A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 5/XVIII/2008 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 30 czerwca 2008 r.

  Protokół Nr 5/XVIII/2008
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 30 czerwca 2008 r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania posiedzenia – godz. 9.00 - 11.00

  Ad.1

  W dniu 30 czerwca 2008 roku odbyło się XVIII- te posiedzenie Rady Gminy w Łącznej IV- tej kadencji.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Starz, witając zebranych gości, radnych i sołtysów.
  Na zaproszenie w posiedzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Łączna pan Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy pan Mirosław Kopytek oraz Skarbnik Gminy pani Alicja Miernik.
  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych co stanowiło 87% kworum Rady.
  Nieobecny- radny Jan Papros usprawiedliwiony, natomiast radny Jan Nowak- spóźnił się 15 minut.
  Obrady były prawomocne.

  Ad.2
  Na sekretarza obrad powołany został radny Wojciech Fąfara, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad.3
  Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad po czym zapytał czy ktoś zgłasza uwagi bądź zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Przystąpienia Gminy Łączna do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w charakterze członka zwykłego
  b) Zmian budżetu gminy na 2008 rok.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.

  Radny Wykrota - zaproponował zmianę porządku obrad. Wnioskował o wprowadzenie dodatkowej uchwały w punkcie 8 c) w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok w Gminie Łączna. Krótko uzasadnił swój wniosek , że chodzi o przesunięcie środków na profilaktykę w szkołach.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady – przeprowadził głosowanie za wnioskiem radnego Wykroty o wprowadzenie dodatkowej uchwały w punkcie 8c.
  Za- 13 radnych czyli wszyscy obecni.
  Przewodniczący Rady – następnie poprosił o przegłosowanie całego porządku obrad wraz ze zmianą czyli z dodatkowym punktem 8c).
  Za- 13 radnych. Porządek obrad został przyjęty.

  Ad.4,5.
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami złożył Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński .
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6,7
  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków.
  Radny Wykrota – poprosił o interwencję do Powiatu w sprawie wykoszenia rowów przy drogach powiatowych . Szczególnie niebezpieczne jest w tej chwili skrzyżowanie w kierunku kościoła i Bukowej Góry, ze względu na zarośnięte pobocza i rowy widoczność jest tam zerowa.
  Wójt Gminy – interwencja już była, część rowów i poboczy została wykoszona, część będzie jeszcze koszona.
  Radny Ślusarczyk – zapytał czy będą wykonywane rowy przy nowo budowanej drodze w Kamionkach.
  Wójt Gminy – byłem na spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Kwota na wykonanie tego odcinka zostanie powiększona o 50% do kwoty 723.000,-zł. ,i w tym będzie wykonanie podbudowy, dywanika asfaltowego i rowów na całej długości tam gdzie jest to możliwe. Prawdopodobnie w tym tygodniu zostanie położona nawierzchnia.
  Radny Chrzęszczyk – zapytał o kanalizację, jeśli na posesji trzeba będzie założyć studzienkę lub pompę, jak to będzie rozwiązane, bo w wypadku niektórych mieszkańców, będzie to zbyt droga inwestycja np. 6.000,-zł. Tacy mieszkańcy chcą aby zrobić im zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego, tak aby mogli wybudować oczyszczalnię ścieków.
  Wójt Gminy – na tym etapie zmian już wprowadzić nie można, bo dokumenty poszły do pozwolenia na budowę. Możemy mówić tylko o zmianach na etapie wykonawstwa np. zmiana przebiegu kanału sanitarnego.
  Koszt przyłącza do domu pokrywa osoba fizyczna. Każda inwestycja realizowana przez gminę jest obciążona pewną niewiadomą. Przygotowując kosztorys inwestorski opieramy się na cenach uśrednionych. Rzeczywisty koszt inwestycji będziemy znać po rozstrzygnięciu przetargu. Gmina ma budować główny kolektor i wodociąg a przyłącze jest po stronie mieszkańca zgodnie z ustawą. Zgodnie z ustawą nie możemy zbierać od wszystkich po 1.500,-zł i budować każdemu przyłącze niezależnie od długości. Nie ma czegoś takiego jak partycypacja w kosztach budowy. Jeśli mówimy o partycypacji w kosztach, wtedy powołujemy komitet społeczny, który buduje kanalizację. Nie jestem przeciwny aby podjąć rozmowy z komitetem społecznym i pomóc w budowie.
  Radny Litwiński – każdą ustawę można obejść w inny sposób a opłatę adiacencką można obejść różnymi innymi formami płatności.
  Radny Ślusarczyk – na Kamionkach denerwowali się ci ludzie, którzy mieli po kilka metrów przyłącza , a drudzy mieli np. 100 m przyłącza lub nawet pompkę, a wszyscy płacili jednakowo po 1500 zł. Ci drudzy korzystali na tym.
  Wójt Gminy – dzisiaj nie możemy określić kosztów metra bieżącego kanalizacji. Może się więc zdarzyć tak, jeśli policzymy wszystkie odcinki przyłączy, to po przetargu okaże się, że metr przyłącza nie będzie aż tak dużo kosztować.
  W naszej gminie, ze względu na ukształtowanie terenu wystąpi problem budowy kanałów tłocznych, a to są już duże koszty i dlatego rozumiem mieszkańców
  Radny Chrzęszczyk – kiedyś obiecywano niektórym mieszkańcom, że będą mniej płacić za ścieki ponieważ muszą płacić jeszcze za energię do pompowni ze swojego licznika.
  Wójt Gminy – będziemy mieć jeszcze spotkanie z mieszkańcami Czerwonej Górki i Jęgrznej w sprawie kanalizacji. Będę szukał możliwości partycypacji w kosztach budowy przyłączy . Jeśli znajdziemy taką możliwość to ją wykorzystamy.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Odbyła się 10 min. przerwa w obradach.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Łączna do Stowarzyszenia ”Lokalna Grupa Działania- Wokół Łysej Góry” w charakterze członka zwykłego.
  Przewodniczący Rady - uchwała ta była omawiana na Komisji, ale Pan Wójt udzieli jeszcze krótkiego wyjaśnienia .
  Wójt Gminy – do tej pory Gmina Łączna była członkiem wspierającym stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”. Projekt dzisiejszej uchwały mówi o przystąpieniu gminy w charakterze członka zwykłego. Przynależność do LGD nie jest obciążona dużymi kosztami a daje możliwość sięgania po środki. Jest podstawowym warunkiem sięgania po środki z programu Lider Plus jak również funduszy z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich . Wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego (oprócz jednej gminy) należą do Stowarzyszenia LGD. Składka roczna wynosi 400,-zł rocznie.
  Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr 15/XVIII/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.06.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za-14 radnych / na 14 obecnych na sesji )  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.
  Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.

  Uchwała Nr 16/XVIII/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.06.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 14- radnych / na 14 obecnych na sesji)


  Ad.8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 r. w gminie Łączna.
  Projekt uchwały przedstawił radny Wykrota a jednocześnie Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej.
  Na ostatniej Komisji budżetowej zwróciłem się z prośbą o przesunięcie finansowe na profilaktykę w szkołach, a dokładniej na dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych. Radny i Przewodniczący Komisji sugerował, że jesienią również zwróci się o przesunięcia finansowe w programie.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr 17/XVIII/2008
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.06.2008r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / na 14 obecnych na sesji)  Przewodniczący Rady w tej chwili poprosił o głos radnego Sławomira Litwińskiego, aby pochwalił się swoimi osiągnięciami w konkursie „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
  Radny Litwiński – po raz VI zorganizowany został konkurs ogólnokrajowy „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Po raz trzeci wziąłem w nim udział, promując swoje gospodarstwo rolne i Gminę Łączna.
  Na szczeblu dwóch powiatów skarżyskiego i starachowickiego , moje gospodarstwo zajęło I miejsce. Następnie w konkursie makroregionalnym zajęliśmy III miejsce i wczoraj w finale zajęliśmy VI miejsce z makroregionu woj. Świętokrzyskiego. Wczoraj w Modliszewicach zostały nagrodzone te gospodarstwa. Za III miejsce w Kielcach dostaliśmy kosę spalinową. Natomiast wczoraj od Pani Wojewody od Pana Marszałka Sejmiku dostaliśmy wiele nagród. Pani Wojewoda zapowiedziała się, że przyjedzie i odwiedzi moje gospodarstwo w lipcu. Radny Litwiński poinformował, że nie jest to ostatni konkurs w którym bierze udział.
  Przewodniczący Rady pogratulował radnemu Litwińskiemu za osiągnięcia w konkursach , życzył dalszych sukcesów, i podziękował w imieniu Rady Gminy i wszystkich mieszkańców bo jest to również promocja gminy.
  Radni wyrazili gratulacje Radnemu Litwińskiemu oklaskami.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy wnoszą jakieś uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty. (za- 13 radnych, 1- radny nieobecny podczas głosowania / na 14obecnych na sesji).

  Przed zakończeniem sesji Pan Wójt poprosił jeszcze o głos w sprawie kanalizacji .
  Przeczytał z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, że koszt realizacji przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci.
  Jest też uchwała Rady Gminy w Łącznej z 30 maja 1997 roku w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń infrastruktury technicznej. Na podstawie tej uchwały poprzednie władze realizowały inwestycje tego typu.
  W ustawie z 1999 r. określone są warunki, kiedy zwalnia się z podłączenia do kanalizacji. Jest to tylko przydomowa oczyszczalnia ścieków albo podłączenie się do kanalizacji.
  Radny Chrzęszczyk - w tym momencie zareagował , dlaczego wobec tego w Powiecie powiedziano mi, że nie dostanę pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków jeśli nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.
  Ponieważ były to dwie sprzeczne informacje, radny Chrzęszczyk wyszedł na chwilkę z sali obrad do Urzędu , aby zapytać o to Kierownika Wydziału Technicznego p. Czesława Mazura.
  W tym czasie na sali obrad trwała dyskusja na różne tematy.
  Radny Nyga – zapytał co z drogą Jęgrzna – Gózd kiedy będzie realizowana.
  Wójt Gminy – kiedy będzie realizowana ta droga nie wiem , póki co jest zgoda Rady Gminy na przesunięcie środków.
  Radny Nyga – jak przedstawia się współpraca z Ukrainą.
  Wójt Gminy – jeśli pojawi się jakiekolwiek zaproszenie to poinformuję Radę Gminy.
  Radny Chrzęszczyk wrócił i poinformował - Kierownik Wydziału Technicznego nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie i skierował mnie do Pani Inspektor Bednarz. Pani Bednarz powiedziała zdecydowanie, że nie dostaniemy pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków ponieważ nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

  Ze względu na rozbieżność zdań, radni prosili o dokładne rozeznanie tematu, czy można budować przydomowe oczyszczalnie ścieków w naszej gminie czy nie i poinformowanie.

  Ad.10
  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2008 roku.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Wojciech Fąfara


  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1508
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 1014 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna