A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 6/XIX/2008 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 4 sierpnia 2008 r.

  Protokół Nr 6/XIX/2008
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 4 sierpnia 2008 r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania posiedzenia – godz. 9.00 - 11.30

  Ad.1
  W dniu 4 sierpnia 2008 roku odbyło się XIX- te posiedzenie Rady Gminy w Łącznej IV- tej kadencji.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Starz, witając zebranych gości, radnych i sołtysów.
  Wśród zaproszonych gości byli: Przedstawiciele Polsko-Węgierskiego Stowarzyszenia Gospodarczego Prezes Zarządu Adam Szymański, Wiceprezes Zarządu jednocześnie Wójt Gminy Masłów Włodzimierz Korona, Wójt Gminy Łączna pan Romuald Kowaliński .
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek oraz Radca Prawny p. Paweł Kuźdub przybyli na obrady trochę później.
  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 12 radnych co stanowiło 80% kworum Rady. Ponieważ radna Kołomańska spóźniła się parę minut w dalszej części obrad uczestniczyło już 13 radnych.
  Nieobecni radni – Monika Pająk, Jan Nowak - usprawiedliwieni.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad.2
  Na sekretarza obrad powołany został radny Sławomir Litwiński, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad.3
  Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad po czym zapytał czy ktoś zgłasza uwagi bądź zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wystąpienie zaproszonych gości.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej
  b) Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Łączna.
  c) Zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2008- 2020”.
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.

  Uwagę zgłosił radny Chrzęszczyk do p. 9 a) - pytając dlaczego nie było odwołania poprzedniego Kierownika USC przecież organ , który powołuje powinien również odwołać, a tym organem jest Rada Gminy.
  Wójt Gminy - zgodnie z regulaminem nie musi być pracownik odwoływany .
  Ponieważ w tym momencie na sali obrad nie było jeszcze Radcy Prawnego, Pan Wójt powiedział, że wyjaśnione to zostanie później a tymczasem dobrze byłoby oddać głos zaproszonym gościom.

  Ad. 4
  Tytułem wstępu Pan Wójt poinformował, że 15 lipca br. w Masłowie odbyło się spotkanie z wójtami gmin woj. Świętokrzyskiego. Na spotkaniu omówiono sprawy dotyczące nawiązania kontaktów z gminami węgierskimi. Polsko- Węgierskie Stowarzyszenie Gospodarcze ma w tym zakresie duże doświadczenie, dlatego poprosiłem przedstawicieli stowarzyszenia aby przybyli na dzisiejszą sesje i przedstawili jakie możliwości daje gminie Łączna wejście do stowarzyszenia.
  Głos zabrał Prezes Polsko - Węgierskiego Stowarzyszenia Gospodarczego p. Adam Szymański .
  Mamy bardzo duże, bo kilkunastoletnie doświadczenie w nawiązywaniu kontaktów między gminami polsko - węgierskim. Węgrzy są bardzo życzliwym narodem.
  Na Węgrzech jest bardzo duża Polonia i bardzo dobrze zorganizowana. Polonia jest też doceniana przez władze Węgierskie i dofinansowywana. Nam Polonia pomaga w nawiązywaniu kontaktów polsko-węgierskich, zwłaszcza z uwagi na język.
  Z wójtem gm. Masłów a zarazem Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia współpracujemy już kilka lat, prowadzimy rozpoznanie które gminy polskie pasowałyby do gmin na Węgrzech. W tej chwili mamy już 8 gmin, które wyrażają wolę współpracy. Są bardzo duże możliwości tworzenia partnerstw pod kątem funduszy unijnych jak również pod kątem wymiany młodzieży. Jakie są kierunki działania przedstawi Wiceprezes Stowarzyszenia p. Włodzimierz Korona.
  Wójt gminy Masłów p. Włodzimierz Korona – w kontaktach z gminami węgierskimi jesteśmy równorzędnymi partnerami lub nawet silniejsi dlatego dopasowujemy formy współpracy do możliwości gmin. Kilka lat już praktykowana jest wymiana młodzieży i cieszy się sporym zainteresowaniem. Węgrzy przysłali do nas wycieczkę rencistów, emerytów i zrobili to z prywatnych środków dlatego my także planujemy podobny wyjazd. Rozmawiamy w tej sprawie z przedsiębiorcami prosząc o pomoc w finansowaniu.
  Z doświadczenia wiem, że jest to celowe bo wymiana przynosi korzyści, szczególnie mieszkańcom. Można podpatrzeć jak funkcjonują gminy, zapoznać się z ich kulturą, tradycjami.
  Namawiałbym Państwa , aby wejść w tą współpracę, a my pomożemy jako koordynator. Jeśli gmina Łączna będzie chciała nawiązać taką współpracę to na pewno znajdzie się gmina na Węgrzech, która będzie chciała współpracować. Dobrze byłoby kilka gmin połączyć, aby ta wymiana była efektywna.
  Wiceprezes Stowarzyszenia zakończył i poprosił o pytania.
  Radny Nyga – zapytał jak nawiązać taką współpracę, czy też trzeba wysłać list intencyjny.
  Wójt gminy Masłów p. W. Korona – trzeba to załatwiać poprzez ludzi dlatego my, czyli Gmina Masłów proponujemy pełnić role koordynatora.
  My jako Stowarzyszenie nawiązujemy współpracę między gminami, jeśli gmina Łączna wykaże zainteresowanie, to pojedziemy z przedstawicielami gminy na Węgry w celu porozumienia się i podpisania umowy. Można zorganizować wyjazd całej Rady Gminy i wtedy jest posiedzenie dwóch rad i zapada decyzja o współpracy, lub zaprosić kilku przedstawicieli gminy i następuje podpisanie umowy. Ważne jest poszukanie dla każdej gminy opiekuna polonijnego, który będzie jednocześnie tłumaczem. Dalsze tempo współpracy zależy od obu gmin.
  Prezes Stowarzyszenia p. Szymański – jeśli gmina wyraża wolę współpracy to my pomożemy, wyszukujemy odpowiednią gminę na Węgrzech, organizujemy wymianę. Uważam, że około października dokonamy wyboru i nawiążemy pierwszy kontakt.
  Nie będzie tu żadnej zwłoki ani biurokracji. My przyjmujemy to na siebie w oparciu o doświadczenie.
  Radny Ślusarczyk – korzystając z okazji, że na sesji obecny jest Wójt Gminy Masłów zapytał na jakim etapie jest budowa drogi Klonów- Barcza.
  Wójt Gminy Masłów - z naszej strony jest wszystko załatwione, ze strony Gminy Łączna też, ze strony wszystkich uczestników przedsięwzięcia również, wykonawca jest wyłoniony, choć na terenie budowy jeszcze się nie pojawił.
  Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – dodał w kwestii uzupełnienia. Gmina Łączna i gmina Masłów partycypowały w kosztach budowy (po 92 000 zł) , terminem końcowym oddania tej drogi jest październik tego roku .
  Natomiast co do współpracy z gminami na Węgrzech decyzje zapadają na szczeblu rad gmin. Listy intencyjne dają jednak punkt wyjścia Wójtom. W zakresie współpracy z zagranicą nie mamy takich doświadczeń jak gmina Masłów, dlatego to Stowarzyszenie będzie nas pilotować. W tym momencie Pan Wójt podziękował Przedstawicielom Stowarzyszenia za przybycie i zaoferowanie wszelkiej pomocy w tym zakresie.
  Jeśli są osoby, które angażują się w prace społeczne to takie osoby mogą liczyć na wyjazd zagraniczny.
  Przewodniczący Rady podziękował gościom za przybycie.
  Wracając do pytania Radnego Chrzęszczyka o odwołanie dotychczasowego zastępcy kierownika USC Pan Wójt wyjaśnił (cytując ustawę - Prawo o Aktach Stanu Cywilnego) sprawę powołania Zastępcy Kierownika USC. Rada Gminy powołuje tylko Kierownika USC bądź jego Zastępcę w formie uchwały. Nie przyznaje się natomiast kompetencji Radzie Gminy w zakresie odwoływania.
  Sekretarz Gminy - dodał, że w ustawie o samorządzie gminnym mówi się , że Rada Gminy odwołuje i powołuje Sekretarz Gminy i Skarbnika Gminy na wniosek wójta gminy. Natomiast w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego mówi się, że rada gminy powołuje innego kierownika USC i jego zastępców gdyż z mocy tej ustawy Kierownikiem USC jest zawsze wójt gminy. Nie ma tu słowa odwołuje, więc może być kilku kierowników USC jednocześnie. W naszym przypadku poprzedni Zastępca Kierownika USC złożył wypowiedzenie , został z nim rozwiązany stosunek pracy i dostał świadectwo pracy z dniem 31 lipca br. Od tego dnia Kierownikiem USC z mocy ustawy był tylko Wójt Gminy.


  Ad. 5 i 6
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami (tj. od 30.06.2008- 04.08.2008r.) złożył Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy Łączna rozwinął niektóre punkty sprawozdania.
  W sprawie przebiegu drogi dojazdowej Występa- Barcza. Projekt tej drogi został w ostatniej chwili zmieniony przez GDDK i A. Pan Wójt wyjaśnił dlaczego.
  Wystąpiono do Wojewody o decyzję lokalizacyjną, która była na etapie wydawania. Tymczasem tarnowska firma , która przygotowywała przekładkę gazociągu postawiła kilka warunków, a jednym z nich było wykonanie przez GDDK i A podczas budowy drogi dojazdowej murów oporowych. Wykonanie murów oporowych zwiększyłoby koszty budowy tej drogi o kwotę 30 mln zł i dlatego GDDK i A zrezygnowała z realizacji tego projektu. Sprawa ciągnie się już kilka lat i pilotuje ją Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” Istnieje więc poważne zagrożenie z drogą dojazdową do Kielc. Gdyby nie było tej drogi będzie duży problem dla mieszkańców naszej gminy a szczególnie dla przedsiębiorców. Pierwszy węzeł na którym można by wjechać na drogę ekspresową to jest węzeł Zalezianka, gdzie duża część mieszkańców gminy musiałaby wracać, co jednocześnie oznaczałoby dyskwalifikację transportu publicznego. Wspólnie ze Stowarzyszeniem musimy tak działać aby droga ta powstała. Wystąpiliśmy z pismem do Pana Marszałka przedstawiając jak ogólnie sprawa wygląda. Według opinii Dyrekcji Generalnej pieniądze na tą inwestycje są , i droga ta realizowana byłaby w ramach trasy ekspresowej Skarżysko-Występa. Jutro odbędzie się spotkanie w Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Radomiu poświęcone m. in. budowie drogi dojazdowej Występa –Barcza oraz inwestycji naszych dróg gminnych Osełków -Stawik-Jaśle, bo chcemy część gruntów przejąć od lasów państwowych. O dalszych postępach w w/w inwestycjach będę informował Radę Gminy.

  Spotkanie 1 sierpnia, ze Starostą Powiatu Skarżyskiego panem Jerzym Żmijewskim, Członkiem Zarządu Powiatu panem Arturem Berusem i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku- Kamiennej, panem Tomaszem Kieresem w całości dotyczyło realizacji projektów drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Problematykę tego spotkania omówił pan Wójt na połączonych Komisjach. Pan Wójt w skrócie przypomniał najważniejszy fakt ze spotkania, że pan Starosta zaproponował, ażeby zapisać w budżecie na rok 2009 kwotę 500.000,-zł na realizację dróg powiatowych jako nasz udział. Kwota jest pokaźna. Pieniędzy które dołożyliśmy do realizacji Kamionek tj.400.000,-zł nie jesteśmy w stanie umieścić w „worku”, który się nazywa Regionalne Programy Operacyjne. Powodem jest fakt, że Zarząd Dróg Powiatowych nie dopełnił pewnych formalności, które nałożone są na składającego wniosek, ażeby projekt był na pozwolenie na budowę a nie na zgłoszenie. Te pieniądze miały być naszym udziałem we wniosku, który złoży ZDP na budowę dróg powiatowych. Teraz się okazało, że nie możemy naszych pieniędzy które w to włożyliśmy traktować jako nasz udział w całości tego projektu - 4.800 000,-zl na budowę dróg powiatowych na terenie gminy Łączna. Jeśli mamy posługiwać się teraz pewnymi parametrami o których była mowa, że 60% daje RPO to te 40% musimy zagwarantować we własnym budżecie. Rozkładając to pół na pół dawałoby to już jakąś kwotę , która byłaby naszym udziałem, w tej sytuacji tych 400.000,-zł nie ma. Mówi się o kolejnych 500.000,-zł i nad ta kwotą musimy się poważnie zastanowić, gdyż oprócz inwestycji drogowych , które są niezwykle ważne mamy również inne inwestycje na które musimy znaleźć pieniądze.

  Jest kilka spraw, które wiszą od bardzo dawna.
  Sprawa barier utknęła w Rejonie Dróg, gdyż okazało się, że wykonawca remontu E7 nie przedłożył protokołu przekazania i dlatego mimo iż bariery są i pieniądze są na ich zamontowanie nie można ich ruszyć. Pan inżynier z nadzoru budowlanego, który prowadził całą budowę trasy pytał mnie kilkakrotnie czy podpisałbym, że takie elementy jak bariery były przez nas już wykorzystywane. Zgodziłem się tylko problem polega na tym, że mieliśmy uzyskać kolejne. Są pieniądze na zamontowanie barier i fizycznie one leżą ale tego nie można ruszyć.

  Na poprzedniej sesji radna Kołomańska prosiła o zamontowanie znaku „lustra” na zakręcie w Zaleziance, gdyż jest tam bardzo niebezpiecznie. Rozmawiałem na ten temat z Dyrektorem Kieresem, który twierdził, że na chwilę obecną nie mają pieniędzy na kolejne lustra.

  Cały czas robimy cząstkowe remonty dróg, część tych prac została dokończona a część trzeba dokończyć m.in. końcówkę Klonowa.
  Byli u mnie mieszkańcy Zajamnia i innych miejscowości w sprawie dróg, te remonty muszą być zrobione jeszcze podczas letniego okresu. W niektórych miejscowościach droga jest naprawdę zła, myślę tu o Zajamniu bo obiecałem mieszkańcom, że poprawimy tam drogę. Jest to o tyle trudna rzecz, że teren tam jest z bardzo ostrym spadkiem, gdzie w znacznej części tej drogi nie ma rowów odwadniających, wykonanie cząstkowych remontów tam wiąże się z faktem, że za miesiąc stan drogi znów będzie zły.
  Niemniej jednak trzeba te remonty robić, trzeba dokupić jeszcze materiału i zrobić remonty drogi na Ostrowie jeszcze przed rokiem szkolnym.
  Na drogę Gózd- Jęgrzna zleciliśmy wykonanie obmiaru z kosztorysem, po to żeby można było zastanowić się ile pieniędzy będzie potrzebne na remont tej drogi. Najważniejszy problem to ten , że tam na tej górnej części trzeba zrobić korytowanie, w związku z czym może się okazać, że koszt tego remontu będzie większy niż zakładany. Kolejna sprawa to wykonanie przepustu między szkołą a wzniesieniem oraz przepustu od strony drogi powiatowej Jęgrzna. Chcielibyśmy zrobić to w tym roku.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 7 i 8
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk – na ostatniej sesji radni prosili o dokładne rozeznanie tematu czy można budować przydomowe oczyszczalnie ścieków w naszej gminie.
  Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – nie ma zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego, który mówiłby o tym, że pozwala się na budowę tego typu urządzeń. Dla mnie jest to brak logicznego uzasadnienia, bo przepisy unijne mówią wyraźnie, że jeśli nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej to każda osoba fizyczna budując dom może wybudować szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeśli jest kanał sanitarny to drugim rozwiązaniem , które jest możliwe i dopuszcza prawo to jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. W wielu miejscowościach nie widzę innej możliwości jak pozwolić ludziom budować przydomowe oczyszczalnie, brak takiego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego powoduje, że Starostwo Powiatowe nie otrzymując informacji na temat wypisów z planu zagospodarowania daje opinię negatywną. Przy wprowadzaniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego jednym z elementów o którym musimy pamiętać jest wprowadzenie takiego zapisu. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego należy podzielić na dwie grupy: w pierwszej grupie znajdą się takie zmiany, gdzie nie muszą być zmienione granice podziałów, bo cały teren gminy jest podzielony na obszary i każdy z tych obszarów jest na mapie geodezyjnej oznaczony pewnym symbolem. Jeśli zapis w planie zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje zmian tych granic, to można go przeprowadzić na zasadzie podjęcia uchwały przez Radę Gminy i taką uchwałę musimy przygotować do podjęcia. Kolejnym etapem po podjęciu uchwały będzie zatwierdzenie jej przez Wojewodę i nabranie mocy prawnej, następnie zleca się to wykonanie urbaniście, po czym przetarg na wykonanie zmian , które zostały wpisane w uchwałę Rady Gminy. Natomiast czymś zupełnie innym jest wprowadzenie tych zmian, które mieszkańcy sugerowali ażeby odblokować tereny rolnicze na tereny budowlane. To już wymaga zmian granic podziałów, tego nie da się przeprowadzić w prosty sposób. Na początku zawsze musi być uchwała Rady o kierunku zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, bez takiej uchwały nie możemy podjąć kolejnych kroków. Jeśli nie ma w planie zagospodarowania przestrzennego zapisu, który mówiłby, że jest możliwa budowa przydomowych oczyszczalni, na chwilę obecną plan nie przewiduje tego typu budowy.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk - w tej chwili jest taka sytuacja, że jeśli ktoś miał pozwolenie na budowę domu i w projekcie była przydomowa oczyszczalnia ścieków to można wybudować, ale kto tego nie miał teraz musi występować o pozwolenie na budowę oczyszczalni i takiego pozwolenia nie otrzyma. Wobec tego rozumiem, że na kolejną sesję taka uchwała zostanie przygotowana do podjęcia.
  Wójt Gminy – nie jestem tego pewny. Umówiłem się z Wójtem Zagnańska, bo oni są już po zmianach w planie i chciałbym porozmawiać z nim na temat formalnej strony tej sprawy, żeby uniknąć pewnych błędów, które mogą opóźniać inwestycję. Spróbujemy temat załatwić najszybciej jak się da.
  Wiceprzewodniczący p. Chrzęszczyk - zapytał co dalej z kanalizacją.
  Wójt Gminy - pierwsza wersja przebiegu nitki kanalizacyjnej była inna. Pani projektant, po aktualizacji projektu zaproponowała, żeby kolejny kanał był dobudowany za linią zabudowy ale z uwagi na ukształtowanie terenu okazało się, że kanał musiałby być bardzo głęboko. W związku z tym, pani projektant szuka innego rozwiązania, w którym sprowadzi ścieki do jednego kanału i zrobi jeden kanał tłoczny. Jest na to szansa tylko problem polega na tym, że jeśli ma być budowana przepompownia i kanał tłoczny musi być teren. Pytanie jest takie, kto z mieszkańców udostępni kawałek działki na tego typu inwestycję. Biorąc pod uwagę problemy, które mamy obecnie z uzyskaniem zgód od mieszkańców Jęgrznej i Czerwonej Górki wątpię, aby ktoś się na to zgodził. Trzeba podjąć ostateczną decyzję, albo budujemy kanał sanitarny, prowadząc go tak jak na to pozwalają warunki, albo też zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, natomiast nie możemy ciągle zmieniać przebiegu kanalizacji tylko dlatego, że 2 czy 3 osoby nie zgadzają się bo chcą przyłożyć komuś. Kompletne dokumenty są już w Starostwie złożone. Wszystkie zwrotki , które zbieramy to pomoc dla Starostwa, ażeby ten temat przyśpieszyć. Mieszkańcy, którzy wyrazili wcześniej na piśmie zgody dziś się z tego wycofują. Jeśli mówimy o kanale sanitarnym trzeba brać pod uwagę dwie rzeczy, pieniądze za jakie będzie ten kanał wybudowany jeśli rozpoczniemy go dopiero w przyszłym roku. W Jęgrznej kanalizacja ma przebiegać w większości w drodze, jeśli weźmiemy pod uwagę obietnice Starostwa, że w przyszłym roku buduje drogę na Czerwonej Górce, a w kolejnym Jęgrzną, nie rozpoczęcie tej inwestycji w tym roku będzie ogromnym błędem z naszej strony.
  Jeśli nie będzie zgód, to każę nanieść takie poprawki w trakcie wykonywania inwestycji i przejąć to później inwentaryzacją powykonawczą, żeby ominąć tych ludzi i nie będą mieli możliwości podłączenia.
  Otrzymałem pismo od 14 mieszkańców Jęgrznej, że zmiany w partycypacji mieszkańców w budowie kanalizacji były kiedyś inne a obecnie są inne, dlatego koszt dla mieszkańca jest większy. Rozumiem mieszkańców, że budzi to wątpliwości i oburzenie bo są narażeni na koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego za 6.000,-zł natomiast czymś innym są przepisy prawa i tego musimy się trzymać. Trzeba znaleźć rozsądne rozwiązanie, które przynajmniej złagodzi te skutki finansowe. Ten sam problem mają wszystkie gminy. Co chcą mieszkańcy to jest jedno a to co my jako gmina możemy zrobić to drugie.
  Jeśli powołamy Komitet i byłyby zgody wszystkich mieszkańców , że bez względu na to jaką mam długość przyłącza, akceptuję swój udział w budowie np. 2.000,-zł i te pieniądze przeznaczamy na wykonanie tylko przyłączy, to mogłoby tak być.
  Wiceprzewodniczący p. Chrzęszczyk – rozumiem wszystko ale ludzie chcą budować przydomowe oczyszczalnie ścieków i nie mogą , a rok temu w Kamionkach było inaczej, teraz jest inaczej.
  Wójt Gminy – trzeba wyraźnie powiedzieć mieszkańcom jedno, informacje które docierały do nich w latach poprzednich wielokrotnie wcale nie były fałszywe, była to pewna procedura, którą wykonywano – 1.500,-zł wpłacano do gminy mimo, że nie ma czegoś takiego jak wpłata do gminy bo za każdym razem muszę mieć tytuł, te pieniądze muszą iść na określony paragraf. Do pewnego momentu było dobrze, do momentu aż ktoś poszukał w przepisach a Naczelny Sąd Administracyjny przyznał, że gmina nie ma prawa brać od mieszkańców wkładu własnego na budowę kanału sanitarnego. Zmieniły się realia i trzeba to powiedzieć mieszkańcom. Dwa lata temu te przepisy były inne niż obecnie, w 2003 roku weszły pewne regulacje dotyczące tej tematyki. To że niektóre przepisy były omijane bądź łamane przez urzędy gmin to fakt i to trzeba ludziom powiedzieć.
  Radny Ślusarczyk – gmina nie może zmusić do podłączenia się do kanalizacji, a ja uważam , że gmina właśnie zmusza utrudniając budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ci ludzie na własny koszt muszą sobie zafundować przepompownię, linię, prąd a to kosztuje praktycznie tyle co przydomowa oczyszczalnia. Gmina zmusza do podłączenia się do kanalizacji, bo nie pozwala się wybudować tego co właścicielowi się opłaca.
  W innej sprawie radny Ślusarczyk zgłosił , ze Powiat nie reaguje na zgłoszenia dotyczące zapadliny na moście na Jaślance. Tam się już praktycznie nie da przejechać.
  Wójt Gminy – trzeba pamiętać o kilku elementach, które są niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji o budowie kanalizacji, pierwsza niezwykle ważna rzecz to efekt ekologiczny, bo jeśli nie uzyskamy efektu ekologicznego, to inwestycja nie ma prawa finansowania z programu RPO. Istnieje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków i gmina która nie spełniła jednego z dwóch warunków tj. albo efektu ekologicznego albo efektu ekonomicznego jest wykreślana z listy KPOŚ czyli automatycznie wylatuje z możliwości dofinansowania przez RPO. Jeśli z warunków technicznych wynika, że dla danego mieszkańca z powodów ekonomicznych lepsze będzie wybudowanie przydomowej oczyszczalni to ją wybuduje, tylko większość by chciała szambo a nie oczyszczalnię i to jest problem.
  Informacja o zapadlinie na moście pójdzie do Powiatu po raz kolejny.
  Radny Litwiński – poprosił o poprawę nawierzchni dróg gminnych po burzy Podłazie- Krzyżka i Podłazie - Wzdół- Wiącka
  Zgłosił także dewastację przystanku autobusowego na Osełkowie, natomiast przystanek koło kościoła nagminnie jest przesuwany.
  Wójt Gminy – w ubiegłym roku był przeprowadzony remont przystanków , sprawa przystanków ciągle wraca i jest to problem nie tylko naszej gminy. Musielibyśmy mieć stale brygadę pracowników, która zajmowała by się tylko przystankami.
  Radny Litwiński – stwierdził, że jeździ po innych gminach ale tylko u nas są tak zdewastowane przystanki.
  Wójt Gminy – obiecał, że przystanki zostaną naprawione, wiąże się to z kosztami ale nie może to zostać bez naszej reakcji, bo jest to także wizytówka gminy.


  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał, kiedy zostaną wyczyszczone rowy przy drodze na Jaślach.
  Wójt Gminy – ten problem dotyczy wielu miejscowości i wielu naszych dróg gminnych. Grupa robót nie da rady utrzymać w porządku wszystkich dróg gminnych jedną kosą spalinową i paroma kosami ręcznymi, jest to po prostu niemożliwe. Zakład Gospodarki Komunalnej z uwagi na braki sprzętowe i braki osobowe również nie da rady tego zrobić. Zauważyłem, że tam gdzie mieszkają ludzie jest lepszy porządek przy drogach , sporadycznie zdarza się że ktoś ma przy rowie nie wykoszone, natomiast tam gdzie nie ma właściciela gruntu przy drogach jest gorzej. Po stronie mieszkańców jest zadbanie o rowy przydrożne bo nikomu nic się nie stanie jeśli rów wykosi. Póki co ten ciężar musi być po stronie mieszkańców. Pomimo to najgorsze odcinki dróg będziemy się starali co jakiś czas wykaszać.
  Radny Fąfara – nie wiem czy radni znają stan techniczny sprzętu jakim dysponuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Uważam, że trzeba kupić porządny sprzęt dla Zakładu bo może się okazać, że nie będzie czym wyjechać do awarii.
  Radna Kołomańska – ponowiła apel do Powiatu w sprawie wycinki drzew w Zaleziance nad panem Dąbrowskim. Przyjechał pan skosił trawę a drzewa zostawił, zimą jest tam duży problem bo nie ma gdzie odgarnąć śniegu, drzewa coraz bardziej wchodzą w drogę.
  Druga sprawa to nadal nie ma lustra na skrzyżowaniu Zalezianka-Występa.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że sprawa wycinki drzew była do Powiatu przekazywana i niestety bez reakcji. Na lustra Zarząd Dróg Powiatowych nie ma w tej chwili pieniędzy. Spróbujemy ponownie interweniować.
  Przewodniczący Rady - rozmawiałem z prowadzącą sklep panią Haliną Idzik, która prosiła o uchwałę rady gminy w sprawie zlikwidowania torebek plastikowych na żywność ze względu na zanieczyszczenie środowiska. W tym temacie poparła ją również druga Pani prowadząca sklep Kubuś w Goździe. Uchwałą Rady Gminy możemy zlikwidować torebki plastikowe na terenie naszej gminy. Jeśli Radni po przemyśleniu zdecydują , o likwidacji torebek plastikowych, należy przygotować projekt takiej uchwały.
  Drugą sprawę jaką zgłosiła pani Idzik to kradzież barierek wzdłuż chodnika przy E-7 na odcinku od jej sklepu do skrzyżowania z drogą do Stawiku ( lub do kapliczki). Należy zgłosić to Policji by zwrócili na to uwagę.
  Radny Papros - zgłosił brak lampy przy drodze Występa nad posesją nr 59.
  Wójt Gminy – odpowiedział na wniosek radnego Fąfary w sprawie sprzętu dla ZGK. Sprzętem, który posiada ZGK trudno jest pracować. Zakup nowej koparki to koszt ok. 200.000,-zł., można kupić sprzęt używany lub nowy wziąć w leasing. Po stronie ZGK leży przygotowanie informacji jakiego rodzaju sprzęt byłby potrzebny i za jakie pieniądze . Wtedy moglibyśmy się zastanowić w jaki sposób pomóc ZGK. Rada podejmowała już uchwały w kwestii pomocy dla ZGK na te działania, które szły w kierunku modernizacji różnych elementów naszego majątku, np. naprawa i remont zbiornika na Zajamniu czy ostatnio 10.000,-zł na wymianę falownika w Klonowie. Być może znalazłyby się pieniądze by ich wspomóc ale podnieśliśmy cenę wody po to, by były środki na wymianę sprzętu. Z drugiej strony trzeba zrozumieć, że w ZGK są duże braki, których nie da się w krótkim czasie naprawić.
  Są też pewne zaszłości w kwestii wynagradzania pracowników, niektórzy pracownicy Zakładu zarabiają tak mało, że w końcu nikt nie będzie chciał tam pracować. Ludzi tam pracujących trzeba docenić bo zawsze są na każde wezwanie.
  Ci ludzie powinni zarabiać trochę więcej. Trzeba te rzeczy wyregulować. Poproszę Kierownika Gizę o propozycje uzdrowienia chorej sytuacji, o taki program naprawczy i spróbujemy wspólnie się nad tym zastanowić.
  Radny Litwiński – tworząc zakład komunalny obecnie ZGK wiadomo było, że trzeba do niego dokładać. Przewinęło się wielu kierowników, każdy z nich miał pewne wizje naprawy sytuacji ale nic z tego nie wyszło i zakład idzie na dno. Nie ma koparki nie ma ciągnika. Kilka lat temu sugerowałem zakup odpowiedniego sprzętu i przejąć zimowe utrzymanie dróg. Gmina Bliżyn przejęła utrzymanie dróg, u nas nie ma żadnej inicjatywy.
  Radny Ślusarczyk – znalazłem takie miejsc, gdzie można kupić za gotówkę 5-6 letni sprzęt - koparkę w bardzo dobrym stanie, koszt około 100.000,-zł. Jeśli będzie taka potrzeba jestem w stanie pomóc.
  Radna Chudzik - podziękowała Radzie Gminy w imieniu mieszkańców Klonowa za zmiany budżetu umożliwiające remont ujęcia wody w Klonowie . Mieszkańcy już odczuli poprawę.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Ad.9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej.
  Wójt Gminy – odbył się konkurs na to stanowisko, kandydatura naszego wieloletniego pracownika pani Marii Kopeć okazała się najlepsza, ze względu na odpowiednie kwalifikacje, duże doświadczenie zawodowe, zaangażowanie i wiedzę. Pani Kopeć pomagała i zastępowała dotychczas Panią Moskal.
  Radny Litwiński - zapytał obecną na sali obrad kandydatkę Panią Kopeć, czy chce pracować na tym stanowisku.
  Pani Maria Kopeć – oczywiście , że chcę nie było tu żadnego przymusu, złożyłam ofertę do konkursu na to stanowisko, myślę że moje kwalifikacje, doświadczenie i wiedza są odpowiednie do pełnienia tej funkcji. Sprawy USC są sprawami trudnymi, znam je bo pomagałam pani Moskal ale lubię tego typu sprawy.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.

  Uchwała Nr 18/XIX/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 04 sierpnia 2008r.
  została przyjęta jednogłośnie
  (za- 12 radnych, 2 radnych nieobecnych, 1 radny wcześniej zwolniony)

  Pani Maria Kopeć podziękowała Radzie Gminy za zaufanie i podjęcie w/w uchwały.
  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Łączna
  Przewodniczący Rady – Przeczytał projekt uchwały i poprosił radnych o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr 19/XIX/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 04 sierpnia 2008r.
  została przyjęta jednogłośnie
  (za- 12 radnych, 2 radnych nieobecnych, 1 radny wcześniej zwolniony)

  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2008-2020”.
  Przewodniczący Rady – przeczytał projekt uchwały po czym poprosił Radę Gminy o przystąpienie do głosowania nad uchwałą.

  Uchwała Nr 20/XIX/2008
  Rady gminy w Łącznej
  z dnia 04 sierpnia 2008r.
  została przyjęta jednogłośnie
  (za- 12 radnych, 2 radnych nieobecnych, 1 radny wcześniej zwolniony)


  Ad.10
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z treścią protokołu i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty jednogłośnie (za-12 radnych).

  Ad.11
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział, zakończył i zamknął XIX-te posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Ewelina Domagała Sławomir Litwiński
  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1509
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 705 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna