Starej Występy wyrazili opinię, że chcieliby aby droga omijała miejscowość obok. Lasy Państwowe nie chcą wyrazić zgody na kolejną wycinkę lasu pod drogę dojazdową. Generalna Dyrekcja chciała włączyć drogę dojazdową do realizacji drogi S7, na włączenie do realizacji węzła północ nie ma już możliwości. Jeśli ścieżka legislacyjna w sejmie przejdzie, to jest szansa na to, aby po uproszczeniu procedur włączyć drogę dojazdową do realizacji drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Występa. Wystosowaliśmy pismo do Lasów Państwowych, Lasy odpowiedziały że nie są tą drogą zainteresowani, w związku z tym droga ta będzie w normatywie do 3,5 tony.
  Tymczasem mieszkańcom Starej Występy trzeba zrobić remont drogi i to zrobimy. Mamy określony harmonogram i systematycznie będziemy poprawiać stan dróg gminnych.
  Jest koncepcja budowy jednej drogi gminnej w całości ale o tym zdecydujemy w drugiej połowie roku. Nadleśnictwo Zagnańsk daje kolejny sygnał , że nie jest zainteresowane żadną współpracą. Póki co drogę na Starej Występie należy poprawić i wstrzymać się do budowy drogi S-7.
  Radny Fąfara – zapytał co z poprawą nawierzchni na drodze Wiącka – Zaskale i z barierami, które miały być zamontowane na zakręcie w Zaskalu.
  Wójt Gminy – na drodze Zaskale – Wiącka ma być położona nowa nawierzchnia.
  Bariery miały być przekazane po demontażu z E-7, ale wykonawca nie przekazał barier protokolarnie Dyrekcji Generalnej. Powiat ma przeznaczone już pieniądze na zamontowanie tych barier, natomiast fizycznie nie mogą się doprosić protokołu od wykonawcy, który ma też zamontować te bariery. Bariery leżą, tylko nie są rozliczone.
  Sprawa drogi w Klonowie znalazła się w sądzie, nie jesteśmy stroną tylko świadkiem w tej sprawie, sprawę zgłosił Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko – Kam. Będę informował o dalszych postępach sprawy.
  Radna Kołomańska – zapytała czy na boisku w Zaleziance dałoby się zebrać warstwę iłu, nawieźć ziemi i utwardzić nawierzchnię.
  Radny Nowak – chcąc coś zrobić z boiskiem trzeba je zamknąć.
  Radny Żmijewski – uważał, że trzeba to zrobić na jesieni i posiać trawę.
  Radny Chrzęszczyk – trzeba coś zrobić z przepustem w Jęgrznej nad Wiśniewskim bo przepust jest pod drogą powiatową i woda poszła na posesje prywatne.
  W sprawie budowy dróg to Lasy Państwowe nie są zainteresowane żadną drogą.
  Zapytał kiedy będzie kanalizacja w Jęgrznej.
  Wójt Gminy – gdybyśmy chcieli się zastosować do tego, co chcą mieszkańcy w zakresie przebiegu kanału sanitarnego, to byśmy do tej pory nie mieli projektu. Oddaliśmy ostatecznie projekt, do uzyskania pozwolenia na budowę a jeżeli będą jeszcze jakieś uwagi mieszkańców co do przebiegu kanału, będą załatwiane podczas realizacji kanalizacji. Najdalej w ciągu dwóch miesięcy powinny być sprawy pozwolenia na budowę załatwione. Projekt kanalizacji Czerwona Górka – Jęgrzna, będzie realizowany w ramach programu RPO przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich i przetarg będzie ogłaszał Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Radny Chrzęszczyk – czy jeżeli mieszkańcy wcześniej wyrazili zgodę na przebieg kanalizacji a w tej chwili po wykonaniu projektu zgłaszają sprzeciw, konieczne jest przeprojektowanie i czy to wstrzymuje to inwestycję.
  Radca Prawny – nie orientuję się w kwestiach geodezyjnych, nie wiem jaki wpływ ma sprzeciw mieszkańca na projekt.
  Wójt Gminy – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wiąże się również z faktem , że Wójt musi złożyć oświadczenie, że ma zgodę i prawo na dysponowania gruntem pod cele budowlane. Jeśli mam zgodę mieszkańców na papierze to na dzień zgłaszania dokumentów dysponowałem gruntem na cele budowlane i nie ma tu kolizji prawnej. Kwestie pozostałe są możliwe do uregulowania w postaci inwentaryzacji powykonawczej i można wprowadzić zmiany do projektu.
  Innych wniosków nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

  Ad. 8 a)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady – przeczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna. Projekt uchwały był omawiany na połączonych komisjach, zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.


  Uchwała Nr 12/XVII/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 27.05.2008r.
  została przyjęta większością głosów
  (za – 14 radnych, 1 – radny wyszedł na chwilę).


  Ad. 8 b)
  Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.
  Przewodniczący Rady – powiedział, że pani Skarbnik rozdała dziś nowy projekt uchwały.
  Sekretarz Gminy - odniósł się do nowego projektu uchwały, wyjaśniając dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 19.300,- zł.
  W ramach tej kwoty był zakup sprzętu technicznego, niezbędnego do przygotowania zaplecza technicznego do organizowania imprez kulturalnych i szkoleń w miejscowości Kamionki. Był to projekt na podstawie trójstronnej umowy z Marszałkiem, z gminą i Centrum Inicjatyw Lokalnych Łączna. Rozliczając to sprawozdanie w Urzędzie Marszałkowskim zwrócono uwagę, że dotację przyjęliśmy na inny dział niż powinniśmy, dlatego w tej uchwale trzeba przyjąć, że zmniejsza się dochody w dziale 921 o kwotę 19.300,-zł., i zwiększa się dochody budżetu w dziale 010 o tę samą kwotę 19.300,-zł. Po stronie wydatków zmniejsza się wydatki o kwotę 19.300,- zł w dziale 921 i zwiększa się wydatki w dziale 010 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.300,-.
  Pozostałe zmiany są to zmiany przedstawione w uchwale na połączonych komisjach.
  Radny Wykrota – nie przekonuje mnie 10.000, zł. na traktorek, który będzie tylko i wyłącznie do koszenia boiska, czy stać na to. Potrzebna jest kosiarka z napędem oraz podkaszarka, która może być wykorzystana w różnych innych miejscach na terenie gminy. Traktorek można później kupić.
  Wójt Gminy – rozumiem troskę o budżet Przewodniczącego Komisji Budżetowej, zrobiliśmy rozeznanie czy faktycznie wydamy 10.000,-zł. na traktorek. Boisko wymaga częstego koszenia raz na tydzień lub na dwa tygodnie. Kosząc kosą spalinową nie uzyskamy równej powierzchni boiska, natomiast kosiarką z koszem koszenie zajęłoby cały dzień. Możemy kupić za 7.000,-zł porządną kosiarkę traktorową + kosę spalinową za 2.000,-zł., i do tego niezbędny sprzęt ochronny, i będzie nam to służyło przez lata. Czy nas na to stać. Jeśli mamy mało pieniędzy to powinniśmy kupować sprzęty dobrej jakości. Dlatego zakup kosiarki-ciągnika jest potrzebny. Jeśli Rada uzna , że trzeba zdjąć tę kwotę to zdejmiemy.
  Radny Wykrota – ja nie jestem przeciwny , ale uważam, że kosiarka z napędem da sobie radę. W okresie letnim zwykle jest grupa interwencyjna wiec może pracownik kosić. Proponuję aby Pan Wójt wycofał się tylko z kupna ciągnika, bo na razie będzie tylko to jedno boisko.
  Przewodniczący Rady – przed chwilą radna Kołomańska zgłaszała aby było jeszcze jedno boisko na Zaleziance koło szkoły, które też trzeba kosić czy tereny wokół gminy. Uważam, że taka kosiarka jest potrzebna dlatego sugeruję aby ją kupić, a decyzję podejmie Rada Gminy.


  Wójt Gminy – czy wobec tego sugerujecie Państwo kupno kosiarki z napędem do koszenia boiska. Rozmawiałem z fachowcami, którzy zajmują się utrzymaniem boisk, wszędzie jest taka kosiarka ciągnikowa, a oprócz tego potrzebny jest sprzęt do wykaszania skarp i rowów, czyli podkaszarka.
  Radny Litwiński – na stadionie w Tumlinie 2-3 razy w tygodniu jeździ ciągniczek i kosi boisko, osobiście to widziałem. Dobra kosiarka na ciągniku ma rację bytu i kosa spalinowa też musi być, od tego nie uciekniemy. Chodzi chyba o pieniądze, których należałoby poszukać w szkołach. Był to dobry pomysł Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Pani Skarbnik powinna znaleźć pieniądze w szkołach.
  Radna Kołomańska – chodzi nam aby znaleźć źródło finansowania w szkołach, konkretnie SP Łączna.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek – sytuacja w budżetach szkół będzie bardziej jasna lipcu, po I półroczu kiedy będą już sprawozdania.
  Wójt Gminy – podał informację, że otrzymał telefon od Starosty - będzie przekładka kabla telefonicznego na Czerwonej Górce na przełomie czerwca - lipca więc jest szansa na realizację drogi w tym roku.
  Skarbnik Gminy – wracając do projektu uchwały można zdjąć te 10.000,-zł z projektu uchwały, decyzja należy do Rady Gminy. Jeżeli wycofamy 10.000,- zł z projektu uchwały, to będziemy szukać w szkołach, ale jeżeli w lipcu okaże się , że nie ma pieniędzy co wtedy.
  Przewodniczący Rady - czy wobec tego radni proponują zdjąć 10.000 zł z projektu uchwały.
  Radny Żmijewski – nie wyobrażam sobie innego sprzętu do koszenia boiska niż ciągnik. Oprócz tego muszą być jeszcze 2 wały gładki i z bolcami, deszczownia, musi być też gospodarz boiska i na to wszystko muszą być pieniądze. Wszędzie mają takie kosiarki, nie cofajmy się do tyłu, idźmy do przodu.
  Skarbnik Gminy – jeżeli wycofamy te 10.000,-zł. z projektu to musimy ich szukać w szkołach, a jeżeli w lipcu okaże się że tam nie ma pieniędzy to co wtedy.
  Radna Chudzik – przegłosujmy te 10.000,-zł. a w szkołach szukajmy pieniędzy na inne sprzęty czy na utrzymanie boiska.
  Radny Chrzęszczyk – czyje jest boisko gminy, szkoły, czy klubu.
  Skarbnik Gminy – boisko jest gminne.
  Radny Chrzęszczyk – dlaczego więc dyskutujemy o finansowaniu kosiarki przez szkoły.
  Wójt Gminy – teren jest gminy boisko także. Niektóre rzeczy były finansowane przez szkołę w Łącznej np. zakup siatki. Musi być osoba odpowiedzialna za sprzęt, może to być konserwator ze szkoły, będzie dbał o sprzęt i o boisko.
  Radny Litwiński – przegłosujmy więc tę uchwałę w takiej wersji jak jest.
  Radny Chrzęszczyk – poparł wniosek radnego Litwińskiego.

  Uchwała Nr 13/XVII/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 27.05.2008r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za – 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się- 1 radny)


  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie Zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Łącznej Nr 41/IX/2007
  z dnia 27 grudnia 2007 r.
  Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omówiony na połączonych komisjach czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr 14/XVII/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 27.05.2008roku
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw- 1 radny)


  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniej sesji i czy są pytania lub uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty jednogłośnie ( za- 15radnych ).


  Ad.10
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu, zakończył i zamknął obrady kolejnej sesji Rady Gminy w Łącznej w 2008 roku.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Anna Chudzik

  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1507
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 922 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna