A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana ogłoszenia: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Protokół Nr XLIX/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 14 listopada 2018r.
» ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany wysokości dotacji
» Projekt budżetu 2019
» Śliczne kociątko czeka na świąteczny prezent od losu
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 7/XXX/2009 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 16 września 2009r.  Protokół Nr 7/XXX/2009
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 16 września 2009r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 9.00 – 13,00

  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz otworzył kolejne posiedzenie Rady Gminy w 2009 roku a jednocześnie XXX posiedzenie w kadencji.
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, oraz zaproszonych gości , sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy.
  Wśród pracowników Urzędu Gminy byli: Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Paweł Kuźdub, nowo przyjęci pracownicy tj. Zastępca Kierownika USC p. Marian Pierzak i Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Nina Słabek-Karczewska.
  Na liście obecności spośród 15 radnych podpisy złożyło 14 radnych. Nieobecny radny Żmijewski Tadeusz – usprawiedliwiony.
  Obecni radni stanowili 93 % ustawowego składu Rady Gminy , wobec czego podejmowane uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Andrzeja Chrzęszczyka , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały Nr 8/III/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna
  b) przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „ MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA”
  c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 – Czerwona Górka gminy Łączna
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 – Klonów gminy Łączna
  f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 – Łączna gminy Łączna
  g) wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna
  h) wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna
  i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Łączna
  j) udzielenia pomocy finansowej
  k) zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  l) zaopiniowania projektu planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.
  Żadnych uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.
  Powyższy porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Następnie Wójt Gminy przedstawił dwóch nowo przyjętych pracowników Urzędu, tj. Pani Nina Słabek-Karczewska zam. Skarżysko-Kam. - pracownik ds. Ochrony Środowiska i Pan Marian Pierzak zam. Kielce - Zastępca Kierownika USC.
  Pracownicy przyjęci zostali w wyniku konkursu i jak dodał Pan Wójt, na powyższe konkursy nie wpłynęła żadna oferta z terenu naszej gminy. Pan Wójt poprosił aby pracownicy coś więcej o sobie powiedzieli.
  Pani Nina Słabek-Karczewska - dotychczas pracowałam w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Dołożę starań aby obowiązki swoje wykonywać rzetelnie i sumiennie.

  Pan Marian Pierzak - Zastępca Kierownika USC
  Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa w Krakowie.
  Moja kariera zawodowa dzieli się na biznesową i administracyjną.
  Przebieg pracy zawodowej:
  - Polska Poczta Telegraf Telefon ( 15 lat)
  - Urząd Wojewódzki Kielce kierownik oddziału
  - Prezes Zarządu ZWK „Marywil” Suchedniów (3 lata)
  - różne jednostki biznesowe w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie
  - Dyrektor Sądu Okręgowego Kielce ( 5 lat)
  - Dyrektor Huty Szkła w Grzybowie
  - Dyrektor Finansowy w spółce w Kielcach
  - obecnie Z-ca Kierownika USC Urząd Gminy Łączna
  Jestem ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. Oceny Projektów Unijnych na dwa województwa mazowieckie i dolnośląskie.
  Pan Pierzak zakończył i poprosił o pytania.

  Radny Zaskala p.Wojciech Fąfara - przedstawił nowego sołtysa Zaskala Panią Ewę Kotwica, obecną na sali obrad.
  Przewodniczący Rady - poprosił o pytania do nowych pracowników Urzędu.
  Radny Wykrota - zapytał czy Pani ds. Ochrony Środowiska będzie się zajmowała także rolnictwem.
  Wójt Gminy - pracownik ds. ochrony środowiska nie w pełni oddaje zakres czynności jakimi będzie zajmować się ta Pani. Głównym powodem, dla którego zatrudniliśmy pracownika ds. ochrony środowiska jest fakt wprowadzenia nowych przepisów dot. wydawania decyzji środowiskowych przez gminy.
  W zakresie czynności tej osoby będą też sprawy rolnictwa, wycinki drzew, ochrony środowiska szeroko rozumianej .
  W zakresie czynności Zastępcy Kierownika USC będzie prowadzenie pełnej dokumentacji USC.
  Radny Ślusarczyk - pytał czy Pani Karczewska będzie miała wpływ na spalanie plastiku, śmieci itd.
  Wójt Gminy - ukończone studia Pani Karczewskiej to właśnie ochrona środowiska. Zakres czynności zawiera też utrzymanie porządku, śmieci, ogólnie pojętą ochronę środowiska.

  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał kto z pracowników będzie zajmował się sportem i kulturą.
  Wójt Gminy - na chwilę obecną większość tych spraw prowadzi Sekretarz Gminy. Opinia moja na temat wywiązywania się z tych obowiązków jest pozytywna. Mamy bibliotekę publiczną , która też jest miejscem organizowania działalności kulturalnej. W dużych gminach są gminne ośrodki kultury ale na chwilę obecną nas nie jest stać na utworzenie takiego ośrodka.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Nowoprzyjęci pracownicy podziękowali i wyszli.

  Ad. 6
  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r. zostało omówione na połączonym posiedzeniu komisji , pomimo to proszę o pytania lub wypowiedzi dot. sprawozdania.
  Nie zgłoszono, żadnego pytania, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie za przyjęciem sprawozdania.
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r. zostało przyjęte jednogłośnie (za - 14 radnych/14 obecnych)

  Ad. 7 i 8
  O głos poprosił mieszkaniec Osełkowa p. Jacek Kwiecień.
  Pan Jacek Kwiecień - poinformował, że w wykopie pod drogę ekspresową na terenie naszej gminy, znalazł odbite w kamieniu ślady jakiegoś zwierzęcia prehistorycznego i rośliny. Znalezisko zostało skonsultowane i potwierdzone przez Instytut Geologii Warszawa i Uniwersytet Katowicki .
  Mieszkaniec proponował, w związku z tym może powstałby u nas jakiś park jurajski, może zrobić coś podobnego do Bałtowa. Byłyby dodatkowe miejsca pracy i jakiś dochód dla gminy. Zainteresowany tym jest Pan Ziółkowski, jak również Stowarzyszenie „Delta” z Bałtowa, które chciałoby przejąć znalezisko.
  Pan Kwiecień prosił radnych i Wójta Gminy o wsparcie tej myśli, tym bardziej, że jesteśmy na skrzyżowaniu tras turystycznych (Zagnańsk, Św. Katarzyna).
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - krótko zrelacjonował sytuację.
  Pan Kwiecień znalazł ślady zwierząt i roślin prehistorycznych i to zostało potwierdzone przez naukowców.
  Jako Wójt Gminy, poinformowałem o tym inwestora a później archeologa.
  Zamysł Pana Kwietnia jest bardzo dobry. W Łącznej można to zrobić tylko jest pytanie , kto, kiedy, z kim, w jakim czasie i za jakie pieniądze. Urządzenie parku i jego prowadzenie to jest działalność gospodarcza a tego Urząd Gminy prowadzić nie może. Gmina nie może się tym zajmować , natomiast może z tego zrobić element promocji gminy.
  Działalność taką może prowadzić stowarzyszenie lub inwestor prywatny , są na to pieniądze unijne, z których można skorzystać i wziąć na siebie ciężar wykonania projektu i stworzenia takiego parku. Potrzebne są na to grunty, których gmina również nie posiada.
  Gmina chętnie pomoże inwestorowi w takim przedsięwzięciu bo na pewno jest to rzecz , którą warto wykorzystać w promocji gminy.
  Pan Kwiecień - kończąc temat poinformował, że w samochodzie przywiózł kamienie i jeśli ktoś chce w przerwie obrad może obejrzeć.

  Jako następna głos zabrała mieszkanka Jęgrznej p. Poniewierska.
  Mieszkanka prosiła Pana Wójta o informację w sprawie budowy drugiej nitki kanalizacji w Jęgrznej, którą Pan Wójt obiecał.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - na wstępie sprostował słowa Pani Poniewierskiej, że nie obiecywał budowy II-ej nitki kanalizacji, obiecał natomiast rozeznanie tematu i przygotowanie materiałów. Rada Gminy została zapoznana z tymi materiałami.
  Koszt budowy całości II-ej nitki grawitacyjnej w Jęgrznej wraz z kanałem tłocznym to ok. 0,5 mln zł.
  W chwili obecnej nie mamy na to pieniędzy, dlatego chcąc to wykonać należałoby zdjąć pieniądze z innej inwestycji. Nie widzę możliwości wyasygnowania takich pieniędzy w najbliższych trzech latach. Przepisy prawa mówią wyraźnie: budowa głównego kanału ściekowego, przykanalików oraz wszystkich kanałów tłocznych, ich utrzymanie i konserwacja jest po stronie gminy. Właściciel będzie płacił tylko za prąd potrzebny do funkcjonowania kanału tłocznego.
  Szukając innego wyjścia mieszkańcom, Rada Gminy podjęła decyzję aby w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wprowadzić zapis umożliwiający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Czasem jednak kanał tłoczny jest jedyną możliwością odprowadzenia ścieków. Mankamentem jest to , że trzeba płacić za energię elektryczną.
  W tej chwili zależy nam, aby zainteresowani mieszkańcy określili się czy decydują się na kanał tłoczny czy nie , ponieważ wykonawca chce zakończyć inwestycję. W tym celu odbyło się zebranie z mieszkańcami na miejscu w Jęgrznej . W niektórych przypadkach zaproponowano większe zagłębienie kanału ściekowego aby uniknąć kanału tłocznego.
  W związku z tymi problemami zakończenie inwestycji może przesunąć się w czasie.
  Mieszkanka Jęgrznej Pani Graba - pytała , kto zagwarantuje mieszkańcom, że w domach nie będzie czuć nieprzyjemnych zapachów.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że tego zagwarantować nie może , bo przyczyn nieprzyjemnych zapachów może być wiele między innymi zła instalacja w domu.
  Może natomiast zagwarantować inspektora nadzoru, który jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie sieci.
  Jako Wójt Gminy wykona to, co zadecyduje Rada Gminy . Jeśli Rada Gminy zdecyduje , że budujemy II-gą nitkę grawitacyjną w Jęgrznej i znajdzie na to pieniądze , to przy pomocy pracowników Urzędu zadanie będzie wykonane. Na to zadanie nie dostaniemy żadnych pieniędzy z zewnątrz, pieniądze muszą pochodzić tylko z budżetu gminy. Wójt jest realizatorem decyzji Rady Gminy.
  Mieszkaniec Jęgrznej Pan Graba - mieszkańcy tak naprawdę nie wiedzą o co chodzi z tą kanalizacją , niektórzy nawet nie wiedzieli o spotkaniu. W moim przypadku nie przekonano mnie, że na pewno u mnie będzie konkretny spadek.
  Druga sprawa to dlaczego jest tak , że nie jest sprecyzowane czy mamy się podłączyć do kanalizacji , czy możemy budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jedna z sąsiadek wystąpiła o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków i nie otrzymała go.
  Wójt Gminy - stwierdził, że być może mieszkańcy Jęgrznej nie wiedzą o co chodzi ponieważ nie przychodzą na zebrania wiejskie. Nie czytują też informacji na tablicach ogłoszeń. Jęgrzna w tym zakresie jest bardzo oporna. Jako Wójt mam czyste sumienie. Ilekroć mieszkańcy proszą o rozmowę, czy przybycie, zawsze jestem do dyspozycji, nie odmawiam.
  Wracając do projektu kanalizacji Czerwona Górka –Jęgrzna, projekt był już wykonany, już go zastaliśmy, więc mogliśmy go realizować. Nie jest to idealny projekt , mamy do niego zastrzeżenia.
  Przyłącza nie może wykonać gmina. Przyłącze kanalizacyjne wykonują właściciele posesji i można wykonywać dopiero po odebraniu całej inwestycji. Wykonanie przyłącza można zlecić wybranej firmie , można sobie wykonać samemu, ale trzeba wystąpić o warunki do ZGK . Za przyłącze odpowiada inwestor i robi się to na zgłoszenie.
  Prawo mówi, że należy podłączyć się do kanalizacji lub wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, dlatego więc nie rozumiem czemu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, brak jest zapisu o możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy jest prawem miejscowym i nie może być sprzeczny z ustawą, wobec tego mieszkańcy mogą wnioskować o budowę oczyszczalni ścieków , a po odmownej decyzji Powiatu należy się odwołać.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Chrzęszczyk - poinformował, że mieszkańcy odwołują się do Urzędu wojewódzkiego , poczekajmy zobaczymy jaka będzie decyzja Urzędu Wojewódzkiego.
  Radny Fąfara - nie mamy takiego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego ale nie mamy też zakazu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, proszę więc odwoływać się do Urzędu Wojewódzkiego.
  Pan Graba mieszkaniec Jęgrznej - zapytał czy jeśli ktoś się podłączy do kanalizacji a później będzie chciał zrezygnować, czy może zrezygnować.
  Drugie pytanie zadał, kto może określić jaki jest spadek na mojej działce i gdzie będą umiejscowione studzienki.
  Wójt Gminy - z kanalizacji nie można zrezygnować ponieważ na to są wydatkowane środki unijne. Jest coś takiego jak trwałość projektu, dopiero po kilku latach można zrezygnować. Spadek na danej działce oraz umiejscowienie studzienek najlepiej określi wykonawca.
  Radny Ślusarczyk - zdecydowanie stwierdził, należy zrobić zapis w studium uwarunkowań o przydomowych oczyszczalniach ścieków i zakończyć tę dyskusję.

  Radna Monika Pająk - zapytała Wójta Gminy o projekt drogi Osełków-Stawik-Jaśle, czy wywłaszczone zostały już grunty, czy są już wykonane podziały działek.
  Wójt Gminy - podziały działek były wykonywane. Jutro otrzymamy mapy z podziałami działek, które damy Panu Architektowi do naniesienia na projekcie.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.
  Po przerwie kontynuowano p. 7 i 8 c.d. pytania, wnioski, postulaty.

  Radny Fąfara - prosił o poprawienie drogi Ostrów ok. 200 m.
  Radna Kołomańska - zgłosiła kilka pytań.
  1/ dlaczego nie został położony asfalt na drodze objazdowej Jaśle pomimo, że budowa przedłuża się . Jeśli nie będzie tam asfaltu proszę o interwencję w sprawie doprowadzenia tego odcinka do porządku bo tam jest tragedia.
  2/ czy nie ma zagrożenia w sprawie odbudowy drogi Osieczno i kiedy to będzie.
  3/ czy objazd na Występie jest tymczasowy czy będzie tak dalej do momentu oddania drogi szybkiego ruchu. Tak być nie może ponieważ jest tam zbyt niebezpiecznie, mieszkańcy jadący małymi samochodami osobowymi często ryzykują życiem.
  4/ mieszkaniec Kamionek p. Tomaszewski na jednym z posiedzeń komisji proponował , że chciałby odłączyć się od kanalizacji i wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków i wtedy dano mu taką możliwość. Dziś słyszę inaczej , jak to właściwie jest, można czy nie można odłączyć się od kanalizacji.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński odpowiedział na zgłoszone pytania.
  Droga Ostrów - Koszt budowy tego odcinka to ok. 300 tys. zł., Można się zastanowić nad wykonaniem tego odcinka w nieco tańszej technologii, pokrytej emulsją. Koszt m2 takiej drogi tj. 18 zł /netto. Tymczasem spróbujemy poprawić tę drogę.
  Na pytania radnej Kołomanskiej Pan Wójt odpowiedział:
  Objazdy dróg podczas budowy drogi ekspresowej - firma „Motaengil” nie będzie wykonywać objazdów w nawierzchni asfaltowej, dlatego już prosiłem o poprawienie tego objazdu na drodze Jaśle . Obiecali, że poprawią.
  W temacie drogi Osieczno nic się nie zmieniło. Jutro mają się rozpocząć prace na tej drodze na pierwszym odcinku od leśniczówki do mostu. Nawierzchnia asfaltowa ma być jednak położona dopiero wtedy, kiedy będzie wykonywany cały odcinek drogi od E-7 do Jaśli .
  Objazd Występa - będzie trwał do momentu zalania płyty wiaduktu czyli jeszcze ok. 2 miesiące musimy jeździć tym objazdem. Jeśli inni kierowcy zachowują się źle proszę spisać numery samochodów.
  Kanalizacja - nie ma możliwości odłączenia się od kanalizacji przez najbliższe kilka lat, bo to są środki unijne, trwałość projektu oraz konieczność uzyskania efektu ekologicznego. Bardziej dokładnie zorientuję się i odpowiem na najbliższym posiedzeniu.
  Mieszkaniec Pan Graba - kto jest odpowiedzialny za przyłącze kanalizacyjne i jego konserwację.
  Wójt Gminy - przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek od instalacji w domu do pierwszej studni od strony domu i za to odpowiada właściciel posesji.
  Radny Kamionek p. Ślusarczyk - poruszył sprawę budowy wjazdów na posesje w Kamionkach jakie obecnie są wykonywane. Jest problem bo w kosztorysie zaplanowano wjazdy o szerokości 4 m a wjazdy i bramy wjazdowe u wielu mieszkańców są szersze np. 5-6 m i co wtedy. Nikt tego z nami nie konsultował. Interweniowałem już w tej sprawie u Wójta Gminy jak również u radnego powiatowego p. Krzysztofa Ligowskiego. Zależy mi na tym aby szybko interweniować w tej sprawie do ZDP Skarżysko.
  Wójt Gminy - przepisy mówią wyraźnie , to inwestor ma wykonać wjazd na posesje, natomiast projektant powinien zaprojektować patrząc na grunt.
  Radny Nowak - prosił o interwencję do Powiatu w sprawie poprawienia odcinka drogi Czerwona Górka za przejazdem, ponieważ po kanalizacji jest glina na drodze.
  Wójt Gminy - postaram się skontaktować z wykonawcą aby poprawili ten odcinek.
  Radny Litwiński - prosił o poprawienie drogi gminnej Podłazie -Krzyżka przy pomocy grupy robót publicznych.
  W sprawie dróg powiatowych pytał czy będzie kolejny rzut remontów dróg powiatowych.
  Wójt Gminy - nie potrafię powiedzieć jakimi zasadami kieruje się Zarząd Dróg Powiatowych przy remontach dróg. W sprawie dróg gminnych jest grupa robót , mają harmonogram ale pomimo to staramy się kierować grupę tam gdzie jest pilna potrzeba. Odkrzaczyć drogę mogą ale do innych remontów potrzebny jest sprzęt.
  Mieszkaniec Czerwonej Górki p. Skowron - zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego prosił o ujęcie możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Zapytał również czyja jest droga wzdłuż torów kolejowych.
  Wójt Gminy - droga wzdłuż torów jest w pasie kolejowym, jest to droga kolejowa. Planuję wystąpić do PKP o przejęcie tej drogi na drogę gminną ponieważ przy niej mamy grunt gminny. Będę prosił o pozwolenie Rady Gminy na działanie w tym kierunku. Na chwilę obecną nic tam nie możemy zrobić bo to nie jest nasz grunt.
  Radna Kołomańska - przypomniała , że były przymiarki remontu drogi powiatowej Zalezianka za pieniądze pozostałe z przetargów , jeśli z tego nic nie wyjdzie to wnioskowała aby Powiat naprawił chociaż odcinek od szkoły do zakrętu, może w ramach współpracy z firmą budującą drogę ekspresową.
  Wójt Gminy - wnioskowałem kilka razy do Pana Starosty o nakładkę na dolnej Zaleziance.
  Po przetargu okazało się , że pieniędzy nie zostało tylko musieliśmy jeszcze dołożyć tak gmina jak i powiat. W związku z tym powiat twierdzi, że środków nie ma.
  Mamy rozpoczęte potężne inwestycje i niestety trzeba się nastawić, że będzie trudno.
  Nie mam informacji z powiatu jakie mają plany co do realizacji naszych dróg powiatowych. Trudno jest cokolwiek powiedzieć ponieważ nie ma podpisanych porozumień.
  Radny Bogdan Pająk - zgłosił problem, że na terenie sołectwa Łączna po godz. 19-tej brakuje wody, a dokładniej brak jest odpowiedniego ciśnienia wody. Prawdopodobnie firma budująca drogę ekspresową bierze wodę nielegalnie, a później będziemy podnosić cenę wody.
  Radny Występy p. Papros - dodał do wypowiedzi poprzednika, że podobnie jest na Starej Występie. Od kiedy do wodociągu podpiął się Pan Wydrych, Stara Występa nie ma ciśnienia wody, należy to sprawdzić.
  Radny Nyga - prosił o tablice informacyjne do miejscowości Jęgrzna-Zajamnie.
  Pytał czy nie można wybudować wodociągu w Goździe od szkoły do wygonu na Jęgrzną.
  Odnośnie budowy drogi powiatowej Czerwona Górka-Jęgrzna Zaciszowice , pytał czy nie można przyspieszyć budowy tej drogi aby zakończyć ją w 2010r., ponieważ jak obawiał się radny w 2011 r. będzie to już droga gminna.
  Wójt Gminy odpowiedział - obiecane tablice będą zamontowane. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe , nie jest to możliwe aby Powiat na obecnym etapie realizacji inwestycji mógł wycofać się z inwestycji, bo musiałby zwrócić wszystkie środki.
  Radna Kołomańska - do kogo mają się zwracać mieszkańcy w sprawie sprzedaży gruntów gminnych , chodzi o grunty po Pani Kalemba.
  Pan Wójt - ze wszystkimi sprawami dotyczącymi gospodarki komunalnej należy zwracać się do Pana Nicińskiego , choć za komunalkę odpowiada Wójt Gminy. Grunt o którym radna wspomina nie jest gruntem gminnym. Przyspieszyliśmy prace nad komunalizacją gruntów Skarbu Państwa , w celu przejęcia ich na rzecz gminy. Wystąpiliśmy do wojewody o szereg gruntów a w pierwszej kolejności dotyczy to gruntów zajętych pod drogę ekspresową, bo za to będą pieniądze. Po przejęciu tych gruntów będziemy sukcesywnie przejmować pozostałe grunty.
  Przewodniczący Rady poprosił o dalsze pytania czy wnioski.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady poinformował radnych o kilku sprawach, które w międzyczasie wpłynęły do wiadomości Rady Gminy.

  Wpłynęło pismo od Pana Jana Postoły w sprawie budowy wodociągu w Zaleziance na dwóch działkach, których są właścicielami.
  Przewodniczący przeczytał to pismo jak również odczytał pismo –odpowiedź z Urzędu Gminy.  Drugie pismo jakie odczytał Przewodniczący Rady to z Fundacji Trzeźwy Umysł informujące o efektach I etapu edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Przedstawiciele naszej gminy zostali na tym etapie nagrodzeni, ich nazwiska znalazły się w piśmie.
  Radny Wykrota - dodał, że programem tym objęta została szkoła w Łącznej ale na przyszły rok chcielibyśmy także objąć szkołę Gózd i Zalezianka.

  Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo od Pani Teresy Zaręba
  z prośbą o wsparcie finansowe w związku z wyjazdami wybitnie utalentowanego syna Grzegorza na zawody szachowe. W piśmie Pani Zaręba przedstawiła osiągnięcia syna w ostatnich latach oraz jakie ma potrzeby w związku z najpilniejszymi wyjazdami na zawody.
  W odpowiedzi na prośbę Pani Zaręby w dzisiejszych zmianach budżetu Pan Wójt zaproponował kwotę 2000 zł dla Grzesia Zaręby.

  Radny Nowak - poinformował , że drużyna OSP Łączna zajęła I miejsce w zawodach OSP i będzie nas reprezentować na zawodach wojewódzkich.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/III/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na komisjach, zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały .
  Żadnych uwag nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XXX/30/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  została przyjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny / 13głosujących radnych)
  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „ MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA” .


  Projekt uchwały został omówiony na połączonym posiedzeniu komisji, dlatego
  Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do uchwały.
  Uwag nie zgłoszono.
  Uchwała została poddana pod głosowanie.

  Uchwała Nr XXX/31/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  została przyjęta większością głosów
  (za- 13 / 13 głosujących radnych)

  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została omówiona na komisjach , jednakże zapytał czy ktoś w tej sprawie chce zabrać jeszcze głos.
  O głos poprosił Wójt Gminy .
  Państwo Kwiatkowscy z Kielc wystąpili o zmiany planu zagospodarowania przestrzennego swojej nieruchomości , na własny koszt. Działka ma powierzchnię 130 ha co wiąże się z faktem, że zmiana planu pociągać będzie wydatki inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenu. W obecnym czasie gmina nie jest w stanie udźwignąć ciężaru finansowego tych inwestycji. Dlatego proponuję dziś nie podejmować tej uchwały, ale decyzja należy do Rady Gminy.
  Radny Wykrota - proces zabudowy tak dużej działki tj. okres 10-20 lat a mieszkańców gminy powinno przybywać .
  Radny Ślusarczyk - nie widzę przeciwwskazań , ale Ci Państwo mają nadzieję, że gmina dołoży 20 % kosztów . Taka powierzchnia to jest 8 naszych miejscowości i ok. 880 działek. Może to zrobić etapowo .
  Radna Kołomańska - zwróciła uwagę , że jest to jeden wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego ale na 130 ha, i jak powiedziano wcześniej 880 działek, wiec jak się to ma do ilości wniosków z poszczególnych miejscowości . Patrząc na ilość wniosków z poszczególnych miejscowości Zalezianka będzie długo czekać , tylko dlatego , że pojawił się ten Pan. Z drugiej strony jest to wniosek na ponad 800 działek.
  Ilość wniosków nie jest równoważna z ilością terenu i możliwością rozwoju danej miejscowości.
  Radny Papros – popierał radną Kołomańską, gdyż patrząc na ilość wniosków Zalezianka nigdy nie będzie przekształcona.
  Radna Chudzik - w pierwszej kolejności powinniśmy mieć na względzie interes rdzennych mieszkańców, aby mogli budować domy dla swoich dzieci lub sprzedawać działki aby mieć pieniądze na budowę domu.
  Radny Wykrota - ale rozwój gminy też powinniśmy mieć na względzie. Wobec tego kiedy do tego wrócimy.
  Radny Fąfara - może należałoby zadać inne pytanie , kiedy nastąpi zmiana planu dla całej miejscowości Zalezianka.
  Wójt Gminy - jestem za rozwojem gminy i plan należy zmienić. Zmiany planu trzech obrębów dziś proponowanych na pewno spowodują rozwój gminy.
  Przekształcenie 130 ha spowoduje, że grunty te kiedyś mogą stać się placem budowy. Trzeba wobec tego zadać sobie pytanie , czy gmina będzie w stanie udźwignąć taki ciężar. Przy naszym obecnym budżecie nie widzę takich możliwości finansowych. Interes w tym jest ale gmina nie ma możliwości finansowych. Decyzja należy do Rady Gminy.
  Radna Kołomańska - z tego wynika, że nigdy nie doczekamy się przekształcenia Zalezianki ponieważ Pan Kwiatkowski ma 130 ha na Zaleziance. Za ile lat wobec tego będzie przekształcona Zalezianka.
  Wójt Gminy - odpowiedź jest trudna, bo budżet gminy jest w określony sposób wydolny. Jestem zwolennikiem zmian planu zagospodarowania przestrzennego dlatego dziś proponujemy przekształcenie 3 obrębów. Aby to zrobić dobrze , czeka nas potężna praca. W najbliższych latach czeka nas zakończenie rozpoczętych już dużych inwestycji, które są naszym priorytetem. Kiedy to będzie, zależy od decyzji rady gminy i budżetu gminy w kolejnych latach. A poza tym w przyszłym roku czekają nas wybory, a wyborcy oczekują jasnej i czytelnej postawy.
  Jeśli podejmiemy dziś uchwałę o przekształceniu planu dla pana Kwiatkowskiego
  na 130 ha , moim zdaniem w najbliższych latach będzie to temat wiodący.
  W tym momencie z sali obrad padły głosy z prośbą o głosowanie uchwały.
  Przewodniczący Rady wobec tego poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXX/32/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Nie została podjęta
  (za- 1 radny , przeciw – 6 radnych , wstrzymało się – 7 radnych / 14 obecnych radnych)


  Ad . 9 d) e), f) Podjęcie uchwał w sprawach:
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 – Czerwona Górka gminy Łączna
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 – Klonów gminy Łączna
  f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 – Łączna gminy Łączna.

  Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Proponujemy przekształcenie 3 obrębów. Praca ta będzie trwała ok. 2 lat czyli obciążenie budżetu będzie rozkładać się na dwa lata. Apeluję aby przyjąć 3 obręby. Najwięcej wniosków wpłynęło z obrębów Czerwonej Górka i Łączna, czyli miejscowości położonych przy obecnej trasie E-7 . Po zmianie statusu tej drogi konieczność zmian jest uzasadniona. W Klonowie jest ograniczona ilość mieszkańców a potrzeby w stosunku do ilości mieszkańców są olbrzymie. Jeśli chodzi o koszty przekształcenia , jak się zorientowaliśmy będzie to kwota możliwa do znalezienia w najbliższych budżetach. W tym roku mamy w budżecie 60 tys zł. Dlatego wnioskuje o podjęcie uchwał dla proponowanych 3 obrębów i wszystkie 3 obręby będą zmieniane jednocześnie, nie będzie podziału na kolejność miejscowości.
  Radny Ślusarczyk - co będzie wtedy jeśli nie zmieścimy się w pieniądzach i pieniędzy braknie. Dlatego proponuję przegłosować który obręb ma być pierwszy, a jeśli wystarczy pieniędzy to wszystkie 3 obręby przekształcimy.
  Wójt Gminy - nie wybierajmy i nie dzielmy na lepszych i gorszych. Po decyzji Rady Gminy o przekształceniu 3 obrębów Wójt ogłasza przetarg i jeśli zabraknie pieniędzy to przetarg można unieważnić. Można też zrobić zapytanie ofertowe o cenę, kto zrobi taniej.
  Radny Występy p. Jan Papros - powiedział , że odkąd pamięta Występa i Zalezianka zawsze były gorsze. Tyle mają co zrobiły własnym czynem i za własne pieniądze.
  Wójt Gminy - powiedział, że nie zgadza się z tym, bo gdyby tak było Zalezianka powinna być bez oświetlenia , bez asfaltu i bez wodociągu. Porównując drogę Zalezianka do drogi Czerwona Górka czy Osełków wcale Zalezianka nie jest w złej sytuacji. Proszę sobie przypomnieć, że to właśnie Rada Gminy ustalała i określała priorytety inwestycyjne dla naszej gminy na najbliższe 4 lata. Rada Gminy taką decyzję podjęła i ta decyzja dziś przynosi konkretne efekty. Nie ma lepszych i gorszych . Budżet gminy ma jednak swoją wydolność. Istnienie węzła Zalezianka to jest olbrzymia szansa dla tamtej strony gminy.
  Radny jest reprezentantem społeczeństwa gminy a nie tylko swojej miejscowości, dlatego czasem trzeba wznieść się po to aby dostrzec potrzeby innych miejscowości.
  Radny Papros - skomentował wypowiedź Wójta Gminy , że wszystko mamy ale zrobiliśmy to sami, nie gmina nam to zrobiła.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 – Czerwona Górka gminy Łączna , po czym podobnej uchwały dla obrębu Klonów i obrębu Łączna.

  Odbyło się głosowanie 3 uchwał. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
  Uchwała Nr XXX/32/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 10 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 1 radny / 14 głosujących)
  Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 – Klonów gminy Łączna
  Uchwała Nr XXX/33/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 9 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych / 14 głosujących)


  Głosowanie uchwały o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 – Łączna gminy Łączna.
  Uchwała Nr XXX/34/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / 14 głosujących)

  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że chodzi o nabycie działki od p. Józefa Krawiec z Czerwonej Górki pod pompownię ścieków.
  Radna Kołomańska - zapytała kto był negocjatorem stawki za 1 m2 ziemi, ponieważ jest to 100 zł /m2 .
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - negocjatorem byłem ja i Kierownik Wydziału Technicznego a dlaczego taka cena. Są to działki budowlane. Pan Krawiec i Pani Wójcik wycofali się ze złożonej wcześniej deklaracji zgody na oddanie gruntu pod przepompownie. Po sprzedaży stajemy się właścicielami gruntu, mamy zawsze dostęp do urządzeń i w każdym momencie możemy dokonywać napraw czy konserwacji. Po działce Pana Krawca przebiega główny kanał ściekowy jak również będzie umiejscowiona przepompownia.
  Pani Wójcik natomiast w ogóle nie chciała wyrazić zgody, a cenę powiedziała wielokrotnie wyższą i życzyła sobie jeszcze wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Poniżej tej ceny nie chciała nawet rozmawiać. Poza tym najważniejszą sprawą jest zakończenie inwestycji.
  Radna Kołomańska - zapytała radnego Bogdana Pająka w jakiej cenie sprzedawano grunty pod zbiornik Jaśle, na co Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk odpowiedział, że po 1,50 zł/m2 . Radna stwierdziła, że nawet w Kielcach takich cen nie ma.
  Wójt Gminy - nie możemy traktować tych stawek jako bardzo wysokie, ponieważ to są działki budowlane. Najważniejszą sprawą było zakończenie realizacji inwestycji gdzie koszt 8 000,- zł jest niczym w porównaniu z faktem zakończenia inwestycji. Na tyle udało się wynegocjować cenę.


  Uchwała Nr XXX/35/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1 / 13 głosujących)

  Ad. 9 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna.

  Uchwała Nr XXX/36/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1 / 13 głosujących)

  Ad. 9 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady poinformował , że projekt uchwały został omówiony na komisjach .
  Ponieważ pytań nie zgłoszono , dlatego uchwałę przegłosowano.
  Uchwała Nr XXX/37/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 0 / 13 głosujących)

  Ad. 9 j)
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XXX/38/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych, / 13 głosujących)

  Ad. 9 k)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  Przewodniczący Rady poinformował , że projekt uchwały został omówiony na komisjach .
  Pytań nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XXX/39/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych, / 13 głosujących)

  Ad. 9 l)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego .
  Przewodniczący Rady poinformował , że projekt uchwały został szeroko omówiony przez komisje z udziałem gości przedstawicieli firmy „Krameko”.
  Z sali obrad padały głosy radnych , czy negatywna czy pozytywna decyzja Rady Gminy
  i tak nie ma wpływu na opracowanie , wobec tego po co podejmować uchwałę. Radni prosili o głosowanie uchwały.
  Przewodniczący Rady wobec tego przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXX/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 16.09.2009r.
  Nie została podjęta
  (za- 1 radny, przeciw - 11 radnych, wstrzymał się - 0).


  Ad. 10
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji, czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z sesji z dnia 29 czerwca 2009r. został przyjęty większością głosów. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.

  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Na tym protokół zakończono.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad
  Halina Dziarmaga Andrzej Chrzęszczyk

  Data wprowadzenia: 2010-07-13 1016
  Data upublicznienia: 2010-07-13
  Art. czytany: 1586 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna