A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 czerwca 2010r.

  ZARZĄDZENIE NR 29/2010

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 30 czerwca 2010r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Łączna
  i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej.


  Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz 1240) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r.
  w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Wprowadzam Regulamin Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Łączna i zadania jednostek
  organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  Jednostki organizacyjne Gminy Łączna dostosują dokumentację dotyczącą sprawowania kontroli zarządczej do wymogów nowej ustawy o finansach publicznych i załączonego regulaminu.

  § 3
  Za koordynacją oraz ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej odpowiedzialnych czynię :
  - w zakresie kontroli finansowej - Skarbnika Gminy Panią Alicję Miernik,
  - w zakresie organizacyjnym - Sekretarza Gminy Pana Mirosława Kopytka
  .

  § 4
  Traci moc Zarządzenie Nr 50/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia Instrukcji kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Łączna oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Łączna.

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 29/2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 30 czerwca 2010r.

  REGULAMIN

  Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Łączna i zadania jednostek
  organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej
  ROZDZIAŁ I
  Postanowienia ogólne

  § 1.
  Regulamin kontroli zarządczej określa:
  1) organizację kontroli zarządczej
  2) cele i zadania kontroli zarządczej,
  3) elementy systemu kontroli zarządczej,
  4) rolę kontroli finansowej w systemie kontroli zarządczej.

  § 2
  1. Postanowienia regulaminu w większości zapisów mają zastosowanie przede wszystkim
  do wewnętrznych komórek organizacyjnych (wydziałów) Urzędu Gminy Łączna.
  2. Zakres zadań, struktura organizacyjna i wykaz wewnętrznych komórek organizacyjnych
  Urzędu jest zawarty w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Łączna.
  3. Zawarte w regulaminie treści mogą być użyte do tworzenia wewnętrznych regulacji
  prawnych związanych ze sprawowaniem kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
  podległych Wójtowi Gminy Łączna, wykaz których stanowi załącznik do Statutu Gminy Łączna.
  4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1) kontrola – jest to czynność polegająca na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównania
  go ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych,
  ekonomicznych, regulaminach, instrukcjach sposobu postępowania (procedurach), oraz
  sformułowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie
  nieprawidłowości, także usprawnienie prac kontrolowanej komórki lub jednostki;
  2) kontrola zarządcza – w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
  3) informacja zarządcza – to taka informacja (słowna lub pisemna), która ma wpływ na
  podejmowanie decyzji i może je powodować, wymuszać lub modyfikować. Nie skupia się
  na sprawach wyłącznie finansowych, a obejmuje swym zakresem całokształt pracy urzędu;
  4) audyt wewnętrzny – prowadzony w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych
  gminy jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Wójta
  i kierowników jednostek organizacyjnych w realizacji celów i zadań przez systematyczną
  ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
  5) zalecenie pokontrolne – jest to polecenie podjęcia działania zmierzającego do usunięcia nieprawidłowości, niezgodności z normami prawnymi, regulaminami lub instrukcjami;
  6) wniosek pokontrolny – jest to propozycja wprowadzenia zmiany w kontrolowanej
  komórce lub jednostce, mająca na celu usprawnienie lub poprawienie organizacji pracy;
  7) pojęcie procedury oznacza takie zaprogramowanie przez kierownictwo pracy urzędu
  w instrukcjach i regulaminach wewnętrznych, aby postępowanie pracowników
  samorządowych było zgodne z prawem, lecz również ze standardami kontroli;
  8) procedury obowiązujące w urzędzie nazywa się procedurami kontroli, które należy
  rozumieć w dwojaki sposób:
  a) jest to zaprogramowany przez kierownictwo jednostki (w obowiązującej instrukcji
  wewnętrznej lub regulaminie) sposób realizacji określonych zadań, stanowiący dla
  pracowników sposób postępowania, a dla osób kontrolujących procedurę kontroli,
  b) wielopoziomowa kontrola dowodu księgowego, od celowości dokonania zakupu i
  sposobu jego dokonania – sprawdzenie pod względem merytorycznym, sprawdzenie
  pod względem formalno – rachunkowym, dokonanie kontroli przez głównego księgowego lub skarbnika gminy, do zatwierdzenia wypłaty przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione;
  9) procedury finansowe – są to procedury wynikające bezpośrednio z ustawy o finansach
  publicznych i ustawy o rachunkowości oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń
  wykonawczych;
  10) procedury okołofinansowe – są to procedury wskazane w innych niż finansowe aktach prawnych regulujących pracę samorządu.

  § 3
  Każdy kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Łączna zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej i stałego uaktualniania:
  1) procedur finansowych,
  2) procedur okołofinansowych.

  ROZDZIAŁ II
  Organizacja kontroli zarządczej

  § 4
  1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
  i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny oraz terminowy, opracowany
  w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do stopnia realizacji celów i zadań,
  wyznaczonych w skali roku.
  2. Kontrola zarządcza bazuje na informacji zarządczej, którą można zdefiniować jako
  informację słowną lub pisemną, mającą wpływ na proces podejmowania decyzji
  i obejmującą swym zakresem całokształt pracy urzędu i podległych jednostek
  organizacyjnych.
  3. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
  1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2) skuteczności i efektywności działania,
  3) wiarygodności sprawozdań,
  4) ochrony zasobów,
  5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  7) zarządzania ryzykiem.

  § 5
  Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy Łączna i jednostkach podległych, jest to zintegrowany zbiór elementów i czynności kontrolnych obejmujący:
  1) samokontrolę,
  2) kontrolę funkcjonalną,
  3) kontrolę instytucjonalną,
  4) kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną przez pracowników wymienionych w § 9,
  5) kontrolę finansową sprawowaną przez skarbnika gminy oraz głównych księgowych
  jednostek organizacyjnych gminy,
  6) kontrolę zarządczą sprawowaną przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

  § 6
  1. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Łączna bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
  2. Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez
  pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy i obowiązki wynikające z posiadanego
  zakresu czynności służbowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
  Samokontrola jest realizowana w ramach powierzonych obowiązków służbowych w toku
  codziennego wykonywania zadań.
  3. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, pracownik dokonujący samokontroli jest
  zobowiązany:
  1) podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
  2) niezwłocznie poinformować przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach.
  4. Przełożony, który został poinformowany o nieprawidłowościach, zobowiązany jest
  niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do
  ujawnionych nieprawidłowości.

  § 7
  Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach
  kierowniczych oraz na innych stanowiskach biorących udział w realizacji określonych
  zadań, operacji, procesów itp., których obowiązki wykonywania kontroli funkcjonalnej
  zostały określone w zakresach czynności służbowych, bądź którzy do wykonywania kontroli
  funkcjonalnej zostali zobligowani na podstawie innych przepisów. Cel, zadania oraz
  elementy kontroli funkcjonalnej określa niniejszy regulamin.

  § 8
  1. Kontrola instytucjonalna przeprowadzana jest przez:
  1) instytucje rządowe (m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa i Najwyższa Izba Kontroli), w sytuacji kiedy prowadzą działania kontrolne na zlecenie organu wykonawczego samorządu gminy,
  2) audytora wewnętrznego,
  3) zespoły kontrolne powołane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Łączna lub odrębnymi
  uchwałami Rady Gminy Łączna.

  § 9
  Kontrolę zarządczą zewnętrzną i wewnętrzną, sprawowaną przez Wójta, wykonywać
  mogą również:
  1) sekretarz,
  2) skarbnik,
  3) kierownicy komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością,
  4) pracownicy urzędu na polecenie osób wymienionych w pkt 1, 2 i 3 po pisemnym
  upoważnieniu wystawionym przez Wójta (załącznik do nin. Regulaminu).

  § 10
  1. Kontrola zarządcza zewnętrzna jednostek organizacyjnych gminy, może być prowadzona
  jako:
  1) kompleksowa – obejmująca całokształt zasadniczych funkcji oraz statutowych zadań
  kontrolowanej jednostki i może być zlecona tylko przez Wójta Gminy Łączna,
  2) problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia w jednej lub kilku wybranych
  jednostkach,
  3) doraźna – inspekcja, wynikająca z bieżącej pilnej potrzeby sprawdzenia stanu
  faktycznego, prowadzona w różnych kierunkach,
  4) sprawdzająca – stosowna do potrzeb, obejmująca ocenę stopnia realizacji zaleceń
  i wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku poprzednio prowadzonych kontroli.
  2. Kontrola zarządcza wewnętrzna obejmuje zakres wskazany w pkt 1, a dotyczy głównie
  komórek organizacyjnych funkcjonujących w urzędzie.
  3. Przy analizowaniu kosztów funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych (koszty
  energii, wody, sprzątania, itp.) można łączyć zakres kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
  4. Po zakończeniu roku kalendarzowego, w terminie do 30 marca - kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Łączna sporządzają informację o podjętych czynnościach kontrolnych, która podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

  § 11
  1. Istotą wspólną wszystkich czynności kontrolnych jest szczegółowe zbadanie stanu
  faktycznego i porównanie go z obowiązującą normą oraz ustalenie odchyleń od tej normy.
  2. W trakcie czynności kontrolnych ocena badanego stanu faktycznego powinna odbywać się
  według kryteriów, do których zalicza się:
  1) poprawność organizacyjną komórki lub stanowiska pracy, z punktu widzenia
  realizowanych celów, poprzez kompetencje, sprawność , prawidłowość i efektywność
  przyjętych rozwiązań organizacyjnych i kierunków działania, a także doboru środków
  w celu wykonania założonych zadań,
  2) legalność, czyli zgodność prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami
  i normami prawnymi,
  3) gospodarność, ocena kontrolowanych zjawisk, procesów gospodarczych i finansowych
  z punktu widzenia racjonalności, efektywności i celowości podejmowanych decyzji,
  a następnie ich realizacji poprzez gospodarowanie aktywami jednostki, które umożliwią
  uzyskanie przy najniższych nakładach, w danych warunkach, optymalnych efektów,
  4) celowość, zapewniającą eliminacje działań niekorzystnych i zbędnych z punktu
  widzenia interesów jednostki, którą realizuje się poprzez sprawdzenie, czy środki finansowe
  zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie finansowym,
  5) rzetelność, czyli zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym, wymaga ustalenia,
  czy wszystkie operacje gospodarcze są właściwie udokumentowane, czy dowody księgowe
  będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych są opisywane w sposób umożliwiający
  identyfikację zrealizowanego zadania i zostały sprawdzone przed ich zaksięgowaniem
  przez odpowiednie służby oraz czy stosowane w jednostce zasady rachunkowości
  zapewniają rzetelne, jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

  § 12
  1. Kierownicy wewnętrznych komórek organizacyjnych (wydziałów) Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Łączna są zobowiązani do prowadzenia kontroli funkcjonalnej zgodnie ze standardami kontroli zarządczej i zapisami niniejszego regulaminu.
  2. Dla wszczęcia czynności kontrolnych niezbędne jest imienne upoważnienie, wystawione przez Wójta Gminy lub z jego upoważnienia.
  3. Upoważnienie wystawia się w trzech egzemplarzach: jeden dla jednostki kontrolowanej, drugi załącza się do protokołu kontroli, trzeci do akt.
  4. Bezpośrednio przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący przedkłada kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz informuje o przedmiocie kontroli i planowanym czasie jej trwania.
  5. Czynności kontrolne przeprowadza się w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności kontrola może być przeprowadzona poza godzinami pracy.
  6. W trakcie dokonywania czynności kontrolnych kontrolujący ma prawo do:
  1) wstępu do pomieszczeń i obiektów jednostki kontrolowanej (z wyjątkiem
  pomieszczeń,
  do których mają zastosowanie przepisy o informacjach tajnych i niejawnych),
  2) wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli,
  3) sporządzania odpisów i wyciągów z tych dokumentów,
  4) przeprowadzania oględzin przedmiotu kontroli,
  5) uzyskiwania wyjaśnień (ustnych i pisemnych) od kierowników jednostek
  kontrolowanych i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, sprawujących
  merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przyjmowania
  składanych z ich inicjatywy ustnych i pisemnych oświadczeń.
  7. Obowiązkiem kontrolującego jest:
  1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
  2) rzetelne dokumentowanie kontroli,
  3) w razie stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenie ich przyczyn skutków
  oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych,
  4) w razie stwierdzenia osiągnięć – wskazanie osób, które się do nich przyczyniły.
  8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach postępowanie kontrolne może ulec zawieszeniu na czas określony.
  9. Przeprowadzone czynności kontrolne należy udokumentować w postaci protokołu pokontrolnego.
  10. Protokół z kontroli winien być sporządzony w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli.
  11. W przypadku braku uchybień, można odstąpić od sporządzenia protokołu i ograniczyć się do sporządzenia notatki służbowej.
  12. Jeżeli w wyniku kontroli zostały stwierdzone uchybienia w działalności kontrolowanej jednostki, należy sporządzić zalecenia pokontrolne, które podpisuje wójt lub osoba przez niego upoważniona.
  13. W przypadku sformułowania w protokole uwag, wniosków bądź zaleceń pokontrolnych, oprócz osoby kontrolującej i kierownika jednostki kontrolowanej protokół przedkłada się do podpisu wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej. Protokół traktowany jest w tym przypadku jako wystąpienie pokontrolne.
  14. Kopie protokołu wydaje się wszystkim zainteresowanym wymienionym w protokole. Fakt odbioru powinni oni potwierdzić poprzez złożenie podpisu.
  15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
  16. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.
  17. Kierownik kontrolowanej jednostki (lub komórki organizacyjnej urzędu) zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, wykonać zalecenia pokontrolne, jak również pisemnie powiadomić wójta o podjętych działaniach.
  18. Protokół z kontroli powinien zawierać co najmniej:
  1) pełne brzmienie nazwy jednostki kontrolowanej,
  2) okres prowadzenia kontroli,
  3) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przeprowadzającego kontrolę oraz analogiczne dane pracowników udzielających wyjaśnień,
  4) określenie przedmiotu kontroli,
  5) termin poprzedniej kontroli i stopień realizacji zaleceń pokontrolnych,
  6) ustalenia z przebiegu kontroli,
  7) wzmiankę o prawie zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do treści protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania,
  8) wyszczególnienie załączników,
  9) określenie ilości egzemplarzy i podanie komu je dostarczono,
  10) miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpisy osób kontrolujących, kierownika jednostki kontrolowanej oraz wójta.


  ROZDZIAŁ III
  Charakter, rodzaje i funkcje kontroli zarządczej

  § 13
  1. Charakter mechanizmów kontrolnych powinien być:
  1) zapobiegawczy – w celu zapobiegania występowaniu niepożądanych zjawisk,
  2) wykrywający – w celu wykrycia i skorygowania niepożądanych zjawisk, które już
  wystąpiły,
  3) dyrektywny – w celu spowodowania lub pobudzenia wystąpienia pożądanego zjawiska.
  2. W przypadku, gdy mechanizmy określone w ust. 1 nie występują lub zastosowanie ich jest
  zbyt kosztowne w stosunku do uzyskiwanych korzyści, należy zastosować mechanizmy
  kontrolne kompensująco – łagodzące.

  § 14
  Kontrola zarządcza powinna być:
  1) adekwatna – to znaczy zgodna z zasadami określonymi w obowiązujących aktach
  prawnych oraz z niniejszym regulaminem, dokładnie odpowiadająca założonym celom
  kontroli zarządczej,
  2) skuteczna – to znaczy, że postępowanie kontrolne powinno się zakończyć wydaniem
  zaleceń bądź wniosków pokontrolnych,
  3) efektywna – to znaczy, że kontrola to powinna powodować osiąganie założonych celów.

  § 15
  Wyróżniamy następujące rodzaje kontroli:
  1) zwrotna – dostarcza informacji na temat zakończonej działalności, umożliwiając
  udoskonalenie działań w przyszłości poprzez naukę na dawnych błędach,
  2) równoległa – koryguje bieżące procesy, monitorując działalność w czasie rzeczywistym,
  aby nie dopuścić do znacznych odchyleń od standardów,
  3) wyprzedzająca – przewiduje problemy i wnosi działania im zapobiegające.

  § 16
  Oczekiwania odnośnie przeprowadzanych kontroli i określenie funkcji jakie powinny
  spełniać, są następujące:
  1) profilaktyczna – zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk,
  2) instruktażową – dostarczenie kontrolowanemu informacji o obowiązujących normach,
  w tym przepisach prawa szeroko rozumianego, ich interpretacji i zasadach stosowania oraz
  pobudzanie do działań mających na celu unikanie w przyszłości błędów i nieprawidłowości,
  3) wzbudzanie kreatywności – inspirowanie działań w kierunku unikania w przyszłości
  błędów i nieprawidłowości.

  § 17
  Podstawowe funkcje kontroli zarządczej to:
  1) sprawdzanie czy wydatki publiczne są dokonywane:
  a) w sposób celowy i oszczędny, zachowaniem zasad:
  - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
  b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
  2) porównaniu stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami,
  3) ocenianie prawidłowości pracy,
  4) wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

  § 18
  Etapy postępowania kontrolnego, niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu, obejmują:
  1) porównanie stanu faktycznego z założeniami oraz ze stanem określonym w normach
  prawnych, technicznych, regulaminach i instrukcjach postępowania,
  2) ustalenie nieprawidłowości,
  3) ustalenie przyczyn nieprawidłowości:
  a) obiektywnych - niezależnych od działania jednostki kontrolowanej,
  b) subiektywnych - zależnych od jej działania,
  4) sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych, zmierzających do likwidacji
  nieprawidłowości, usprawnienia działalności, osiągnięcia lepszych efektów,
  5) omówienie wyników kontroli z kierownikiem kontrolowanej jednostki lub komórki
  organizacyjnej.


  ROZDZIAŁ IV
  System kontroli zarządczej

  § 19
  Kontrola zarządcza składa się z pięciu wzajemnie ze sobą powiązanych elementów:
  1) środowiska wewnętrznego,
  2) celów i zarządzania ryzykiem,
  3) mechanizmów kontroli,
  4) informacji i komunikacji,
  5) monitoringu i oceny,
  które są określane również mianem standardów kontroli zarządczej.

  § 20
  1. Środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej
  w urzędzie i jest fundamentem dla pozostałych jej elementów.
  2. Przestrzeganie wartości etycznych przyjętych w urzędzie należy do priorytetów osób
  zarządzających i pracowników, którzy wykonując powierzone zadania i obowiązki kierują
  się osobistą i zawodową uczciwością.
  3. Pracownicy posiadają taki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który pozwala im
  na skuteczne i efektywne wypełnianie powierzonych zadań i obowiązków, a także rozumieć
  znaczenie systemu kontroli zarządczej.
  4. Struktura organizacyjna w urzędzie jest dostosowana do realizacji bieżących celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności urzędu, poszczególnych komórek
  organizacyjnych oraz zakres podległości pracowników jest określony w formie pisemnej w
  sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
  jest określony dla każdego pracownika.
  5. Zakres delegowania uprawnień jest odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia
  ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego.
  6. Kierownik jednostki zapewnia rozwijanie kompetencji zawodowych przez pracowników jednostki.

  § 21
  1. Cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników.
  2. Zarządzanie ryzykiem – opiera się na zestawie wzajemnie uzupełniających się celów,
  o których mowa w § 4 ust.3, połączonych ze sobą na wszystkich szczeblach organizacji.
  Obejmuje rozpoznanie i analizę zewnętrznych i wewnętrznych ryzyk zagrażających
  realizacji celów na szczeblu danej działalności, jak i całej organizacji.
  3. Kierownictwo oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach funkcyjnych systematycznie,
  nie rzadziej niż raz w roku, dokonują identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka
  związanego z poszczególnymi celami i zadaniami urzędu.
  4. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie mającej na celu określenie
  prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i możliwych jego skutków. Należy określić
  akceptowalny poziom ryzyka.
  5. Wobec zidentyfikowanych ryzyk określa się rodzaj możliwych reakcji, takich jak,
  tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się i działanie. Należy określić działania, które należy
  podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

  § 22
  1. Mechanizmy kontroli powinny stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko. Koszty wdrożenia
  i stosowania mechanizmów kontroli nie powinny być wyższe niż uzyskane korzyści.
  2. Dokumentację systemu kontroli zarządczej a zarazem mechanizmów kontroli stanowią
  procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków,
  uprawnień i odpowiedzialności pracowników, plany kontroli i inne dokumenty wewnętrzne.
  Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest
  niezbędna.
  3. Należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej
  i skutecznej realizacji.
  4. Szczególnej uwadze w sferze mechanizmów kontroli podlega ochrona zasobów jednostki,
  dostęp do których mogą mieć tylko upoważnione osoby. Osobom zarządzającym
  i pracownikom należy powierzyć odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe
  wykorzystanie zasobów jednostki.
  5. Szczegółowe mechanizmy kontroli muszą dotyczyć operacji finansowych i gospodarczych.
  6. Należy jasno określić mechanizmy kontroli służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych
  i systemów informatycznych.

  § 23
  1. Osoby zarządzające i pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do informacji
  niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków.
  2. System komunikacji powinien umożliwić przepływ potrzebnych informacji wewnątrz
  jednostki, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym.
  3. Należy zapewnić efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami
  zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań.
  4. Efektywny system komunikacji powinien zapewnić nie tylko przepływ informacji, ale także
  ich właściwe zrozumienie przez odbiorców.

  § 24
  1. System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie.
  2. Monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej
  umożliwia bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów i stanowi jednocześnie
  proces oceny jakości działania systemu w określonym czasie.
  3. Zaleca się przeprowadzanie co najmniej raz w roku samooceny kontroli zarządczej przez
  osoby zarządzające i pracowników jednostki. Samoocena powinna być ujęta w ramy
  procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana.
  4. Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez Wójta powinny być
  w szczególności wyniki: monitorowania, samooceny, przeprowadzanych audytów i kontroli.


  ROZDZIAŁ V
  Rola kontroli finansowej w systemie kontroli zarządczej

  § 25
  1. Kontrola finansowa stanowi jeden z podstawowych elementów kontroli zarządczej.
  2. Kontrola finansowa obejmuje:
  1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli,
  2) przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych
  i dokonywania wydatków,
  3) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym
  procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań
  finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień
  publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
  4) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów,
  o których mowa w pkt 2.

  § 26
  Podstawowe kryteria doboru do kontroli finansowej ustala się na podstawie:
  1) analizy sprawozdań finansowych,
  2) analizy wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez kontrole instytucjonalne,
  3) konieczności przeprowadzania kontroli krzyżowej (w urzędzie gminy i w innej jednostce organizacyjnej lub finansowanej albo dofinansowywanej z budżetu gminy),
  4) analizy wniosków jednostek podległych i nadzorowanych przez Wójta o zwiększenie ich budżetu przekazanego do dyspozycji na podstawie planów finansowo – rzeczowych,
  5) otrzymanych dotacji o różnym charakterze (kontrola prawidłowości wykorzystania
  otrzymanej dotacji),
  6) innych informacji zarządczych z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędu.


  ROZDZIAŁ VI
  Postanowienia końcowe

  § 27
  Do zapoznania się i przestrzegania zapisów regulaminu są zobowiązani wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Łączna i jednostek organizacyjnych Gminy Łączna.


  Załącznik
  do Regulaminu
  Łączna, dnia ..................


  U P O W A Ż N I E N I E
  NR 0113/……./201....

  Działając na podstawie Zarządzenia Nr 29/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Łączna i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej:

  u p o w a ż n i a m

  .......................................................................................................................................
  (imię i nazwisko)

  .......................................................................................................................................
  (stanowisko służbowe)

  legitymującą/ego się dowodem osobistym o numerze ................................................


  do przeprowadzenia kontroli ...................................................................................
  (rodzaj kontroli)

  w ................................................................................................................................
  (pełna nazwa jednostki podlegającej kontroli)

  w zakresie: .................................................................................................................
  ....................................................................................................................................

  Termin rozpoczęcia przeprowadzenia działań kontrolnych i planowany termin ich zakończenia:
  ...................................................................................................................................  ................................................
  (podpis wójta lub osoby
  przez niego upoważnionej)
  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0903
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 1289 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna