A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 10/XXXIII/2009 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 29 grudnia 2009r.


  Protokół Nr 10/XXXIII/2009
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 29 grudnia 2009r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 12,00 - 15,00

  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz otworzył ostatnie posiedzenie Rady Gminy w 2009 roku a jednocześnie XXXIII posiedzenie w kadencji.
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał obecnego na sali obrad gościa Starostę Powiatu Skarżyskiego p. Jerzego Żmijewskiego. Powitał również zebranych radnych, sołtysów, pracowników Urzędu.
  Spośród pracowników Urzędu Gminy obecni byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik.
  Na liście obecności spośród 15 radnych, podpisy złożyło 14 radnych. Nieobecna radna Elżbieta Sztabowska - usprawiedliwiona.
  Obecni radni stanowili 93 % ustawowego składu Rady Gminy , wobec czego podejmowane uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radną Jolantę Kołomańską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do porządku obrad .
  Uwag nie zgłoszono.
  Obowiązujący porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  b) zmiany uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Międzygminnego „Utylizator”.
  c) zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”
  d) obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna hipoteką
  e) przystąpienia do Projektu Inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.
  f) przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Łączna Projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”
  g) zmian budżetu gminy na 2009 rok
  h) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.


  Zgodnie z przyjętym zwyczajem, na wstępie obrad Przewodniczący Rady oddał głos obecnemu gościowi Staroście Powiatu Skarżyskiego p. Jerzemu Żmijewskiemu.
  Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski wystąpienie rozpoczął od podziękowania za owocną współpracę w roku bieżącym i życzył aby zadania zaplanowane zostały zrealizowane.
  Następnie Starosta Powiatu poinformował jakie zadania inwestycyjne drogowe, znalazły się w projekcie budżetu powiatu na rok 2010, z prośbą o zaakceptowanie i współfinansowanie tych zadań na dotychczasowych zasadach. Były to:
  -Droga Kamionki-Czerwona Górka-Jęgrzna - wykonanie II etapu tj. od przejazdu kolejowego do mostu. W roku 2011 nastąpi dokończenie drogi do końca Jęgrznej.
  Starosta Powiatu poinformował, że wpłynęło pismo od wykonawcy drogi Firmy „Budromost”, w którym proponują zakończenie budowy tej drogi w roku 2010. Pismo tej treści otrzymała również Gmina Łączna. Starosta proponował dokładnie rozważyć propozycję ponieważ wiąże się to z finansowaniem przez gminę i powiat po 800 tys .zł w roku 2010. Należy też rozmawiać z Panem Marszałkiem Województwa czy byłoby to możliwe.
  - Droga Zalezianka - w ramach remontu, koszt po ok. 250 tys zł dla obu samorządów .
  - Droga Podłazie - dokończenie budowy drogi , koszt po ok. 80 tys zł. dla obu samorządów.
  Pan Starosta poinformował również jakie zadania są w planach powiatu na rok 2011.
  Są to dwa zadania: droga Występa od kościoła do krzyżówki Występa-Belno i dokończenie Zagórza w porozumieniu czterech podmiotów ze Starostą Powiatu Kieleckiego i Burmistrzem Bodzentyna.
  Kończąc wystąpienie Starosta Powiatu podziękował za dobrą współpracę, życzył wszystkim zdrowia, zrozumienia, spokoju, poszanowania, aby rok 2010 był lepszy niż mijający 2009 rok.

  Przewodniczący Rady podziękował Staroście Powiatu za obecność i wystąpienie i poprosił o pytania do Pana Starosty.
  Radny Wykrota - zwrócił uwagę, że należałoby wykonać pozostały odcinek drogi Kamionki od początku Kamionek do krzyżówki z drogą gminną do bloku.
  Prosił również o posypywanie zimą dróg powiatowych piachem, ponieważ nie można wyjechać pod górkę ani nawet po prostej.
  Radny Ślusarczyk - zapytał czy był już odbiór drogi w Kamionkach, bo ma pewne uwagi i zastrzeżenia, w związku z czym życzyłby sobie aby był obecny przy odbiorze drogi.
  Starosta Powiatu odpowiedział, że odbioru w Kamionkach jeszcze nie było. Jeżeli będzie ostra zima to prawdopodobnie odbiór będzie wiosną.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podziękował za ciepłe słowa Starosty Powiatu . Najważniejsze jest to , że w ciągu ostatnich trzech lat parę inwestycji istotnych dla gminy i tak długo oczekiwanych udało się wykonać, lub zostaną wykonane w kolejnym roku.
  Wójt Gminy odniósł się do zadań inwestycyjnych poruszonych przez Starostę Powiatu.
  Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera trzy duże inwestycje, które w najbliższych latach muszą być zrealizowane przez naszą gminę. Odstępstwa od wykonania inwestycji priorytetowych być nie może a realizacja tych inwestycji wymaga pewnej dyscypliny finansowej.
  W najbliższych latach nie widać wzrostu dodatkowych dochodów do budżetu gminy, dlatego wprowadzenie jakiegokolwiek elementu, obciążającego budżet gminy wyklucza którąś z priorytetowych inwestycji.
  Jeśli chodzi o harmonogram rzeczowo-finansowy budowy drogi Kamionki-Czerwona Górka-Jęgrzna , w rozmowie z Prezesem firmy „Budromost” zaproponowałem. Nie widzę problemu jeśli prace wykonane zostaną w 2010 a finansowanie rozłożone na lata 2010 i 2011, czyli z zachowaniem podziału środków na 2010 i 2011 rok.
  W sprawie remontów dróg w roku 2010 - na chwilę obecną nie możemy powiększać zadłużenia gminy. Będziemy o tym rozmawiać przy ostatecznym konstruowaniu budżetu gminy na 2010 rok.
  Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Sprawdziłem wczoraj posypywanie dróg powiatowych. Stwierdzam, że nie posypują całych dróg. Wyjątkowo w Gminie Łączna na drogach powiatowych nie mogą być odcinki nie posypane, ze względu na ukształtowanie terenu oraz są to zbyt uczęszczane drogi. Zwracając się do Pana Starosty Pan Wójt apelował aby egzekwować właściwe utrzymanie dróg zimą od firmy, która wygrała przetarg na odśnieżanie.
  Jest jeszcze jeden problem. Po oddaniu drogi ekspresowej S-7, pewne odcinki dróg powiatowych będą bardzo mocno użytkowane, dlatego też drogi te muszą istnieć w odpowiednim stanie. Chodzi o drogę powiatową Występa, która wymaga poszerzenia , gdyż w obecnej szerokości dwa duże samochody mają problem aby się wyminąć. Po powstaniu drogi dojazdowej Występa –Barcza droga ta będzie bardzo uczęszczana.
  Kończąc wystąpienie Pan Wójt złożył życzenia noworoczne Staroście Powiatu, Zarządowi i Radzie Powiatu.
  O głos poprosił ponownie Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski.
  Powiedział, że sprawdzi kto powinien wykonać drogę Występa, czy przypadkiem nie firma „Motaengil”. Natomiast gdybyśmy musieli ją wykonać sami, to jeśli po przetargach zostanie pieniędzy, postaramy się wykonać dokumentację i poszerzyć drogę Występa do 5, 5 m.
  Radny Nowak - miał zastrzeżenia do budowy drogi powiatowej Czerwona Górka za przejazdem. Uważał, że źle jest robione jeśli nie zebrano humusu tylko na wierzch wywożą i nasypują ziemię . Jest obawa, że droga kiedyś zjedzie, ze względu na stromy nasyp.
  Radnego Nowaka poparł radny Ślusarczyk stwierdzając, że nasyp powinien być zhumusowany i stopniowany. Zepchnięty humus powinien stanowić wał ochronny.
  Starosta Powiatu - wyjaśnił, że takie pytanie już zadał inspektorowi nadzoru i otrzymał następującą odpowiedź. Na odcinku, gdzie jest zagęszczenie i będzie korona drogi humus jest zdjęty, na dole gdzie nie ma warstwy nośnej nie jest zdjęty. Pomimo to Starosta obiecał, że uwagę dzisiejszą przekaże Dyrektorowi .
  Odnośnie odśnieżania i posypywania dróg Pan Starosta stwierdził. Na wzniesieniach, podjazdach, zakrętach i skrzyżowaniach powinno być odśnieżone i posypane.
  Pan Starosta podziękował i wyszedł z sali obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o następujące informacje.
  Wczoraj otwarto oferty firm do przetargu na zmianę planu i studium uwarunkowań. Złożono 4 oferty.

  Otrzymaliśmy pismo z Prokuratury Rejonowej Skarżysko-Kam., w którym wzywa się do usunięcia naruszenia prawa polegającego na wydaniu Uchwały Nr 20/IV/97 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 maja 1997r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń infrastruktury technicznej. Wezwanie zostało uzasadnione. Żaden z powołanych w podstawie prawnej uchwały przepisów nie daje Radzie Gminy prawa do ustalenia opłaty wnoszonej na konto Gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji. Wobec tych okoliczności uchwała jako sprzeczna z prawem winna być wyeliminowana z obrotu prawnego. Budowa wodociągów, kanalizacji, gazociągów to jest zadanie własne gminy. Mieszkaniec natomiast buduje przyłącze.
  Radny Wykrota - zapytał, czy wobec tego osoby, które partycypowały w kosztach będą miały z tego powodu problem.
  Wójt Gminy - prawo nie działa wstecz. Gminy mogą podpisywać umowy cywilne z osobą indywidualną. Na pewno wystąpi problem, kiedy przestanie funkcjonować Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty i udzielenie odpowiedzi.
  Radny Ślusarczyk - od kilkunastu lat mamy zebrane pieniądze na koncie od mieszkańców na budowę nitki gazociągowej. Co mamy z tym zrobić bo ludzie się upominają o pieniądze, aby móc zlikwidować konto.
  Radny Wykrota - podobna sytuacja jest w Podzagnańszczu, gdzie na koncie jest 1300 zł i trzeba zdecydować co dalej.
  Wójt Gminy - kiedyś funkcjonowały Komitety Społeczne. Prawo się zmieniło i dziś Komitety Społeczne nie mogą funkcjonować. Trzeba spotkać się z mieszkańcami, zdecydować, rozliczyć i załatwić sprawę raz na zawsze. Ja sugerować nic nie będę.
  Radny Nyga - zgłosił, że ktoś zasypuje drogę gminną Jęgrzna-Gózd (KD 1)i robi tam jakieś wykopy. Proszę rozeznać , czy może to robić jeśli jest to droga gminna.
  Inna sprawa to, otworzyli drogę pod mostem na Występie ale są dwie duże dziury w drodze.
  Radny Chrzęszczyk - powtórzył pytanie poprzednika o tę sama drogę KD 1 w Jęgrznej oraz zapytał co z przyłączem energetycznym kanalizacji Czerwona Górka-Jęgrzna.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - w grudniu wpłynęło pismo od Pana mieszkającego przy tej drodze, w którym zwraca się o wyrażenie zgody na wykonanie pewnych prac na tej drodze a miedzy innymi o wyrównanie tej drogi.
  Urząd Gminy w odpowiedzi odpisał jakie prace i w jakim zakresie może zrobić na tej drodze. Na pewne rzeczy Gmina nie wyraziła zgody. Kierownik Wydziału Technicznego oraz pracownik byli na miejscu aby zobaczyć co tam jest robione. Nie podjęto żadnych działań, zagrażających własności gminy. W obecnym czasie gmina nie ma możliwości aby te drogę wybudować.
  Jeśli chodzi o przyłącza kanalizacyjne, dziś miały być wykonane czy zostały wykonane nie wiem.
  Dziury w drodze powiatowej , należy zgłosić do Powiatu, ale warunki pogodowe nie pozwolą w tym momencie na żadne naprawy.
  Radna Monika Pająk - pytała co jest z wydaniem pozwolenia na budowę kanalizacji Osełków i w związku z tym co dalej z drogą Osełków.
  Wójt Gminy - w sierpniu złożyliśmy do Starostwa wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanału sanitarnego w Osełkowie . Nie po raz pierwszy przekroczyli 90 dniowy termin. Decyzję mamy ale nieprawomocną , bo jedna mieszkanka Osełkowa nie zgadza się na przebieg kanalizacji i wystąpiła z protestem. Teraz mieszkańcy mają kolejne 14 dni na wnoszenie uwag, protestów. Dopiero po 13 stycznia będzie możliwe uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i będziemy mogli ogłosić przetarg.
  Droga Osełków - wykonanie podziałów geodezyjnych zostało zlecone. Część podziałów już mamy. Podziały geodezyjne Osełkowa są do uwłaszczenia, nie ma natomiast Stawiku i Jaśli. Najpierw trzeba zrobić kanalizację, później drogę.
  Radna Monika Pająk - na drodze gminnej koło Pana Nicponia z hydrantu cieknie woda od dwu tygodni, co było już zgłaszane do ZGK. Proszę o interwencję.
  Radny Litwiński - zgłosił, że na podjazdach dróg powiatowych nie ma piachu z solą. Należy zadziałać aby piach został dowieziony.
  W tym momencie na salę obrad wszedł Pan Dariusz Dąbek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „Wokół Łysej Góry”.
  Przewodniczący Rady po powitaniu oddał mu głos, prosząc szczególnie o wyjaśnienie projektu uchwały , jaką mamy dziś podjąć w sprawie LGD.
  Pan Dariusz Dąbek - na wstępie poinformował , że Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry” skupia 7 gmin, jak również inne lokalne stowarzyszenia zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich.
  W dalszej części powiedział jakie mają korzyści gminy z przynależności do LGD, oraz z projektu pod nazwą „Moc Św. Krzyża”. Głównym celem projektu jest zainteresowanie turystyczne Górami Świętokrzyskimi i zainteresowanie osób realizujących projekt. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „Wokół Łysej Góry” zwraca się z prośba o ustanowienie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego hipoteki na nieruchomości gminne, jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia 1.10.2009r. na dofinansowanie projektu pn. „Moc Świętego Krzyża”
  Pan Dąbek wyjaśnił na czy polega zabezpieczenie hipoteką . Hipoteka w żaden sposób nie obciąża budżetu.
  Pan Dąbek zakończył i poprosił o pytania.
  Radna Kołomańska - zapytała co się dzieje z gminą, która nie złoży zabezpieczenia i na jak długi okres jest takie zabezpieczenie.
  Pan Dąbek - jeśli jakaś gmina nie złoży zabezpieczenia , inne gminy mogą przejąć prawa i korzyści płynące z realizacji projektu. Okres realizacji projektu wynosi dwa lata 2009 i 2010, i przez pięć lat po zakończeniu projektu czyli do 2015 roku.
  Radny Fąfara - zapytał jakie korzyści będziemy mieli jako gmina z tego działania.
  Pan Prezes Dąbek - działania zmierzają w kierunku rozwoju turystyki w gminach. Korzyścią dla gminy będzie zwiększenie ilości turystów oraz możliwość obsługi zwiększonej ilości turystów, bo pieniądze wtedy zostają w gminie . Celem projektu jest to aby mieszkańcy mieli dochody z turystyki.
  Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Pan Prezes Dąbek podziękował i wyszedł.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omówiony na komisjach połączonych, ale zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  W głosowaniu brało udział 14 radnych.
  Uchwała Nr XXXIII/46/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 29.12. 2009r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13, przeciw-0, wstrzymał się – 0 / 14 obecnych)

  Ad 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Międzygminnego „Utylizator”.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XXXIII/47/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 29.12. 2009r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 / 14 obecnych)

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XXXIII/48/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 29.12. 2009r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13, przeciw-0, wstrzymał się – 0 / 14 obecnych)

  Ad. 8 d)
  Podjecie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna hipoteką.
  Przewodniczący Rady - obecny dziś Prezes LGD Pan Dąbek przedstawił i wyjaśnił sprawę.
  Za chwilę będziemy przyjmować uchwałę, wobec tego czy są jeszcze jakieś uwagi do tej uchwały.
  Radny Wykrota - Pan Prezes Dąbek nie przekonał mnie do tego uważam, że kwota 119 tys. zł to nie jest mała kwota, a grunty w Zaleziance mogą się jeszcze przydać w późniejszym terminie.
  Radny Fąfara - 119 tys. zł wydać na promocję gminy to w naszych warunkach zbyt dużo. Tyle to nawet Sejmik Województwa nie przeznacza na promocję. Poza tym , czy ta kwota przekłada się na korzyści dla gminy jakie z tego osiągniemy.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - z przynależność gminy do LGD jestem zadowolony, bo coś konkretnego z tego gmina będzie miała. W ramach projektu „Moc Świętego Krzyża” będą organizowane imprezy i tu Pan Wójt wymienił jakie imprezy będą organizowane, kiedy, gdzie i za jakie pieniądze. Z projektu wynika, że dla Gminy Łączna niewiele było i niewiele będzie organizowane. Decyzję pozostawił pod rozwagę radnych.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przed przystąpieniem do głosowania, poprosił radnych o naniesienie poprawki w projektach uchwał , tj. na miejsce kwoty projektu 119 817 zł należy wpisać kwotę 191 708,66 zł, i tak poprawioną uchwałę poddał pod głosowanie.
  W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta
  ( za -0, przeciw - 13, wstrzymał się -1 / 14 obecnych )
  Uchwała nie przeszła.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu Inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omówiony na komisjach połączonych, ale zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XXXIII/49/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 29.12. 2009r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 / 14 obecnych)

  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Łączna Projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omówiony na komisjach połączonych, ale zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XXXIII/50/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 29.12. 2009r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 / 14 obecnych)

  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omówiony na komisjach połączonych, ale pomimo to zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XXXIII/51/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 29.12. 2009r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13, przeciw – 0, wstrzymał się - 1 / 14 obecnych)
  Ad. 8 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na komisjach połączonych, ale pomimo to zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XXXIII/52/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 29.12. 2009r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 / 14 obecnych)


  Ad. 9

  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z sesji z dnia 26 listopada 2009r. został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy obecni radni (za- 14 radnych ).


  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przed zakończeniem obrad Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady złożyli wszystkim obecnym na sali serdeczne życzenia noworoczne po czym Przewodniczący Rady podziękował radnym i innym uczestnikom obrad za udział, zakończył i zamknął ostatnie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2009 roku.
  Na tym protokół zakończono.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad
  Halina Dziarmaga Jolanta Kołomańska

  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1516
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 848 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna