A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 9/XXXII/2009 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 26 listopada 2009r.


  Protokół Nr 9/XXXII/2009
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 26 listopada 2009r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 9.00 – 11,30

  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz otworzył kolejne posiedzenie Rady Gminy w 2009 roku a jednocześnie XXXII posiedzenie w kadencji.
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy.
  Spośród pracowników Urzędu Gminy obecni byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik.
  Na liście obecności spośród 15 radnych, podpisy złożyło 10 radnych. Nieobecni radni: Chudzik Anna, Fąfara Wojciech, Papros Jan, Elżbieta Sztabowska, Tadeusz Żmijewski – wszyscy usprawiedliwieni.
  Obecni radni stanowili 67 % ustawowego składu Rady Gminy , wobec czego podejmowane uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Sławomira Litwińskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna za rok szkolny 2008/2009.

  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  b) wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna.
  c) zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  d) uchylenia uchwały Nr 25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.
  e) uchylenia uchwały Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.

  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.
  Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy od 29 października 2009. do dnia 26 listopada 2009r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił zasady korzystania ze środków PROW i RPO, gdzie zmieniły się zasady na mniej korzystne, ponieważ najpierw trzeba zrealizować inwestycję, sfinansować ją a dopiero wtedy zwrócone zostaną środki. Nie ma już sukcesywnego finansowania w miarę realizacji faktur.
  Są do wzięcia realne pieniądze na odnowę dwóch miejscowości 2 x 500 tys. zł, ale musimy mieć na to środki własne. Są jeszcze do wzięcia małe granty w kwocie 25 tys zł. Jedynym problemem są środki własne.
  Mamy pewien pomysł wypuszczenia obligacji komunalnych i nad tym będziemy się zastanawiać.

  Następnie Wójt Gminy szeroko wyjaśnił realizację wniosków z poprzedniej sesji.
  Kilka wniosków zgłosił sołtys Zalezianki p. Borowiec.
  1/ wniosek o przekazanie działki tzw. Kowalki na rzecz sołectwa.
  Jest taka możliwość aby grunty przekazać na rzecz sołectwa. Władna jest do tego rada gminy i poza tym musi być zapis w Statucie Gminy. Takiego zapisu w naszym Statucie nie ma.
  Najpierw trzeba zmienić Statut Gminy , później podjąć uchwałę Rady Gminy a później na wniosek Rady Sołeckiej skierowany do Wójta Gminy, przekazać na rzecz sołectwa w drodze konsultacji społecznych . W związku z tym, w tym roku nie jest to możliwe. Jeśli Rada Gminy zdecyduje aby tak zrobić , będziemy nad tym pracować.
  2/ wniosek o pieniądze dla rad sołeckich.
  To Rada Gminy podejmuje decyzję w formie uchwały, o wydzieleniu funduszu sołeckiego do 31 marca. Do dnia 30 września rady sołeckie w oparciu o zebrania sołeckie powinny złożyć wnioski do Wójta Gminy o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu na rok przyszły.
  Kwota funduszu wynika z konkretnego zapisu (wzoru) podanego w ustawie tj. 2 + liczba mieszkańców sołectwa : 100 x współczynnik (podawany przez Ministerstwo Finansów).
  Obliczyliśmy, że kwota dla wszystkich naszych sołectw, wahałaby się w granicy 170 tys .zł a maksymalne dofinansowanie jest 30 %.
  Zasada jest taka - rada gminy może wydzielić fundusz sołecki ale nie musi.
  3/ składanie wniosków do budżetu przez sołectwa i pomijanie Zalezianki.
  Nie jedno sołectwo mogłoby stwierdzić, że jest pomijane w budżecie a przyczyna tego jest prosta. Na początku kadencji Rada Gminy podjęła pewne decyzje o realizacji dużych priorytetowych inwestycji. Trzeba realizować inwestycje po kolei i tyle na ile nas stać. Nasz budżet jest skromny, ale i tak realizujemy bardzo poważne inwestycje, dlatego Rada Gminy powinna mieć satysfakcję, że ruszyły pewne inwestycje od dawna tak bardzo oczekiwane.
  4/ inwestycje drogowe na Zaleziance.
  Dwa zadania drogowe znalazły się w projekcie budżetu Powiatu tj. nakładka na Zaleziance i dokończenie drogi Podłazie. Problem naszej gminy jest taki, byśmy znaleźli w naszym budżecie 2010, środki na współfinansowanie tych zadań. Będziemy starać się znaleźć takie środki.
  Radna Zalezianki p. Kołomańska - uszczegółowiła wnioski w sprawie drogi Zalezianka. Położenie nakładki na Zaleziance Dolnej jest konieczne , natomiast na odcinku od szkoły do posesji nr 25 asfalt jest popękany i należy zwrócić się do wykonawcy nakładki w ramach gwarancji o poprawienie , ponieważ ten odcinek nie jest jeszcze odebrany.

  Radny Ślusarczyk - ponowił wniosek z poprzedniej sesji w sprawie dewastacji drogi Kamionki przez wykonawcę robót. Pytał gdzie jest inspektor nadzoru, gdzie jest Zarząd Dróg powiatowych. Dlaczego drogę zakończono na posesji Pani Harabin, dlaczego nie dokończono do skrzyżowania z droga powiatową koło szkoły. Dlaczego nie wykonuje się prac drogowych w ustalonej kolejnością tylko raz tu raz tam. Radny zwrócił uwagę że masy ścieralnej nie kładzie się przy temperaturze poniżej 5°, a położono ją przy temperaturze poniżej 0° . Zapytał czy na betonowych korytkach położone będą kratki.
  Wójt Gminy odpowiedział.
  Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych czuwają nad wykonaniem tej drogi. Będziemy interweniować i nalegać aby dokończyli końcowy odcinek, wykonali mostki i położyli nakładkę, bo jest to centrum gminy.  W sprawie drogi Osełków trzeba powiedzieć - ta droga to jest katastrofa. Staramy się wymóc na firmie „Motaengil” aby utrzymywali tę drogę stale w przejezdności. Robię co mogę, używam różnych perswazji, próbuję wywierać nacisk na kierowników. Wystosowałem również pismo w tej sprawie do inwestora do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
  Radna Monika Pająk - wobec tego proszę zamknąć tę drogę . Druga sprawa to proszę aby BUS-y dowoziły mieszkańców również w soboty i niedziele.
  Wójt Gminy - odcinek drogi od E-7 do Stawiku nie jest problematyczny i nie można go zamknąć, bo tam firma ma bazę sprzętową. Natomiast na początku Osełkowa można postawić znak „zakaz wjazdu” samochodów powyżej 2,5 t.
  Przepust na Osełkowie będzie udrożniony jeszcze w listopadzie.

  Ad. 6 i 7
  Radny Chrzęszczyk - wyraził zaniepokojenie budową kanalizacji w Jęgrznej, gdyż nadal nie jest wykonane przyłącza energetyczne do przepompowni.
  Druga sprawa to od dwóch tygodni zgłaszane było oświetlenie uliczne w Jęgrznej, i jak do tej pory nie jest naprawione.
  Radny Litwiński - w tym momencie dodał, że również na Podłaziu były zgłaszane lampy i nic.
  Radny Nowak - dlaczego dopiero teraz dowiadujemy się o przepompowniach , że nie można ich podłączyć. Firma mówi, że jest to wina gminy.
  Wójt Gminy - odpowiedział odnośnie przepompowni. ZEORK ma podpisaną umowę z jednym wykonawcą, który wykonuje tego typu rzeczy i nikt inny nie może tego zrobić.
  Pan Dyrektor Cieślik obiecał, że zrobią to w pierwszej kolejności. Projekt w ZEORK jest . Problem jest w tym, że odpowiednio wcześniej należało zgłosić, że będzie podłączenie przepompowni, przynajmniej pół roku temu, ale do ostatniej chwili trwało uzgadnianie lokalizacji przepompowni na Czerwonej Górce.
  Wykonanie przyłącza jest kwestią właściciela posesji.
  Radny Nowak - wnioskował o udrożnienie rowów na drodze gminnej tzw. Galerówce , na całej długości . Proponował by zrobił to nasz Zakład komunalny własną koparką.
  Radny Nyga - prosił o wyrównanie drogi Zagórze-Zajamnie. Zapytał też kiedy zostanie otwarta droga do Występy pod mostem.
  Wójt Gminy - na Występie pod mostem prace zostały wstrzymane co najmniej na miesiąc w związku z faktem błędu projektowego mostu.
  Droga Zagórze-Zajamnie wyrównywana była w ub. roku i jesienią br. Jeśli uda się załatwić równiarkę teraz, to puścimy ją ponownie na tę, jak również na inne drogi gminne.
  Radny Wykrota - zwrócił uwagę, że przy drodze, łączniku Zaskale-Wiącka należało zrobić przepust. W tej chwili rów jest niedrożny i woda wypływa na drogę, jeśli przyjdzie mróz będzie tam bardzo niebezpiecznie. Proszę o wyczyszczenie przepustu.
  Radny Pająk Bogdan - zapytał czy coś zostało zrobione w kierunku wykonania drogi do Stawiku koło byłej huty, jakie są plany.

  Wójt Gminy - wyjaśnił dlaczego ta inwestycja jest wstrzymana. Po sprawdzeniu w mapach okazało się , że droga ta prowadzi po terenie leśnym . Aby droga ta mogła powstać, potrzebny jest projekt i wszelkie uzgodnienia z rzeką i mostem na rzece. Mamy propozycję aby wykupić działki od ludzi i dokonać zamiany z Lasami Państwowymi 1:1 i w ten sposób udałoby się uniknąć wielu problemów z lasami państwowymi. Najlepiej, żeby działka ta przylegała bezpośrednio do lasu. Być może uda się to załatwić przez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łączna. W przyszłości trzeba tą drogę zrealizować.
  Radny Nowak - zwrócił uwagę, że firma „Budromost” źle przygotowuje grunt pod budowę odcinka drogi Czerwona Górka za przejazdem. Nie zebrano humusu i nasypują ziemię, robiąc po porostu wysypisko. W takim wypadku droga ta kiedyś zjedzie. Powinni zebrać humus, trawę , korzenie drzew i dopiero nasypywać. Proszę aby Zarząd Dróg Powiatowych się tym zainteresował, bo to nie jest przygotowanie pod drogę tylko wysypisko.
  Radny Ślusarczyk - poparł poprzednika, bo ma rację. Tam jest tak duża skarpa , że podczas mokrej pory roku może się usunąć.
  Więcej wniosków nie zgłoszono.

  Ad. 8
  Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Łączna w roku szkolnym 2008/2009 przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Informacja stanowi załącznik do protokołu.
  Po przedstawieniu informacji Sekretarz Gminy poprosił o pytania.
  Radny Nyga - zapytał ile było ofert w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klonowie.
  Sekretarz Gminy - była jedna oferta dotychczasowej Pani Dyrektor. Obecna pani Dyrektor dostała powierzenie funkcji Dyrektora na 2 lata.
  Radny Nowak - mam informacje od mieszkańców, że mamy bardzo słabe nauczanie w gimnazjum. Jest bardzo niski poziom nauczania, nie ma zaangażowani nauczycieli. Nie dziwi wiec fakt, że uczniowie uciekają z naszego gimnazjum i będą uciekali.
  Sekretarz Gminy - w dzisiejszej informacji są podane wyniki sprawdzianu końcowego nauki w szkołach podstawowych jaki również wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2003-2009 w porównaniu z powiatem i województwem. Jeśli chodzi o zaangażowanie nauczycieli, zajmowała się tym Komisja Oświaty z udziałem dyrektorów szkół i jak wtedy podkreślano, zaangażowanie pedagogów w naszych szkołach jest olbrzymie.
  Radny Chrzęszczyk - prosił o kserokopię informacji , którą przedstawił Sekretarz Gminy.
  Radny Nyga - pod względem poziomu nauki nasze gimnazjum wypada bardzo źle. Nasze gimnazjum kładzie nacisk na organizowanie imprez , przedstawień, wyjazdów i różnych zajęć dodatkowych .
  Wójt Gminy - zadaniem organu prowadzącego jest powoływanie dyrektorów szkół i sprawowanie pieczy nad infrastrukturą oświaty w gminie. Za poziom dydaktyczny , zakres nauczania i wychowywania odpowiada kurator.
  Temat szkolnictwa , oświaty czy niepokojących sygnałów z terenu, można poruszyć na Komisji Oświaty lub na komisjach połączonych. Rada Gminy powinna o tych sprawach wiedzieć i dyskutować o nich. Można też przygotować wniosek do kuratorium o sprawdzenie stanu faktycznego. Możliwości są ale muszą być konkretne zarzuty.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że uchwała była omawiana na Komisji Budżetowej i zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Radny Nyga - poprosił o omówienie projektu uchwały, ponieważ nie był na komisji.
  Sekretarz Gminy - poinformował, że od 2010 roku taki regulamin można uchwalać bezterminowo. Dalej Pan Sekretarz wyjaśnił różnice w regulaminie w stosunku do roku ubiegłego. Wprowadzone zmiany były na korzyść nauczycieli.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały w przedstawionej wersji.
  W głosowaniu brało udział 9 radnych obecnych na sali obrad.
  Uchwała Nr XXXII/41/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 26.11.2009r.
  została przyjęta jednogłośnie (za – 9 radnych)

  Ad. 9 b)

  Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omówiona na komisji , ale prosił wszystkich o poprawienie sobie pewnego błędu tzn. o wykreślenie sobie adresu z projektu uchwały.
  Radni nanieśli sobie poprawki w swoich projektach uchwał,
  Radny Ślusarczyk - dodał, że przeraża go cena nieruchomości.
  Innych uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXXII/42/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 26.11.2009r.
  została przyjęta jednogłośnie (za – 9 radnych)
  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omówiona na komisji, ale zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.
  Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXXII/43/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 26.11.2009r.
  została przyjęta jednogłośnie (za – 9 radnych/ 9 )


  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.
  Uchwała była również omówiona na komisji. Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXXII/44/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 26.11.2009r.
  została przyjęta jednogłośnie (za – 9 radnych/ 9 )


  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.
  Projekt uchwały został omówiony na Komisji Budżetowej, ale pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania do uchwały. Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXXII/45/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 26.11.2009r.
  została przyjęta jednogłośnie (za – 9 radnych/ 9 )

  Ad. 10
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z sesji z dnia 29 października 2009r. został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy obecni radni (za- 9 radnych ).


  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Na tym protokół zakończono.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad
  Halina Dziarmaga Sławomir Litwiński


  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1515
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 904 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna