A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana ogłoszenia: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Protokół Nr XLIX/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 14 listopada 2018r.
» ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany wysokości dotacji
» Projekt budżetu 2019
» Śliczne kociątko czeka na świąteczny prezent od losu
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 5/XXVIII/2009 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 28 maja 2009r.

  Protokół Nr 5/XXVIII/2009
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 28 maja 2009r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania posiedzenia – 9.00 – 12,00

  Ad.1
  W dniu 28 maja 2009 roku odbyło się XXVIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Starz, witając przybyłych na posiedzenie gości , radnych i sołtysów.
  Na zaproszenie w posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Łączna pan Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy pan Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy pani Alicja Miernik , Radca Prawny Urzędu Gminy p. Paweł Kuźdub, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk mgr inż. Tomasz Kuszewski, mieszkaniec Gozdu p. Sylwester Chrzęszczyk.

  W obradach uczestniczyło 12 radnych, co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady Gminy.
  Obrady były prawomocne.
  Nieobecni radni: Chudzik Anna, Sztabowska Elżbieta, Żmijewski Tadeusz - usprawiedliwieni.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad.2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Tadeusza Ślusarczyka , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad.3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przedstawił zebranym porządek obrad po czym zapytał czy ktoś wnosi uwagi bądź zastrzeżenia do porządku obrad.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wystąpienie przedstawiciela Nadleśnictwa Zagnańsk na temat obszarów „Natura 2000”
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zaciągnięcia pożyczki
  b) zaciągnięcia kredytu
  c) zmian budżetu gminy na 2009 rok
  d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna
  e) zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wnioskował o zdjęcie z porządku obrad p. 9 a) projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki uzasadniając, że na moment tworzenia projektu uchwały nie było wiadome, kto będzie zaciągał pożyczkę. Dziś już wiemy, że taką pożyczkę będzie zaciągał Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, stąd taki wniosek.
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy, za zdjęciem z porządku obrad p. 9 a). (za - 12 radnych/12 obecnych)
  Następnie przegłosowano przyjęcie porządku obrad w całości z uwzględnieniem zmiany.
  (za 12 radnych / 12 obecnych)

  Ad. 4
  Wystąpienie przedstawiciela Nadleśnictwa Zagnańsk na temat obszarów „Natura 2000”
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk mgr inż. Tomasz Kuszewski zabierając głos podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy .
  Głównym celem przybycia na obrady jest przybliżenie zagadnienia obszarów „Natura 2000” a konkretnie ostoi Barcza , znajdująca się na terenie Gminy Łączna.
  Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne przez Ministerstwo Środowiska w celu włączenia nowych obszarów do sieci „Natura 2000”. Rolą przedstawicieli lasów państwowych jest próba pomocy przedstawienia opinii przez gminy.
  Ostoja Barcza ma powierzchnię 1524 ha z różnymi siedliskami. Największy obszar leśny zajmują kwaśne buczyny -30 % i żyzne buczyny-16 %. Podstawowe gatunki występujących ptaków to bocian czarny, derkacz, zimorodek, dzięcioły.
  Oprócz tego występują tu ryby, bezkręgowce oraz cała gama roślin charakterystycznych dla rejonu Gór Świętokrzyskich. Lasy zajmują 90 % powierzchni w tym: lasy liściaste zajmują 49 % obszaru, lasy iglaste 23 %, lasy mieszane 21 %, siedliska łąkowe 4 %, siedliska rolnicze 3 %.
  Wymienione w dyrektywie zagrożenia : intensywna gospodarka leśna, cięcia rębne i tzw. cięcia sanitarne , co prowadzi do poważnych zaburzeń naturalnej struktury ekologicznej drzewostanu i zaniku licznych gatunków bezkręgowców.
  Wyrażamy swój sprzeciw, że gospodarka leśna jest zagrożeniem dla obszarów „Natura 2000”. Działania te prowadzone są bez udziału leśników. W całej dokumentacji nie ma ani jednego dokumentu lasów państwowych. Nie możemy dopuścić do tego aby coś się odbywało na naszym terenie bez naszego udziału. Prowadzona od 85 lat planowa gospodarka leśna nie niszczy przyrody. Świat zmienił przyrodę na tyle, że nie można w nią nie ingerować.
  Proponowaliśmy aby obszar ostoi zmniejszyć wyłączając np. cały teren kopalni „Bukowa Góra”. Udało się wyłączyć teren kopalni jak również Klonów, Budy czyli tam gdzie nie ma elementów cennych, tam gdzie jest i będzie prowadzona gospodarka. Natomiast tam gdzie są cenne elementy ostoja jest.
  Nadleśniczy apelował aby w momencie wyrażania przez gminę opinii na temat obszaru, znalazły się krytyczne słowa co do zagrożeń. To nie gospodarka leśna jest zagrożeniem dla tego rejonu. Nie wyobrażamy sobie zamknięcia tych terenów tylko dla natury. Jesteśmy za tym aby cenne elementy przyrody chronić, zachowywać dla przyszłych pokoleń, dla rekreacji ale polskie lasy muszą dawać również surowiec odnawialny.
  W tym roku lasy państwowe obchodzą 85-lecie i dla większości społeczeństwa rola leśników jest znana.
  Jeśli byłaby potrzebna pomoc przy sprecyzowaniu opinii prosimy aby do nas się zgłosić, chętnie służymy dokumentami i pomocą.
  Pan Nadleśniczy zakończył, podziękował i poprosił o pytania.
  O głos poprosił mieszkaniec Gozdu p. Sylwester Chrzęszczyk.
  Mieszkańcy tak do końca nie wiedzą co to są obszary „Natura 2000”. Jak się to ma w hierarchii gospodarki lasami, bo chyba jest to najwyższa forma ochrony, a jeśli tak, będzie to obszar wyłączony z życia. Mieszkaniec apelował do radnych i wójta gminy aby temat dokładnie przeanalizować. Jesteśmy gminą turystyczną, jeśli „Natura 2000” miałaby nam przeszkadzać w funkcjonowaniu, trzeba by ją tak poprowadzić aby można było korzystać z terenów leśnych. My możemy z lasu korzystać na zasadzie przyjaźni.
  Demokracja polega na tym, że my tu na dole, mamy wiedzieć o co chodzi, mamy mieć możliwość się wypowiedzieć, wyrazić swoje zdanie co nam jest potrzebne i co nam może przeszkadzać w życiu. Pan Chrzęszczyk kończąc zapytał czy „natura 2000” będzie obowiązywać na czas określony czy na czas nieokreślony.
  Nadleśniczy p. Kuszewski - obszary „Natura 2000” jest to forma ochrony krajobrazu, forma ochrony cennych siedlisk wynikające z nakazu Unii Europejskiej. Jest możliwość korygowania granic obszaru chronionego, ale trudne bo na takich samych zasadach jak ich tworzenie . Nie wiemy jakie mogą to być ograniczenie i tu jest rola miejscowej ludności i samorządu. Nie możemy dopuścić do sytuacji aby tak duży obszar otoczyć bierną ochroną konserwatorską, gdzie nie będzie można nic zrobić, nie wolno będzie prowadzić gospodarki leśnej, nie wolno będzie wejść, nie wolno będzie polować. Lasy są to nasze zielone płuca . Skoro przez tyle lat udało się cenne elementy przyrody zachować to nadal będziemy o nie dbać i szanować.
  Głos oddolny jest najważniejszy. Chcielibyśmy z lasu korzystać gospodarczo, ekonomicznie i ekologicznie. Nie możemy się też blokować na lokalne inwestycje drogowe.
  Radna Kołomanska - pytała jakie są opinie innych gmin i na ile nasz głos będzie się liczył, czy mamy jakąś moc działania w temacie „Natura 2000” jeszcze w tym momencie.
  Nadleśniczy p. Kuszewski - trzeba zając się swoim terenem. Należy wyspecyfikować na terenie gminy swoje problemy i kierunki rozwoju i popatrzeć czy wchodzimy w obszar „Natura 2000”. Nie możemy widzieć zagrożenia w gospodarce leśnej.
  Nie mam podglądu na inne gminy. Można przeglądać strony internetowe. W tym też celu wysłałem zaproszenia do wszystkich gmin o uczestnictwo w sesjach Rady Gminy.
  Radny Litwiński - kto zlecił opracowanie formularza standardowego i kto go opracował.
  Nadleśniczy - lista autorów opracowania jest ale nazwiska nam nic nie mówią , jedną osobę tylko znam. Nie wiem kto to opracował. Nie było tutaj żadnego leśnika.
  Radny Ślusarczyk - kto to finansował to zlecenie. Jeśli wycofana zostanie gospodarka leśna na tak dużym obszarze to upadnie Nadleśnictwo Zagnańsk.
  Pan Nadleśniczy - nie tylko Zagnańsk. My musimy pozyskiwać drewno z lasu i sprzedawać go. Nasza gospodarka jest wpisana w działania proekologicznie od wielu lat.
  Duże wpływy są też z podatku leśnego dla gmin. Chrońmy lasy bo to jest nasze dobro.
  Radna Kołomańska - chciałabym współpracować z Nadleśnictwem Zagnańsk w sprawie degradacji drogi Zalezianka poprzez wywóz drewna z lasu. Chciałabym zapewnić sobie taka współpracę na przyszłość.
  Pan Nadleśniczy - odpowiedział, że chętnie wysłucha argumentów Pani Radnej i chętnie przedstawi swoje argumenty.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Wójt Gminy podziękował Panu Nadleśniczemu za obecność.
  Czytając dyrektywy unijne odnośnie obszarów „Natura 2000” odnosimy wrażenie, że chcą nas pouczyć jak mamy się rządzić jak mamy postępować. Jeśli proponowane zapisy zostaną wprowadzone to wykorzystanie biomasy z naszych lasów stanie się niemożliwe. Zapisy powinny być takie aby lasy państwowe miały możliwość prowadzenia gospodarki leśnej a gminy miały szansę pozyskiwania energii odnawialnej – tzw. biomasy.
  Jest to początek dyskusji, która ma doprowadzić do wypracowania zdroworozsądkowych wniosków.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - podziękował Nadleśniczemu Nadleśnictwa Zagnańsk za przybycie i przybliżenie tematu „Natura 2000”.

  Ad. 5 i 6
  Sprawozdanie z działalności wójta między sesjami i sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 7 i 8
  Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Pająk - zapytał kiedy będzie robiony dach na garażu OSP , bo przecież blacha jest zakupiona.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski – wykonawca dachu został wyłoniony, w tym tygodniu rozpoczną prace na dachu i do 10 czerwca muszą zakończyć.
  Radna Kołomańska - zgłosiła do Powiatu o wypełnienie ubytków na całej drodze powiatowej Zalezianka .
  Oprócz tego radna zgłosiła uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego Zalezianka nad posesją Nr 1.
  Radny Ślusarczyk - zgłosił, na Kamionkach koło bloku nie świecą dwie lampy.
  Trzeba naprawić most na rzece Kamionka, ponieważ coraz gorzej się zapada.
  Radny Fąfara - prosił o interwencję w sprawie wykonania lub udrożnienia przepustu na łączniku Zaskale-Wzdół.
  Radny Litwiński - prosił o doraźne poprawienie (na niedzielę) końca drogi na Podłaziu.
  Radna Monika Pająk - zapytała czy Pan Wójt poczynił jakieś kroki w sprawie utrudnień powodowanych przez Firmę „Mota-Engil”.
  Wójt Gminy - po sesji dziś będą się kontaktował z Dyrektorem Firmy.
  Radny Papros - prosił o wykaz telefonów pod które należy dzwonić w sprawie dróg lub awarii wody.
  Wójt Gminy - takie telefony już były rozdane podczas akcji „Zima”, ale jeśli trzeba rozdamy ponownie.
  Radny Nowak - zapytał jaki jest los kanalizacji na Czerwonej Górce na działce Pana Fąfary.
  Wójt Gminy - powstała propozycja aby odkupić od pana Fąfary pas gruntu szerokości 7 m W międzyczasie znaleźliśmy jednak inne rozwiązanie, tzn. inna osoba wyraziła zgodę na przejście kanalizacji przez jej działkę dlatego nie ma potrzeby wykupu działki od Pana Fąfary.
  Mieszkaniec Gozdu p. Sylwester Chrzęszczyk - podziękował Radzie Gminy i Panu Wójtowi za współpracę w sprawie drogi dojazdowej do Kielc. Współpraca układała się bardzo dobrze, i jest zadowolony ze współpracy . Prosił aby informować mieszkańców, że z MOP-u nie będzie zjazdu ani wjazdu na drogę ekspresową.

  Więcej pytań ani wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
  (skreślony z porządku obrad)

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  Projekt uchwały był omawiany przez Komisję Budżetową ale ponieważ nie wszyscy radni są członkami tej komisji, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o ponowne jej wyjaśnienie .
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik przedstawiła projekt uchwały.
  Realizujemy inwestycję Kompleks Oświatowy. W budżecie gminy finansowanie tej inwestycji będzie z kredytu. Podjęcie uchwały jest konieczne w celu uzyskania opinii RIO o możliwości zaciągnięcia kredytu , stąd projekt uchwały.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały. W głosowaniu brało udział 11 radnych.
  Uchwała Nr XXVIII/23/2009
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.05.2009r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 0 )

  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  Projekt był omawiany na Komisji Budżetowej pomimo to wyjaśnienie dodał Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Gmina chce wejść w zadanie pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej e-świętokrzyskie 2009-2012”. W tym celu odbyły się dwa spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Stosowne deklaracje o chęci przystąpienia do projektu były już podpisane 3 m-ce temu. Teraz Urząd Marszałkowski żąda podpisania umowy i współfinansowania zadania po części ze środków gminnych. System zapewnia ujednolicenie województwa w postaci map przestrzennych i geodezyjnych.
  Aby Wójt Gminy Łączna mógł podpisać stosowną umowę potrzebna jest uchwała Rady Gminy, stąd konieczność podjęcia uchwały.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
  Uchwała Nr XXVIII/24/2009
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.05.2009r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 12 radnych/ 12 obecnych)

  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali.
  Komisja Budżetowa na posiedzeniu wypracowała drugi wniosek w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. Różnica między projektem uchwały a wnioskiem Komisji Budżetowej jest znacząca. I tak Komisja Budżetowa proponuje: wynagrodzenie zasadnicze Wójta w kwocie 5 000,- zł + dodatek funkcyjny w kwocie 1 500,- zł + dodatek specjalny w kwocie 1 300,- zł + dodatek za wieloletnią pracę bez zmian w kwocie 350,- zł. Łącznie jest to 8 150,- zł brutto.
  Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję lub inne wnioski.
  Radny Nowak - uzasadnił celowość wzrostu wynagrodzenia Wójtowi Gminy.
  Uważał, że obecny Wójt Gminy pomimo dość krótkiego okresu na tym stanowisku, zrobił bardzo dużo dla mieszkańców. Pozyskał dużo pieniędzy dla naszej gminy. Pracuje bardzo dużo poza urzędowymi godzinami pracy, poświęcając swój wolny czas. Uważam, że powinniśmy zagłosować za wnioskiem trzech radnych, z projektu uchwały.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie obu wniosków.
  Wniosek I projekt uchwały - za- 4 radnych
  Wniosek II Komisji Budżetowej - za 7 radnych
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały z naniesionymi zmianami wg propozycji Komisji Budżetowej, po czym poprosił o jego przegłosowanie .

  Uchwała Nr XXVIII/25/2009
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.05.2009r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 / 12 obecnych )

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podziękował Radzie Gminy za fakt doceniania pracy wójta, za zaangażowanie, za fakt pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych.
  Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za bardzo dobrą współpracę, która przyczynia się do lepszego i szybszego rozwoju gminy.

  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  Uchwałę przedstawił Sekretarz Gminy, ponieważ Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej przebywa na urlopie. Zmiana w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej polegająca na dodaniu uprawnień w postaci prowadzenia zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, ma na celu stworzenie warunków do organizacji zajęć o charakterze wychowawczym dla dzieci z terenu gminy, na punkt przedszkolny. Jest to zapis ułatwiający działanie .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały. W głosowaniu brało udział 11 radnych.

  Uchwała Nr XXVIII/26/2009
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.05.2009r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 11 radnych )

  Ad. 10
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono. Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych.

  Przed zakończeniem obrad Wójt Gminy przeczytał list Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego skierowany do naszej gminy z okazji dnia samorządowca.

  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Na tym protokół zakończono.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Tadeusz Ślusarczyk  Data wprowadzenia: 2010-07-13 1015
  Data upublicznienia: 2010-07-13
  Art. czytany: 1475 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna