A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XXXVI/14/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 marca 2010 r.

  UCHWAŁA NR XXXVI/14/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 29 marca 2010 r.
  o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
  właścicieli nieruchomośc i , o p r óżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
  bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
  ze zmianami w organizacji i podziale zdań administracji publicznej w województwie (Dz. U.
  z 2009 r., Nr 92, poz. 753), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13
  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr. 236, poz.
  2008 z późn. zm.) oraz §2, §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr. 5, poz. 33) uchwala się, co
  następuje:
  § 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIII/46/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia
  2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
  nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęc y c h i i c h c zęśc i ( D z . U r zędowy Woj.
  Świętokrzyskiego Nr 66 poz. 486 z dn. 2010-02-22) wprowadza się następujące zmiany:
  − pkt. I ppkt. 2) lit. b) otrzymuje brzmienie:
  ' b) mycie pojazdów może odbywać się poza myjniami, w miejscach dozwolonych pod
  warunkiem, że powstające ścieki będą odprowadzane do odpowiednich urządzeń lub gromadzone
  w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach'
  − pkt. III ppkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
  ' b) posiadać samochód, dopuszczony przez powiatowego lekarza weterynarii do używania
  w transporcie drogowym do przewozu żywych zwierząt'
  − pkt. IV ppkt. 3) otrzymuje brzmienie
  ' 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do
  prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt lub inny stosowny dokument wymagany
  przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr. 156, poz. 1118
  z późn. zm.)'
  − pkt. V ppkt. 3) otrzymuje brzmienie:
  ' 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany
  przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr. 156, poz. 1118
  z późn. zm.)'.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
  szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
  się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr. 5, poz. 33), wymagania te należy określać
  w sposób precyzyjny, zrozumiały i niedyskryminujacy. Zmiana załącznika do uchwały była
  podyktowana koniecznością doprecyzowania wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się
  ID: BPSID-NCXEN-ADRQX-RJBFE-SSKRC. Podpisany. Strona 1 / 2
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
  szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
  się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr. 5, poz. 33), wymagania te należy określać
  w sposób precyzyjny, zrozumiały i niedyskryminujacy. Zmiana załącznika do uchwały była
  podyktowana koniecznością doprecyzowania wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się
  o zezwolenia, tak aby nie utrudniały one dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi
  w wyżej wymienionym zakresie oraz nie ograniczały konkurencji na tych rynkach. Należało
  ponadto uaktualnić powołane przepisy, gdyż tekst jednolity ustawy - Prawo budowlane z roku
  2003 został znowelizowany. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tej sprawie jest
  zasadne.
  ID: BPSID-NCXEN-ADRQX-RJBFE-SSKRC. Podpisany. Strona 2 / 2


  Data wprowadzenia: 2010-07-09 1337
  Data upublicznienia: 2010-07-09
  Art. czytany: 853 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna