A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 7/XX/2008 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 25 września 2008 r.

  Protokół Nr 7/XX/2008
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 25 września 2008 r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania posiedzenia – godz. 9.00 - 12.00

  Ad.1
  W dniu 25 września 2008 roku odbyło się XX - te posiedzenie Rady Gminy w Łącznej IV- tej kadencji.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Starz, witając zebranych gości, radnych i sołtysów.
  W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Łączna Pan Romuald Kowaliński , który z powodu ważnych spraw służbowych obecny był tylko na początku i na końcu obrad, Sekretarz Gminy Pan Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy Pani Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Paweł Kuźdub, nowy pracownik Urzędu p. Teodor Niciński, oraz Pan Grzegorz Świetlik – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Południowo-Zachodniego Mazowsza.

  Na liście obecności podpisy złożyło 12 radnych co stanowiło 80% kworum Rady.
  Nieobecni radni: Chudzik Anna – usprawiedliwiona, Nowak Jan – usprawiedliwiony, Fąfara Wojciech – usprawiedliwiony.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad.2
  Sekretarzem obrad powołano radną Jolantę Kołomańską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad.3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przedstawił zebranym proponowany porządek obrad po czym zapytał czy ktoś zgłasza uwagi bądź zastrzeżenia do porządku obrad.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  9. Zatwierdzenie bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  10. Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi Henryka Nicpoń.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu gminy na 2008r.
  12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  13. Zakończenie obrad.

  Żadnych uwag do porządku obrad w tym momencie nie zgłoszono.
  Zmiana porządku obrad nastąpiła w dalszej części obrad w p. 11 a), poprzez wprowadzenie punktu 11 b).
  Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami, czyli od dnia 4 sierpnia 2008 do 25 września 2008 r. złożył obecny jeszcze na sali obrad, Wójt Gminy Łączna Pan Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pan Wójt rozwinął temat kanalizacji. Pełna dokumentacja techniczna kanalizacji
  Czerwona Górka-Jęgrzna jest na ukończeniu i na początku października będzie ogłoszony przetarg przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Po zakończeniu sprawozdania Wójt Gminy poprosił o pytania .
  Radny Wykrota - zapytał o co chodzi z przetargiem Zagórze.
  Wójt Gminy - jest to sprzedaż nieruchomości działki + byłego sklepu na Zagórzu .
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk - zapytał czy przetarg na drogę Jęgrzna-Gózd to jest odnowa czy budowa drogi.
  Wójt Gminy - przetarg dotyczy realizacji projektu odnowa drogi , a w zasadzie jest to przebudowa drogi, bo projekt przewiduje również korytowanie drogi na pewnym odcinku i wykonanie dwóch przepustów przy drodze powiatowej Jęgrzna oraz w niecce.

  Pan Wójt poinformował, że powodem zaproszenia na sesję Prezesa Związku Gmin Południowo-Zachodniego Mazowsza Pana Grzegorza Świetlika, było nawiązaniem kontaktów z gminami Słowenii jak również inną propozycją , którą ma Związek Gmin dla naszej gminy , ale o tym powie Pan Prezes, którego serdecznie witam na sesji.
  Radny Ślusarczyk - pytał dlaczego przetarg ogłoszony został tylko na działkę i budynek po byłym sklepie w Zagórzu, przecież mówione było również o budynku po byłej szkole oraz o działce na Czerwonej Górce.
  Wójt Gminy - na działkę na Czerwonej Górce nie ma jeszcze wyceny rzeczoznawcy, bez tego nie ogłosimy przetargu. Natomiast sprawa budynku po byłej szkole w Zagórzu jest bardzo trudna . Tam mieszkają mieszkańcy , byli pracownicy szkoły w Łącznej, dlatego jest tu aspekt społeczny. Zastanawiamy się nad formą przetargu , by nie popełnić błędu przy ogłoszeniu przetargu. Problem jest w tym , że według umowy mieszkańcy wynajmują połowę budynku , użytkują więcej niż połowę oraz wykonywali remonty budynku bez uzgodnienia z gminą.
  Pan Wójt przeprosił Radę Gminy , ponieważ z powodu ważnego wyjazdu musiał w tym momencie opuścić salę obrad. Pan Wójt wrócił ponownie na koniec posiedzenia.
  Przewodniczący Rady oddał głos Sekretarzowi Gminy .
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - przedstawił nowego pracownika Urzędu Gminy p. Teodora Nicińskiego. Zatrudniony został z dniem 1 września br. na stanowisku Inspektora ds. Budownictwa i Ochrony Środowiska. Jest mieszkańcem Kielc. Sekretarz Gminy poprosił o pytania do nowego pracownika obecnego na sali obrad.
  Radny Wykrota - zapytał pracownika czy ma uprawnienia budowlane.
  Radny Litwiński - prosił aby nowy pracownik powiedział o sobie troszeczkę więcej, w tym o doświadczeniu zawodowym.
  Pan Niciński - odpowiedział, że posiada uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych.
  Staż pracy:
  6 lat - jako nauczyciel w szkole zawodowej
  8 lat - w Kieleckich Zakładach Wyrobów Papierowych
  8 lat - w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Chęcinach jako Inspektor ds. Wodociągów i Gospodarki Ściekowej .
  Radny Nyga - zapytał czy dużo Panu zostało do emerytury, na co Pan Inspektor odpowiedział, że pozostało mu jeszcze 7 lat.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Chrzęszczyk poprosił Sekretarza Gminy o zapoznanie z protokołem komisji konkursowej, co Pan Sekretarz uczynił w przerwie obrad.
  Innych pytań nie zgłoszono , wobec czego Przewodniczący Rady podziękował nowemu pracownikowi za przybycie na obrady.

  Ad. 6 i 7
  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań , wniosków.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.
  W tym momencie Przewodniczący Rady podał radnym pewne informacje. Poinformował, że wczoraj w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Komisji Integracji Społecznej , na którym to spotkaniu padł wniosek o powołanie Komitetu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Problemów Społecznych, w skład którego wejdzie kilku przedstawicieli Rady Gminy. Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie się chętnych radnych , dysponujących czasem.
  Radny Ślusarczyk - na spotkaniu była mowa , że ma to być grupa sołtysów a do tego radni, dlatego proponował powołać najpierw grupę sołtysów a później do nich kilku radnych.
  Przewodniczący Rady - w tym celu z sołtysami trzeba zrobić odrębne spotkanie, natomiast korzystając, że dziś są prawie wszyscy radni , można wybrać grupę radnych.
  Do pracy w Komitecie zgłosił się Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk, radny Tadeusz Ślusarczyk, radny Jan Papros.


  Przewodniczący Rady w tym momencie oddał głos gościowi Prezesowi Związku Gmin Południowo-Zachodniego Mazowsza Panu Grzegorzowi Świetlikowi.
  Pan Grzegorz Świetlik - na wstępie poinformował, że od 12 lat na terenie woj. łódzkiego działa Stowarzyszenie Gmin Południowo Zachodniego Mazowsza, do którego należy 6 gmin z woj. łódzkiego. Nasze stowarzyszenie jednocześnie przynależy do Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP z siedzibą w Krakowie. Jestem Przewodniczącym Związku Gmin Południowo-Zachodniego Mazowsza.
  W ramach kontaktów międzynarodowych Gmina Łączna otrzymała dwa miejsca na udział w wyjeździe państwowym na uroczystości zbioru win w dniach 10-13 października br. do Mołdawi. Delegaci będą uczestniczyć jako przedstawiciele samorządów w delegacji państwowej, między innymi w Kiszyniowie w Ministerstwie Gospodarki.
  W ub. roku powołano Konfederację Samorządów i Organizacji Pozarządowych Regionów świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego, która koordynuje działania w zakresie, w którym podejmuje decyzję sam Zarząd. Każdy z podmiotów Konfederacji ma całkowitą niezależność.
  Każdy podmiot płaci składkę w wysokości 50,-zł/rocznie czyli jest to kwota symboliczna. Jest możliwość aby do konfederacji przystąpił cały Związek Gmin Gór Świętokrzyskich lub sama gmina. Decyzja należy do gminy.
  Pan Świetlik zakończył i poprosił o pytania.
  Radny Nyga – zapytał, ile osób mogłoby jechać do Mołdawi i na czyj koszt.
  Pan Grzegorz Świetlik – mogą jechać po 2 osoby z województwa świętokrzyskiego i 2 osoby z województwa łódzkiego, samochód jest od nas i my pokrywamy koszt przewozu 150,-zł/4 dni.
  Radny Wykrota – ile gmin należy do tego stowarzyszenia i jakie działania podejmuje to stowarzyszenie.
  Pan Grzegorz Świetlik – z trzech powiatów należy sześć gmin.
  Jeśli chodzi o projekty to od 10 lat realizujemy program spotkań- regionalizm wobec integracji europejskiej z udziałem partnerów z zagranicy. W ramach tych przedsięwzięć pozyskaliśmy ok. 20.000,-zł z zewnątrz. Prowadzimy przede wszystkim działalność o charakterze kulturalnym. Organizowaliśmy wycieczki do Austrii Węgier i Słowacji. Była wycieczka młodzieży litewskiej na wybrzeże Bałtyckie. Organizowaliśmy przedsięwzięcia w zakresie prezentacji dzieł sztuki.
  W tym roku pozyskaliśmy 18.000,-zł na przyjęcie młodzieży z Białorusi. Zanim jednak pozyskaliśmy pierwsze środki, pierwsze 5 lat to była wytężona praca działaczy organizacji pozarządowych.
  Praca Zarządu jest całkowicie społeczna. Dnia 16 października br. będzie spotkanie na którym będzie opracowywany następny projekt na przyszły rok.
  Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do zaproszonego gościa .
  Pytań nie zgłoszono. Pan Grzegorz Świetlik podziękował i opuścił salę obrad.
  Odbyła się 10 min. przerwa w obradach.

  Po przerwie Przewodniczący Rady – uzupełnił informacje na temat wyjazdu na Mołdawię. Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński dostał zaproszenie na dwie osoby do wyjazdu na Mołdawię. Mieliśmy pojechać tam razem ale ponieważ , Pan Wójt nie będzie mógł pojechać w tym terminie, zaproponował wyjazd dla radnego Nygi ze względu, że radny Nyga jest szczególnie zaangażowany w organizowanie wszelkich wyjazdów i współpracy z gminami krajów ościennych. Wobec tego radny Nyga dostał propozycję. Nie było możliwości wcześniej poinformować Rady Gminy o wyjeździe i decyzję podjął Wójt samodzielnie.
  Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Chrzęszczyk – zapytał, od kiedy Wójt podejmuje decyzję za radnych, od kiedy Wójt wybiera radnych, od kiedy kieruje radnymi. Wójt powinien poinformować radnych i wystąpić do Rady Gminy o wyznaczenie kandydatów. Nie może Wójt delegować radnego. Rada jest wyżej niż Wójt. Wójt nie ma prawa typować radnego bo tylko Rada może delegować radnego. Wójt może delegować pracownika urzędu.
  Radnego Chrzęszczyka popierał radny Litwiński i radny Papros.
  Przewodniczący Rady – powiedział, że propozycja była dla Wójta i Przewodniczącego Rady ale postaramy się wyjaśnić temat wspólnie z Panem Wójtem.

  Ad.8
  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  Przewodniczący Rady – poinformował, że sprawozdanie było szczegółowo omawiane na Komisji Budżetowej. Poprosił wobec tego o głos Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
  Radny Wykrota jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego wnioskował do rady Gminy o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi do sprawozdania.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady – prosił wobec tego o głosowanie za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. zostało przyjęte przez Radę Gminy w Łącznej .
  (za- 12 radnych, czyli wszyscy obecni na sesji)

  Ad.9
  Zatwierdzenie bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że bilans Gminnej Biblioteki Publicznej był omawiany na Komisji Budżetowej.
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota – zwrócił się do Rady Gminy o przyjęcie bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  Rada Gminy przyjęła bilans poprzez głosowanie. (za- 12 radnych, czyli wszyscy obecni.)


  Ad.10
  Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi Henryka Nicpoń.
  Przewodniczący Rady przedstawił sprawę.
  Do Rady Gminy wpłynęło postanowienie z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w sprawie skargi pana Henryka Nicpoń na działanie GOPS w Łącznej.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść pisma. (zał. do protokołu)
  Radni w tym momencie poprosili o bardziej szczegółowe wyjaśnienie - o co chodzi w tej skardze.
  Radca Prawny p. Paweł Kuźdub – uspokoił radnych tłumacząc, że dziś Rada Gminy nie musi podejmować żadnej decyzji ani żadnej uchwały w tej sprawie a jedynie skierować skargę do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania jej zasadności. Komisja Rewizyjna musi podjąć takie działania aby rozeznać dokładnie temat, skontrolować działanie GOPS i dopiero skierować sprawę do decyzji Rady Gminy , lub może do prokuratora czy do Sadu Rodzinnego. Jeśli Komisja Rewizyjna wystąpi z wnioskiem do Rady Gminy, wówczas dopiero Rada Gminy podejmie odpowiednią decyzję. Dziś Rada Gminy powinna tylko upoważnić Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej pod kątem w/w skargi.
  Przewodniczący Rady – Komisja Rewizyjna po kontroli w GOPS naświetli nam całą sprawę o co chodzi. Rada Gminy wobec tego powinna upoważnić Komisję Rewizyjną do zbadania sprawy.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku, kto jest za tym aby Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w GOPS w celu zbadania sprawy skargi p. Henryka Nicpoń.
  W wyniku głosowania Rada Gminy upoważniła Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli w GOPS. (za- 12 radnych, czyli wszyscy obecni)

  Ad. 11 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.
  Przewodniczący Rady – zmiany budżetu gminy na 2008 rok były omawiane na Komisji Budżetowej.
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota - projekt uchwały był omawiany na komisji , większych uwag nie było, wobec czego proszę Radę Gminy o przyjęcie uchwały.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do uchwały.
  Radny Ślusarczyk – zapytał, dlaczego pieniądze które miały być na wykonanie dróg w Podłaziu i Występie są stamtąd przesuwane na inne cele.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział. Odnośnie drogi powiatowej Podłazie Wójt dostał pismo od Starosty, że Starostwo nie ma pieniędzy na wykonanie drogi na Podłaziu, dlatego nasze środki przeznaczone na ten cel w budżecie zostaną niewykorzystane w tym roku. Z tego powodu jest propozycja przesunięcia tych pieniędzy na inną drogę, którą można wykonać.
  Jeśli chodzi o drogę w Występie to również nie ma nadziei aby ta droga była wykonana w tym roku ponieważ ciągle jeszcze nie ma projektu drogi dojazdowej do Kielc, więc środki na budowę drogi gminnej Występa również nie będą wykorzystane.
  Radny Papros – pieniądze przesuwamy z Występy bo za tą kwotę i tak nie wybudujemy drogi Występa w całości – tak mówił Pan Wójt. Przeznaczamy je na drogę Gózd - Jęgrzna , która również nie będzie wykonana w całości. To nie jest powód aby zabrać pieniądze, nie widzę więc sensu przesuwania środków. Byłem w tej sprawie w Generalnej Dyrekcji Dróg w Kielcach, gdzie powiedziano mi, że nic nie przeszkadza aby budować drogę gminną Występa.
  Radny Litwiński – nietaktem jest, że pieniądze są zabierane z tych dróg na inne. Jeżeli w budżecie są pieniądze przeznaczone na daną inwestycje powinny być one wydatkowane zgodnie z budżetem. W Podłaziu zostało ok. 300 m drogi do wykonania za kwotę ok. 190 tys. zł, czyli w tym roku nie ma możliwości wykonania . Można by natomiast w przyszłym roku dołożyć drugie 50.000,-zł i temat zamknąć. Czy nie można by przenieść tych środków w niewygasające wydatki i w przyszłym roku dołożyć.
  Radny Wykrota - słuchając radnego Litwińskiego zamrażamy pieniądze. Po co zamrażać pieniądze jeśli są drogi gminne, które można zrobić. Jeśli Starosta zapewni środki na tę drogę w przyszłym roku , w naszym interesie będzie również zakończenie tej drogi i dołożymy.
  Przewodniczący Rady – w Występie nadal walczymy o drogę dojazdową. Na dzień dzisiejszy mamy zagwarantowane, że ta droga powstanie, projekt jest w trakcie realizacji. Do dnia dzisiejszego nie wiemy , którędy ta droga będzie przebiegać. Dlatego pan Wójt zaproponował przesunięcie środków z tej drogi na drogę gminną Jęgrzna – Gózd.
  Radny Papros – na razie nie ma żadnego projektu drogi dojazdowej.
  Radny Ślusarczyk – uważał, że droga Jęgrzna-Gózd mogłaby poczekać jeszcze rok. Skoro przez Starą Występę nie będzie szła droga dojazdowa do Kielc , nie widzę problemu aby budować tę drogę za nasze środki bo to jest droga gminna.
  Przewodniczący Rady – być może będzie taki wariant drogi dojazdowej , że pewien odcinek będzie szedł przez wieś Stara Występa.
  Radny Papros - stwierdził, że nie może iść droga dojazdowa przez wieś , ponieważ taka droga musi mieć szerokość 6 m a nigdzie przez wieś nie zmieści się droga tej szerokości. Trzeba by wyburzać domy.
  Radna Kołomańska - nie będzie drogi przez wieś przede wszystkim dlatego, bo mieszkańcy się nie zgodzili i absolutnie przez Starą Występę nie będzie szła droga.
  Przewodniczący Rady – póki co mamy drogę przez Starą Występę poprawioną.
  Radny Wykrota – Wójt wyjaśnił na Komisji, że póki co nie wiemy jaki odcinek trzeba zrobić na Starej Występie, a jaki wykonywany będzie w ramach drogi dojazdowej do Kielc.
  Radny Papros - wobec tego zacząć budować od strony lasu do pierwszego domu dywanik asfaltowy i pogłębienie rowów. Pozostanie do wykonania ok. 100 m drogi od strony E-7.
  Przewodniczący Rady – myślę, że drogę Stara Występa będziemy realizować w przyszłym roku a tymczasem proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008r.

  Uchwała Nr 21/XX/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 września 2008r.
  ( za- 6 radnych, przeciw- 6 radnych, 3 radnych nieobecnych na sesji )
  Wobec równej liczby głosów za i przeciw, uchwała nie została podjęta.

  W takiej sytuacji o głos poprosiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Powiedziała, że w uchwale oprócz przesunięcia na drogę Jęgrzna Gózd są także inne rzeczy np. dotacja na zakup strojów czy wyprawka szkolna. Jeżeli nie przyjmiemy tego, wiąże się to ze stratą dotacji.
  Radny Wykrota – zapytał, czy da się wyłączyć coś z uchwały i zostawić do następnej sesji.
  Radna Kołomańska – wyjściem byłoby przyjąć zmiany budżetu bez jednego punktu . Tak zgłoszony wniosek radnego, powinien być przegłosowany po czym przegłosowana cała uchwała w sprawie zmian budżetu.

  W tym momencie na posiedzenie wrócił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, który po krótkiej informacji o zaistniałej sytuacji zabrał głos.
  Z tego jak się zorientowałem Rada Gminy ma obiekcje do przesunięcia środków z planowanych inwestycji drogowych Podłazie i Stara Występa na drogę Jęgrzna –Gózd.
  Droga powiatowa Podłazie nie może być realizowana bez udziału Powiatu 50% : 50%. Realizacja tej inwestycji tylko przez naszą gminę jest niemożliwa.
  Realizacja drogi gminnej Występa - środki zabezpieczone w budżecie na tę drogę miały być w części przeznaczone na projekt odcinka drogi, który byłby odcinkiem drogi dojazdowej do Lekomina a resztę środków na realizację tej drogi . Ponieważ Dyrekcja Generalna wycofała się całkowicie z inwestycji – droga dojazdowa do Lekomina uznaliśmy, że do czasu aż projekt drogi dojazdowej będzie zrealizowany przez Dyrekcję Generalną nie będziemy realizować drogi Stara Występa tym bardziej, że mieszkańcy również nie wyrazili zgody na to aby ta droga była odcinkiem drogi dojazdowej do Kielc. Droga przez wieś ma być drogą tylko o znaczeniu lokalnym. Projekt tej drogi jest przygotowywany.
  Radny Papros – Pani Sayor z Generalnej Dyrekcji powiedziała, że zupełnie jeszcze nie wiadomo którędy będzie szła droga dojazdowa do Kielc, może iść nawet 30 km od Występy. Występa może nie mieć wcale drogi dojazdowej.
  Wójt Gminy – jest jeszcze Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” którego wszyscy członkowie (z innych miejscowości również) opowiadają się za tym, aby droga dojazdowa powstała. Działania Stowarzyszenia i gminy idą w tym kierunku aby wymóc na Dyrekcji projekt na te drogę, bo jest ona dla nas niezwykle ważna.
  W tym momencie należy sobie postawić pytanie, czy Rada Gminy życzy sobie aby za 90.000,-zł wykonać 300 m dywanika asfaltowego przez Starą Występę aby dzieci mogły jeździć na rolkach, czy lepiej zrobić odcinek drogi gminnej służącej mieszkańcom Gozdu i Jęgrznej i rodzicom dowożącym dzieci do szkoły w Goździe. Jest coś takiego jak odpowiedzialność Rady Gminy za decyzje dotyczące nie tylko mojej miejscowości ale również innych miejscowości w tej gminie. Moje decyzje poszły w ślad za decyzjami GDDK i A, po to aby umożliwić mieszkańcom różnych miejscowości naszej gminy korzystanie z drogi dojazdowej do Kielc. Jestem tego samego zdania co członkowie Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” . Pani Ewa Sayor powiedziała do mnie, że mają pieniądze na to aby te drogę wykonać. W tym roku ogłoszą przetarg na wykonanie projektu tej drogi. Ja tylko chcę abyśmy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji , jaki ma mieć przebieg droga dojazdowa do Kielc. Na przebieg drogi dojazdowej 30 km od Występy ja się nie zgodzę , bo nie daje ona możliwości naszym mieszkańcom uruchomienia transportu i przewozów publicznych oraz najkrótszego dojazdu do Kielc. Jeśli wysoka Rada uzna, by w przyszłym roku wykonać te 300 m drogi Stara Występa , to zrobimy to.
  Dzisiaj jednak, kiedy mamy ogłoszony przetarg musimy zagwarantować środki na tą inwestycję a jest to inwestycja niezwykle potrzebna. Jest tutaj Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Chrzęszczyk , który dobrze wie i może powiedzieć ilu mieszkańców korzysta z tej drogi.
  Radny Papros - nie jestem przeciwny budowaniu tej drogi, ale zupełnie nie wiadomo jeszcze którędy będzie przebiegać droga dojazdowa.
  Radny Ślusarczyk – są to wszystko czcze słowa. Nikt nie neguje drogi Jęgrzna –Gózd ale skoro pieniądze były przeznaczone w budżecie na drogę Stara Występa przez wieś, to należy to wykonać. Dlaczego jest ogłoszony przetarg skoro nie ma pieniędzy.
  Wójt Gminy – logika podejmowania decyzji. Jeśli mam pismo od Starosty Powiatu, że w tym roku droga Podłazie nie będzie realizowana, jeśli mam odpowiedź Pani Dyrektor Generalnej Dyrekcji , że droga dojazdowa nie będzie realizowana, to logika nakazuje zrezygnować z dywanika asfaltowego na długości ok. 300 m a zrobić inwestycję łączącą Jęgrzną z Gozdem koło szkoły. Jeśli uznacie państwo, że w przyszłym roku należy wykonać dywanik asfaltowy w Starej Występie to przeznaczymy pieniądze i to wykonamy.
  Radny Litwiński – czy środki przesunięte z dróg na Występie i Podłaziu wystarczą na zrobienie całego odcinka drogi Jęgrzna- Gózd.
  Wójt Gminy – nie załatwią w całości bo ok.400 m, a cała droga jest o długości ok.500 m. Pozostanie 100 metrowy odcinek, który zrobimy po wykonaniu kanalizacji. W przyszłym roku zapewnimy środki na drogę w Starej Występie plus 100 m drogi Jęgrzna Gózd. Mieszkańcy Starej Występy nie mają problemu z drogą, gdyż została poprawiona a w tym momencie zrobimy większy zakres prac na drodze Jęgrzna- Gózd. Proszę to przemyśleć jeszcze raz. Proszę również uwzględnić, że w przyszłych latach będziemy robić duże inwestycje.
  Radca Prawny – jeśliby radni chcieli ponownie głosować nad tą samą uchwałą, ktoś z radnych musi zgłosić wniosek o ponowne głosowanie.
  Radny Nyga – zgłosił wniosek o ponowne głosowanie nad tą samą uchwałą.
  ( za- 6 radnych, przeciw- 6 radnych czyli wniosek również nie przeszedł)

  Przewodniczący Rady – ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

  Podczas przerwy większość radnych przemyślała i doszła do wniosku, że należałoby jednak uchwałę przyjąć.
  W jaki sposób to należy zrobić wyjaśnił Radca Prawny.
  Radca Prawny – wyjaśnił, że w tej chwili trzeba zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad o wprowadzenie do porządku obrad kolejnej uchwały w sprawie zmian budżetu gminy (przegłosowany bezwzględną większością głosów), przegłosować cały porządek obrad po zmianach a następnie przystąpić do głosowania nad uchwałą.
  Wójt Gminy – jeszcze raz podkreślił swoją postawę w sprawie realizacji tych dwóch inwestycji. Droga Podłazie i droga Stara Występa może być wpisana w budżet gminy na przyszły rok i może być zrealizowana. Te dwie inwestycje zostaną zaproponowane w budżecie gminy na przyszły rok tj. dokończenie drogi powiatowej w Podłaziu i wykonanie inwestycji drogi na Starej Występie. Wykonanie drogi na Podłaziu warunkuje porozumienie ze Starostwem.
  W tej chwili apeluję o przyjęcie uchwały w wersji zaproponowanej.
  Radny Nyga – zapytał co z drogą powiatową Jęgrzna - Czerwona Górka.
  Przewodniczący Rady - zwrócił uwagę radnemu, że w tej chwili realizujemy kolejny punkt porządku obrad jakim jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i proszę skupić się na tym.
  Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Pająk – wnioskuję o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w p. 11 b) w wersji proponowanej w poprzednim punkcie.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za wnioskiem Wiceprzewodniczącego Pająka, o wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
  (za - głosowało 9 radnych) .
  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie całego porządku obrad po zmianach , czyli z wprowadzonym punktem 11 b). ( za- 9 radnych)
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty.
  Radny Wykrota - skomentował bierną postawę radnych Jęgrznej i Gozdu w sprawie dotyczącej bezpośrednio ich miejscowości.

  Ad. 11 b)
  Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie za przyjęciem wprowadzonej uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Uchwała Nr 21/XX/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 września 2008r.
  (za- 8 radnych, przeciw - 0 , wstrzymało się - 0 radnych,
  nie głosowało- 4 radnych, nieobecni na sesji – 3 radnych)
  Uchwała została przyjęta większością głosów.

  Ad.12
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się protokołem z poprzedniej sesji i czy wnoszą jakieś uwagi .
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty większością głosów ( za – 11 radnych)

  Ad.13
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu, zakończył i zamknął XX posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jolanta Kołomańska


  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1509
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 775 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna