A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 1/XXXIV/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 22 stycznia 2010r.


  Protokół Nr 1/XXXIV/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 22 stycznia 2010r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 13,00 – 16,00

  Ad. 1
  Pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010 roku a jednocześnie XXXIV w kadencji otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy.
  W obradach uczestniczyli goście : Prezes Konsorcjum Inicjatyw Lokalnych p. Rafał Graczkowski oraz przedstawiciel Firmy Pro-Inspiracja p. Justyna Goliard.
  Spośród pracowników Urzędu Gminy obecni byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik.
  W momencie otwarcia obrad obecnych było 12 radnych. Dwoje radnych spóźniło się kilka minut, dlatego później w obradach uczestniczyło 14 spośród 15 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecna radna: Elżbieta Sztabowska - usprawiedliwiona.
  Podejmowane na sesji uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Mirosława Nygę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Sprawozdania stałych komisji Rady Gminy z działalności w 2009 roku oraz zatwierdzenie planów pracy komisji na 2010 rok.
  a) Komisji Rewizyjnej
  b) Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  c) Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  d) Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.
  b) uchylenia Uchwały Nr 20/IV/97 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 maja 1997r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń infrastruktury technicznej.
  c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok w Gminie Łączna
  d) uchwalenia budżetu gminy Łączna na 2010 rok.

  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zgłosił wniosek o wprowadzenie w p. 9 e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018”.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - poprosił o głosowanie za wprowadzeniem punktu 9 e) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018”. (za- 10 radnych).
  Następnie Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie całego porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonego punktu. ( za 12 radnych )
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty większością głosów.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami tj. od dnia 29 grudnia 2009r. do 21 stycznia 2010r. oraz z realizacji uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Kończąc sprawozdanie Wójt Gminy szczególnie podziękował członkom OSP Łączna za pomoc mieszkańcom Występy i Zalezianki w czasie kiedy zerwane zostały linie energetyczne. Nasza jednostka OSP dowoziła mieszkańcom wodę.  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - powiedział, że mieszkanka gminy była u Pana Wójta z prośbą o pomoc dla dziecka niepełnosprawnego ze środków PFRON. Pan Wójt zasugerował jej napisanie podania a po jego złożeniu podanie zostało skierowane do GOPS. Osoba ta przez to straciła do Pana Wójta zaufanie.
  Druga sprawa to poruszone na komisji znalezisko w Osełkowie - nie wiem gdzie była prawda.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział na pytania radnego Nygi.
  Pod koniec ub. roku zjawiła się u mnie osoba z żalem , że ma dziecko niepełnosprawne ale z powodu późnego złożenia dokumentów nie została ujęta na liście dofinansowania z PFRON. Było to już po podpisaniu umowy z PFRON-em. Wyjaśniłem jej , że dopisanie do listy dofinansowania z PFRON po podpisaniu umowy nie jest już możliwe. Jeśli jednak potrzebuje pomocy, należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomocy takiej z GOPS nie mogła otrzymać, ze względu na zbyt wysokie dochody. Stan makatkowy tej rodziny był zbyt dobry . Pani ta jednak poczuła się urażona. Gmina ani Wójt Gminy nie muszą znać sytuacji majątkowej każdej rodziny i każdego mieszkańca. Wszyscy mieszkańcy powinni za swoimi sprawami chodzić sami.
  Pismo zostało skierowane do GOPS ponieważ obowiązuje pewna ścieżka urzędowa, pismo wpływa do Gminy po czym kierowane jest do odpowiedniej komórki w tym wypadku do GOPS.
  Jeśli chodzi o znalezisko w Osełkowie - Gmina zrobiła wszystko co do niej należało i co mogła zrobić.
  Sołtys Zaskala p. Kotwica - zadała kilka pytań.
  1/ Czy została podjęta decyzja w sprawie wywozu plastiku.
  2/ Czy jest wdrożony program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, bo są ludzie , którzy nie mają co jeść.
  3/ Kto zatrudnia ludzi do prac interwencyjnych, bo zatrudniani są ciągle ci sami.
  4/ Dlaczego nie ma funduszu sołeckiego.
  Na pytania Pani Sołtys Zaskala odpowiedział Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Odnośnie pracowników interwencyjnych - do końca kwietnia gmina przyjmuje podania do prac interwencyjnych. Listę chętnych weryfikujemy z Powiatowym Urzędem Pracy. Podanie musi być złożone , ponieważ inaczej gmina nie może wiedzieć , kto chce pracować i kto potrzebuje pracy. Obecnie do dnia dzisiejszego mam 12 nowych podań. Duża część ludzi rezygnuje z pracy w grupie bo ma inna lepszą pracę. W maju 2009 r. była taka sytuacja, że Pan Wójt podpisał umowę na 25 osób do grupy a okazało się , że podań było tylko 17 . Gmina nie jest jasnowidzem i nie znajdzie wszystkich potrzebujących. Osoba potrzebująca pracy powinna złożyć podanie do Urzędu Gminy.

  Pani Mazurkiewicz z Zaskala - była interwencja mieszkanki Podzagnańszcza w sprawie odśnieżania chodnika od E-7. Pracownik gminy powiedział, że jest to droga powiatowa i odśnieża powiat. Po interwencji w Powiecie chodnik został odśnieżony. Kto za to w gminie odpowiada. Kto nadzoruje pracę grupy.
  Wójt Gminy - Grupę robót interwencyjnych finansuje Powiatowy Urząd Pracy dlatego stawia pewne warunki. Wszyscy pracujący w grupie warunki te znają i spełniają. W tym roku zatrudniliśmy w grupie największą liczbę pracowników w historii gminy bo prawie 30 osób. W sprawie odśnieżania chodników. Chodniki odśnieżają właściciele posesji przylegających do chodnika . Wysłaliśmy do odśnieżania chodnika grupę prac interwencyjnych ponieważ dbamy o mieszkańców gminy aby ułatwić przejście mieszkańcom.
  Powiat powinien wyciągać konsekwencje wobec osób, które nie odśnieżają chodników przy drogach powiatowych, dlatego wystosowaliśmy do nich pismo w tej sprawie. Nic innego gmina nie może zrobić. Niektórzy ludzie się oburzają dlaczego odśnieża chodnik grupa robót a nie właściciele posesji, którzy powinni to robić.
  Odnośnie funduszu sołeckiego - ustawa precyzuje wszystko o funduszu sołeckim, w tym terminarz . I tak: Do końca kwietnia jest termin aby rady sołeckie złożyły wnioski o utworzenie funduszu sołeckiego na rok następny. W naszej gminie trzeba by przeznaczyć 170 tys. zł. na fundusz sołecki na wszystkie sołectwa i oczywiście jest możliwość dofinansowania z budżetu państwa do 30 %. Przykładowo fundusz sołecki Zalezianki byłby wyższy niż wszystkie podatki razem wzięte z Zalezianki. Jestem zdania, że fundusz sołecki jest potrzebny, bo ma pomagać inicjatywom oddolnym. Nie można jednak patrzeć tylko przez pryzmat potrzeb ponieważ mogłoby się zdarzyć tak , że fundusz sołecki zablokuje realizację innych poważnych inwestycji w gminie. Gmina to jest nasz wspólny majątek i wspólne dobro. Fundusz sołecki to jest decyzja Rady Gminy, jeśli Rada Gminy podejmie taką decyzje to Wójt ją wykona . Moim zdaniem dziś nie jest celowe tworzenie funduszu sołeckiego w naszej gminie.
  Jeśli chodzi o wykluczenie społeczne - otrzyma Pani odpowiedź na piśmie.
  Radny Wykrota - pouczył Panią sołtys Zaskala że osoba, która nie ma co jeść powinna zgłosić się po pomoc do GOPS. Podanie takie może złożyć również Pani Sołtys w imieniu potrzebującego, po uzyskaniu jego zgody.
  Radny Fąfara - poinformował odnośnie funduszu sołeckiego, że był na spotkaniu Krajowej Rady Sołtysów gdzie powiedziano, że tylko 1/3 gmin w Polsce przyjęła fundusz sołecki ze względu na brak środków w budżetach gmin.
  Radny Ślusarczyk - odnośnie odśnieżania chodników i dróg. Chodnik powinien być z jednej strony drogi , aby można było zsunąć śnieg do rowu z drugiej strony drogi. Można jednak odśnieżać drogi tak, aby nie zasypywać obu chodników, tylko trzeba przestawiać pług. Taką uwagę można zgłosić do powiatu.  Radny Litwiński - zapytał czy przy weryfikacji osób brany jest pod uwagę fakt, że pracownik po przepracowaniu 12 miesięcy może iść na zasiłek dla bezrobotnych.
  Wójt Gminy - oczywiście , że jest to brane pod uwagę. Zrobiliśmy podział i zatrudniamy również kobiety. Kilku mężczyzn pracowało w ZGK i wykonało dużo pożytecznych prac w terenie.
  Staramy się uwzględniać wszystkie aspekty. Jeśli komuś brakuje do zasiłku 2 czy 3 miesiące, to czy się komuś podoba czy nie dostanie pracę .Staramy się zatrudniać obiektywnie i pochylać się nad problemami każdego człowieka indywidualnie.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek - uzupełniając wypowiedź Wójta Gminy powiedział. Grupa w tym roku rozpocznie pracę 7 maja br. , a ludzi którym brakuje 3 m-ce do roku czyli do zasiłku jest już kilkanaście .
  Pracę grupy nadzoruje Kierownik ZGK oraz z Urzędu Gminy p. Pastuszka.
  Radny Nowak - mówimy o odśnieżaniu chodników, a na Czerwonej Górce tydzień czasu była nie odśnieżona droga.
  Radny Ślusarczyk - skomentował, że jest to po prostu brak nadzoru nad wykonywana pracą.
  Radna Kołomańska - prosiła o przekazanie podziękowań od mieszkańców Zalezianki i Występy dla Zakładu ZEORK , za wytrwałą pracę w dzień i w noc, za poświęcenie, przy usuwaniu awarii linii energetycznej.
  Wójt Gminy - nieoficjalnie podziękowanie już złożyłem dla Zakładu ZEORK na antenie Radia Kielce za szybko przeprowadzoną pracę akcję na Zaleziance i Występie. Oficjalne pismo w imieniu mieszkańców zostanie wysłane.
  Pan Wójt poinformował w tym momencie, że nie podpisaliśmy umowy na serwisowanie trakcji elektrycznej z ZEORK. Od marca br. będzie to wykonywał inny wykonawca szybciej i taniej.
  Kolejna informacja to, zostały połamane słupy należące do Gminy zasilające ujęcie wody na górze Jamno. Na razie wykonano zasilanie tymczasowe. Trzeba będzie zastanowić się nad wykonaniem projektu i wykonaniem kabla ziemią (orientacyjny koszt ok. 30 tys. zł.) Sprawą musimy zając się jeszcze zimą, aby wiosną przystąpić do wykonawstwa.
  Radny Ślusarczyk - na temat oszczędności energii elektrycznej powiedział. Było kiedyś praktykowane wygaszanie oświetlenia ulicznego w godz. od 1 w nocy - do godz. 4 rano. Poza tym należy wymienić wyłączniki zmierzchowe, które są zawodne na lepsze wyłączniki czasowe, bo są pewniejsze. Uważam, że nie oszczędzamy energii.
  Radny Nyga - zgłosił, że zatoki autobusowe w Goździe przy E-7 są zasypane śniegiem , nie odśnieżone.
  Przewodniczący Rady - prosił aby dziś zdecydować o składzie komisji do oceny kandydatów do odznaczeń z okazji jubileuszu 15-lecia gminy. Na połączonym posiedzeniu komisji była mowa o tym i padły następujące propozycje: Wójt Gminy, radny Ślusarczyk, radny Fąfara, radny Pająk Bogdan, radny Litwiński, Przewodniczący Rady.
  Radny Litwiński - zgłosił wniosek aby skład tej komisji tworzyło Prezydium czyli Przewodniczący Rady wraz z dwoma Wiceprzewodniczącymi. Jeśli chodzi o siebie to również wyraża zgodę.
  Radny Chrzęszczyk - jeśli ma to być Prezydium to nie mam wyjścia i wyrażam zgodę.
  Radny Żmijewski - zgłosił drugi wniosek aby komisję tworzyło Prezydium + radny Litwiński + radny Ślusarczyk.
  Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie oba wnioski.
  Za wnioskiem radnego Litwińskiego głosowało 6 radnych .
  Za wnioskiem radnego Żmijewskiego głosowało również 6 radnych, czyli skład komisji nadal nie ustalony.
  Wójt Gminy - prosił aby nie rozbudowywać specjalnie gremium komisji, bo oprócz radnych w skład komisji powinny wejść jeszcze 2-3 osoby spoza Rady Gminy. Proponuję wobec tego pozostawić członków Prezydium. Konsultacje i tak będziemy przedstawiać radnym.
  Radny Litwiński - wycofał swój wniosek.
  Radny Ślusarczyk - co to ma za znaczenie ilość osób, przecież nie biorą za to pieniędzy. Większa komisja będzie bardziej obiektywna.
  Przewodniczący Rady - po wycofaniu wniosku przez radnego Litwińskiego pozostał wniosek radnego Żmijewskiego , wobec tego proszę o przegłosowanie.
  Kto jest za składem komisji w osobach: Przewodniczący Rady p. Stanisłwa Starz, Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Chrzęszczyk, Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk, Radny Litwiński i Radny Ślusarczyk.
  Wniosek przeszedł większością głosów. (za- 11 radnych)

  W tym momencie Przewodniczący Rady prosił aby głos zabrał gość Pan Rafał Graczkowski w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018.
  Pan Rafał Graczkowski poinformował co zostało uzupełnione w Planie Odnowy od ostatniego omawiania na połączonych komisjach . Są to 3 uzupełnienia: funkcjonujący 1 sklep w Zaleziance , poszerzona historia miejscowości, dodanych zostało kilka punktów infrastruktury technicznej do kluczowych obszarów problemowych . Innych zmian nie było.
  Pan Graczkowski poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał ile osób było na zebraniu w Zaleziance w tej sprawie .
  Pan Graczkowski - odpowiedział, że było 15 osób.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady podziękował Panu Graczkowskiemu za przybycie i wystąpienie , informując, że głosowanie nad uchwałą odbędzie się w p. 9 e) porządku obrad.
  Ogłoszono 10 min. przerwę w obradach.


  Ad. 8
  Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Gminy w 2009 roku oraz zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2010 rok.
  a) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2009 roku oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Wojciech Fąfara
  Sprawozdanie i plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowią zał. do protokołu.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania lub uwagi do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok w wersji przedstawionej.
  Plan pracy został przyjęty ( za – 14 radnych/14 obecnych)

  b) Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w 2009 roku i plan pracy Komisji na 2010 rok przeczytał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Edmund Wykrota .
  Sprawozdanie i plan pracy stanowi zał. do protokołu.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy ktoś ma pytania do sprawozdania lub do planu pracy. Ponieważ pytań nie zgłoszono Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji Budżetowej na 2010 rok. (za- 14 radnych/ 14 obecnych )

  c) Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska w 2009 roku i plan pracy Komisji na 2010 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska radny Mirosław Nyga
  Sprawozdanie i plan pracy stanowią zał. do protokołu.
  Przewodniczący Rady – poprosił o pytania lub uwagi do sprawozdania lub planu pracy komisji.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Ponieważ pytań nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania za przyjęciem planu pracy Komisji na 2010 rok.
  (za- 14 radnych/ 14 obecnych )

  d) Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia w 2009 roku oraz plan pracy Komisji na 2010 rok złożyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia radna Anna Chudzik
  Sprawozdanie i plan pracy stanowią zał. do protokołu.
  Przewodniczący Rady - poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący poprosił o głosownie za przyjęciem planu pracy Komisji na 2010 rok.
  Plan Pracy Komisji został przyjęty (za- 14 radnych/ 14 obecnych )
  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XXXIV/1/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 22.01.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/ 14 obecnych )

  Ad. 9 b)

  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 20/IV/97 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 maja 1997r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń infrastruktury technicznej.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXXIV/2/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 22.01.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/ 14 obecnych )

  Ad. 9 c)

  Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok w Gminie Łączna.
  Projekt uchwały był omówiony na komisji.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXXIV/3/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 22.01.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/ 14 obecnych )

  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łączna na 2010 rok.
  Głos zabrała Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik. Przeczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy na 2010r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. ( zał. do protokołu) Opinia RIO była pozytywna.

  Uchwała Nr XXXIV/4/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 22.01.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/ 14 obecnych )  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podziękował Radzie Gminy za jednomyślność przy uchwalaniu budżetu. Budżet roku 2010 jest budżetem trudnym ze względu na kontynuację już rozpoczętych dużych inwestycji. Mieszkańcy wszystkich sołectw powinni dostrzec, że Rada Gminy jak również Wójt Gminy starają się realizować najważniejsze inwestycje z punktu widzenia istnienia gminy i potrzeb mieszkańców. Podziękował , że radni podchodzą do różnych , czasem bardzo trudnych zagadnień zdroworozsądkowo. Pan Wójt zakończył i podziękował.

  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018”.
  Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka został omówiony na połączonym posiedzeniu komisji jak również w p. 7 porządku obrad w wystąpieniu Pana Graczkowskiego.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do opracowania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXXIV/5/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 22.01.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/ 14 obecnych )


  Ad. 10
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z sesji z dnia 29 grudnia 2009r. został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy obecni radni (za- 14 radnych ).


  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad, po czym zakończył i zamknął pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010r. i kolejne XXXIV-e posiedzenie w kadencji .
  Na tym protokół zakończono.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad
  Halina Dziarmaga Mirosław Nyga


  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1518
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 1088 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna