A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 2/XXXV/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 25 lutego 2010r.


  Protokół Nr 2/XXXV/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 25 lutego 2010r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 11,00 - 15,00

  Ad. 1
  Drugie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010 roku a jednocześnie XXXV w kadencji otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy.
  W obradach uczestniczyli : Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciel prasy „Tygodnik Skarżyski” .
  W obradach uczestniczyło 13 spośród 15 radnych, co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady. Nieobecna radna: Elżbieta Sztabowska oraz radna Monika Pająk - usprawiedliwione.
  Podejmowane na sesji uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Jana Nowaka , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2009 roku.
  a) Szkoły Podstawowej w Klonowie
  b) Szkoły Podstawowej w Zaleziance
  c) Szkoły Podstawowej w Łącznej wraz z filią w Zagórzu
  d) Zespołu Szkół w Goździe
  e) Gimnazjum w Zaleziance

  f) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  g) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  h) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna
  b) ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
  c) wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu rolnego
  d) wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu rolnego
  e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  f) stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Wójta Gminy Łączna
  g) zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  12. Zakończenie obrad.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad p. 10 h) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że na połączonym posiedzeniu komisji wypracowano wniosek o skreślenie z porządku obrad p. 10 b) projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady wobec tego przeprowadził głosowania:
  - za skreśleniem p. 10 b) z porządku obrad ( za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  - za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w miejsce skreślonego p. 10 b) (za- 13 radnych /13 obecnych )
  - za przyjęciem porządku obrad po zmianach (za- 13 radnych /13 )
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty.
  Ad. 4
  Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2009 roku.
  4 a)
  Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Klonowie w 2009 roku złożyła
  Dyrektor Szkoły Pani Grażyna Kozieł.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

  4 b)
  Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Zaleziance w 2009 roku złożyła
  Dyrektor Szkoły Pani Beata Osman.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Radny Wykrota - pytał czy monitoring finansowała tylko szkoła podstawowa Zalezianka, bo przecież tam jest też gimnazjum.
  Dyrektor Osman - odpowiedziała, że monitoring finansowała tylko szkoła podstawowa, są to dwie kamery , które monitorują plac zabaw i wejście do szkoły.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  4 c)
  Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Łącznej w 2009 roku złożyła Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Łutczyk .
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do sprawozdania.
  Radny Nowak - prosił o wytłumaczenie 5 etatów palaczy w szkole.
  Dyrektor Szkoły - wytłumaczyła , że 3 palaczy jest refundowanych z biura pracy, 1 ½ etatu palacza jest w szkole filialnej w Zagórzu i dodatkowo ½ etatu w Łącznej.
  Radny Wykrota - zapytał czym się zajmuje intendent w szkole i co zostało zrobione przy starym budynku szkoły w Zagórzu.
  Pani Dyrektor szkoły - poinformowała, że intendent w szkole robi zapotrzebowanie na produkty żywnościowe, robi zakupy i zbiera opłaty za dożywianie a dożywianych jest 121 uczniów.
  Na starym budynku szkoły w Zagórzu, gdzie mieszka była dyrektor szkoły zostały wymienione szczyty.

  4 d)
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe w 2009r. złożyła Dyrektor Szkoły Pani Urszula Wilkosz.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania .


  Radny Wykrota - zapytał co zostało wykonane za 32 tys . zł
  Pani Dyrektor - przedstawiła wykaz remontów na łączną kwotę 32 tys. zł. Były to: modernizacja instalacji elektrycznej na całym parterze i w sali komputerowej, remont szatni szkolnych, cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej i górnego holu, malowanie wszystkich pomieszczeń na parterze szkoły i szereg innych drobnych rzeczy. 12 tys zł . uzyskaliśmy na remont szatni z Ministerstwa.

  4 e)
  Sprawozdanie z działalności Gimnazjum w Zaleziance w 2009 roku złożyła Dyrektor Pani Małgorzata Połeć.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do sprawozdania.
  Radny Nowak - zapytał Panią Dyrektor , czy posiada statystykę ilu uczniów ukończyło szkoły podstawowe w gminie i ilu z tych uczniów uczy się w naszym gimnazjum.
  Pani Dyrektor - odpowiedziała , że w br. szkolnym do naszego gimnazjum nie przyszło 12 uczniów.
  Radny Wykrota - pytał czy istnieje problem narkomanii i alkoholizmu wśród uczniów gimnazjum.
  Pani Dyrektor - z naszych badań i ankiet wynika, że nie pojawił się u nas problem narkomanii w szkole. Prowadziliśmy szkolenia dla rodziców jak obserwować dzieci jak również dla nauczycieli aby szybciej rozpoznawać takie przypadki.
  Nie mamy także ucznia alkoholika, choć wiemy, że zdarzają się przypadki, sytuacje pozaszkolne z udziałem alkoholu.
  Radny Ślusarczyk - zapytał czy są spotkania z Policją na temat narkomanii i pedofilii w szkołach.
  Dyrektor Połeć - odpowiedziała, że spotkania takie są organizowane niekoniecznie z Policją , bo np. z psychologiem czy z terapeutą.
  Radny Nyga - w tym roku kończy się kadencja Pani Dyrektor, czy będzie się Pani ubiegała w konkursie na kolejną kadencję.
  Druga sprawa to wyniki egzaminu końcowego uczniów naszego gimnazjum od kilku lat są bardzo słabe. Odczucie moje jest takie , że szkoła kładzie nacisk bardziej na zabawę niż na naukę.
  Dyrektor Pani Połeć - uważam, że na pytanie o kolejna kadencję nie muszę odpowiadać, bo to jest moja osobista sprawa choć przyznam, że muszę się nad tym zastanowić.
  Jeśli chodzi o poziom nauczania, wcale nie kładzie się nacisku na zabawę. Wyniki naszych uczniów nie są niskie , wyniki jednego testu nie są miarodajne. Pani Dyrektor przedstawiła statystykę poszczególnych klas trzecich gimnazjum. Sumując średnią szkoły wychodzimy średnio.
  Radny Nowak - dlaczego wobec tego ok. 8 % uczniów idzie do innych szkół.
  Pani Dyrektor - to nie zależy od dyrektora szkoły tylko od rodziców uczniów. Jesteśmy jedną z najlepiej wyposażonych szkół, mamy pomoce do wszystkich przedmiotów, nowoczesne mapy, mikroskopy, komputery laptopy, pomoce do fizyki. Świadczą o tym wyniki naszych uczniów w konkursach, olimpiadach gdzie nasi uczniowie są zawsze w czołówce, szczególnie z przedmiotów ścisłych.  4 f)
  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w 2009 roku złożyła Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej pani Beata Kołda .
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady – czy są pytania do sprawozdania GBP.
  Radny Nyga - zapytał jakie są zyski z wynajmu świetlicy za 2009 rok
  Kierownik Biblioteki - poinformowała, z wynajmu świetlicy mamy dochody własne 7200 zł + darowizna 4200 zł co razem daje 12 000 zł dodając, że nie zawsze wynajem świetlicy jest opłacalny.

  4 g)
  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku złożyła
  Kierownik GOPS pani Bernardyna Wasińska
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do sprawozdania .
  Radny Nyga - stwierdził, że jego sąsiad wrócił ze szpitala, ma problemy z chodzeniem czy GOPS zainteresował się nim.
  Kierownik GOPS - jeszcze się nie zainteresowaliśmy , ale niezwłocznie pracownicy GOPS odwiedzą tego Pana i rozpoznają sprawę.
  Radny Nowak - co to była pomoc żywnościowa z Ostrowca.
  Na to pytanie odpowiedziała radna Anna Chudzik. Była to pomoc z Banku Żywności z ramienia Centrum Inicjatyw Lokalnych z pomocą Urzędu Gminy. Urząd Gminy zapłacił za transport żywności czterokrotnie BUS-em z Ostrowca . Żywność zeskładowano i rozdysponowano w pomieszczeniach GOPS oraz w szkole w Klonowie.
  Radny Nowak - jako członek Zarządu OSP poinformował, że OSP Łączna dostała z Policji BUS-a, jeśli będzie potrzeba chętnie udostępnimy po kosztach paliwa.
  Radny Wykrota - zadał kilka pytań.
  1/ kto decyduje o kryterium dochodowym np. 351 zł
  2/ kto decyduje o zasiłku stałym z pomocy społecznej
  3/ czy Domy Pomocy Społecznej finansuje w całości gmina
  Kierownik GOPS - odpowiedziała. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku stałego wyrównawczego lub okresowego 351 zł / osobę w rodzinie określa art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
  O przyznaniu zasiłku stałego - 444 zł decyduje orzeczenie z komisji orzekającej o przyznaniu stopnia niepełnosprawności lub kobieta po 60 roku życia i mężczyzna po 65 roku żucia jeżeli nie mają żadnych dochodów.
  Domy pomocy społecznej w całości finansuje gmina , jest to zadanie obowiązkowe gminy.
  Radny Nowak - czy pomocy społecznej podlegają też osoby wychodzące z zakładów karnych.
  Kierownik GOPS - tak , osoba opuszczająca zakład karny zostaje poinformowana aby zgłosiła się do ośrodka pomocy społecznej.
  Przewodniczący Rady - zapytał ile dzieci jest dożywianych i jakiej formie są dożywiane.
  Pani Kierownik - w naszych szkołach dożywianych jest 139 dzieci. Na każde dożywiane dziecko sporządzany jest wywiad środowiskowy. Kryteria do dożywiania to 150 % kryterium dochodowego (351 z ) i jeżeli rodzina spełnia warunki takie dziecko jest dożywiane. Dożywiamy również uczniów w szkołach w Kielcach i Skarżysku. Na tę formę pomocy wydaliśmy 49 tys. zł.
  Więcej pytań do Pani Kierownik nie zgłoszono.  4 h)
  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2009 roku złożył Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej pan Grzegorz Giza
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady – prosił o pytania do Kierownika ZGK.
  Radny Żmijewski - zapytał czy mieszkańcy zalegają z opłatami za wodę i ile.
  Kierownik ZGK - zaległości wynoszą ok. 44 000,- zł . Ściąganiem należności zajmuje się firma windykacyjna ze Starachowic. Skutek jest dosyć dobry bo zmniejszyły się zaległości.
  Radny Chrzęszczyk - poruszył problem przyłączy kanalizacyjnych. Zdaniem radnego absurdem będzie jeśli każdy mieszkaniec będzie musiał wykonać projekt na przyłącze kanalizacyjne.
  Jego zdaniem projekt przyłącza powinien być wykonany na etapie projektowania przez gminę , a przyłączyć może się każdy sam. Zapytał Kierownika jak sobie wyobraża zrobienie dużej ilości przyłączy z projektem , przecież to będzie trwało latami.
  Radny Nowak - popierał radnego Chrzęszczyka , uważał to za kpinę jeśli mieszkańcy sami mają sobie zrobić projekt przyłączy .
  Kierownik ZGK p. Giza - poinformował, że z tego co rozeznał w naszym projekcie nie ma przyłącza do samego budynku. Jestem po konsultacji z projektantem. Można odstąpić od tego jeśli właściciele działek wyrażą zgodę, czyli napiszą takie oświadczenie, że są właścicielami działek i wyrażają zgodę na umieszczenie takiego urządzenia. To zamyka temat.
  Radny Ślusarczyk - zdziwiony zapytał jak to jest, bo w Kamionkach był projekt do każdego budynku, dlaczego teraz jest inaczej.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę.

  Ad. 5 i 6
  Sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami tj. od dnia 22 stycznia 2010r. do 25 lutego 2010r. oraz z realizacji uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Pan Wójt w sprawozdaniu rozwinął szerzej temat budowy dróg z programu tzw. „Schetynówek” a chodzi o wymogi jakie muszą spełniać drogi szczególnie dotyczące bezpieczeństwa. Postulat wójtów gmin wiejskich jest taki aby z Narodowego Programu Budowy Dróg wydzielić środki na budowę dróg wiejskich z nawierzchniami bitumicznymi o innych parametrach .
  W tej sprawie wystosowane zostało oficjalne stanowisko Związku Miast i Gmin woj. świętokrzyskiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Informacja zwrotna jaka dotarła do nas jest taka, że MSW i A będzie chciało wprowadzić pewne zmiany od 2011 roku na projekty dróg wiejskich, które kwotowo nie byłyby aż tak wysokie.  Drugi temat jaki Wójt Gminy rozwinął w sprawozdaniu to budowa drogi dojazdowej Występa-Barcza.
  Od Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” wpłynęło pismo do Wójta Gminy, jak również do wiadomości Przewodniczącego Rady w sprawie przeciągających się procedur przy projektowaniu drogi dojazdowej Występa-Barcza. W piśmie mieszkańcy Stowarzyszenia wyrażają swoje obawy o funkcjonowanie naszych miejscowości w związku z brakiem komunikacji zbiorowej do Kielc. (zał. do protokołu)
  Wójt Gminy odpowiedział tego samego dnia na ręce Pełnomocnika Stowarzyszenia p. Sylwestra Chrzeszczyka. Treść odpowiedzi Pan Wójt przeczytał, dodając.
  Emocje związane z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji środowiskowych są uzasadnione, jednakże Urząd Gminy nie ma wpływu na tok procedur . Od początku objęcia funkcji byłem żywo zainteresowany tą inwestycją i do tych spraw podchodzę z ogromną starannością , ale moja rola na tym się kończy . Jeśli mógłbym wpłynąć na tą decyzję to na pewno to zrobię. Decyzja ostateczna należy jednak do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska.

  W sprawie lamp oświetleniowych przy drogach naszej gminy Wójt Gminy poinformował, że rozwiązana została umowa z Zakładem Energetycznym i od 1 marca br. konserwację linii energetycznych, naprawy, remonty, wykonywać będzie firma prywatna za mniejsze pieniądze.

  Odnośnie połamanych słupów na Występie, na których znajdowały się również lampy oświetleniowe jestem przed rozmową z Dyrektorem ZE w sprawie lamp w czyjej gestii będzie wymiana tych lamp. Moim zdaniem jest to po stronie ZE. Poinformuję Państwa o wynikach tych rozmów.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 7 i 8
  Pytania , wnioski oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Ślusarczyk - z tego co mi wiadomo za założenie lamp płacił Urząd Gminy i przekazał je na rzecz ZE, dlatego uważam, że ZE powinien to wykonać.
  Odnośnie budowy dróg z programu „schetynówek” uważał, że standard dróg to jest szerokość 5,5 m z chodnikiem po jednej stronie choć można robić drogi węższe.
  Radny sugerował, aby budować drogi od rowu do rowu bez chodników, z linią ciągłą na szlak pieszy.
  Radny Papros - byłem ostatnio w ZEORK Skarżysko i rozmawiałem z Kierownikiem Technicznym p. Wikło, który mówił, że żadna naprawa czy konserwacja nie należy już do ZE, wszystko jest po stronie gminy.
  Oświetlenie na Występie i Zaleziance zbudowane zostało za pieniądze z tzw. Kowalki. Więc czyj to jest majątek czy przypadkiem nie jest to majątek gminy. Prosił aby wyjaśnić tą sprawę. Oprócz tego niektóre lampy wiszą ale nie świecą, może trzeba je po prostu podłączyć.
  Radna Kołomańska - prosiła o wyjaśnienie na jakich zasadach była podpisana umowa ponieważ oświetlenie na Występie mamy w zamian za to, że ZEORK zabrał grunt za kościołem pod stację TRAFO.
  Wójt Gminy - spróbuję temat rozpoznać i przygotuję pełną odpowiedź na ten temat . Będę dążył do tego aby odbudować oświetlenia w najkrótszym czasie i w miarę oszczędnie.
  Radny Litwiński - jeśli mówimy o oświetleniu zgłosił, że parking przed Urzędem gminy stał się teraz parkingiem całodobowym a na samym łuku jest ciemno i niebezpiecznie. Prosił o doświetlenie łuku drogi przed Urzędem.
  Radna Kołomańska - pytała co będzie wykonywane w ramach remontów linii oprócz lamp , bo na posesji sąsiada wisi kabel elektryczny od sztycy na dachu , czy ta firma może coś z tym zrobić czy nadal zostaje to pod ZEORK.
  Wójt Gminy - szukając firmy chodziło nam , jak zajdzie potrzeba wykonania jakiegoś projektu aby mieli uprawnienia i to wykonali. Mówiąc o konserwacji mieliśmy na myśli kompleksową konserwacje , nie tylko żarówki ale np. naprawa zegarów astronomicznych i całości linii oświetleniowych. Natomiast jeśli chodzi o przyłącza energetyczne nie wiem jak mówią przepisy, dlatego postaram się to wyjaśnić.
  Radny Żmijewski - zapytał co dalej z Firmą „EKO-DOM”.
  Wójt Gminy - umowy są konkretne. Czy firma poniesie karę o tym zdecyduje sąd .
  Sytuacja jest następująca. Firma „EKO-DOM” po wygraniu przetargu miała wykonać projekt kanalizacji Łączna-Gózd za 64 tys. zł. Była to kwota rażąco niska w związku z czym firma już na wstępie prac miała problemy. Nie wiem jakie były przesłanki, że taką cenę zaproponowano. Pomimo wszelkich starań z naszej strony, aneksów, ponagleń, firma nie wykonała zobowiązań wynikających z umowy i nie wykonała pracy a nam chodziło o pełną dokumentację z pozwoleniem na budowę aby móc złożyć wniosek i starać się o środki unijne. Mało tego to firma ta podała Gminę do sądu o wypłatę 64 tys zł. za pracę, której nie wykonali. Pozostaje nam dochodzenie na drodze sądowej.

  Innych wniosków nie zgłoszono.

  Ad. 9
  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek i stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy realizując obowiązek wynikający z ustawy przedłożył Radzie Gminy przedmiotowe sprawozdanie za rok 2009 informując jednocześnie, że wypłaty wyrównań w kwocie ponad 300 tys. zł dokonano 29 grudnia 2009r. jako nieprzewidziane wydatki w budżecie.

  Ad. 10 a)

  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna .
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na komisjach
  ale pomimo to czy są pytania .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady wobec tego przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XXXV/6/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.02.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13/13 obecnych radnych)

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  Przewodniczący Rady poinformował, że w poprzedniej kadencji Rady Gminy członkami Komisji Inwentaryzacyjnej byli radni: Litwiński Sławomir, Chrzęszczyk Andrzej, Kołomańska Jolanta.
  Przewodniczący Rady zapytał trzech wyczytanych radnych, czy chcą być członkami obecnie tworzonej komisji , czy wyrażają zgodę . Wszyscy wyrazili zgodę.
  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie jeszcze dwóch kandydatów do składu komisji ponieważ obecny projekt uchwały przewiduje 5 członków komisji.
  Radny Żmijewski - zgłosił radnego Bogdana Pająka
  Radny Fąfara - zaproponował radnego Edmunda Wykrotę.
  Zaproponowani radni wyrazili zgodę.
  Radna Kołomańska zapytała czy w skład tej komisji wchodzą tylko sami radni czy będzie też ktoś z Urzędu, co wyjaśnił Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Chrzęszczyk , że w skład komisji wchodzą tylko radni ale Wójt Gminy musi oddelegować kogoś do pracy w tej komisji bo sami radni nic nie zrobią.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie składu komisji w całości , czyli: radny Sławomir Litwiński, radny Andrzej Chrzęszczyk, radna Jolanta Kołomańska, radny Bodgan Pająk, radny Edmund Wykrota. (za- 13 radnych)
  Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej została wybrana radna Jolanta Kołomańska.
  Przewodniczący Rady wobec tego przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XXXV/7/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.02.2010r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 12, przeciw-0, wstrzymał się – 1 /13 obecnych)

  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu rolnego.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na komisjach a dotyczy działek w Klonowie, czy są pytania .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady wobec tego przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XXXV/8/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.02.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13/13 obecnych)

  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu rolnego.
  Przewodniczący Rady – poinformował, że jest to podobna uchwała jak poprzednia tylko dotycząca działek w Podłaziu. Projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji. Czy są pytania do uchwały.
  Radny Litwiński - wnioskował o rozplakatowanie informacji o dzierżawie działek na tablicach ogłoszeń przed podpisaniem umowy.
  Uchwała Nr XXXV/9/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.02.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13/13 obecnych)

  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na komisjach
  ale pomimo to czy są pytania .
  Sołtys Osełkowa p. Kuszewska - upewniła się czy dobrze rozumie , jeśli ta uchwała zostanie podjęta to nie będzie funduszu sołeckiego , na co Przewodniczący Rady odpowiedział twierdząco.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XXXV/10/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.02.2010r.
  Została podjęta większością głosów
  (za – 7, przeciw – 2, wstrzymał się - 3 /13 obecnych )

  Ad. 10 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Wójta Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na komisjach
  ale pomimo to czy są pytania .


  Radny Chrzęszczyk - jak nie podejmiemy uchwały to czy Pan Wójt dostanie trzynastkę czy nie dostanie.
  Przewodniczący Rady - odpowiedział, że trzynastka wójtowi gminy się należy , czyli jest to uchwała pro forma.
  Uchwałę przegłosowano.
  Uchwała Nr XXXV/11/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.02.2010r.
  Została podjęta większością głosów
  (za – 11, przeciw – 0, wstrzymał się - 1 /13 obecnych )

  Ad. 10 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna. Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji. Czy są pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Uchwałę poddano pod głosowanie.
  Uchwała Nr XXXV/12/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 25.02.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za – 13 /13 obecnych )

  Ad. 11
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z sesji z dnia 22 stycznia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy obecni radni (za- 13 radnych ).

  Ad. 12
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął drugie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010r. i XXXV-te posiedzenie w kadencji .
  Na tym protokół zakończono.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad
  Halina Dziarmaga Jan Nowak
  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1518
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 950 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna