A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 4/XXVII/2009 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 28 kwietnia 2009r.

  Protokół Nr 4/XXVII/2009
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 28 kwietnia 2009r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania posiedzenia – 13.00 – 16,00

  Ad.1
  W dniu 28 kwietnia 2009 roku odbyło się XXVII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Starz, witając zebranych na posiedzeniu gości , radnych i sołtysów.
  Na zaproszenie w posiedzeniu gościnnie uczestniczyli: Marszałek Woj. Świętokrzyskiego p. Adam Jarubas, Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego p. Krzysztof Ligowski, Dyrektorzy szkół Gminy Łączna, oraz zwyczajowo Wójt Gminy Łączna pan Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy pan Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy pani Alicja Miernik , Radca Prawny Urzędu Gminy p. Paweł Kuźdub, niektórzy sołtysi, mieszkanka gminy p. Anna Ledwójcik.

  Na początku obrad uczestniczyło 14 radnych, co stanowiło 93% ustawowego składu Rady Gminy, ponieważ radny Jan Papros spóźnił się. Później obecni już byli wszyscy radni.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad.2
  Sekretarzem obrad powołano radną Elżbietę Sztabowską , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad.3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przedstawił zebranym porządek obrad po czym zapytał czy ktoś wnosi uwagi bądź zastrzeżenia do porządku obrad.
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wystąpienie Wójta Gminy Łączna.
  5. Wystąpienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
  Pana Adama Jarubasa.


  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy sesjami.
  7. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy
  z poprzednich sesji.
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
  i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna
  za 2008 rok.
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2008 rok.
  d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  e) Dyskusja
  f) Podjęcie uchwały.

  11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Powołania terytorialnej komisji do spraw referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Łączna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez radę gminy w Łącznej
  b) Zmian budżetu gminy na 2009r
  12 . Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  13. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady – ze względu na to , że Pan Marszałek przyjedzie na sesję po godz. 14-tej , proponuję punkt 4 i 5 przesunąć do momentu przyjazdu Marszałka Adama Jarubasa , a obrady w tej chwili kontynuować od punktu 6 .
  Oprócz tego radni otrzymali dwa projekty uchwał – zmienione, tj zmiany budżetu projekt II, poprzedni projekt proszę wycofać i uchwałę w sprawie referendum gminnego gdzie zostały wpisane nazwiska członków komisji gminnej.
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni wyrażają zgodę na takie zmiany porządku obrad.
  Rada Gminy wyraziła zgodę poprzez głosowanie (za – 14 osób).
  Porządek obrad został zmieniony.
  Punkt 4 i 5 został przeniesiony na drugą część obrad po przerwie.

  Ad. 6 i 7
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łączna w okresie od 17.03.2009r. do 28.04 2009r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński .
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 i 9
  O głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarzysko-Kam. Dr Krzysztof Ligowski .
  Poinformował o dalszych postępach prac zmierzających do budowy drogi powiatowej Czerwona Górka.
  W ubiegłym tygodniu Starostwo dostało pozwolenie na budowę wraz z terenem zamkniętym , prawdopodobnie za tydzień Starostwo ogłosi przetarg na budowę drogi, i po rozstrzygnięciu przetargu myślę , że w czerwcu rozpoczniemy budowę drogi.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 10 a)
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
  Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie omawiane było na komisji, ale jeśli radni sobie życzą, lub mają uwagi do sprawozdania to Wójt Gminy lub Pani Skarbnik udzielą wszelkich wyjaśnień.
  Radni nie życzyli sobie omawiania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

  Ad.10 b)
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik przeczytała opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łączna za rok 2008. Opinia była pozytywna. (zał. do protokołu)

  Ad. 10 c)
  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2008 rok.
  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2008 r. przeczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Wojciech Fąfara.

  Ad. 10 d )
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej przeczytał Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz (zał. do protokołu )
  Opinia była pozytywna.

  Ad. 10 e)
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Radny Wykrota – czy dyskusja jest konieczna
  Radca Prawny – formalnie tak
  Radny Pająk – jakie były przyczyny wykonania planu wydatków w 85 % .
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - w dziale 010 -Rolnictwo i Łowiectwo umieszczona była kanalizacja Czerwona Górka – Jęgrzna podjęta przez Związek gmin Gór Świętokrzyskich. W związku z pewnymi wymogami rozstrzygania przetargu i wyłonienia wykonawcy, całość inwestycji była po stronie ZGGŚ. To spowodowało, ze realizacja nie była podjęta co spowodowało niższy % wykonania wydatków.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 10 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna za 2008 rok.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały

  Uchwała Nr XXVII/20/2009
  Rada Gminy Łączna z dnia 28.04.2009r.
  została przyjęta jednogłośnie (za – 14 radnych / na 14 obecnych)
  Przewodniczący Rady - pogratulował Wójtowi Gminy za uzyskane absolutorium.

  Ad.11 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania gminnej komisji do spraw referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Łączna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Łącznej
  Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na połączonych komisjach.
  Na komisji wypracowano kilka wniosków dotyczących referendum gminnego, do przegłosowania na dzisiejszej sesji przed podjęciem uchwały.
  Przewodniczący Rady przedstawił kolejne wnioski prosząc radnych o przegłosowanie.

  1) wniosek aby radni nie byli członkami Komisji wyborczych w sprawie referendum gminnego (za- 14 radnych)
  2) ilość członków do Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, wypracowano wniosek aby było po 7 osób (za -14 radnych)
  3) ilość członków do komisji zgłaszana przez Radę Gminy i Wójta w stosunku 5:2 czyli Rada Gminy zgłasza 5 członków i Wójt Gminy 2 członków ( za – 14 radnych)

  Przewodniczący Rady - w dzisiejszym projekcie uchwały radni mają wpisane nazwiska 7 osób, członków gminnej komisji . Odczytał nazwiska po czym zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XXVII/21/2009
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.04.2009r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za – 14 radnych / 14 obecnych)

  Ad. 11 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r.
  Przewodniczacy Rady – głosujemy dzisiejszy II projekt , czy są pytania do uchwały.
  Radna Kołomńska – prosiła aby podać różnice między pierwszym a drugim projektem uchwały.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – omówiła różnice. Proponujemy zwiększyć dochody budżetu gminy w dziale 700 o czynsz dzierżawy nieruchomości o kwotę 28 500 zł
  i w dziale 751 o kwotę 6 206 zł dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego. Zwiększenie wydatków: dział 751 o kwotę 6 500 na składki na związki do których należy gmina, dział 751 na referendum gminne kwotę 10 000 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 6 206 zł, dział 921 zwiększenie dotacji dla Instytucji Kultury o 12 000 zł.
  Radny Litwiński – czym jest spowodowana dotacja do biblioteki.
  Skarbnik Gminy – w świetlicy funkcjonuje mini przedszkole, finansowane w ub. roku z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Drugi etap rozpoczął się w tym roku w kwietniu, są zatrudnione dwie osoby opiekujące się dziećmi, finansowane z własnych środków, dotacja zapewni finansowanie wynagrodzeń do końca roku.
  Wójt Gminy – była silna potrzeba kontynuacji oddziału przedszkolnego w świetlicy.
  Po pierwszym etapie powinniśmy zamknąć przedszkole, aby tego nie robić , potrzebne będą środki na wynagrodzenia dwóm paniom zatrudnionym w oddziale przedszkolnym, stąd prośba o zwiększenie środków.
  Innych pytań nie zgłoszono. Uchwałę przegłosowano.

  Uchwała Nr XXVII/22/2009
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.04.2009r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za – 15 radnych / 15 obecnych)


  Ad. 12
  Przewodniczący Rady – czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
  Uwag nie zgłoszono.
  Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy radni ( za – 15 radnych/ na 15 obecnych)

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 4
  W czasie przerwy na obrady przybył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas oraz Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski.
  Zebrani powitali gości oklaskami, po czym głos zabrał Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz w swoim wystąpieniu serdecznie powitał Marszałka Woj. Świętokrzyskiego, dziękując mu za wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych dla naszej gminy i za owocną współpracę.

  Dyrektor Gimnazjum p. M. Połeć – podziękowała Panu Marszałkowi za pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych na oświatę a szczególnie na budowę nowego kompleksu oświatowego w Kamionkach.

  Bardziej obszerne podziękowanie Panu Marszałkowi jak również Staroście Powiatu wygłosił Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński.
  Lata 2007 -2013 to okres wielkiej szansy dla woj. świętokrzyskiego, szansy na realizację planów i zamierzeń wielu gmin . Pan Marszałek obiecywał, że będzie wspierał gminy w staraniach o realizację zadań inwestycyjnych.
  Okres ostatnich 2 lat z naszej strony, został przepracowany solidnie i sumiennie. Po naszej stronie spoczywał bowiem ciężar przygotowania dokumentacyjnego inwestycji, przygotowania i składania wniosków aplikacyjnych. Pan Wójt dla oddania sedna sprawy przytoczył przykłady wysokości dofinansowania naszych inwestycji. I tak:
  1) budowa kompleksu oświatowego
  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przychylił sie do naszej prośby i przyznano nam 3 600 000 zł , a obecnie dodatkowo 2 500 000 zł, w sumie 6 100 000 zł na tę inwestycję (ogólna kwota inwestycji to ok. 11 000 000 zł). Jest to kwota potężna, dlatego należą się serdeczne podziękowania i uznania na ręce Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
  2) Kanalizacja Czerwona Górka – Jęgrzna - budowana w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z Regionalnego Programu Operacyjnego, umowa podpisana pieniądze są w budżecie.
  3) droga gminna Osełków – Jaśle- Stawik - inwestycja ta spowoduje, że zbiornik Jaśle zacznie żyć.
  4) Świętokrzyski Program Wspierania Obszarów Wiejskich - któremu patronuje Pan Marszałek. Składaliśmy dwa wnioski i dwa razy otrzymaliśmy dofinansowanie. Dzięki temu programowi zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający oraz stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich.
  W tym roku złożyliśmy wniosek na remont świetlicy w Łącznej i liczymy na pomoc pana Marszałka.
  5) Drogi powiatowe – wsparcie finansowe w wysokości 4 800 000 zł dla powiatu , porozumienie podpisane, w budżetach gminy i starostwa są środki.  Bardzo serdecznie dziękujemy za to wszystko całemu Zarządowi Woj. Świętokrzyskiego a szczególnie Panu Marszałkowi za rzadką
  umiejętność pochylania sie nad problemami gmin małych i biednych. Postaramy się aby wszystkie środki zostały wykorzystane w 100 procentach i aby było to widać. W tym momencie Pan Wójt wręczył Panu Marszałkowi bukiet kwiatów.

  Ad. 5
  Wystąpienie Marszałka Woj. Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa.
  Marszałek Województwa w pierwszych przemówienia podziękował za kwiaty słowa wdzięczności jakie na wstępie usłyszał.
  To jest mój obowiązek, jak twierdził Pan Marszałek, dostrzegać problemy gmin małych oraz biednych . Nie jest to łatwe, ponieważ potrzeb jest kilkakrotnie więcej niż pieniędzy.
  Przekonałem członków Zarządu Województwa, i wspólnie dołożyliśmy 2.500.000 zł do poprzedniego wniosku o budowę szkoły w Łącznej.
  Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje w gminie.
  Pan Starosta wykazał również duże zrozumienie i złożył wniosek na drogi powiatowe w Gminie Łączna. Bez wniosku Starosty Powiatu Skarżyskiego , nie byłoby drogi Kamionki.
  Jeśli chodzi o Polskę czy region mamy duże opóźnienia we wdrażaniu środków unijnych. Już zdecydowaliśmy o rozdziale pieniędzy do 2013 roku przyznanych na cały okres. Do połowy przyszłego roku chcielibyśmy wydać wszystkie środki unijne przyznane na cały okres. Robimy to po to , aby dostać następne środki, ponieważ 5 najlepszych województw otrzyma premie finansowe w różnej wysokości. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ jesteśmy na drugim miejscu w Polsce w wielkości wypłaconych funduszy unijnych.
  Nie mógłbym ogłaszać dobrych decyzji bez dobrych wniosków . Dlatego jest to Wasza zasługa , Waszej administracji. W funduszach unijnych stosowana jest zasada konkurencji, dlatego tylko najlepsze projekty przechodzą.
  Województwo Świętokrzyskie jako jedno z województw, zdecydowało się na uruchomienie programu na doposażenie szkół wiejskich w pomoce dydaktyczne w kwocie 5 mln zł dla 100 szkół.
  W tym roku uruchomiono również program na wsparcie edukacji na obszarach wiejskich w kwocie 11 mln zł.
  Inny program to program wsparcia sportu na obszarach wiejskich, na który można składać wnioski do 4 maja br. (np. doposażenie w sprzęt sportowy, na organizacje turniejów itp.)
  Pan Marszałek zakończył i podziękował. Wystąpienie Marszałka zostało przyjęte oklaskami.

  O głos poprosiła radna Anna Chudzik .
  Powiedziała, że Gmina Łączna znajduje się w szczególnym momencie jeśli chodzi o rozwój. Realizujemy inwestycje wodociągowe , kanalizację , które podnoszą standard naszego życia.
  Natomiast inwestycja w postaci budowy kompleksu oświatowego jest to inwestycja w przyszłość. Jako Przewodnicząca Komisji Oświaty, w imieniu własnym i radnych podziękowała Panu Marszałkowi za zrozumienie i wsparcie tej inwestycji.

  Przewodniczący Rady oddał głos Staroście Powiatu Skarżyskiego Panu Jerzemu Żmijewskiemu.
  Pan Starosta na wstępie podziękował za efekty pracy i współpracy z Gminą Łączna.
  Dostrzegam zgodę i współpracę i taką zgodę ze swej strony oferuję .
  Trzynastu Starostów woj. Świętokrzyskiego podjęło decyzję , że każdy z nas na 1 km dróg dostanie 26.000,- zł i każdy z nas podejmie decyzję którą drogę będzie realizować .
  Ja podjąłem decyzję, że za te pieniądze w powiecie skarżyskim będzie realizowana jedna droga Kamionki-Czerwona Górka -Jęgrzna –Zaciszowice .
  Po podpisaniu porozumienia z Marszałkiem Panem Jarubasem oraz Wójtem Gminy Łączna temat wdrażamy.
  Wczoraj do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone wszystkie dokumenty do zawarcia umowy na drogę Czerwona Górka – Jęgrzna . Nie było to łatwe ponieważ dopiero w ubiegłym tygodniu dostałem pozwolenie na budowę terenie zamkniętym kolejowym, ponieważ część drogi Czerwona Górka jest na terenie kolejowym. Projekt przewiduje przełożenie kabla telekomunikacyjnego TKD. Upłynęło kilka miesięcy nim dostaliśmy tę zgodę . Dołączam się wobec tego do podziękowań dla Pana Marszałka ponieważ powiat skarżyski też ma za co dziękować.
  W ciągu 2-3 tygodni po sprawdzeniu dokumentacji i uzgodnieniu zostanie podpisana umowa na finansowanie zadania. Jutro na posiedzeniu Zarządu dostaniemy zgodę na ogłoszenie procedury przetargowej na budowę drogi i chciałbym aby w lipcu-sierpniu wykonawca wszedł na budowę. Jest tylko jeden problem.
  Mam rozwiązany problem drogi do przejazdu kolejowego . Przewrotność ludzi nie zna granic. W ubiegłym roku, w sprawie budowy odcinka tej drogi, od przejazdu kolejowego do mostu na rzece Kamionka była zgoda mieszkańców. Na dzień dzisiejszy natomiast na 42 dokumenty złożone na podziały geodezyjne są 22 sprzeciwy. Część ludzi w ogóle nie przyszła na postępowanie rozgraniczające, które prowadził Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Ludzie chcą wywłaszczenia, taka jest rzeczywistość. Działki są wielkości od 1m2 do 240 m2 , najczęściej 17 – 25 m2 . Część mieszkańców chce aby z tego tylko połowę im zabrano pod drogę. Pomimo to droga będzie realizowana.
  Mam trzy rozwiązania.
  Będziemy budować Czerwoną Górkę od krzyżówki do przejazdu kolejowego , bo tu mamy wszystkie dokumenty i nie ma konfliktu.
  Dalszy odcinek do mostu na rzece będzie wykonany również, jeśli będą zgody wszystkich mieszkańców. Jeśli nie, może być taka sytuacja, że przez półtora roku będziemy prowadzić postępowanie administracyjne z niewiadomym skutkiem.
  Drugie wyjście - mając dziś pozwolenie na budowę, musiałbym go zmieniać. Mógłbym skorzystać ze spec ustawy, dokonać nowego podziału działek , niezbędnego pod pas drogowy, ale jeśli jest wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie podziału działek nie mogę wszczynać drugiego postępowania w tej samej sprawie. Dlatego jest dylemat.
  Drugi odcinek Czerwonej Górki za mostem , Jęgrzną, Zaciszowice, dobrze byłoby realizować pół roku po zakończeniu kanalizacji sanitarnej z terminem zakończenia na 2011 rok .
  Starosta Powiatu miał wielką serdeczną prośbę do władz naszej gminy i Pani Sołtys , o pomoc w rozwiązaniu problemu. Prosił aby z tymi osobami rozmawiać. Może ci ludzie po perswazjach podpiszą zgodę i nie będą sie odwoływać, nie będą zaskarżać . Mam wykaz tych osób , którzy mają problemy z decyzją.
  Wyjście trzecie – można zwrócić się do Pana Marszałka o wyłączenie z projektu tego odcinka od przejazdu kolejowego do mostu, ale to jest skrajność.
  Jeśli nadal będzie problem taki jak dziś jest , to jestem zaskoczony taką sytuacją. Gdybym to wiedział wcześniej skorzystałbym ze spec ustawy.
  Chcemy zrobić tak , aby w czerwcu mieć podpisaną umowę z wykonawcą na budowę odcinka od Kamionek, przez Czerwoną Górkę do końca Jęgrznej i koło lipca byłoby przekazanie terenu pod budowę drogi.
  Na Kamionkach będzie wykonana druga warstwa dywanika asfaltowego i odwodnienie drogi.
  Kwota 4.800.000 zł – są to środki zagwarantowane w ramach RPO. Jeśli przetargi rozstrzygnięte zostaną korzystnie czyli za kwotę mniejszą niż wartość kosztorysowa i pozostaną środki finansowe , to mamy już przemyślenia , aby pozostałe pieniądze wykorzystać na inne zadanie inwestycyjne w gminie.
  Starosta Powiatu zakończył wystąpienie miłym akcentem, stwierdzając, że Gmina Łączna ostatnio zmieniła swój wizerunek na korzyść. Jest postrzegana jako gmina prężna, mądrze i dobrze zarządzana. Chwała za to Radzie Gminy i Wójtowi.
  Wystąpienie Starosty Powiatu przyjęto oklaskami.
  Mieszkanka Czerwonej Górki p. Anna Ledwójcik – zadała pytanie Staroście Powiatu czy droga Czerwona Górka będzie z rowami , chodnikiem z prawdziwego zdarzenia czy tylko sam dywanik asfaltowy.
  Starosta Powiatu p. Żmijewski – szczegółów opracowania nie znam , natomiast proponuję aby w dowolnym terminie przyjechał pracownik Zarządu Dróg Powiatowych z kompletną dokumentacją i przekazał co jest zaprojektowane , a to co jest w projekcie musi to być zrobione.
  Radny Nyga - skoro są problemy z drogą Czerwona Górka od przejazdu do mostu , wobec tego proszę zacząć budowę od Jęgrznej od Zaciszowicy .
  Starosta Powiatu - w Jęgrznej trzeba najpierw wykonać kanalizację sanitarną i aby się zastabilizowała przynajmniej przez 1 rok.
  Pan Starosta zdecydowanie stwierdził - Nie będzie innej decyzji , robimy Kamionki, i Czerwoną Górkę od krzyżówki do przejazdu kolejowego. Innej decyzji nie będzie.
  Sołtys Czerwonej Górki p. Czerwińska – zwracając się do Pana Starosty prosiła podać listę osób , którzy się nie zgodzili na oddanie gruntu pod drogę Czerwona Górka, bo trzeba z tymi ludźmi rozmawiać.
  Starosta Powiatu – przekazał listę osób Wójtowi Gminy.
  Głos zabrał Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – rozwiązywaliśmy do tej pory różne problemy po prostu dla tego, że udawało nam się dogadywać. Właścicielami tych gruntów są osoby nie mieszkające w naszej gminie dlatego ta droga ich nie interesuje, ale droga dotyczy naszych mieszkańców. Nie jest to powód , aby z tymi osobami nie można było się porozumieć, bo interes wszystkich naszych mieszkańców jest najistotniejszy.
  Dobrze byłoby na wspólne połączone posiedzenie komisji poprosić tych ludzi co mają wątpliwości i wyjaśnić , nie odwlekać . Trzeba patrzeć do przodu jak zrobić aby każdy problem rozwiązać, bo to jest naszym obowiązkiem . Pan Starosta oczekuje naszej pomocy i wsparcia .
  Pan Wójt podziękował Panu Staroście , że w kwestiach fundamentalnych mieliśmy podobne zdanie, rozbieżności nie było . Udawało się, udaje i mam nadzieję, że nadal będzie się udawało rozwiązywać problemy, które dotyczą naszych mieszkańców.
  Słowami podziękowania dla Pana Starosty wraz z bukietem kwiatów, zakończył wystąpienie Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Radny Ślusarczyk – pytał Pana Marszałka i Pana Starostę czy w porozumieniu z czterema podmiotami można wybudować łącznik drogi Zagórze –Zaskale.
  Jeśli chodzi o stabilizację gruntów pod budowę drogi nie trzeba już czekać, bo są od tego sprzęty.
  Radny Nowak – ludzie sie żalą na urzędników Starostwa. Pracownicy Starostwa nie rozmawiają z ludźmi tylko straszą ich ustawą . Ludzie nie są przeciwni aby oddać grunty pod drogę, tylko żalą się na sposób załatwiania sprawy. Z tymi ludźmi można dojść do porozumienia tylko trzeba z nimi rozmawiać. Boję się , że jak Pańska kadencja się skończy to i droga Czerwona Górka na przejeździe kolejowym się skończy i ten trudny odcinek nigdy nie zostanie wybudowany.
  Radny prosił aby w czasie upałów polewać wodą drogę Czerwona Górka.
  Wójt Gminy – Nie ma mowy o tym aby się z tej inwestycji wycofać , ponieważ wniosek został złożony, umowa podpisana, pieniądze są i trzeba ją realizować.
  Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski - odpowiedział na wniosek radnego Ślusarczyka.
  Myślimy o zorganizowaniu wspólnego spotkania Burmistrza Bodzentyna, Starosty Powiatu Kieleckiego, Powiatu Skarżyskiego i Gminy Łączna i podjęcie decyzji w sprawie budowy łącznika Zagórze –Zaskale .
  Osobiście jednak wolałbym wykonać drogę na Zaleziance, to jest najpilniejsze, bo za rok rozsypie się całkowicie.
  Jest pilna potrzeba wykonania drogi na Występie od kościoła do końca.
  Pozostaje do skończenia ok. 300 m na Podłaziu.
  Co do polewania dróg , będę rozmawiał z Powiatową Komendą Straży Pożarnej oraz z ZDP w sprawie pracy równiarki.

  Ad. 13
  Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i wystąpienie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, podziękował Staroście Powiatu Skarżyskiego , radnym i wszystkim uczestnikom obrad , po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Na tym protokół zakończono.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Elżbieta Sztabowska

  Data wprowadzenia: 2010-07-13 1014
  Data upublicznienia: 2010-07-13
  Art. czytany: 1156 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna