A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 9 /XXII/2008 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 24 listopada 2008 r.

  Protokół Nr 9 /XXII/2008
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 24 listopada 2008 r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania posiedzenia – godz. 9.00- 12.00


  Ad.1

  W dniu 24 listopada 2008 roku odbyło się XXII-e posiedzenie Rady Gminy w Łącznej
  IV- tej kadencji.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Starz, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.
  Na zaproszenie w posiedzeniu udział wzięli : Wójt Gminy Łączna pan Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy pan Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy pani Alicja Miernik oraz Radca Prawny pan Paweł Kuźdub.
  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych co stanowiło 87% kworum Rady.
  Radna Monika Pająk i radny Jan Nowak spóźnili się kilka minut. W dalszej części obrad uczestniczyli już wszyscy radni.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad.2
  Na sekretarza obrad powołany został radny Mirosław Nyga, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad .3
  Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad po czym zapytał czy ktoś zgłasza uwagi bądź zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad.

  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2009
  b) przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego
  c) przyjęcia ceny skupu żyta , będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego
  d) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  e) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  f) określenia wzorów formularzy informacji podatkowych
  g) ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Łączna
  h) zmian budżetu gminy na 2008 rok
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  10. Zakończenie obrad.
  Żadnych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami złożył Wójt Gminy Łączna pan Romuald Kowaliński (zał.do protokołu).
  Pan Wójt rozszerzył temat pomocy społecznej. W budżecie gminy co roku są przeznaczane środki na pomoc społeczną, w tym na domy pomocy społecznej. Z obserwacji, które do tej pory czyniliśmy wynika, że środki te trzeba będzie w przyszłym roku powiększyć i to znacznie.
  Ustawa o samorządzie gminnym nakłada obowiązek na gminę, w sytuacjach uzasadnionych, dofinansowanie pobytu osób fizycznych w domach pomocy społecznej. W budżecie jest założone 16.000,-zł, i już wiemy że tych pieniędzy będzie brakować. Nie chcieliśmy w ostatniej chwili dokonywać jakichkolwiek zmian w budżecie, bo będzie na to jeszcze czas. Otrzymaliśmy pismo od Pani Kierownik GOPS, która w piśmie swoim wnioskuje o zwiększenie kwoty z 16.000,-zł na 50.000,-zł. Mieszkańcy znają stronę prawną tego zagadnienia i wielokrotnie jest tak, że bezpośrednio rodzina czy zainteresowane osoby nie mogą partycypować w kosztach utrzymania osoby, która jest kierowana do domu pomocy społecznej, nie ma możliwości ściągnięcia środków. W związku z tym obowiązek spada na gminę. W mijającym roku mieliśmy jeden przypadek takiej osoby, która miała wysoką emeryturę czy rentę a mimo to kwoty, które musimy przeznaczać na pobyt tej osoby w domu pomocy społecznej są spore. Trzeba zastanowić się nad tym tematem, spektrum jest o tyle duże, że domy pomocy społecznej są w różnych standardach. Są takie w których pobyt pensjonariusza miesięcznie kosztuje 1.500,-zł ale są takie w których pobyt kosztuje 1.800,-zł bądź więcej. Zgodnie z ustawą powinniśmy umieścić daną osobę najbliżej miejsca dotychczasowego zamieszkania, często jest tak że dana osoba wskazuje w którym domu pomocy społecznej chciałaby być, a okazuje się że tam nie ma miejsca. Wspominam o tym, żeby Rada miała jakieś rozeznanie wiedziała że taki problem istnieje. Myślę, że w niedługim czasie będziemy musieli do tego wrócić.
  Następny zgłoszony problem był związany z kursowaniem autobusów PKS Kielce. Wysłaliśmy oficjalne pismo do PKS, rozmawiałem również z prezesem osobiście. Od pani radnej Kołomańskiej wiem, że sytuacja się trochę poprawiła. Nasza planowana dotacja dla PKS i MPK jest na poziomie 19.000,-zł. Część tych pieniędzy pójdzie na MPK, ponieważ był taki moment że autobus MPK linii nr „11” nie kursował a jest spora grupa mieszkańców którzy z niego korzystają. Jeśli chodzi o PKS to utrzymaliśmy dotację na tym samym poziomie.
  Jeśli chodzi o zimowe bieżące utrzymywanie dróg powiem tak, wczoraj mieliśmy pewien test. Od godziny 4 rano odbierałem telefony z interwencjami z różnych miejsc w gminie. Niektóre interwencje są uzasadnione i budzą niepokój. Wielokrotnie wyjaśniałem mieszkańcom, którzy interweniowali, że ciągnik mamy jeden na wszystkie drogi gminne.
  Nie ma fizycznej możliwości, ażeby ten ciągnik był w stanie odśnieżyć i utrzymać przejezdność każdego odcinka drogi. Obserwuję jak Powiat odśnieża i utrzymuje nasze drogi, nie jestem optymistą aczkolwiek widzę, że jeśli chodzi o początek zimy to np. na Zaleziance i Występie drogi były odśnieżane, nie wiem jak było w innych miejscowościach. Mieszkańcy mieli problemy z telefonami tak do gminy jak i do powiatu. Z tej sytuacji wyciągnąłem wnioski, dziś na sesji wszyscy radni otrzymają informacje, z numerami telefonów w sprawie zimowego utrzymania dróg. Taka sytuacja nie może się więcej powtórzyć.


  Ad. 6 i 7
  Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań.
  Radny Nyga - zwrócił uwagę Wójtowi Gminy, że wczoraj dzwoniła mieszkanka z Zajamnia w sprawie odśnieżania drogi ponieważ miała chore dziecko i potrzebowała wyjechać, Pan Wójt nie odebrał telefonu, a to jest droga gminna i Pan Wójt powinien zareagować. Ja dzwoniłem w sprawie drogi powiatowej.
  Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego, radny uważał, że należy wcześniej zdecydować która miejscowość będzie robiona jako pierwsza.
  Radna Sztabowska – droga powiatowa na Zagórzu wczoraj była nieprzejezdna. Dzwoniłam wszędzie i nie było żadnej reakcji, bo to był dzień wolny od pracy. Dopiero dzięki interwencji Pana Wójta została odśnieżona droga od stacji PKP do Zagórza.
  Radny Ślusarczyk – poruszył kwestię dopłaty do domów opieki społecznej. Czy wiemy wiedzę ilu jest naszych mieszkańców w takich domach i od czego zależy ta dopłata. Ja znam taką zasadę, że nie przyjmują ludzi do domu opieki społecznej jeśli nie wystarcza emerytura na pokrycie kosztów pobytu. Dlaczego wobec tego, jest potrzebna aż tak duża kwota - 50.000,-zł.
  Jeśli chodzi o drogi, to powiat skarżyski nie dba o drogi. Pług przejedzie zsunie śnieg na chodnik a piesi nie mają którędy przejść. Zupełnie inaczej jest w powiecie kieleckim.
  Radny Wykrota – przy trasie E-7 w Goździe na górce, ludzie muszą wychodzić na jezdnię bo chodnik jest cały zasypany śniegiem, może pracownik z grupy robót poszedłby tam i odśnieżył.
  Radna Kołomańska – proponuję zrobić komisję na temat domów opieki społecznej z udziałem Kierownika GOPS, gdyż musimy się z tym dokładnie zapoznać przed uchwaleniem budżetu.
  Druga sprawa, chciałabym żeby Powiat zakładał siatki wzdłuż dróg powiatowych przed śniegiem, chodzi głównie o odcinek drogi od Gozdu do Jaśli, ale nie tylko, bo na pewno są też i inne odcinki drogi powiatowych , gdzie takie siatki byłyby potrzebne. Radna prosiła aby porozmawiać z Powiatem w tej sprawie.
  Radny Papros – chciałem poruszyć temat dopłat do domów pomocy społecznej. Przyjmują wszystkich ludzi bez względu na to czy ma emeryturę czy nie, i bez względu na jej wysokość.
  Jeśli ma emeryturę to mu ściągają 70% , a resztę pozostawiają. Pozostałą brakującą kwotę dopłaca GOPS, jeśli ma podpisaną umowę z wojewodą.
  Radny Fąfara – chciałem podziękować za barierki.
  Druga sprawa to, przeraziłem się jak zobaczyłem jak dzieci jeżdżą w autobusach szkolnych. Tam nie ma nawet gdzie stanąć, jest to bardzo niebezpieczne. Czy nie mogłyby jeździć większe autokary.
  Radna Kołomańska – zabrała głos w tej samej sprawie. Moje dziecko chodzi do szkoły w Zagnańsku, dzieci ze szkół podstawowych nie mają prawa wsiadać do autobusu, dowożącego uczniów do gimnazjum. To nie jest dobrze, ale urząd nie ma obowiązku zapewniać dzieciom miejscowym transportu. Przewoźnik dostaje wykaz uczniów które muszą jeździć i jeśli nie chce to nie zabiera innych dzieci miejscowych, których na tej liście nie ma. My możemy tylko prosić, ale przewoźnik nie musi wyrazić zgody lub dać większego autokaru. Zwiększając liczbę kursów będziemy musieli więcej płacić.
  Radny Chrzęszczyk – czy to są takie przepisy czy tak gmina podpisała umowę. Uważam że jeśli gmina podpisuje umowę to powinna decydować kto ma jeździć, nie powinno być tak, żeby te małe dzieci chodziły piechotą. Wszystkie dzieci powinny jeździć, autobus szkolny nie powinien zabierać tylko osób starszych.
  Radna Kołomańska – przepisy tak mówią, dziecko do 3 kilometrów ma obowiązek iść pieszo, mało tego niektóre gimbusy są dostosowane tylko dla dzieci gimnazjalnych a nie małych dzieci z podstawówki.
  Sołtys Występy p. Justyn Pająk – zgłosił prośbę aby usunąć beton z drogi powiatowej w Występie, który wylał się z samochodu, stwarza to zagrożenie na drodze. Firma wiedziała o tym i mieli to sprzątnąć - nie sprzątnęli. Policja jest poinformowana, ma zgłoszone, kto to zrobił.
  Wójt Gminy – odnośnie domów pomocy społecznej myśl, że zaprosimy Kierowniczkę GOPS na którąś z komisji i porozmawiamy szczegółowo na ten temat.
  Odnośnie telefonów z interwencjami w sprawie zimowego utrzymania dróg, Pan Wójt stwierdził.
  Staram się uzbroić w cierpliwość, rozumiem panią która wczoraj dzwoniła, bo sprawa dotyczyła małego dziecka. Każdy rodzic, kiedy jest zagrożenie zdrowia a nie ma możliwości szybkiego transportu dziecka do lekarza, denerwuje sie bo budzi to lęk.
  Będę się starał interweniować w takich sprawach. Nie jest prawdą, że nie odbieram telefonów, mój telefon jest telefonem służbowym i moim obowiązkiem jest go odebrać bez względu o której godzinie ktoś zadzwoni. Numer mojej komórki jest nawet w książce telefonicznej. Staram się ludziom pomagać ale cudotwórcą nie jestem.
  Kwestia siatki przy drogach, to temat który wraca od ubiegłego roku. Rozmawialiśmy z dyrektorem ZDP p. Kieresem, który stwierdził że nie mają na to pieniędzy a poza tym będą kraść siatkę.
  Jeśli chodzi o przewozy dzieci, myśmy interweniowali w tej sprawie do prezesa PKS żeby dali większe autobusy, obiecał że zajmie się tą sprawą. Miały być podstawiane większe, bo ja również uważam że wszystkie dzieci powinny być zabierane. Przepisy przepisami ale musi też być zdrowy rozsądek.
  Jeśli chodzi o beton na drodze, wszystkie sytuacje które dotyczą zdarzeń na drodze czy to gminnych czy powiatowych, powinny być natychmiast zgłaszane na policję. Gmina nie ma możliwości monitorowania dróg , mieszkańcy mogą zgłaszać do nas takie sytuacje ale my i tak przekazujemy to policji.
  Radny Wykrota – na pytanie radnego, czy przystanek w Goździe po wypadku będzie naprawiony Wójt Gminy odpowiedział, że tak.
  Wójt Gminy – wyjaśnił temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Podania, które wpłynęły do Urzędu można podzielić na dwie grupy.
  Pierwsza grupa podań to takie w których mieszkańcy postulują o takie zmiany, które mogłyby być przeprowadzone bez zmiany studium uwarunkowań. Natomiast 85% wniosków, dotyczy takich zmian które musi poprzedzać zmiana studium uwarunkowań. Plan zagospodarowania przestrzennego to jest taki dokument w którym jest podzielony cały teren gminy na wyodrębnione obszary. Jeśli wnioskuje się o odrolnienie działek a ten teren objęty jest zakazem budowy to najpierw trzeba zmienić studium a dopiero później zmienić plan zagospodarowania. Zmiana granic rozgraniczających te różne tereny powoduje że trzeba zrobić najpierw ten krok, potem kolejny.

  Etapowy pomysł załatwiania zrodził się stąd, że generalnie przyjęcie zasady zmiany całości planu wiąże się z przygotowaniem map i wysokimi kosztami. Ponieważ w naszym budżecie nie ma za dużo środków, będzie trudno wygospodarować pieniądze na zmianę planu w całości. Myślę, że podjęcie decyzji, robimy jedną czy drugą miejscowość będzie obarczone pytaniem dlaczego oni a nie my. Trzeba wyjaśnić mieszkańcom, że robimy zmiany najpierw tam skąd wpłynęło najwięcej podań. Faktem jest, że w najbliższych dwóch latach jakieś zmiany w planie musimy podjąć. Czy to będzie duży zakres czy mniejszy trudno mi w tym momencie powiedzieć. Były takie rozmowy nawet na połączonych komisjach gdzie państwa sugestia była taka sama jak moja, ażeby nie pan Gębski tylko ktoś inny ten temat nam załatwiał i domyślam się jaki może być powód takiej decyzji. Znajdziemy innego urbanistę żeby się tym zajął. Koniec roku nie jest dobry do podejmowania takiej decyzji ale w ciągu dwóch lat na pewno podejmiemy działania. Więcej na ten temat nie mogę powiedzieć.
  Radny Nyga – pytałem kiedyś pani Bednarz o działki na Czerwonej Górce za przejazdem, czy można je przekształcić z rolnych na budowlane. Pani Bednarz powiedziała że tego nie można przekształcić. Miał się pan Wójt zorientować i nie dostałem odpowiedzi.
  Wójt Gminy - proszę zapytać o to pana Nicińskiego.
  Radna Pająk – co z planem na kanalizację na Osełkowie.
  Proszę o naprawę przystanku na Osełkowie.
  Wójt Gminy – istotnie, zbyt długo trwa naprawa przystanku. Zgłosiliśmy dewastację przystanku na policję i wszystkie procedury wstrzymywały nas przed naprawą, sprawca jest ustalony. .
  Na przystanek w Goździe poprosimy o oferty od różnych wykonawców.
  Kwestia firmy Eko – Dom i projektu na kanalizację. W pewnym momencie uwarunkowania związane z RPO i przemożna chęć ażeby mieć jak najwięcej dokumentacji spowodowała że podjęliśmy decyzję, aby nie zrywać umowy z firmą Eko-Dom. Firma ta charakteryzuje się kosmiczną ignorancją i złym traktowaniem klienta. Ograniczyliśmy już sprawę tylko do Osełkowa z tego powodu, że chcieliśmy Osełków umieścić w RPO jako kolejny etap. W ostatnim czasie wymusiliśmy na firmie żeby dostarczyła nam projekt. Projekt nam dostarczono natomiast nie jest on kompletny, ponieważ umowa która została zawarta z Eko Domem zawierała przygotowanie projektu w formie papierowej i w formie elektronicznej. Obejmowała również pozwolenie na budowę, kosztorysy i wszystkie decyzje w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Firma dostarczyła nam 4 egzemplarze projektu tylko w formie papierowej.
  Granica przyzwoitości została przekroczona, nie wiem jaka będzie decyzja co do projektu. Tak czy owak, kanalizacja w Osełkowie musi być wykonana, innej możliwości nie ma. Firma Eko Dom posiadała taką wiedzę i takie dokumenty, które w krótkim okresie czasu mogłyby być zrealizowane. Mówiąc krótko projekt całości mógłby być dostarczony. Ponieważ sytuacja jest bardzo poważna do końca tego tygodnia ta sprawa będzie ostatecznie wyjaśniona i załatwiona.
  Radny Nowak – zgłosił, że znak drogowy - lustro jest potłuczone na przejeździe kolejowym na Czerwonej Górce.
  Radny Bogdan Pająk – zapytał o wniosek który złożył na połączonych komisjach w sprawie zadłużenia gminy.
  Skarbnik Gminy – zadłużenie na dzień 31 października br: ogólny 8.374,70 zł w tym podatek rolny 6.180,26 zł, podatek leśny – 562, 94 zł, podatek od nieruchomości – 1. 631,50 zł. Jeżeli chodzi o zadłużenia 2006 roku, jest to kwota 365 zł od trzech podatników, w 2007 roku - 1.600,-zł od ośmiu podatników.
  W roku bieżącym 6.409,70 zł od około 200 podatników, i na pewno duża część z tego jeszcze w tym roku wpłynie. Upomnienia mieszkańcy dostali.
  Umorzenia: W tym roku było jedno umorzenie - 10 zł dla jednego podatnika, w 2007r – 1 490,79 zł. umorzenie dla ośmiu osób. Jeżeli kwota umorzenia przekroczyłaby 500 zł dla jednego podatnika wówczas musimy ogłosić to na tablicy ogłoszeń.
  Więcej pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2009
  Przewodniczący Rady Gminy – projekt uchwały był omawiany na połączonych komisjach, czy są dziś jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały.
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady wobec tego poddał pod głosowanie dwa wnioski wypracowane na komisji.
  1/ wniosek radnego Wykroty, w § 5 pkt.1 zmniejszenie proponowanych kwot odpowiednio na – 250zł, - 600zł, – 250zł (za- 15 radnych)
  2/ wniosek Wójta Gminy (niecelowe było głosowanie tego wniosku)

  Przewodniczący Rady – prosił o przegłosowanie całego projektu uchwały.


  Uchwała Nr 24/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008 r.
  została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz stwierdził, że na komisji nie było uwag do projektu uchwały i zapytał czy dziś są jakieś uwagi.
  Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

  Uchwała Nr 25/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008 r.
  została przyjęta jednogłośnie (za – 15 radnych)

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta , będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz – na posiedzeniu komisji zgłoszony został wniosek przez radnego Bogdana Pająka aby cenę żyta obniżyć z proponowanej przez Pana Wójta 50 zł/q żyta, do kwoty 45 zł/q żyta czyli pozostawić stawkę tegoroczną.

  Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Pająka Wniosek został przyjęty jednogłośnie ( za – 15 radnych)
  Przewodniczący Rady poprosił radnych o poprawienie sobie w swoich projektach uchwał kwoty na 45 zł/q żyta, po czym poddał pod głosowanie projektem uchwały.

  Uchwała Nr 26/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008r
  została przyjęta jednogłośnie ( za – 15 radnych)
  Ad. 8 d)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Przewodniczący Rady – czy są pytania.
  Radny Wykrota – na komisji padł wniosek radnego Chrzęszczyka , w sprawie wysokości podatku od budynków mieszkalnych – 0,10 zł /m2 zł, czyli w wysokości dotychczasowej. Ja wnioskuję wysokość tego podatku 0,20 zł/m2, bo pewne inwestycje są prowadzone , będą prowadzone i pieniądze są potrzebne.
  Przewodniczący Rady – oprócz tego w pkt.1 a) od gruntów był wniosek z komisji radnego Pająka – 0,55 zł/m2.
  Odbyło się głosowanie wniosku radnego Pająka w pkt 1 a) - 0,55zł/m2. (za- 15 radnych)

  Przewodniczący Rady - odnośnie pkt. 2 a) mamy trzy wnioski do przegłosowania:
  1) wniosek radnego Chrzęszczyka – 0,10 zł/m2 ( za 8 radnych)
  2) wniosek radnego Wykroty – 0,20 zł/m2 (za 5 radnych)
  3) wniosek Wójta Gminy – 0,30 zł/m2
  W wyniku głosowania przeszedł wniosek radnego Chrzęszczyka - 0,10 zł/m2 od budynków mieszkalnych, czyli w wysokości dotychczasowej.
  Pozostałe stawki pozostają w wysokości zaproponowanej w projekcie uchwały.

  Uchwała Nr 27/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008r.
  została przyjęta większością głosów
  (za – 14 radnych, nie głosował – 1 radny)

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Przewodniczący Rady – na komisji nie było uwag do w/w uchwały. Czy ktoś zgłasza teraz jakąś uwagę.
  Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie.

  Uchwała Nr 28/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008r.
  została przyjęta większością głosów
  (za – 14 radnych, wstrzymał się – 1 radny)  Ad. 8 f)
  Podjecie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowej
  Przewodniczący Rady – na komisji nie było uwag do tej uchwały, czy w tej chwili są pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie treści uchwały.

  Uchwała Nr 29/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008r.
  została przyjęta większością głosów
  (za – 14 radnych, nie głosował– 1 radny )

  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady – czy są uwagi do projektu uchwały.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
  Uchwała Nr 30/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008r
  została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)

  Ad. 8. h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.
  Przewodniczący Rady – czy są pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono. Uchwała została poddana pod głosowanie.

  Uchwała Nr 31/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008
  została przyjęta jednogłośnie (za – 15 radnych)


  Radny Fąfara – zapytał co z koparką dla ZGK.
  Wójt Gminy – Kierownik ZGK przygotował informację na temat sprzętu, jaki powinien być zakupiony dla ZGK . Średnia cena koparki to jest ok. 160.000,-zł/ netto. Potrzeby sprzętowe ZGK są znane. Musimy się zastanowić czy w chwili obecnej mamy środki aby taki sprzęt kupić. ZGK wygospodarował jakieś pieniądze na koparkę. Pani Skarbnik rozezna, czy będziemy mogli wspomóc ten zakup jakąś dotacją. Jeśli podejmiemy decyzję o zakupie koparki to musimy gdzieś te pieniądze znaleźć, gdzieś trzeba zdjąć i przeznaczyć na koparkę. Trzeba się zastanowić jaka kwota jest potrzebna i czy tą kwotę będziemy w stanie w budżecie znaleźć. Pewne procedury i wymogi formalne są i musimy się do nich dostosować.
  Radny Chrzęszczyk - zapytał czy kierownik ZGK wystąpił z wnioskiem zakup koparki.
  Wójt Gminy – nie ma takiego wniosku. Ja wystąpiłem do kierownika ZGK 2 miesiące temu o program naprawczy i do chwili obecnej takiego programu nie otrzymałem. Wszyscy wiemy , że koparka jest potrzebna. Możliwości to jest jedno a to co byśmy chcieli to drugie.
  Jeśli kierownik ZGK wystąpi do mnie z konkretną propozycją i za konkretną cenę to ja mogę się do tego odnieść, przedstawić Radzie Gminy , wówczas pani Skarbnik zobaczy gdzie takie pieniądze możemy znaleźć. Jeszcze raz poproszę kierownika ZGK o informację jaka koparka i za ile jest potrzebna w Zakładzie.
  Radny Ślusarczyk – ponawiam apel, skąd weźmiemy 160.000,-zł. Dałem namiary na koparkę w idealnym stanie za 80.000,-zł, drugą za 100.000,-zł. Mam adres, mam namiary. Można kupić tańszą dwa razy. Jak można żądać dwa razy tyle.
  Radny Chrzęszczyk - dyskutujemy nad czymś nad czym w ogóle nie powinniśmy dyskutować, skąd wiemy, ze w ZGK jest potrzebna koparka, przecież nie mamy pisma od kierownika.
  Wójt Gminy – Wiceprzewodniczący Rady pan Chrzęszczyk ma rację, wiedzę na temat sprzętu mam ale nie stąd, że oficjalnie wpłynęła taka prośba. Wiemy tylko dlatego, że chodzą pracownicy ZGK i kierownik i mówią o tym. Wola ze strony Rady Gminy jest ażeby kupić taki sprzęt. Poszukam z Panią Skarbnik pieniędzy na ta koparkę, ale 80 000 zł a 160 000 zł to ssą dwie różne sprawy. Z czegoś zdejmiemy a tu przekażemy.
  Po raz kolejny zobowiążę kierownika żeby wystąpił z oficjalnym pismem do gminy o zapotrzebowanie na koparkę.
  Radny Nyga – Kierownik Giza nas lekceważy, byłem u niego osobiście, zaprosiłem na komisje połączone a on nie przyszedł.
  Wójt Gminy – to że Pan Kierownik nie przyszedł na komisję nie świadczy o tym, że lekceważy radnych, a może chciałby pewne rzeczy załatwić sam, boryka się z pewnymi przesłankami finansowymi. Pewna ścieżka służbowa również musi być zachowana. Przewodniczący komisji czy nawet radny powinien przyjść do Wójta Gminy i poinformować o tematyce jaką chciałby poruszyć na posiedzeniu komisji i to Pan Wójt wyda polecenie pracownikowi aby pojawił się na komisji i przedstawił temat.
  Poproszę Kierownika ZGK na najbliższą komisję, żeby przedstawił całą sytuację i wystąpił z oficjalnym pismem.
  Radna Kołomańska – dobrze byłoby gdyby kierownik do sprawozdania dołączył plan naprawczy, bo to jest bardzo ważne.
  Radny Fąfara – może kierownik ZGK myśli nad tym czy będzie miał pieniądze. Wójt musi zrozumieć Kierownika ZGK.
  Wójt Gminy – nikt z nas nie jest idealny, prosząc pana Kierownika o program naprawczy i wskazując, które elementy powinny być w nim uwzględnione, miałem na uwadze stan techniczny obecnie posiadanego sprzętu, i kierownik ma tego pełną świadomość. W związku z tym ta wiedza ma być przeniesiona nie tylko na poziom wójta ale także na poziom Rady. Można by machnąć ręką nad programem naprawczym ale z drugiej strony jeśli wykładamy określone pieniądze na sprzęt, który ma nam służyć to musimy wiedzieć czy tym sprzętem będziemy mogli realizować zadania i jakie zadania. Musimy wiedzieć czy ten sprzęt może na siebie zarobić.

  Poruszę teraz inną sprawę. Docierają do nas prośby, sugestie, są inwestorzy ,którzy po analizie naszego planu zagospodarowania przestrzennego, dochodzą do wniosku że to wiąże się z określonymi wydatkami. Wiedzą, że w jednostkowych sytuacjach gmina nie może podjąć decyzji o zmianach w planie z dwóch powodów: byłoby to naruszeniem przepisów prawa, z drugiej strony byłoby to kuriozalne. Pojawiają się sugestie, że chcą wziąć na siebie całość obowiązków finansowych w jednostkowej zmianie planu w odniesieniu do konkretnych działek. Chciałbym znać opinię wysokiej rady w tym zakresie, czy rada ustosunkuje się pozytywnie do tych wniosków. Jeśli tak to mamy wzory umów, które podpisywane były między innymi samorządami a jednostkowymi inwestorami i Rada wyrażała zgodę na to. Z tego tytułu gmina nie była obciążona kosztami ale dawała szansę inwestorowi wybudowania w danym terenie jakiejś inwestycji. Państwo radni będziecie musieli być zapoznani ze sprawą, jaka to jest działka , gdzie leży, i będziecie musieli podjąć decyzję o tym czy akceptujecie, czy pozwalacie na dokonanie zmian w tej konkretnej sytuacji. Przepisy prawa mówią, że plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem który ma opracować samorząd czyli gmina. Dlatego w sytuacji, gdy pojawia się inwestor, który chce przejąć na siebie całość obowiązków finansowych, to gmina może na takie zmiany pozwolić. Lepiej byłoby gdyby ten plan zakładał możliwość budowania się. Jeśli prześledzić sytuację rynkową to wybudowanie domu w tej chwili to jest kwota ok. 300 000,-zł, czy na to pozwoli sobie człowiek biedny. Wiele osób chce i ma prawo oczekiwać ażeby to gmina zmieniła plan, tylko że tu jest pewien problem. Mamy określone zadania, którymi są duże inwestycje, dlatego gminę na tą chwilę nie jest stać podjąć się ciężaru zmian w planie w takim zakresie, jak wielu mieszkańców by oczekiwało. W takim zakresie tych zmian nie zrobimy, nie dlatego że ich nie chcę, ale coś za coś trzeba dokonać wyboru.
  Wystąpiła Agencja Nieruchomości Spółka Cywilna “Piękne miejsce” z propozycją o przeprowadzenie jednostkowej zmiany studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego gdzie wszelkie koszty pokryją we własnym zakresie. Na którąś z komisji przygotujemy dokumenty i będziemy dyskutować.
  Radny Ślusarczyk – uważał, tego kogo stać to sobie odrolni działkę a co z tymi, których nie stać na odrolnienie. Jestem również za tym, ale uważam jeśli znajdzie się dwóch czy trzech inwestorów w danym sołectwie to można dołożyć z budżetu gminy i odrolnić całe sołectwo.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński poprosił ponownie o głos.
  Chciałbym podziękować Państwu radnym za głosowanie. Pytają się radni, mieszkańcy czy skorzystamy ze Schetynówek. Nie dziwię się ty pytaniom, niektóre programy dla wielu samorządów są nie do ugryzienia. Minął właśnie termin składania wniosków na schetynówki gdzie 50 % dofinansowania można było na daną drogę uzyskać, a 50 % środki własne. Ten program jest przewidziany na kolejne lata i jest możliwość skorzystania z takiego programu. Wielokrotnie dawałem sygnały że jest coś takiego jak fundusze związane z PROW i LGD. Tutaj też są spore pieniądze do wzięcia ale z dofinansowaniem własnym. Można by przygotować wniosek na konkretną inwestycję.
  Pytanie jest jedno, skąd wziąć środki własne. Moje propozycję, odnośnie podatków padły właśnie z tego powodu. Wspólnie z Panią Skarbnik przygotowywaliśmy budżet mając na uwadze największe inwestycje. Drogi powiatowe są umieszczone w budżecie na kolejne lata a 500.000,-zł to jest kwota olbrzymia, ale są to inwestycję dla naszej gminy niezwykle potrzebne. Rezygnacja z którejkolwiek inwestycji byłaby katastrofą.
  Mówię też o tych pieniądzach, które nam jako członkom LGD należą, bo każda gmina dostanie te pieniądze ale musi znaleźć środki własne. Stąd też moje wątpliwości - czy warto rezygnować z tych podatków. Dzisiaj jest już decyzja przesądzona. Ja specjalnie nie zabierałem na ten temat głosu aczkolwiek padały tutaj stwierdzenia ze strony Pana Wiceprzewodniczącego mówiące o tym, że to nie radny tylko wójt powinien o to zabiegać i bronić. Jestem przeciwny takiemu stawianiu sprawy uważam, że to gremium jakim jest Rada Gminy, są to ludzie odpowiedzialni za przyszłość gminy i tego co się w niej będzie robiło. Decydując się na taki podatek bądź inny macie państwo określoną motywację do tego, żeby to przeprowadzić. Czasami jest konieczne wzniesienie się ponad własny interes. W przyszłych latach państwo będziecie mniej skłonni do tego żeby podejmować decyzję podatkowe, myślę o przyszłym roku. To był ostatni okres kiedy można było w niewielkim stopniu zmienić stawki podatkowe. To Rada Gminy jest odpowiedzialna za to, co będzie się w gminie robić. Będziemy się rządzić tymi środkami, które mamy.
  Pan Wójt podziękował.
  Ad. 9

  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem i czy są uwagi do protokołu
  Uwag nie zgłoszono.
  Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy radni (za-15 radnych).

  Ad.10

  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział, zakończył i zamknął XXII- gie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.

  Protokółowała Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Mirosław Nyga


  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1511
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 698 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna