A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 6/XXIX/2009 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 29 czerwca 2009r.

  Protokół Nr 6/XXIX/2009
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 29 czerwca 2009r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania posiedzenia – 9.00 – 12,00

  Ad.1
  W dniu 29 czerwca 2009 roku odbyło się XXIX -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Starz, witając przybyłych na posiedzenie gości , radnych i sołtysów.
  Na zaproszenie w posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Łączna pan Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy pan Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy pani Alicja Miernik , Radca Prawny Urzędu Gminy p. Paweł Kuźdub, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej p. Monika Smulczyńska, oraz mieszkańcy Występy p. Lucyna Salwik i Rafał Salwik.
  Na wstępie obrad uczestniczyło 12 radnych, co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady Gminy. Nieobecni radni - radny Tadeusz Ślusarczyk i radny Tadeusz Żmijewski – usprawiedliwieni. Radny Wojciech Fąfara spóźnił się parę minut na początku, dlatego później w obradach uczestniczyło już 13 radnych.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad.2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Edmunda Wykrotę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad.3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przedstawił zebranym porządek obrad po czym zapytał czy ktoś wnosi uwagi bądź zastrzeżenia do porządku obrad.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Dziś szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  b) zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  c) zmiany § 1 Uchwały Nr XXVIII/23/2009 Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 maja 2009 roku.
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.

  Radna Kołomańska – ponieważ mamy mieszkańców Gminy Łączna , proszę o zmianę porządku obrad. Proponuję aby punkt 7 i 8 znalazł się jako punkt 4 i 5, dalszą kolejność punktów zostawić bez zmian.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz – czy radni wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad zaproponowana przez radną Kołomańską. Proszę o przegłosowanie (za- 12 radnych)
  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem w/w zmiany.
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty. (Za 11 radnych/12 obecnych)

  Ad. 4 i 5
  Pytania , wnioski, postulaty.
  Przewodniczący Rady - proszę o zabranie głosu przez mieszkańców.
  Mieszkanka Występy p. Lucyna Salwik – jestem mieszkanką Starej Występy , mam kilka pytań odnośnie budowy drogi w miejscowości Stara Występa. Droga była obiecana w ubiegłym roku, czy jest planowana i kiedy będzie budowana, jak będzie wyglądał nasz dojazd do Kielc czy do Skarżyska, kiedy rozpoczną się prace czy jest już wszystko zaplanowane czy nie . Może Pan Wójt się ustosunkuje do tych pytań.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pozwolę sobie przypomnieć, kwestia inwestycji pn.. Budowa drogi w Występie jest to problem, który był rozpatrywany tutaj na tej sali wielokrotnie. Na etapie podejmowania decyzji lokalizacyjnych co do budowy drogi S 7, była przyjęta koncepcja budowy drogi tzw. dojazdowej z Występy do Barczy. Były trzy koncepcje przebiegu tej drogi, przyjęto jedną. W momencie przystąpienia do uzgodnień okazało się że Karpacka Spółka Gazownicza, której w tym rejonie przebiega wysokoprężny gazociąg, postawiła pewne warunki Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad. W wyniku tych warunków GDDK i A wycofała się z tej inwestycji, ponieważ kosz realizacji tej inwestycji byłby o wiele za duży. Związane to było z tym, że wymóg Karpackiej Spółki Gazowniczej był następujący „ budowa na całym odcinku przebiegu drogi dojazdowej murów oporowych”.
  W związku z tym że znaczna część mieszkańców z Gozdu, Występy, Zaciszowicy występowała do GDDK i A z inicjatywą ażeby ta droga powstała, zawiązano stowarzyszenie „Nasza przyszłość”, w skład którego wchodzi bardzo wielu mieszkańców.
  Jedna z trzech koncepcji przewidywała przebieg drogi po obecnym śladzie drogi gminnej Stara Występa. Druga koncepcja miała omijać obecną drogę Stara Występa.
  Na ten temat odbywały się spotkania , konsultacje także z udziałem Lasów Państwowych.
  Przypomnę, że w 2008 r. odbyliśmy spotkanie z mieszkańcami Starej Występy. Wszyscy jak jeden mąż, zagłosowali aby droga dojazdowa omijała Starą Występę .
  Stanowisko Wójta Gminy było przedstawiane wielokrotnie Radzie, można by zajrzeć do protokołów z posiedzeń komisji czy sesji, gdzie mówi się że budowa tej drogi była ujęta w planach budżetu gminy , natomiast zwlekaliśmy z konkretem , ponieważ nieznana była koncepcja którą przyjmie Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad. Pozwoliłem sobie na ostatnich połączonych komisjach wspomnieć o tym problemie Wysokiej Radzie dlatego , że odbyłem rozmowę panem dyrektorem Strzelczykiem, który stwierdził , że GDDK i A nie wycofuje sie z tej inwestycji, ona będzie prowadzona, natomiast w dalszym ciągu nie ma decyzji co do konkretnego przebiegu tej drogi. Myślę że niebawem zapadnie decyzja , ponieważ czasu zostało niewiele.
  Inwestycja drogi dojazdowej do Kielc zależy głównie od GDDK i A i Lasów Państwowych. Staliśmy na stanowisku takim , że każda koncepcja będzie przez nas zaakceptowana tylko dlatego , że droga dojazdowa ułatwi życie komunikacyjne znacznej części naszych mieszkańców. Nie podejmowałem żadnych decyzji odnośnie terminu realizacji drogi , ponieważ jest to w gestii Rady Gminy . Środki w budżecie w ub. roku oraz w tym roku świadczą o tym, że jest wola aby tą drogę budować.
  Powiem prosto, dopóki nie będzie konkretów decyzji odnośnie tego, jak ma przebiegać droga dojazdowa budowalibyśmy drogę w samej wsi tylko dlatego, że nikt nie jest w stanie określić do którego momentu należy tę drogę zrealizować i jak faktycznie ma przebiegać. Trzeba pamiętać o tym , że najpierw musimy mieć projekt na tą drogę.
  Można by to zrobić w formie remontu bieżącego, ale nie można jednak zaręczyć , że byłaby to inwestycja która satysfakcjonowałaby mieszkańców .
  Ostatnio złożyliśmy propozycję Radzie Gminy odnośnie przesunięcia, zdjęcia środków z realizacji drogi na Występie . Uzasadniałem to tym , że w chwili obecnej nie mamy informacji od GDDK i A o ostatecznym przebiegu drogi dojazdowej. Nie wiem kiedy taka decyzja będzie, bo to nie zależy ode mnie. Dlatego zatrzymywanie w tym momencie środków na paragrafie na tę inwestycję, byłoby nieuzasadnione, tym bardziej że istnieje pilna potrzeba wykorzystania ich, na inną inwestycję dotyczącą dróg na terenie gminy. Jestem mimo wszystko optymistą jeśli chodzi o Starą Występę i drogę dojazdową. Opierając się na tym co słyszę od GDDK i A wynika, że jest decyzja Dyrekcji aby drogę dojazdową budować. W momencie kiedy będzie konkretna lokalizacja drogi , będzie wiadomo jak będzie ta droga przebiegała i do którego momentu gmina nie będzie partycypowała w kosztach, bo będzie to wykonywane z pieniędzy GDDK i A,

  do tego momentu nie możemy podjąć żadnej decyzji , chyba że Wysoka Rada uzna za konieczne żeby utrzymać środki na tej inwestycji. W takim wypadku będziemy podejmować kolejne decyzje o budowie drogi w Starej Występie, nie wychodząc poza obręb pierwszego domu , dlatego że nie wiemy gdzie będzie się zaczynać droga dojazdowa.
  Pani Lucyna Salwik - Panie Wójcie, ja mam wobec tego propozycję, może wstrzymajmy na razie przesunięcie środków z tej drogi. Zawsze słyszymy, że są inne pilniejsze potrzeby.
  Wójt Gminy – decyzję o przesunięciu środków, lub nie, podejmować będzie Rada Gminy.
  Przedstawiłem temat Radzie , jeśli Rada Gminy uzna żeby te środki zatrzymać, nie widzę problemu. Będę tylko wnioskował żeby Wysoka Rada wskazała z której inwestycji mam zdjąć środki, bo nie widzę w budżecie środków które mógłbym wyasygnować na budowę drogi Czerwona Górka – Jęgrzna a konkretnie na udział gminy w tej inwestycji .
  Pani Lucyna Salwik - ja rozumiem ale zawsze jest tak, że słyszymy o drodze na Czerwonej Górce , Jęgrznej czy innej , podejrzewam że inne miejscowości słyszą tak samo jak my .
  Wójt Gminy – rozumiem Panią , zapewne gdybym był na Pani miejscu pewnie mówiłbym to samo co Pani .
  Proszę Państwa zawsze podejmuje się decyzje w oparciu o pewne przesłanki i niestety przyjmuje się to co jest dla większości dobre. Jeśli mamy podejmować decyzję czy zbudujemy drogę która jest zaplanowana dla kilkuset czy większej ilości mieszkańców, z całym szacunkiem dla mieszkańców Starej Występy , wybieramy to co jest lepsze dla ogółu. Chciałbym mieć pieniądze na wszystkie inwestycje ale kasa gminy jest jaka jest, musimy jakoś te środki dzielić . Powiem wprost przesłanki zdrowo rozsądkowe mówią, że trzeba podjąć taką decyzję a nie inną. Jeśli Rada Gminy uzna że zostawiamy środki, decyzję uszanuję, bo to nie wójt decyduje tylko Wysoka Rada. Jeśli ktoś z radnych jest w stanie zrezygnować ze swojej inwestycji na rzecz Występy, również nie widzę problemu.
  Przewodniczący Rady - dopóki nie będzie drogi dojazdowej, nie możemy nic zrobić.
  Pani Lucyna Salwik – proponuję abyśmy wspólnie przejechali się tą drogą. Jeżdżę tą drogą rowerem i mam problemy, przejść jest ciężko a o samochodzie nie wspomnę.
  Radny Nowak - droga na Czerwonej Górce jest drogą powiatową i każdy nią jeździ. Pozyskaliśmy środki , dotacje i musimy je wykorzystać.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz – Pan Wójt wyjaśnił , że nie ma na dzień dzisiejszy możliwości , żeby wskazać skąd zacznie się droga dojazdowa dlatego na ten moment nie możemy nic zrobić .
  Pani Salwik – w takim razie mam prośbę, jeśli będzie już projekt drogi dojazdowej, czy ja mogę prosić o spotkanie z mieszkańcami Starej Występy.
  Wójt Gminy – w połowie lipca Dyrektor Strzelczyk obiecał nam spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi. Jeśli chcecie Państwo osobiście uczestniczyć w spotkaniu, informację o terminie podam radnym , proszę wysłać delegacje mieszkańców.
  To że macie Państwo trudne warunki to wszyscy wiedzą. Gdybyśmy jednak dziś podjęli decyzję, że zostawiamy 80 000,- zł na tę inwestycję, to i tak za te pieniądze nie jesteśmy w stanie wybudować tej drogi przez wieś. Jeśli GDDK i A podejmie decyzję gdzie będzie budowa drogi dojazdowej , wtedy podejmiemy decyzję.
  Pani Salwik – jeśli GDDK i A lub Lasy Państwowe nie zgodzą się , to gdzie wtedy znajdziemy pieniądze na naszą drogę.
  Wójt Gminy – bez względu na to jaka będzie decyzja ostateczna o przebiegu drogi dojazdowej 80 000,- zł nie wystarczyłoby na inwestycję pod tytułem ,, budowa drogi na Starej Występie”.
  Jest jeszcze jedna rzecz o której nie powinniśmy zapominać. Informacje o tym że mieszkańcy nie chcą aby droga dojazdowa przebiegała przez wieś, została również przekazana GDDK i A, co wywołało to zdziwienie.
  Pani Lucyna Salwik – Panie Wójcie i znowu mówimy że nasza wieś nie zgodziła się na drogę. Mieliśmy dwa projekty do wyboru, wybraliśmy lepszy dla nas. Myśmy się nie zgodzili na jedną wersję, podkreślam - na wersję a nie na drogę .
  Wójt Gminy – chcę pani powiedzieć wprost, jeśli szłoby to po śladzie drogi to nie jest kwestia czy mieszkańcy się godzą czy nie. Chodziło mi o to aby skonsultować z mieszkańcami żeby nie było sytuacji w której chcemy uszczęśliwić kogoś na siłę. Jeśli miałbym decydować sam poprowadziłbym drogę przez wieś. Natomiast jeśli radni uznają że należy środki zostawić, tak przegłosują i wskażą inne, to proszę bardzo.
  Dziś muszę podpisać aneks do umowy w sprawie budowy drogi Czerwona Górka – Jęgrzna dlatego sprawa jest pilna , muszę mieć decyzję Rady aby podpisać aneks.
  Przewodniczący Rady – proszę o dyskusję.
  Radny Papros – w ubiegłym roku to samo się stało, zostało zabrane 40 000,- zł, w tym roku znowu z Występy 80.000,- zł , dlaczego np. z Osełkowa nie można wziąć.
  Wójt Gminy – nie można bo ta inwestycja otrzymała 2 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego i ja z tej inwestycji nie zrezygnuję.
  Pani Salwik – wobec tego proszę o wszelkie informacje na temat drogi na Występie, po czym podziękowała i wyszła.

  Przewodniczący Rady - poprosił o zgłaszanie innych pytań lub wniosków.
  Radna Kołomańska – mam w dowodzie miejsce zamieszkania Zalezianka, natomiast spotkałam się z sytuacją , że w urzędach zaczął sie pojawiać podział na Zaleziankę Dolną i Górną, czy w takim razie mamy wszyscy nieaktualne dowody. Inni mieszkańcy również spotykają się z takim podziałem w różnych instytucjach. Proszę o wyjaśnienie sprawy.
  Sekretarz p. Mirosław Kopytek – postaram się sprawę wyjaśnić.
  Radny Chrzęszczyk - Panie Wójcie chciałem zapytać o przyłącza kanalizacyjne , co to jest.
  Wójt Gminy - projekty wykonane są na główną nitkę i na przyłącza również. Przyłącza liczone są od instalacji w domu do pierwszej studzienki bądź do granicy działki.
  W ramach projektu wykonywane są również przykanaliki. Proszę zgłosić się do Pana Mazura i spojrzeć w projekt.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 6 i 7
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami i z realizacji uchwał Rady Gminy w Łącznej złożył Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy rozszerzył sprawozdanie o dodatkowe informacje na temat wykonania drogi do Osieczna, na której wykonanie podpisana jest umowa.
  Podjęto także działania w kierunku poprawienia stanu dróg Osełków, Jaśle, Stawik oraz drogi od E-7 do Stawiku .
  Odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu i członkiem Zarządu Powiatu w sprawie budowy dróg Kamionki- Czerwona Górka-Jęgrzna. Na przetarg wpłynęła jedna oferta firmy „Budromost” za kwotę ponad 8 mln zł.
  Harmonogram płatności na 3 lata przewidywał kolejno 500 tys. zł +500 tys zł. + 600 tys. zł. Koszt przełożenia kabla telekomunikacyjnego został wyszacowany na kwotę 1 200 tys. zł w związku z czym zostaliśmy zmuszeni do przesunięcia na rok 2009 - dodatkowo 344 tys. zł. na tę drogę. Wspólnie z Panią Skarbnik udało nam się znaleźć takie środki w budżecie i stąd projekt uchwały na dziś, aby nie wstrzymywać realizacji inwestycji.
  Pan Wójt zakończył i podziękował.
  Żadnych pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

  Ad.8
  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  Sprawozdanie złożyła Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Monika Smulczyńska , jak również stanowi załącznik do protokołu.
  Gminna Bibliotek Publiczna w Łącznej zwraca się z prośbą o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego tj. bilansu rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej za 2008 rok, oraz o przegłosowanie wniosku o pokrycie straty z bieżącego rachunku i lat ubiegłych z funduszu podstawowego.
  Gminna Biblioteka Publiczna w 2008 roku osiągnęła stratę w kwocie 12 684,93 zł , przy czym koszty amortyzacji rocznej w 2008 roku wynosiły 13 163,33 zł.
  Przychody netto ze sprzedaży w 2008 roku w stosunku do ub. roku wzrosły o kwotę 1453, 27 zł tj. 25,6 %. Na wzrost ten przyczynił się wzrost dochodów z wpłat za zajęcia przedszkolne o drugie tyle tj. 105% (kwotę 2100 zł). Nieznacznie zmniejszyły się dochody za wynajem Sali, o kwotę 646,73 zł tj. o 17,5 %.
  Koszty działalności operacyjnej wzrosły o kwotę 33 618,79 tj. o 41,8 %. Na wzrost tych kosztów przyczynił się udział w Programie Integracji Społecznej oraz otrzymane darowizny na konkretny cel.
  Amortyzacja w 2008 roku w stosunku do 2007 r. wzrosła o kwotę 694,75 zł , tj o kwotę nieodpłatnie otrzymanych pozostałych środków trwałych.


  Zużycie materiałów i energii w 2009 r. w stosunku do 2007r. wzrosło o kwotę 6 776,58 zł tj. 24,8 %. Zakupy materiałów wzrosły o kwotę 1143,71 zł tj. 13,1 %, a koszty energii i wody o 5 629,90 zł tj. 42,0 %. Na wzrost tych kosztów miały wpływ zakupy z Programu Integracji Społecznej w kwocie 4 992,58 zł oraz zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu świetlicy w kwocie 1842,45 zł. Zakup energii i wody wzrósł w wyniku rozliczenia kalkulacji ciepła za I półrocze, dopłata wyniosła 366,05 zł, a w II półroczu koszty wzrosły miesięcznie o kwotę 349,64 zł (tj. o 2097,84 zł).
  Zakupy pozostałych usług wzrosły o kwotę 8 169,92 zł tj. 163,3 %. Na wzrost tych wydatków wpłynęły koszty dożynek w wysokości 6 500 zł, które to w całości były pokryte z otrzymanych na ten cel darowizn. W 2008 roku wykonano również tablicę informacyjną.
  Koszty wynagrodzeń w 2008 r. w stosunku do 2007r. wzrosły o kwotę 16 921,13 zł tj. 159,9 %. Wzrost ten podyktowany był wzrostem zatrudnienia z 1,25 etatu na 3,25 etatu finansowanych z Programu Integracji Społecznej. W 2008 r. była również wypłacana nagroda jubileuszowa Pani Kierownik.
  Koszty ubezpieczeń społecznych wzrosły o kwotę 1 423,43 zł i były podyktowane wzrostem kosztów wynagrodzeń.
  Dotacje w 2008 r. wzrosły o kwotę 12 000 zł tj. 20,2 %.
  Inne przychody operacyjne wzrosły o kwotę 20 133,35 zł tj. ponad siedmiokrotnie. Na wzrost ten wpływ miały przychody otrzymane z Programu Integracji Społecznej w wysokości 13 998,60 zł oraz darowizny w kwocie 8 040 zł i nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe 694,75 zł.
  Główna Księgowa zakończyła i podziękowała.

  Przewodniczący Rady - zapytał czy są pytania do sprawozdania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przegłosowano wniosek za zatwierdzeniem rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej (za- 13 radnych/ 13 obecnych).

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Dziś szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Przewodniczący Rady – dziś otrzymali radni rozszerzone uzasadnienie konieczne do podjęcia uchwały.
  Przewodniczący Rady zapytał czy ma przeczytać całe uzasadnienie.
  Radni nie życzyli sobie czytania ponieważ każdy go otrzymał i miał przed sobą .
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska - dodatkowo uzasadniła potrzebę przyjęcia obszerniejszego uzasadnienia do uchwały.
  Podejmując uchwałę, aby była ważna musi być informacja o budżecie w tej uchwale, dlatego dostaliście państwo obszerniejsze uzasadnienie w którym jest wyszczególniona kwota. Gdybyśmy podjęli uchwałę z uzasadnieniem w poprzedniej wersji, to na najbliższej sesji musielibyśmy podejmować uchwałę o budżecie do nin. uchwały, co wydłużyłoby wszystko w czasie a my nie moglibyśmy realizować projektu. Jeśli podejmiemy dziś uchwałę z tym nowym uzasadnieniem to będziemy już mogli zacząć realizację projektu.
  Radny Wykrota – zapytał w jakich zawodach będą szkolenia.
  Kierownik GOPS p. Wasińska – indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, zajęcia z doradztwa zawodowego, szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności zawodowej i gospodarczej, kursy zawodowe np. komputerowe, prawa jazdy, krawiecki, bukieciarski itd. Zorganizowaliśmy już jedno spotkanie dla 14 pań i one w ankietach wypowiedziały się w którym projekcie chciałyby brać udział. W tej chwili chęć udziału wyraziło 14 osób ale dzięki partnerstwu dostaliśmy jeszcze taki bonus 6.000,-zł czyli jeszcze jedną osobę moglibyśmy przyjąć, ponieważ na jedną osobę przewidziane jest 5.000,-zł. Będzie to kwota ponad 134 tysięcy z tego wkład własny z budżetu gminy ponad 14 tysięcy.
  Wójt Gminy - projekty systemowe to nie jest coś co zostało wymyślone w Polsce. Chcę państwu powiedzieć że na aktywizację jednej osoby bezrobotnej w innych krajach przeznaczana jest kwota 2.000,-Euro/ miesięcznie. Oprócz tego taki bezrobotny otrzymuje normalny zasiłek. Systemy które są wprowadzane u nas i projekty kierowane są w kierunku aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem, bądź też osób które są długotrwale bezrobotne. Są także projekty kierowane do osób młodocianych, osób kończących szkoły zawodowe. W niektórych krajach europejskich bezrobocie jest na tyle wysokim poziomie , że staje się problemem .
  Przewodniczący Rady – przegłosujemy wobec tego, kto jest za tym aby poszerzone uzasadnienie znalazło sie w projekcie uchwały (za- 12 radnych /na 12 obecnych).
  Następnie Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały wraz z uzasadnieniem.

  Uchwała Nr XXIX/ 27/2009
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.06.2009r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 12 radnych /12obecnych)


  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała XXIX/28/2009
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.06.2009r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 11 radnych , przeciw-1, / 12 obecnych)


  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr XXVIII/23/2009 Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 maja 2009 roku.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała XXIX/29/2009
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.06.2009r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 12 radnych / 12 obecnych)

  Ad.10
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji czy są jakieś uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono . Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.

  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział , zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Edmund Wykrota  Data wprowadzenia: 2010-07-13 1016
  Data upublicznienia: 2010-07-13
  Art. czytany: 1317 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna