A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2010 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 18 maja 2010 r.

  ZARZĄDZENIE NR 17/2010
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 18 maja 2010 r.

  w sprawie: powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu e - świętokrzyskie „Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej JST”

  W związku z realizacją zadania inwestycyjnego – Indywidualnego Projektu Kluczowego „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 2: „Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2: „Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, działając na podstawie art. 7 ust.1, art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zarządzam , co następuje.


  § 1
  Powołuję Zespół ds. Realizacji Projektu e - świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w następującym składzie:
  1. Mirosław Kopytek – Przewodniczący ( Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu)
  2. Krzysztof Pastuszka – Członek ( Referent )
  3. Piotr Romanek – Członek ( Informatyk )
  § 2
  Zadania poszczególnych członków Zespołu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 3
  Zobowiązuje się kierowników wydziałów, wszystkich pracowników do ścisłej współpracy z Zespołem , w tym do organizowania w obszarach swojego działania sprawnego systemu zbierania, rozpatrywania i przekazywania Zespołowi wszystkich istotnych uwag o wdrażanym systemie informatycznym.
  § 4
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu.

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  ZAŁĄCZNIK
  do Zarządzenia Nr 17/2010
  Wójta Gminy Łączna z dn. 18.05.2010r.

  Zadania i kompetencje
  członków Zespołu ds. Realizacji Projektu e - świętokrzyskie
  „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”:

  1. Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu zobowiązuje się do koordynowania i nadzoru nad realizacja projektu oraz do kontaktów z Liderem, w tym m. in. :
  a) udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania Lidera Partnerstwa w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie określonym w tych zapytaniach,
  b) przekazywania Liderowi Partnerstwa na każde jego wezwanie informacji na temat przygotowania i realizacji projektu, w tym także do przedkładania wymaganych dokumentów lub ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii,
  c) dostarczania informacji o postępach w przygotowaniu i realizacji zadań Projektu, w wersji papierowej i/lub elektronicznej, na żądanie Lidera Partnerstwa i w terminie przez niego określonym,
  d) niezwłocznego informowania Lidera Partnerstwa o wszelkich zagrożeniach w przygotowaniu i realizacji Projektu, nieprawidłowościach w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006,
  e) powołania komisji odbiorowej dla każdego zadania realizowanego u Partnera zgodnie z Regulaminem Odbiorów,
  f) delegowania eksperta/ekspertów do prac związanych z oceną ofert składanych w ramach postępowań przetargowych na wykonanie przedmiotu Projektu w zakresie inwestycji u Partnera,
  g) zarządzania częścią Projektu realizowaną przez Partnera,
  h) zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację zadań w Projekcie
  w jednostce Partnera na odpowiednie lata realizacji Projektu,
  i) zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do utrzymania trwałości projektu w całym okresie trwałości.

  2. Krzysztofa Pastuszkę – członka Zespołu ds. Realizacji Projektu zobowiązuje się do:
  a) zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem przygotowania/realizacji projektu oraz zgodnie z zasadami i wzorami dokumentów wydanymi przez instytucję zarządzającą i innymi wymogami dotyczącymi przygotowania i realizacji projektu, które wynikają z RPOWŚ,
  b) przygotowywanie wniosków o płatność o dofinansowanie ze środków EFRR w zakresie zgodnym z zakresem inwestycji u Partnera i przekazywanie ich Liderowi Partnerstwa.
  c) terminowego opłacania należności wynikające z otrzymanej - na podstawie protokołu odbioru – faktury.
  d) aktualizacji harmonogramu płatności dotyczącego części Projektu realizowanego przez Partnera. delegowania pracowników na szkolenia związane z zakresem rzeczowym projektu i pokrycie kosztów tych szkoleń, co nie stanowi wydatków kwalifikowanych zgodnie z RPO WŚ, a które są niezbędne do prawidłowego wdrożenia i działania zakupionego w ramach Projektu systemu informatycznego,
  e) współdziałania z innymi członkami Zespołu w celu sprawnej i terminowej realizacji projektu.


  3. Piotra Romanka – członka Zespołu ds. Realizacji Projektu zobowiązuje się do:
  a) realizacji Projektu w zgodzie z politykami wspólnotowymi, tj.:
   polityką ochrony środowiska, co oznacza w szczególności realizację polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego, w tym zapewnienie zgodności z wymaganiami związanymi z oddziaływaniem Projektu na obszary Natura 2000,
   polityką społeczeństwa informacyjnego, co oznacza w szczególności politykę technologii informacji i komunikacji,
   polityką równości szans ,
   polityką konkurencji
  b) zapewnienia aby dokumentacja projektowa, była zgodna z zakresem rzeczowym projektu, określonym w zbiorczym studium wykonalności,
  c) współdziałania z innymi członkami Zespołu w celu sprawnej realizacji zakresu rzeczowego projektu,
  d) innych czynności wynikających z prawidłowej realizacji Projektu.
  Zakres odpowiedzialności członka Zespołu dotyczy czynności technicznych związanych z :
  - siecią LAN,
  - Systemami Dziedzinowymi,
  - Systemem Obiegu Dokumentów,
  - systemami podniesienia bezpieczeństwa.

  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0853
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 981 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna