A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Radni Rady Gminy Łączna kadencja 2018 - 2023
» Komisja Społeczna
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • Zarządzenie Nr 24/ 2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 czerwca 2010 r.

  Zarządzenie Nr 24/ 2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 14 czerwca 2010 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2010 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  oraz § 11 Uchwały Nr XXXIV/ 4 /2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r.
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXIV/4/2010 r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  22 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.

  1.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 29 979 zł.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 14 474 572,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 29 979 zł w grupie wydatki związane
  z realizacją statutowych zadań. Plan wydatków po zmianie wynosi 16 022 847,50 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  N 24 /2010 z dnia
  14 czerwca 2010 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 9 979,00
  75107 Wybory Prezydenta RP 9 979,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 9 979,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 20 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 7 000,00
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 13 000,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 29 979,00  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 24/2010 z dnia
  14 czerwca 2010 r.


  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 9 979,00 0,00
  75107 Wybory Prezydenta RP 9 979,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 660,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 460,00
  4300 Zakup usług pozostałych 800,00
  4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 250,00
  4410 Podróże śłużbowe krajowe 150,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 319,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370,00
  4120 Składki na fundusz pracy 99,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 850,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 20 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem 13 000,00
  4580 Pozostałe odsetki 7 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 29 979,00  Przeniesienia
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000,00
  71095 ozostała działalność 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  4810 Rezerwy 1 000,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 300,00 300,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300,00 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300,00 300,00
  4430 Pozostałe opłaty i składki 300,00
  4700 Szkolenie pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 300,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 200,00 1 200,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 400,00 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00
  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacynych telefonii stacjonarnej 400,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 800,00 800,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 800,00
  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacynych telefonii stacjonarnej 400,00
  4700 Szkolenie pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 400,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 000,00 3 000,00
  90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 3 000,00 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 3 000,00
  4260 Zakup energii 3 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  Ogółem przeniesienia 5 500,00 5 500,00  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0900
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 830 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna