A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 3/XXXVI/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 29 marca 2010r.

  Protokół Nr 3/XXXVI/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 29 marca 2010r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 1000 - 1230

  Ad. 1
  Trzecie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010 roku a jednocześnie XXXVI w kadencji otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy.
  W obradach uczestniczyli : Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, Inspektor ds. Ochrony Środowiska pani Nina Słabek – Karczewska, Inspektor ds. pozyskiwania p. Anna Kopeć.
  W obradach udział wzięli również usługodawcy, realizatorzy Programu Integracji Społecznej w gminie w 2009 roku w osobach: p. Anna Chudzik, p. Jerzy Okulski, p. Anna Tokarczyk, p. Beata Kołda, p. Aneta Paryska, p. Jolanta Żaczek .
  W obradach uczestniczyło 12 spośród 15 radnych, co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady. Nieobecni radni: Fąfara Wojciech, Elżbieta Sztabowska oraz Tadeusz Żmijewski - usprawiedliwieni.
  Podejmowane na sesji uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Bogdana Pająka, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
  b) o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  9. Podsumowanie realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Łączna w roku 2009 - prezentacja usługodawców.
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.
  Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami tj. od 25 lutego 2010r. do 29 marca 2010r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Do sprawozdania Wójt Gminy dodał, iż firma wykonała już dowieszenie lamp oświetleniowych na odbudowanym odcinku w Występie, który został zniszczony w okresie zimowym.

  Ad. 6 i 7
  Przewodniczący Rady - poprosił o zgłaszanie pytań, wniosków.
  Radny Nowak – Czy wiadomo coś na temat kontynuacji budowy drogi Czerwona Górka – Jęgrzna.
  Druga sprawa – czy wyjaśniono temat przyłączy kanalizacyjnych z kierownikiem ZGK.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Firma „Budromost” zwróciła się 3 miesiące temu do Zarządu Powiatu w Skarżysku z propozycją wykonania całości robót na drodze Czerwona Górka –Jęgrzna i zakończenia budowy w 2010 roku. Od tej pory ciągle trwały rozmowy na ten temat. Starosta podpisał zgodę na przesunięcie zakończenia budowy I etapu drogi o jeden miesiąc. Pomimo, że Firma „Budromost” sama zaproponowała takie przesunięcie terminu, znów go niedotrzymana . Powstała kolizja w postaci naliczenia karnych odsetek za nie wykonanie w terminie I etapu.
  My jako gmina nie widzimy problemu, aby wcześniej wykonać drogę, jest tylko problem z finansowaniem, bo finansowanie mamy zaplanowane również na 2011 rok. Na chwilę obecną nie ma decyzji Starosty i Zarządu Dróg Powiatowych.
  Prawnicy mają pewne obiekcje, ze względu prawo zamówień publicznych bo w specyfikacji określane zostały terminy zakończenia kolejnych etapów. Na tym tle doszło do pewnych wątpliwości , czy będzie to zgodne z prawem.
  Gmina Łączna nie jest w stanie zapłacić środków z 2011 r. w 2010 r. choćby prace zostały wykonane. Jeśli odbiór inwestycji i faktury zostaną wystawione w 2011 roku nie powinno być problemu. Ostateczne stanowisko w tej sprawie zajmie Powiat.

  Jeśli chodzi o przyłącza kanalizacyjne, to poprosiłem Kierownika ZGK o konkretne stanowisko w tej sprawie, na najbliższej Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, aby wyjaśnił jakie to będą opłaty i z czego wynikają.

  Pan Wójt podał jeszcze kilka informacji dotyczących innych dróg w gminie.
  Droga Powiatowa koło Urzędu, ze względu na olbrzymie uszkodzenia, będzie remontowana po przetargu.
  Droga Stawik – firma „Mota-Engil” po raz kolejny nie wywiązała się. Jeśli w najbliższym czasie ten odcinek drogi nie zostanie zdecydowania poprawiony, w ostateczności planowaliśmy ustawić znaki ograniczające tonaż do 3,5 ton . Jednak wspólne działanie mieszkańców sołectwa , Pani Radnej, Pani Sołtys i Urzędu Gminy spowodowało, że ostatnio na tej drodze były wykonywane pewne prace i prawdopodobnie będzie położony dywanik asfaltowy. Nie wiem na jakiej długości ale chciałbym aby zakończono na zakręcie koło Pana Nicponia w kierunku do Stawiku.
  Radna Monika Pająk – z informacji od kierownika budowy wiem, że droga będzie remontowana tylko do mostu, a za mostem do pana Nicponia już nie. A tam właśnie jest najgorszy , najtrudniejszy odcinek, czyli nadal będziemy tonąć w błocie.
  Proszę o interwencję do Pana Dyrektora, w sprawie odcinka od mostu do Pana Nicponia. Proszę również o interwencję w sprawie busów, aby kursowały przynajmniej do godz. 16 szczególnie chodzi o dzieci szkolne, ponieważ ten odcinek drogi jest bardzo niebezpieczny.
  Radny Ślusarczyk – poinformował o pewnych faktach w sprawie drogi Kamionki. Firma „Budromost” została ukarana 90 tys. zł za niewykonanie drogi w terminie. Poza tym po zimie okazały się pewne mankamenty na drodze jak np. popękany asfalt , zapadnięte krawężniki zamulone rowy . Czy odbiór został zrobiony – nie wiem. Mam poważne zastrzeżenia co do wykonania tej drogi. Nie wiem co dalej z tym będzie, czy należy już interweniować, czy jeszcze poczekać.
  Radny Wykrota – zmartwił mnie Pan Wójt informacją, że dopiero po przetargu, droga koło Urzędu będzie droga naprawiona, więc to może być dopiero w czerwcu.
  Ponieważ zima zrobiła wiele szkód na wszystkich drogach, proszę o sukcesywne naprawienie dróg .
  Radny Litwiński – Uszkodzenia na drogach są ogromne. Na krzyżówce do Bukowej Góry jest potężna, niebezpieczna dziura i dalej na całym odcinku drogi w kierunku Kościoła i za Kościołem, na każdym przepuście uszkodzenia są ogromne, koło przejazdu kolejowego również jest kilkumetrowa dziura. Na drogach powiatowych jest tragedia i to powinniśmy zrobić teraz.

  Radna Monika Pająk – odcinek drogi Jaśle i Stawik jest nieprzejezdny, ponieważ cały ruch jest tam skierowany. Trzeba koniecznie tam poprawić choćby kruszywem.
  Radny Chrzęszczyk – droga Jęgrzna to jest tragedia, nie da się jechać.
  Jeśli chodzi o przyłącza kanalizacyjne, szybciej powinna być decyzja Kierownika ZGK, nie czekając na komisję, bo ludzie chcą się już podłączać. W jednym z ostatnich numerów „Wspólnoty” był artykuł, że gmina nie powinna pobierać żadnych opłat, tylko opłaty taryfowe.
  Radny Nowak – Kiedy Kierownik ZGK był na komisji, nie mówił o żadnych opłatach przyłączeniowych. Teraz kiedy ludzie się zgłaszają o przyłącza , Kierownik wymaga pisania podań a za odbiór żąda 300 zł i 50 zł za mapkę. Uważam, że 300 zł to zbyt dużo. Nie wiem skąd te opłaty się biorą. Niektórzy już taką kwotę wpłacili. Co będzie jeśli teraz Kierownik ustali niższą opłatę, kto odda tym mieszkańcom różnicę. Na Kamionkach ludzie nie płacili tej opłaty, dlaczego inni mają płacić więcej lub mniej, opłata powinna być taka sama dla wszystkich.
  Wójt Gminy – kwestią przyłączy kanalizacyjnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej. Krótką informację opartą na przepisach z których wynika, że ma być pobierana jakakolwiek opłata, na najbliższej komisji przedstawi Kierownik ZGK.

  Wójt Gminy przedstawił następnie kwestię naprawy i utrzymania dróg powiatowych.
  Gmina może tylko apelować do Zarządu Dróg Powiatowych o to, aby remonty wykonywać. Są pewne remonty, które nie były planowane. Katastrofalna sytuacja jest na drodze Występa od Belna do budowanego wiaduktu. Rozsypuje się droga dolna Zalezianka. Robiąc remonty dróg powiatowych musimy również dać swoje pieniądze. Niestety akcja „zima” wyczerpała wszystkie pieniądze z budżetu, zostało nam 5 tys. zł na tym paragrafie . Robiąc jakiekolwiek remonty, będziemy musieli z czegoś pieniądze przesunąć. Oczywiście ,że trzeba systematycznie poprawiać drogi.
  Jak będzie z remontami nie wiem, jedna firma wygrała przetarg na remonty dróg powiatowych i nie wiem jak sobie będzie radzić.

  Busy na Stawiku.
  Generalnie zasadą jest, że dzieci powinny chodzić do szkoły pod dozorem rodziców. Mam wrażenie, że Pan Mierzwiński chce się wycofać z busów, jeśli będzie lepsza droga. Mimo to będę się starał, aby BUS jeździł, i aby droga była zrobiona do zakrętu.

  Radny Wykrota – nie chodzi o duże pieniądze na drogi gminne tylko o uzupełnianie kruszywem.
  Radny zapytał kiedy będzie budowany chodnik od gminy do kościoła.
  Wójt Gminy – tak się składa, że musieliśmy niestety unieważnić przetarg na chodnik, ponieważ pomyłkowo Starostwo Powiatowe dało pozwolenie na budowę ciągu pieszego Czerwona Górka, zamiast Kamionki, w związku z czym dokument był nieprawny.
  Jutro będzie kolejne otwarcie ofert i myślę, że w krótkim czasie podpiszemy umowę.
  Radna Monika Pająk – odnośnie BUS-a, dopóki firma będzie miała tam bazę to nie jest realne, aby dzieci same chodziły, bo dorośli mają problem na tej drodze, chyba, że firma się wyprowadzi. Jest na tyle niebezpiecznie , że nie wyobrażam sobie, aby BUS-a nie było.
  Radny Papros – nie przesadzajmy, bo w takim razie na Występie też powinniśmy mieć BUS-a, bo tak samo nasze dzieci chodzą i też mamy bazę przy drodze. Radny podziękował za światło na Występie.
  Radny Ślusarczyk – to ja o niczym nie wiedziałem i ludziom mówiłem, że chodnik do kościoła będzie budowany. Co ja teraz mieszkańcom powiem, jak my wyglądamy.
  Wójt Gminy – Powiat decyzję wydawał 3 miesiące, to też jest coś nie porządku. Jutro będzie otwarcie ofert, poślizg będzie, ale chodnik będzie wykonany w tym roku.
  Bus-y – o ile mamy prawo żądać dotrzymywania terminów wykonania umowy, to z umowy nie wynika, aby dali busy, jeśli nie ma warunków przejścia dla ludzi.
  Jeśli „Mota Engil” wyrazi zgodę na busa – to będzie, a jeśli wycofają, to nie będzie busa. Firma będzie do końca roku na tym terenie. Będę się starał aby BUS utrzymać.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk – Czy Urząd spotkał się z kimś w sprawie odłączenia się Występy i Zalezianki od naszej gminy. W związku z tym prosiłbym radnych, aby wszystkie inwestycje na Występie i Zaleziance zostały wstrzymane w tym roku, a pieniądze przeznaczone na inne miejscowości.
  Pan Wójt – Byłem w Zagnańsku z Panem Przewodniczącym Rady. Z informacji jakie uzyskaliśmy od Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy Zagnańsk wynika, że grupa radnych wyszła z inicjatywą aby przygotować uchwałę intencyjną.
  W mojej opinii wszystkie te poczynania nie mają nic wspólnego z prawem.
  Po świętach postaramy się spotkać z mieszkańcami na zebraniach wiejskich na ten temat, bo opinie ludzi są różne. Niektórzy są zaskoczeni i proszą wprost o zebranie wiejskie. Mam wrażenie, że nie wszyscy mieszkańcy zostali o tym poinformowani, jak również o konsekwencjach. Trzeba to rozpocząć w sposób prawny, a procedura jest długa. Czy jest to inicjatywa poparta głosem większości mieszkańców, w tej chwili mam poważne wątpliwości. Nie można nie liczyć się z opinią większości mieszkańców.
  Byłaby to retorsja , która ma ukarać mieszkańców, którzy się z tym nie identyfikują.
  Rada sołecka – zabrała się do tego w sposób nieformalny.
  Proszę o zdrowy rozsądek. Decyzję o tym będzie podejmował premier a nie gmina i powiat.
  Skupmy się na pracy dla mieszkańców, na informacji co mogą dostać od gminy i kiedy. Nie obiecywałem nikomu, że w każdym sołectwie będą inwestycje.
  Dzisiaj nie możemy zrobić inwestycji bo nie mamy pieniędzy , ale możemy złożyć wniosek o pieniądze, które dostaniemy za dwa lata. Lepiej nie popadajmy w emocje, róbmy swoje, skończmy to, będziemy robić inne rzeczy. Myślę, że ta inicjatywa upadnie sama.
  Radny Ślusarczyk – Panu Wójtowi nie wypada inaczej mówić, zamieszanie jednak jest, zakusy są i spokoju nie będzie. Byliśmy 17 lat pod Suchedniowem i nie mieliśmy nic. Teraz zaczyna się ponownie, bo komuś się coś nie podoba. Jeśli ktoś chce rozwodu, to czy druga strona kupuje mu jeszcze samochód. Popieram wniosek radnego Pająka.
  Radny Wykrota – przestrzegał przed pochopnymi decyzjami. Proponował aby w trybie pilnym zrobić zebranie wiejskie, poinformować mieszkańców a później nas co mieszkańcy myślą i co chcą zrobić.
  Radny Nowak – ktoś wprowadza zamęt, proponuję zrobić referendum na koszt sołtysa Zalezianki.
  Wójt Gminy – zgodnie z prawem jeśli gmina Zagnańsk chce przejąć te miejscowości to powinna też sfinansować referendum.
  Przewodniczący Rady – prosił o zakończenie tego tematu, do czasu wyjaśnienia sprawy.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
  Uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, omówiła Skarbnik Gminy Pani Alicja Miernik.
  Dodatkowo Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie w § 8 zapisu o treści: § 8. Do § 11 uchwały Nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r. „Upoważnia się wójta do” dodaje się pkt 1 d o treści: „zaciąganie kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 277 tys. zł.”
  Pozostałe paragrafy uchwały zostają automatycznie przesunięte.
  Radni nanieśli sobie korektę w swoich projektach uchwał.
  Radny Wykrota – wnioskował do Rady Gminy o przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
  Innych pytań czy wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały w wersji zaproponowanej przez Skarbnika Gminy.
  Uchwała Nr XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 29.03.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie ( za 12 – radnych/ 12 obecnych)


  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  Inspektor ds. Ochrony Środowiska pani Nina Słabek-Karczewska poinformowała, że zmiana załącznika do uchwały była podyktowana koniecznością doprecyzowania wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia, tak aby nie utrudniały one dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w wyżej wymienionym zakresie oraz nie ograniczały konkurencji na tych rynkach. przedstawiła proponowane zmiany, a były to zmiany kosmetyczne.
  Żadnych pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem powyższej uchwały.

  Uchwała Nr XXXVI/14/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 29.03.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za – 12 radnych/12 obecnych)

  Ad. 9
  Podsumowanie realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Łączna w roku 2009 - prezentacja usługodawców.
  Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych p. Anna Kopeć omówiła realizację Programu Integracji Społecznej. W sumie w latach 2008 i 2009 zrealizowano projekty na kwotę 214 607,13 zł. W tym roku można również składać projekty na „ Aktywizację i Rozwój Dzieci i Młodzieży” . Pani Kopeć poprosiła następnie o prezentację usługodawców, którzy realizowali projekty w 2009 roku na terenie gminy.
  Pani Anna Chudzik – przedstawiła realizację projektu w ramach Programu Integracji Społecznej w Klonowie. W ramach tego projektu utworzono Klub Integracyjny Atlas Klonów który funkcjonował od dnia 01.08.2008 do 31.12.2009 roku. Projekt został zrealizowany, a klub istnieje i działa dalej na zasadzie wolantariatu. W czasie działania Klubu organizowane były różne imprezy integracyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnieje piłki siatkowej, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia integracyjne dla starszych. Oferta klubu skierowana jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z całej gminy nie tylko dla mieszkańców Klonowa. W trakcie realizacji projektu uaktywniło się środowisko mieszkańców Klonowa. Plany na przyszłość : od maja 2010 r. planujemy zorganizowanie cyklu szkoleń z podstaw obsługi komputera i internetu dla grupy 15 kobiet z gminy.

  Pan Jerzy Okulski – Przedstawił realizację Programu Integracji Społecznej w Szkole Podstawowej w Łącznej. W 2009 roku realizowaliśmy kilkanaście programów za kwotę 27 tys. zł.
  Odbywały się zajęcia sportowe, artystyczne, na basenie, karate, zajęcia z pokazem dla rodziców, piłka nożna, siatkówka.
  W imprezach różnego rodzaju i zajęciach rekreacyjnych na terenie gminy wzięło udział 3300 dzieci i dorosłych.

  Pani Anna Tokarczyk – przedstawiła realizację projektu „Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców” w ramach Programu Integracji Społecznej w okresie kwiecień – grudzień 2009.
  Integracja podczas warsztatów rzemiosł artystycznych w Świetlicy gminnej:
  • Tkactwo artystyczne
  • Bibułkarstwo,
  • Bukieciarstwo,
  • Rzeźba,
  • Haft artystyczny,
  • Malarstwo,
  • Decoupage (czyt. Dekupaż)
  • Zorganizowanie wystawy
  W tej chwili spotykamy się na zajęciach tanecznych.
  W zajęciach brały udział grupy 20 – 25 uczestników, 20 osób dorosłych nauczyło się decoupage,
  60 osób uczestniczyło w wernisażu, 50 osób obejrzało wystawę. Prezentowaliśmy gminę na jarmarku świętokrzyskim w Skarżysku i w Cedzynie.
  Moim marzeniem jest zrobić plener.

  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej pani Beata Kołda – przedstawiła program „Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży”. W projekcie zostało zatrudnionych 2 wychowawców z terenu naszej gminy. Zajęcia dla grupy przedszkolnej odbywają się od godz. 900-1400 , grupa liczy 25 dzieci. W ramach programu odbywały się zajęcia plastyczne, ruchowe, zajęcia korekcyjne, które bezpłatnie prowadziła pani Magdalena Wasińska. Odbywały się spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach bibliotecznych. Dzieci poznały strój górnika. W ramach projektu był wyjazd do teatrzyku „Kubuś”, odbywały się imprezy tj. andrzejki, mikołajki, dzień babci i dziadka, zabawa karnawałowa, dzieci udzielały wywiadów. Dodatkowo prowadzone są zajęcia taneczne. Oddział przedszkolny nadal funkcjonuje.
  Pani Aneta Paryska ze Szkoły Podstawowej w Goździe – przedstawiła realizację programu „Aktywizacja dzieci i młodzieży” w Szkole Podstawowej w Goździe.
  W programie udział brało 100 uczniów w wieku od 6 do 13 lat.
  W ramach programu doposażyliśmy plac zabaw dla dzieci i przedszkolaków.
  Odbywały się zajęcia na basenie w Czarnieckiej Górze, dwoje uczniów z naszej szkoły odbyło dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny.
  Prowadziliśmy gry i zabawy dla dzieci, zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie zdolności i zainteresowań, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, bibułkarstwo, odbyła się wycieczka na Kapkazy.

  Pani Jolanta Żaczek – przedstawiła realizację Programu Integracji Społecznej „Aktywizacja i Rozwój Dzieci i Młodzieży” w Szkole Podstawowej w Zaleziance.
  Projekt trwał od 16 kwietnia 2009 do 19 czerwca 2009 roku. W ramach projektu przeprowadzono 27 godz. zajęć, w których uczestniczyły grupy 18-24 dzieci w wieku od 7 – 10 lat z terenu gminy. Były to następujące zajęcia:
  -warsztatowe
  -zajęcia rekreacyjno sportowe w Czarnieckiej Górze,
  -bibułkarstwo,
  -wyjazd studyjny do Krakowa – zwiedzanie.

  Pani Inspektor Anna Kopeć – podsumowała wystąpienia usługodawców. Jak było widać z prezentacji, program integruje, ponieważ biorą w nim udział różne grupy ludzi od dzieci po dorosłych. Z tego programu były również sponsorowane dożynki w Łącznej.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – poinformował, że te wszystkie, jak również inne aktualne informacje są zamieszczone na stronie internetowej naszej gminy pod adresem www.laczna.pl w związku z czym Pan Sekretarz zaprosił do odwiedzania naszej strony.

  Przewodniczący Rady pan Stanisław Starz – Podziękował gościom za przybycie i podsumowanie realizacji programu PIS.

  Ad. 10
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z sesji z dnia 25 lutego 2010 r. został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy obecni radni (za- 12 radnych ).


  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad
  Halina Dziarmaga Bogdan Pająk  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1519
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 1031 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna